SFS 2003:824 Lag om ändring i lagen (2003:733) om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2003:824 Lag om ändring i lagen (2003:733) om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
030824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:733) om ändring i lagen
(2000:1380) om skattereduktion för utgifter för
vissa anslutningar för tele- och
datakommunikation;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (2000:1380) om skatte-

reduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:733) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

14 § En ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till Skatteverket
senast den 1 mars 2006. Om en ansökan har kommit in senast den 1 mars un-
der taxeringsåret, skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av
slutlig skatt på grund av taxeringen samma år.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.

SFS 2003:824

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.