SFS 2003:821 Lag om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2003:821) om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering / SFS 2003:821 Lag om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering
030821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Särskild skattereduktion enligt denna lag medges vid 2005 års taxe-
ring.

2 § Särskild skattereduktion medges fysisk person vars beskattningsbara
förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) uppgår
till minst 100 kronor.

Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall bestämmelserna i

4 kap. 1 § inkomstskattelagen om dödsbon tillämpas på motsvarande sätt vid
beräkning av skattereduktion.

3 § Särskild skattereduktion uppgår till 200 kronor.

4 § Bestämmelser om att hänsyn skall tas till särskild skattereduktion vid
beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

5 § Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483), grundas på att den skattskyldige har rätt till särskild
skattereduktion enligt denna lag.

Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap. skattebetalningslagen skall om

möjligt hänsyn tas till särskild skattereduktion enligt denna lag.

6 § Särskild skattereduktion enligt denna lag räknas av mot kommunal och
statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) samt mot statlig
fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

7 § Särskild skattereduktion skall inte beaktas vid beräkning av skattebe-
lopp enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.

SFS 2003:821

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

2

SFS 2003:821

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.