SFS 2000:334 Lag om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling / SFS 2000:334 Lag om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
000334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskilda skattebestämmelser vid
kärnkraftsavveckling;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Innehåll

1 §

I denna lag finns särskilda bestämmelser om beskattningen vid avveck-

ling av kärnkraft vid tillämpning av

� inkomstskattelagen (1999:1229), och
� lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Skattefria ersättningar

Ersättning för framtida inkomstbortfall

3 §

Ersättning för framtida inkomstbortfall som ett företag får enligt lagen

(1997:1320) om kärnkraftens avveckling eller på grund av avtal med staten
om avveckling av kärnkraft skall inte tas upp som intäkt.

Första stycket gäller bara om ersättningen beräknats netto efter inkomst-

skatt.

4 §

Ersättning för ökade utgifter för skatt eller för tidigarelagda skattekost-

nader som ett företag får på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § skall, i
sådana fall som avses i 3 § andra stycket, inte tas upp som intäkt.

Beskattningen av tillgångar som omfattas av ersättningen

5 §

En utgift som får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt

3 § får inte dras av vare sig omedelbart eller genom värdeminskningsavdrag.

1

Prop. 1999/2000:63, bet. 1999/2000:NU11, rskr. 1999/2000:200.

SFS 2000:334

Utkom från trycket
den 5 juni 2000

2*

SFS 334�343

background image

2

SFS 2000:334

I fråga om inventarier, byggnader och markanläggningar skall det skatte-
mässiga värdet i sådana fall anses vara noll.

6 §

I fråga om kapitaltillgångar vars värde får anses ha beaktats vid beräk-

ning av ersättning enligt 3 § skall omkostnadsbeloppet anses vara noll.

7 §

Lagertillgångar vars värde får anses ha beaktats vid beräkning av er-

sättning enligt 3 § skall anses nedskrivna med ett belopp som motsvarar det
skattemässiga värdet på dessa tillgångar.

Ersättning för framtida utgifter

8 §

Ersättning för framtida utgifter som ett företag får på grund av ett så-

dant avtal som avses i 3 § första stycket får tas upp som intäkt det beskatt-
ningsår då ersättningen betalas ut.

�verlåtelse av elkraft

9 §

Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första

stycket överlåter elkraft till ett pris som understiger marknadsvärdet, skall
inte bestämmelserna om uttagsbeskattning i 22 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) eller bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. samma
lag tillämpas.

�verlåtelser m.m. av andra tillgångar

En tillgång som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn

10 §

Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första

stycket överlåter en tillgång, som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn
och som inte är elkraft, eller upplåter nyttjanderätten till en sådan tillgång,
gäller bestämmelserna i 11�18 §§.

Om det är fråga om ett andelsbyte eller en koncernintern andelsavyttring,

skall det omkostnadsbelopp som skulle ha använts för de överlåtna ande-
larna anses som anskaffningsutgift för de mottagna andelarna.

Första och andra styckena tillämpas bara om det överlåtande och det för-

värvande företaget � eller ifråga om upplåtelse av en nyttjanderätt, upplåta-
ren och nyttjanderättshavaren � begär det.

Beskattningen hos det överlåtande företaget

11 §

För andra tillgångar än kapitaltillgångar skall det överlåtande företa-

get i stället för ersättningen ta upp de skattemässiga värdena som intäkt.

Om inventarier som överlåts bara är en del av överlåtarens samtliga in-

ventarier, skall en skälig del av hela det skattemässiga värdet tas upp.

12 §

Kapitalvinster eller kapitalförluster som uppkommer hos det överlå-

tande företaget skall inte tas upp respektive får inte dras av.

background image

3

SFS 2000:334

13 §

Om en fastighet som är kapitaltillgång överlåts, skall värdeminsk-

ningsavdrag m.m. som avses i 26 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) inte
återföras.

Beskattningen hos det förvärvande företaget

14 §

Det förvärvande företaget skall anses ha anskaffat andra tillgångar än

kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar det som det överlåtande före-
taget skall ta upp enligt 11 §.

I fråga om kapitaltillgångar inträder det förvärvande företaget i det över-

låtande företagets skattemässiga situation.

Beskattningen hos det upplåtande företaget

15 §

Det upplåtande företaget skall i stället för ersättningen ta upp de skat-

temässiga värdena på de tillgångar som omfattas av upplåtelsen som intäkt
och omedelbart göra avdrag för de skattemässiga värdena.

Beskattningen hos nyttjanderättshavaren

16 §

Om ett företag får en nyttjanderätt skall företaget anses ha anskaffat

tillgångarna för motsvarande belopp som upplåtaren skall ta upp enligt 15 §.
Företaget får dra av utgiften för nyttjanderätten i form av värdeminsknings-
avdrag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för de tillgångar nyttjanderät-
ten avser.

Avdrag för värdeminskning

17 §

Om en tillgång överlåts, får värdeminskningsavdragen enligt bestäm-

melserna om inventarier i 18 kap. 3�5 §§, om byggnader i 19 kap. 4�7 §§
och om markanläggningar i 20 kap. 4�8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
göras av det överlåtande företaget i stället för det förvärvande företaget för
hela det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Avsättningar

18 §

Om det överlåtande företaget har gjort avdrag för framtida utgifter

som hänför sig till det som överlåtits, skall avdragen inte återföras hos det
överlåtande företaget utan hos det förvärvande företaget.

En tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn

19 §

Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första

stycket överlåter en tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn
skall överlåtaren inte ta upp någon intäkt. Förvärvaren inträder i den tidi-
gare ägarens skattemässiga situation.

background image

4

SFS 2000:334

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Räkenskapsenlig avskrivning

20 §

Om det skattemässiga värdet är högre än värdet enligt balansräk-

ningen, skall vid tillämpning av bestämmelserna i 18 kap. 13�22 §§ in-
komstskattelagen (1999:1229) skillnadsbeloppet dras av enligt bestämmel-
serna i andra stycket.

Avdrag får göras med högst 30 procent av skillnadsbeloppet under det

första beskattningsåret och därefter med högst 30 procent per år beräknat på
det oavskrivna beloppet. Avdrag får dock alltid ske med så stort belopp att
det oavskrivna beloppet inte överstiger skillnadsbeloppet minskat med en år-
lig avskrivning med 20 procent.

Stämpelskatt

21 §

Om fast egendom eller tomträtt förvärvas på grund av ett sådant avtal

som avses i 3 §, är förvärvet inte skattepliktigt enligt lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas på händelser som

inträffat den 1 januari 1999 eller senare.

2. Skall till följd av bestämmelserna i lagen (1999:1230) om ikraftträ-

dande av inkomstskattelagen (1999:1229) inkomstskattelagen inte tillämpas
gäller lagen vid tillämpning av

� den upphävda kommunalskattelagen (1928:370),
� den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
� den upphävda lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till

underpris,

� den upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid

andelsbyten, och

� den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid

andelsöverlåtelser inom koncerner.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.