SFS 2000:1380 Lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation / SFS 2000:1380 Lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
001380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och datakommunikation;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

En fastighetsägare får skattereduktion enligt denna lag för utgifter för

en anslutning för tele- och datakommunikation från ett allmänt tillgängligt
telenät till ett småhus eller ett hyreshus. Detsamma gäller en juridisk person
och en enskild näringsidkare i fråga om en sådan anslutning i annat fall till
ett fast driftställe för näringsverksamhet.

Skattereduktion för ett handelsbolag får i stället göras för delägarna.

2 §

En anslutning skall uppfylla följande krav för att skattereduktion skall

få göras:

� anslutningen skall vara ny,
� den skall medge överföring med god teknisk kvalitet av multimedie-

tjänster, och

� den skall ge den anslutne möjlighet att välja leverantör av överförings-

tjänster.

3 §

Skattereduktion skall göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund

av 2002 eller 2003 års taxering.

4 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som

i inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelserna om juridiska personer
skall dock tillämpas också på handelsbolag.

Termen hyreshus har samma betydelse som i fastighetstaxeringslagen

(1979:1152).

Underlag för skattereduktion

5 §

I underlaget för skattereduktionen ingår utgifter för en anslutning som

tas i bruk under perioden den 1 januari 2001 � den 31 december 2002 och
som är betalda senast vid tidpunkten för ansökan.

1

Prop. 2000/01:24, bet. 2000/01:SkU8, rskr. 2000/01:107.

SFS 2000:1380

Utkom från trycket
den 22 december 2000

2*

SFS 2000:1380�1420

background image

2

SFS 2000:1380

6 §

I underlaget får endast ingå utgifter för en anslutning som utförts av

någon som innehar F-skattsedel vid den tidpunkt när ersättningen för arbetet
bestäms eller när den betalas ut.

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnas i en an-

budshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller
utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalnings-
mottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnum-
mer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den
som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

7 §

I underlaget får inte ingå utgifter för en anslutning som utförts av den

som ansöker om skattereduktion.

Om ett handelsbolag eller ett dödsbo omfattas av bestämmelserna i första

stycket gäller de även för delägare i bolaget eller boet.

I underlaget får inte heller ingå utgifter för abonnemang.

Skattereduktionens storlek

8 §

Skattereduktionen uppgår till 50 procent av den del av underlaget som

överstiger 8 000 kronor eller, i fråga om hyreshus, 8 000 kronor per bostad
eller lokal som anslutits.

Skattereduktion får göras med högst 5 000 kronor eller, i fråga om hyres-

hus, 5 000 kronor per bostad eller lokal som anslutits.

9 §

Skattereduktionen för en delägare av en fastighet utgör högst så stor

andel av den totala skattereduktionen enligt 8 § som svarar mot delägarens
andel av fastigheten vid ingången av det beskattningsår då anslutningen tas i
bruk.

10 §

För en fastighet som består av två eller flera småhus som till övervä-

gande del upplåtits med hyresrätt eller bostadsrätt får reglerna tillämpas som
om småhusen tillsammans utgör ett hyreshus, om skattereduktionen därige-
nom blir högre.

Ansökan

11 §

En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos en skatte-

myndighet.

12 §

Ansökan skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller organisations-

nummer,

2. fastighetens beteckning,
3. sökandens andel i fastigheten,
4. det anslutningsarbete som har utförts och den överföringskapacitet som

har specificerats för anslutningen,

5. huruvida det i utgiften för anslutningen ingår abonnemang och i så fall

utgiften för detta,

6. underlaget för den skattereduktion som begärs,

background image

3

SFS 2000:1380

7. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer för

den som utfört anslutningen.

Till ansökan skall det fogas kopia av faktura eller motsvarande handling

som visar vilken anslutning som har utförts, utgiften för anslutningen, upp-
gift om anslutningens överföringskapacitet och den utrustning som har in-
stallerats samt om huruvida anslutningen är utformad så att den inte hindrar
den anslutne att välja leverantör av överföringstjänster.

Av ansökan eller en handling som fogas till denna skall det framgå när be-

talning har skett.

13 §

Om ett handelsbolag avstår från sin rätt till skattereduktion till för-

mån för delägarna i bolaget, skall det av bolagets ansökan framgå att delä-
garna biträder ansökan och hur skattereduktionen skall fördelas mellan dem.
Delägare som biträtt ansökan är att betrakta som sökande i fråga om sin rätt
till skattereduktion.

14 §

En ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till skattemyndig-

heten senast den 1 mars 2003. Om en ansökan har kommit in senast den 1
mars 2002, skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig
skatt på grund av taxeringen samma år.

Beslutande myndighet

15 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket

bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter som skall besluta i ärenden
enligt denna lag.

�vriga bestämmelser

16 §

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller

om debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattemyndighetens beslut om skattereduktion får omprövas, förutom i de

fall som anges i skattebetalningslagen, om det föranleds av ett annat beslut
av skattemyndighet eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt
denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.

Omprövning enligt andra stycket får ske senast sex månader efter det be-

slut som föranleder ändringen.

17 §

Skattereduktion enligt denna lag skall räknas av mot kommunal och

statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Skattereduktionen tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och efter skattereduktion enligt lagen
(2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet en-

ligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

18 §

Skattereduktion enligt denna lag skall behandlas som ett näringsbi-

drag enligt 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

background image

4

SFS 2000:1380

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Vid beräkning av kapitalvinst vid avyttring av fastighet skall anskaff-

ningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen
minskas med skattereduktionen.

19 §

Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid beräkning av

preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

20 §

Bestämmelser om registrering av uppgifter och beslut enligt denna

lag finns i skatteregisterlagen (1980:343).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.