SFS 2021:1168 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. / SFS 2021:1168 Lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
SFS2021-1168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande

vid beskattningen för företag som har sin redovisning i

euro, m.m.

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:46) om
omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning
i euro, m.m.

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inkomstskatt och
mervärdesskatt för företag som har sin redovisning i euro eller som byter
redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

I 9 och 10 §§ finns bestämmelser som gäller även för andra företag som

genomför vissa transaktioner med företag som har sin redovisning i euro.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.

SFS

2021:1168

Publicerad
den

7 december 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.