SFS 1984:860

840860.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:860

Lag

Utkom från trycket

den 11 december 1984

om ändring i skatteregisterlageo (1980:343);

utfårdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,3 och 7 §§ skatteregisterlagen

(1980:343)^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av
automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket
och ett regionalt skatteregister för vaije län.

Registren skall an vändas vid beska ttning för
1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis­

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­

trollverksamhet,

3. inkomst- och förmögenhetstaxering samt bestämmande av pensions­

grundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272)

och lagen (1968:430) om mervärdeskatt samt avgift enligt lagen ( 1982:423)
om allmän löneavgift och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter

från arbetsgivare.

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro­

nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för riksskatteverkets
tillsyn enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska perso­

ner m. fl.

1820

' Prop. 1984/85: 22, SfU 4, rskr 15.

^ L agen omtryckt 1983 :143.

¬

background image

tlv-

3 § Med skatt avses i denna lag, om inte annat anges

SFS 1984:860

1. skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och sjömansskatt,
2. mervärdeskatt, annan indirekt skatt eller avgift för vilken riksskatte-

verket är beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,

3. arbetsgivaravgift och allmän löneavgift,
4. skatte- och avgiftstillägg samt förseningsavgift,

5. ränta och avgift som utgår i samband med uppbörd eller indrivning av

skatt eller avgift enligt 1 -4.

Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och avgift enligt 1 §

nämnda lag, även annan avgift och ränta som utgår enligt bestämmelserna i

lagen.

7

För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5

och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag som avses i

25 § 8) taxeringslagen (1956:623).

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller mer­

värdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 31 § 2 mom. tredje

stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. För

vaije sådan ågärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, myn­

dighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för

skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyl­
dighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgifter som

behövs för att bestämma skatt enligt uppbördslagen (1953:272) och lagen
om mervärdeskatt eller avgift enligt lagen (1982:423) om allmän löneavgift
och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt

uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter

eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till sådant beslut som enligt

lag eller förordning skall antecknas i skattelängd. .

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och med

betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att laga

förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i självd eklaration i samm anställningarna

för statlig och kommunal inkomstskatt samt i förmögenhetsredovisningen

om skattepliktig förmögenhet.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, samt

uppgift om utm ätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogde­

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord,

likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer samt särskild adress för skattsedelsför­

sändelse.

12. Uppgift från kontrolluppgift enligt 37 § 1 mom. 1 -3, 3b-3f, 4 och 8

taxeringslagen samt från sådan särskild uppgift som avses i 3 § lagen

' Senaste lydelse 1984; 358.

1821

¬

background image

SFS 1984:860

(1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

13. Uppgift om beteckning, taxeringsvärde, delvärde och beskattnings­

natur för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om

fastigheten har flera ägare samt sådan uppgift om fastig heten som behövs
för bedömning huruvida inkomst av fastigheten skall beräknas med

tillämpning av 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och uppgift

om intäkt som har beräknats med tillämpning av nämnda lagrum.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxerings- eller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffan­

de enligt 31 § 2 m om. tredje stycket taxeringslagen eller 26 a § lagen om

mervärdeskatt.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings­

idkare.

16. Uppgift om bruttointäkt av tjänst och dennas fördelning på olika

kategorier av tjänst samt summan av avdrag från intäkten och dennas

fördelning på kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats å ena sidan

och övriga kostnader å andra sidan.

17. Uppgift om omsättning i näri ngsverksamhet.
18. Uppgift angående varulager, resultat av bruttovinstberäkning, an­

nan beräkning av relationstal eller liknande, nettointäkt eller underskott av

förvärvskälla med angivande av den del därav som belöper på delägare,

skönsmässig beräkning, belopp som under beskattningsåret har stått till
förfogande för levnadskostnader, varuuttag, totala bilkostnader samt pri­

vat andel därav, bilförmån, bostadsförmån eller annan sådan förmån,

avsättning till fond, investeringsreserv eller liknande, insättning på skogs­

konto eller liknande, nedskrivning av fordringar samt av- och nedskrivning
med högsta möjliga belopp, dock endast uppgift om att här angivet förhål­

lande föreligger och om belopp, procenttal eller årtal.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

1822

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.