SFS 2002:975 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2002:975 Lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
020975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion
för utgifter för vissa anslutningar för tele- och
datakommunikation;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 5 och 14 §§ lagen (2000:1380)

om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakom-
munikation skall ha följande lydelse.

3 §

Skattereduktion skall göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund

av 2002, 2003 eller 2004 års taxering.

5 §

I underlaget för skattereduktionen ingår utgifter för en anslutning som

tas i bruk under perioden den 1 januari 2001�den 31 december 2003 och
som är betalda senast vid tidpunkten för ansökan.

14 §

En ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till skattemyndig-

heten senast den 1 mars 2004. Om en ansökan har kommit in senast den
1 mars 2002 eller den 1 mars 2003, skall skattereduktionen tillgodoräknas
vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen samma år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

SFS 2002:975

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.