SFS 2003:642 Lag med anledning av inrättande av Skatteverket

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket / SFS 2003:642 Lag med anledning av inrättande av Skatteverket
030642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med anledning av inrättande av Skatteverket;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författ-
ning beträffande skattemyndigheter, skattemyndighet i viss region, Riks-
skatteverket, viss taxeringsnämnd eller skatteförvaltningen skall efter ut-
gången av år 2003 i stället tillämpas på Skatteverket.

2 § Skattekontor som vid utgången av år 2003 finns vid skattemyndighet
skall anses vara skattekontor vid Skatteverket.

3 § Ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter i skattenämnd
vid en skattemyndighets skattekontor som har förordnats eller valts före ut-
gången av år 2003 skall ha samma funktion i skattenämnd vid motsvarande
skattekontor vid Skatteverket under återstoden av förordnandet eller valperi-
oden.

4 § Beslut som Skatteverket fattar som första instans enligt punkt 20 e
tionde stycket av anvisningarna till 23 § den numera upphävda kommunal-
skattelagen (1928:370)

2 i dess lydelse före den 1 juli 1998 och 27 § 4 mom. i

den numera upphävda lagen (1947:576)

3 om statlig inkomstskatt i dess

lydelse före den 1 januari 1999 får överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen upphävd genom SFS 1999:1230.

3 Lagen upphävd genom SFS 1999:1230.

SFS 2003:642

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.