SFS 2001:1180 Lag om ändring i lagen (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling / SFS 2001:1180 Lag om ändring i lagen (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
011180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:334) om särskilda
skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (2000:334) om sär-

skilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling skall ha följande ly-
delse.

10 §

Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första

stycket överlåter en tillgång, som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn
och som inte är elkraft, eller upplåter nyttjanderätten till en sådan tillgång,
gäller bestämmelserna i 11�18 §§.

Om det är fråga om ett uppskovsgrundande andelsbyte eller en koncern-

intern andelsavyttring, skall det omkostnadsbelopp som skulle ha använts
för de överlåtna andelarna anses som anskaffningsutgift för de mottagna an-
delarna.

Första och andra styckena tillämpas bara om det överlåtande och det för-

värvande företaget � eller i fråga om upplåtelse av en nyttjanderätt, upplåta-
ren och nyttjanderättshavaren � begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid

2003 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123.

SFS 2001:1180

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.