SFS 2000:46 Lag om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. / SFS 2000:46 Lag om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
000046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om omräkningsförfarande vid beskattningen för
företag som har sin redovisning i euro, m.m.;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om inkomstskatt, mervärdesskatt

och reklamskatt för företag som har sin redovisning i euro eller som byter re-
dovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). I 9 och
10 §§ finns bestämmelser som gäller även för andra företag som genomför
vissa transaktioner med företag som har sin redovisning i euro.

2 §

Termer och uttryck i denna lag som används även i inkomstskattelagen

(1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområde som i den lagen.

Inkomstskatt

Självdeklaration m.m.

3 §

Företag som har sin redovisning i euro skall bifoga sin årsredovisning

till självdeklarationen.

4 §

Uppgifter enligt 2 kap. 19 § första stycket lagen (1990:325) om själv-

deklaration och kontrolluppgifter skall avse belopp som har räknats om till
kronor. De företag som enligt 2 kap. 20 § första stycket nämnda lag skall
foga årsredovisningen till självdeklarationen skall lämna balansräkning och
resultaträkning omräknade till kronor.

Omräkning till kronor skall göras enligt 5�7 §§. Det omräknade resultatet

skall vara utgångspunkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet
som skall göras vid den skattemässiga inkomstberäkningen.

5 §

Resultaträkningen skall med det undantag som anges i andra stycket

räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga växelkurs.

Ingår flera företag i samma koncern vid utgången av beskattningsåret och

har företagen inte samma beskattningsår på grund av att något av företagen
har bildats eller förvärvats under året, skall detta företag räkna om resultat-

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

SFS 2000:46

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:46

räkningen enligt den genomsnittliga kurs som gäller för övriga euroredovi-
sande koncernföretag.

6 §

Balansräkningen skall med de undantag som anges i andra och tredje

styckena räknas om enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

Periodiseringsfond som avsatts tidigare beskattningsår skall räknas om

med samma kurs som har använts i räkenskaperna för det beskattningsår
som deklarationen avser.

�&rets resultat skall räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga

växelkurs.

7 §

Om omräkning enligt 5 och 6 §§ leder till att summan av tillgångarna

avviker från summan av eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och
skulder, skall mellanskillnaden föras upp som en korrigeringspost.

Periodiseringsfond

8 §

För företag som yrkar avdrag för avsättning till periodiseringsfond en-

ligt 30 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) skall avsättningen i räkenska-
perna beräknas utifrån kursen vid beskattningsårets utgång. Förändringar
under senare beskattningsår av fondens bokförda värde som beror på föränd-
ringar av valutakurser skall inte påverka det skattemässiga resultatet.

Koncernbidrag

9 §

Koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) skall

bestämmas till ett belopp i kronor. Det företag som ger koncernbidrag får
inte dra av ett högre belopp än vad mottagaren tar upp.

Underprisöverlåtelse

10 §

Om en tillgång överlåts utan ersättning eller mot en ersättning som

understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat till ett
företag som inte har samma redovisningsvaluta, skall uttagsbeskattning ske
trots bestämmelserna i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Värdering av fordringar och skulder i annan valuta än euro

11 §

I stället för vad som föreskrivs i 14 kap. 8 § inkomstskattelagen

(1999:1229) skall fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i annan va-
luta än euro värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. Om det finns
ett terminskontrakt eller någon annan liknande valutasäkringsåtgärd för en
sådan post, får posten tas upp till det värde som motiveras av valutasäk-
ringen under förutsättning att

� samma värde används i räkenskaperna, och
� värderingen står i överensstämmelse med god redovisningssed.

background image

3

SFS 2000:46

Representationsavdrag

12 §

Avdrag för lunch, middag eller supé i samband med sådan representa-

tion som avses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) får inte över-
stiga det belopp i euro som motsvarar 90 kronor per person med tillägg för
mervärdesskatt till den del denna inte skall dras av enligt 8 kap. mervärdes-
skattelagen (1994:200) eller återbetalas enligt 10 kap. samma lag. Det be-
lopp som får dras av skall beräknas för varje kalenderår utifrån den genom-
snittliga växelkursen under november året före kalenderåret.

�ndrad värdering av balansposter

13 §

Om skattemyndigheten inte godtar företagets värdering av lager, på-

gående arbeten, fordringar, skulder eller avsättningar skall det belopp som
påverkar den skattepliktiga intäkten justeras med hänsyn till skillnaden mel-
lan kursen vid beskattningsårets utgång och beskattningsårets genomsnitt-
liga växelkurs.

Byte av redovisningsvaluta

14 §

När ett företag byter redovisningsvaluta skall företaget som värde av

ingående lager, pågående arbeten, inventarier, fordringar, skulder och av-
sättningar ta upp värdet av närmast föregående beskattningsårs utgående la-
ger, pågående arbeten, inventarier, fordringar, skulder och avsättningar om-
räknade enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

Om företaget yrkar avdrag för avskrivning på inventarier enligt 18 kap.

17 § inkomstskattelagen (1999:1229), skall anskaffningsvärdet på de inven-
tarier som anskaffats under de tre senaste beskattningsåren � eller så många
år som behövs för en korrekt beräkning � och som fortfarande finns kvar i
verksamheten räknas om enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

Mervärdesskatt

15 §

Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt skattebetal-

ningslagen (1997:483) skall omräkning ske med den genomsnittliga växel-
kursen för den period som redovisningen avser.

Reklamskatt

16 §

Vid redovisning av uppgifter om reklamskatt enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam skall omräkning ske med den genomsnitt-
liga växelkursen för den period som redovisningen avser.

Kurser för omräkning

17 §

För omräkning enligt denna lag skall de kurser som fastställs av Eu-

ropeiska centralbanken för respektive svenska bankdag användas. Om det
inte har fastställts någon kurs för dagen för beskattningsårets utgång skall
kursen för närmast föregående svenska bankdag användas.

background image

4

SFS 2000:46

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången avse-

ende det beskattningsår som inleds den 1 januari 2001 eller senare.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.