SFS 2004:1051 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile / SFS 2004:1051 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile
041051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Chile;

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige
och Chile undertecknade den 4 juni 2004 skall, tillsammans med det proto-
koll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här
i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, spanska och engel-
ska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle fö-
religga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-
stämmelserna i avtalet beskattas endast i Chile, skall sådan inkomst inte tas
med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas i

fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som tas ut för beskattningsår

som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet trä-
der i kraft eller senare, och

c) förmögenhetsskatt, om och i den omfattning en allmän skatt på förmö-

genhet införs i Chile efter undertecknandet av avtalet, för skatt som tas ut på
förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den
dag då en sådan allmän skatt på förmögenhet införs eller senare.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:20, bet. 2004/05:SkU12, rskr. 2004/05:62.

SFS 2004:1051

Utkom från trycket
den 3 december 2004

background image

2

SFS 2004:1051

Avtal mellan Konungariket Sverige
och Republiken Chile för undvikande
av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande skat-
ter på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sverige och Republiken

Chile, som önskar ingå ett avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet,

har kommit överens om följande:

KAPITEL I

AVTALETS TILL�MPNINGSOMR�&DE

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på förmögenhet som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning,
oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på förmö-

genhet förstås alla skatter som tas ut på in-
komst eller på förmögenhet i dess helhet eller
på delar av inkomst eller förmögenhet, däri in-
begripet skatter på vinst på grund av överlå-
telse av lös eller fast egendom, samt skatter på
värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är särskilt:

a) i Chile, skatter som påförs enligt in-

komstskattelagen, ⬝Ley sobre Impuesto a la
Renta⬝ (i det följande benämnda ⬝chilensk
skatt⬝), och

Convention between the Kingdom of
Sweden and the Republic of Chile for
the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on capi-
tal

The Kingdom of Sweden and the Republic

of Chile, desiring to conclude a Convention
for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Persons covered

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income and on capital imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivi-
sions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital all taxes imposed on total
income, on total capital, or on elements of in-
come or of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property, as well as taxes on capital apprecia-
tion.

3. The existing taxes to which the Conven-

tion shall apply are, in particular:

(a) in Chile, the taxes imposed under the In-

come Tax Act, (⬝Ley sobre Impuesto a la
Renta⬝) (hereinafter referred to as ⬝Chilean
tax⬝); and

Bilaga

background image

3

SFS 2004:1051

b) i Sverige,
1. den statliga inkomstskatten,

2. kupongskatten,

3. den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4. den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.,

5. den kommunala inkomstskatten, och

6. den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda ⬝svensk skatt⬝).
4.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag och på
skatter på förmögenhet, som efter underteck-
nandet av avtalet påförs vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgående skat-
terna. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna skall i slutet av varje år med-
dela varandra de väsentliga ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Chile⬝ avser Republiken Chile och inne-

fattar utöver Chiles territorium, varje annat
havsområde över vilket Republiken Chile, i
överensstämmelse med folkrättens regler, ut-
övar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-

(b) in Sweden,
(i) the national income tax (⬝den statliga

inkomstskatten⬝);

(ii)

the withholding tax on dividends

(⬝kupongskatten⬝);

(iii) the income tax on non-residents (⬝den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta⬝);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (⬝den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta artister m.fl.⬝);

(v) the municipal income tax (⬝den kommu-

nala inkomstskatten⬝); and

(vi) the net wealth tax (⬝den statliga förmö-

genhetsskatten⬝)

(hereinafter referred to as ⬝Swedish tax⬝).
4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes and to
taxes on capital which are imposed after the
date of signature of the Convention in addition
to, or in place of, the existing taxes. The com-
petent authorities of the Contracting States
shall, at the end of each year, notify each other
of any significant changes which have been
made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term ⬝Chile⬝ means the Republic of

Chile and includes, in addition to the national
territory, any other maritime areas over which
the Republic of Chile exercises sovereign
rights or jurisdiction in accordance with inter-
national law;

(b) the term ⬝Sweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as other
maritime areas over which Sweden in accord-

background image

4

SFS 2004:1051

rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝ avser Chile eller
Sverige, beroende på sammanhanget,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och ⬝fö-

retag i den andra avtalsslutande staten⬝ avser
företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

g)

⬝internationell trafik⬝ avser transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i en avtalsslutande stat utom då transpor-
ten sker uteslutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten,

h) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Chile: finansministern eller dennes be-

fullmäktigade ombud, och

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

i) ⬝medborgare⬝ avser:
1) fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat, eller

2) juridisk person eller association som bil-

dats enligt den lagstiftning som gäller i en av-
talsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sam-
manhanget föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse
uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning
i nämnda stat äga företräde framför den bety-

ance with international law exercises sover-
eign rights or jurisdiction;

(c) the terms ⬝a Contracting State⬝ and ⬝the

other Contracting State⬝ mean, as the context
requires, Chile or Sweden;

(d) the term ⬝person⬝ includes an individ-

ual, a company and any other body of persons;

(e) the term ⬝company⬝ means any body

corporate or any entity which is treated as a
body corporate for tax purposes;

(f) the terms ⬝enterprise of a Contracting

State⬝ and ⬝enterprise of the other Contracting
State⬝ mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(g) the term ⬝international traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when such transport is solely between places
in the other Contracting State;

(h) the term ⬝competent authority⬝ means:
(i) in the case of Chile, the Minister of Fi-

nance or the Minister�"s authorised representa-
tive, and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Convention;

(i) the term ⬝national⬝ means:
(i) any individual possessing the nationality

of a Contracting State, or

(ii) any legal person or association consti-

tuted in accordance with the laws in force in a
Contracting State.

2. As regards the application of the Conven-

tion at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which the Con-
vention applies, any meaning under the appli-
cable tax laws of that State prevailing over a
meaning given to the term under other laws of
that State.

background image

5

SFS 2004:1051

delse uttrycket har enligt någon annan lagstift-
ning i denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning,
bolagsbildning eller annan liknande omstän-
dighet och innefattar också denna stat, dess
politiska underavdelningar och lokala myn-
digheter samt dess offentligrättsliga organ el-
ler institutioner. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i
denna stat eller för förmögenhet belägen där.

Inkomst, vinst eller realisationsvinst som

förvärvas av person som är skattemässigt
transparent enligt lagstiftningen i en av de av-
talsslutande staterna anses förvärvad av per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat till
den del inkomsten eller vinsten enligt skatte-
lagstiftningen i denna stat behandlas som in-
komst, vinst eller realisationsvinst för en per-
son med hemvist där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-
tande staterna, bestäms dennes hemvist på föl-
jande sätt:

a) fysisk person anses ha hemvist endast i

den stat där personen har en bostad som sta-
digvarande står till dennes förfogande. Om fy-
sisk person har en sådan bostad i båda sta-
terna, anses hemvist finnas endast i den stat
med vilken dennes personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat fy-

sisk person har centrum för sina levnadsintres-
sen eller om personen inte i någondera staten
har en bostad som stadigvarande står till den-

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term ⬝resident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of the per-
son�"s domicile, residence, place of manage-
ment, place of incorporation or any other cri-
terion of a similar nature and also includes that
State, and any political subdivision, local au-
thority, governmental body or agency thereof.
This term, however, does not include any per-
son who is liable to tax in that State in respect
only of income from sources in that State or of
capital situated therein.

An item of income, profit or gain derived

through a person that is fiscally transparent
under the laws of either Contracting State
shall be considered to be derived by a resident
of a Contracting State to the extent that the
item is treated for the purposes of the taxation
law of that Contracting State as the income,
profit or gain of a resident.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then the individual�"s status
shall be determined as follows:

(a) the individual shall be deemed to be a

resident only of the State in which the individ-
ual has a permanent home available; if the in-
dividual has a permanent home available in
both States, the individual shall be deemed to
be a resident only of the State with which the
individual�"s personal and economic relations
are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which the individual�"s

centre of vital interests cannot be determined,
or if there is not a permanent home available
to the individual in either State, the individual
shall be deemed to be a resident only of the

background image

6

SFS 2004:1051

nes förfogande, anses hemvist finnas endast i
den stat där personen stadigvarande vistas,

c) om fysisk person stadigvarande vistas i

båda staterna eller inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses hemvist finnas endast i
den stat där personen är medborgare,

d) om fysisk person är medborgare i båda

staterna eller inte är medborgare i någon av
dem, skall de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, anses denne ha
hemvist endast i den stat där denne är medbor-
gare. Om personen är medborgare i båda av-
talsslutande staterna eller inte i någon av dem
skall de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna söka fastställa dennes hem-
vist genom ömsesidig överenskommelse. I av-
saknad av sådan överenskommelse skall per-
sonen inte vara berättigad till någon skattelätt-
nad eller något undantag från skatt enligt detta
avtal.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats som hänför sig till utforskning el-
ler utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ skall också

innefatta:

State in which the individual has an habitual
abode;

(c) if the individual has an habitual abode in

both States or in neither of them, the individ-
ual shall be deemed to be a resident only of the
State of which the individual is a national;

(d) if the individual is a national of both

States or of neither of them, the competent au-
thorities of the Contracting States shall settle
the question by mutual agreement procedure.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident only of the
State of which it is a national. If the person is a
national of both Contracting States or of nei-
ther of them the Contracting States shall by
mutual agreement procedure endeavour to set-
tle the question. In the absence of a mutual
agreement by the competent authorities of the
Contracting States, the person shall not be en-
titled to any relief or exemption from tax pro-
vided by the Convention.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term ⬝permanent establishment⬝ means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. The term ⬝permanent establishment⬝ in-

cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place relating to the exploration for
or the exploitation of natural resources.

3.

The term ⬝permanent establishment⬝

shall also include:

background image

7

SFS 2004:1051

a) plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet och verksamhet som
består av övervakning i anslutning därtill, men
endast om verksamheten pågår längre än sex
månader, och

b) tillhandahållandet av tjänster, inklusive

konsulttjänster, av ett företag genom anställda
eller andra fysiska personer som anlitas av fö-
retaget för sådant ändamål, om verksamheten
pågår inom en avtalsslutande stat under en
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
överstiger 183 dagar under en tolvmånaders-
period.

Vid beräkningen av de tidsgränser som

anges i denna punkt skall verksamhet som ut-
förs av ett företag i intressegemenskap med ett
annat företag på sätt som anges i artikel 9 läg-
gas samman med den period under vilken
verksamhet utförs av det sistnämnda företaget
om företagens verksamheter är identiska eller
väsentligen likartade.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a)

användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för reklam, till-
handahållande av information eller bedrivande
av vetenskaplig forskning för företaget, om
verksamheten är av förberedande eller biträ-
dande art.

(a) a building site or construction or instal-

lation project and the supervisory activities in
connection therewith but only if such building
site, project or activities last more than six
months, and

(b) the furnishing of services, including

consultancy services, by an enterprise through
employees or other individuals engaged by the
enterprise for such purpose, where activities of
that nature continue within a Contracting State
for a period or periods exceeding in the aggre-
gate 183 days within any twelve month pe-
riod.

For the purposes of computing the time lim-

its in this paragraph, activities carried on by an
enterprise associated with another enterprise
within the meaning of Article 9 of this Con-
vention shall be aggregated with the period
during which activities are carried on by the
last mentioned enterprise if the activities of
the associated enterprises are identical or sub-
stantially similar.

4.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term ⬝permanent es-
tablishment⬝ shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display or delivery of goods
or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of advertising, sup-
plying information or carrying out scientific
research for the enterprise, if such activity is
of a preparatory or auxiliary character.

background image

8

SFS 2004:1051

5. Om en person, som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 6 i denna ar-
tikel tillämpas, är verksam för ett företag samt
i en avtalsslutande stat har och där regelmäs-
sigt använder fullmakt att sluta avtal i företa-
gets namn, anses detta företag � utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna
artikel � ha fast driftställe i denna stat i fråga
om varje verksamhet som denna person bedri-
ver för företaget. Detta gäller dock inte, om
den verksamhet som denna person bedriver är
begränsad till sådan som anges i punkt 4 och
som om den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet inte skulle göra
denna stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fast driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att fö-
retaget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under för-
utsättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet och att de villkor
som avtalas eller föreskrivs i personens han-
delsförbindelser eller finansiella förbindelser
med företaget inte avviker från dem som
skulle ha avtalats med oberoende mäklare,
kommissionärer eller representanter.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2 of this Article where a person
(other than an agent of an independent status
to whom paragraph 6 of this Article applies) is
acting on behalf of an enterprise and has and
habitually exercises in a Contracting State an
authority to conclude contracts on behalf of
the enterprise, that enterprise shall be deemed
to have a permanent establishment in that
State in respect of any activities which that
person undertakes for the enterprise, unless
the activities of such person are limited to
those mentioned in paragraph 4 which, if exer-
cised through a fixed place of business, would
not make this fixed place of business a perma-
nent establishment under the provisions of that
paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Contract-
ing State merely because it carries on business
in that State through a broker, general com-
mission agent or any other agent of an inde-
pendent status, provided that such persons are
acting in the ordinary course of their business,
and that the conditions that are made or im-
posed in their commercial or financial rela-
tions with the enterprise do not differ from
those which would generally be agreed with
independent brokers or agents.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

background image

9

SFS 2004:1051

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vid tillämpningen av detta avtal har ut-

trycket ⬝fast egendom⬝ den betydelse som ut-
trycket har enligt lagstiftningen i den avtals-
slutande stat där egendomen är belägen. Ut-
trycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast
egendom, levande och döda inventarier i lant-
bruk och skogsbruk, rättigheter på vilka be-
stämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan na-
turtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
eller har bedrivit rörelse på nyss angivet sätt,

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. For the purposes of this Convention, the

term ⬝immovable property⬝ shall have the
meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in ag-
riculture and forestry, rights to which the pro-
visions of general law respecting landed prop-
erty apply, buildings, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed pay-
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources. Ships and aircraft
shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immova-
ble property of an enterprise and to income
from immovable property used for the per-
formance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on or has carried on business as afore-

background image

10

SFS 2004:1051

får företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är
hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder an-
nat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat af-
färer med det företag till vilket driftstället hör
och med alla andra personer.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst får avdrag göras för nödvändiga utgifter
som uppkommit för det fasta driftstället, här-
under inbegripna utgifter för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oavsett om ut-
gifterna uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punk-

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år
från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av

said, the profits of the enterprise may be taxed
in the other State but only so much of them as
is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment and
with all other persons.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as de-
ductions necessary expenses which are in-
curred for the purposes of the permanent es-
tablishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether
in the State in which the permanent establish-
ment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits derived by an enterprise of a Con-

tracting State from the operation of ships or

background image

11

SFS 2004:1051

skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel inbe-

griper uttrycken:

a) ⬝inkomst⬝:
1) bruttointäkter som direkt härrör från an-

vändningen av skepp eller luftfartyg i interna-
tionell trafik, och

2) ränta på belopp som direkt förvärvats ge-

nom användningen av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, men endast om räntein-
komsten i förhållande till verksamheten i öv-
rigt är av underordnad betydelse,

b) ⬝användningen av skepp eller luftfartyg⬝

av ett företag:

1) charter eller uthyrning av skepp eller

luftfartyg på s.k. bare boat basis, och

2) uthyrning av containrar och därtill hö-

rande utrustning,

under förutsättning att sådan charter eller

uthyrning, i förhållande till företagets använd-
ning av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik, är av underordnad betydelse.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol-
len av ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags kapital, el-
ler

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

aircraft in international traffic shall be taxable
only in that State.

2. For the purposes of this Article:

(a) the term ⬝profits⬝ includes:
(i) gross revenues derived directly from the

operation of ships or aircraft in international
traffic, and

(ii) interest on amounts derived directly

from the operation of ships or aircraft in inter-
national traffic, but only if such interest is in-
cidental to the operation;

(b) the expression ⬝operation of ships or air-

craft⬝ by an enterprise, also includes:

(i) the charter or rental on a bare boat basis

of ships and aircraft, and

(ii) the rental of containers and related

equipment;

if that charter or rental is incidental to the

operation by the enterprise of ships or aircraft
in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-
posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ

background image

12

SFS 2004:1051

som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkom-

sten för ett företag i denna stat inräknar � och i
överensstämmelse därmed beskattar � in-
komst, för vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende fö-
retag, skall denna andra stat, om den sam-
tycker, genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten där.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får beskattas även i den av-

talsslutande stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstiftningen i
denna stat. Om den som har rätt till utdel-
ningen emellertid har hemvist i den andra av-
talsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett bo-
lag som, direkt eller indirekt, kontrollerar
minst 20 procent av det sammanlagda röstvär-
det i det utdelande bolaget, och

from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, has not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State � and
taxes accordingly � profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the prof-
its so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-men-
tioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which
would have been made between independent
enterprises, then that other State, shall, if it
agrees, make an appropriate adjustment to the
amount of tax charged therein on those profits.
In determining such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions of this
Convention and the competent authorities of
the Contracting States shall if necessary con-
sult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company that is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Such dividends may also be taxed in the

Contracting State of which the company pay-
ing the dividends is a resident and according
to the laws of that State. However, if the bene-
ficial owner of the dividends is a resident of
the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a company
that controls directly or indirectly at least 20
per cent of the voting power in the company
paying the dividends, and

background image

13

SFS 2004:1051

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för vinst av vilken utdel-
ningen betalas.

Bestämmelserna i denna punkt innebär

ingen begränsning vid tillämpning av den till-
läggsskatt (⬝the additional tax⬝) som tas ut i
Chile under förutsättning att den primära bo-
lagsskatten (⬝the first category tax⬝) fullt ut
kan avräknas från tilläggsskatten. Därutöver
gäller att från sådan tidpunkt då nämnda regel-
verk upphör att gälla skall de avtalsslutande
staterna överlägga med varandra i syfte att
ändra avtalet för att återupprätta balansen i
åtagandena i avtalet.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter som
enligt lagstiftningen i den stat där det utde-
lande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den

(b) 10 per cent of the gross amount of the

dividends, in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not

affect the taxation of the company in respect
of the profits out of which the dividends are
paid.

The provisions of this paragraph shall not

limit the application of the additional tax to be
paid in Chile provided that the first category
tax is fully creditable in computing the amount
of additional tax. In addition, from such time
as this condition ceases to exist the Contract-
ing States shall consult with each other with a
view to amending the Convention to re-estab-
lish the balance of benefits under the Conven-
tion.

3. The term ⬝dividends⬝ as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other rights which is
subjected to the same taxation treatment as in-
come from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is
a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein,
and the holding in respect of which the divi-
dends are paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article 7 or Ar-
ticle 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company that is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other

background image

14

SFS 2004:1051

andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på icke utdelade vinster,
även om utdelningen eller den icke utdelade
vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett
av de huvudsakliga syftena, hos någon av de
personer som har inflytande över bildandet av
bolaget eller placeringen av andelar eller an-
dra rättigheter på grund av vilken utdelningen
betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel
genom sådant bildande eller sådan placering.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av räntans bruttobelopp om

denna utgår på grund av lån som beviljats av
bank eller försäkringsbolag,

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla

övriga fall.

3. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna ar-

tikel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte, och särskilt inkomst av värde-
papper som utfärdats av staten och inkomst av
obligationer eller debentures. Uttrycket inbe-
griper även inkomst som enligt den statens
lagstiftning från vilken inkomsten härrör be-
handlas på samma sätt vid beskattningen som

State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor
subject the company�"s undistributed profits to
a tax on undistributed profits, even if the divi-
dends paid or the undistributed profits consist
wholly or partly of profits or income arising in
such other State.

6. The provisions of this Article shall not

apply if it was the main purpose or one of the
main purposes of any person concerned with
the creation or assignment of the shares or
other rights in respect of which the dividend is
paid to take advantage of this Article by
means of that creation or assignment.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed

in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a resident of
the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the in-

terest derived from loans granted by banks and
insurance companies;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

interest in all other cases.

3. The term ⬝interest⬝ as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage, and in
particular, income from government securities
and income from bonds or debentures, as well
as income which is subjected to the same taxa-
tion treatment as income from money lent by
the laws of the State in which the income

background image

15

SFS 2004:1051

inkomst från utlåning. Uttrycket ⬝ränta⬝ inne-
fattar inte inkomst som avses i artikel 10.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har
rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslu-
tande staten, från vilken räntan härrör, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den
fordran för vilken räntan betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant fall till-
lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14 i detta avtal.

5. Ränta anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar räntan, antingen denne har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband med vilken
den skuld uppkommit för vilken räntan beta-
las, och räntan belastar det fasta driftstället el-
ler den stadigvarande anordningen, anses rän-
tan härröra från den stat där det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, av någon anledning, över-
stiger det belopp som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till räntan om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel endast på sist-
nämnda belopp. I sådant fall beskattas över-
skjutande belopp enligt lagstiftningen i var-
dera avtalsslutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett

arises. The term ⬝interest⬝ shall not include in-
come dealt with in Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the interest
arises through a permanent establishment situ-
ated therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect
of which the interest is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Arti-
cle 7 or Article 14 of this Convention, as the
case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the interest, whether a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent es-
tablishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

6. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest ex-
ceeds, for whatever reason, the amount that
would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of this Arti-
cle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

7. The provisions of this Article shall not

apply if it was the main purpose or one of the

background image

16

SFS 2004:1051

av de huvudsakliga syftena, hos någon av de
personer som har inflytande över tillskapandet
eller placeringen av den fordran för vilken
räntan betalas, är att uppnå fördelarna i denna
artikel genom sådant tillskapande eller sådan
placering.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från vilken den
härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men
om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp för

nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning,

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i

alla andra fall.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm eller film, band eller annat medel för
bild- eller ljudåtergivning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod eller andra
immateriella tillgångar, samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

denna artikel tillämpas inte, om den som har
rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller utövar

main purposes of any person concerned with
the creation or assignment of the debt-claim in
respect of which the interest is paid to take ad-
vantage of this Article by means of that crea-
tion or assignment.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

royalties for the use of, or the right to use, in-
dustrial, commercial or scientific equipment,

(b) 10 per cent of the gross amount of the

royalties in all other cases.

3. The term ⬝royalties⬝ as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work, including cinematographic films or
films, tapes or other means of image or sound
reproduction, patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process or other
intangible property, or for the use of, or the
right to use, industrial, commercial or scien-
tific equipment, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experi-
ence.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of

this Article shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the
other Contracting State in which the royalties
arise, through a permanent establishment situ-

background image

17

SFS 2004:1051

självständig yrkesverksamhet i denna andra
stat från där belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i
detta avtal.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar royaltyn, antingen denne har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte

tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett
av de huvudsakliga syftena, hos någon av de
personer som har inflytande över tillskapandet
eller placeringen av den rättighet i fråga om
vilken royaltyn betalas, är att uppnå fördelarna
i denna artikel genom sådant tillskapande eller
sådan placering.

ated therein, or performs in that other State in-
dependent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the royalties are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14 of this Conven-
tion, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the obligation to pay
the royalties was incurred, and such royalties
are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in which the per-
manent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation-

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties hav-
ing regard to the use, right or information for
which they are paid exceeds the amount that
would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of this Arti-
cle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

7. The provisions of this Article shall not

apply if it was the main purpose or one of the
main purposes of any person concerned with
the creation or assignment of the rights in re-
spect to which the royalties are paid to take
advantage of this Article by means of that
creation or assignment.

background image

18

SFS 2004:1051

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av fast egendom som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket ett företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom, hänförlig till sta-
digvarande anordning för att utöva självstän-
dig yrkesverksamhet, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell
trafik eller lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

4. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av andelar eller andra rättigheter som re-
presenterar kapitalet i ett bolag som har hem-
vist i den andra avtalsslutande staten får be-
skattas i denna andra avtalsslutande stat om,

a) vinsten härrör, direkt eller indirekt, till

mer än 50 procent från fast egendom som är
belägen i denna andra avtalsslutande stat, eller

b) mottagaren av vinsten vid något tillfälle

under en tolvmånadersperiod före överlåtel-
sen, indirekt eller direkt, ägde andelar eller
andra rättigheter som motsvarar minst 20 pro-
cent av bolagets kapital, eller

c) mottagaren av vinsten är en fysisk person

som har haft hemvist i denna andra avtalsslu-
tande stat och fått hemvist i den förstnämnda

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment that an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property per-
taining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independ-
ent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such a fixed base, may be taxed in that
other State.

3. Gains from the alienation of ships or air-

craft operated in international traffic or from
movable property pertaining to the operation
of such ships or aircraft shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator
is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of shares or other
rights representing the capital of a company
that is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other Contracting State if,

(a) the gains derive more than 50 per cent of

their value directly or indirectly from immov-
able property situated in that other Contracting
State; or

(b) the recipient of the gain at any time dur-

ing the 12-month period preceding such alien-
ation owned, directly or indirectly, shares or
other rights consisting of 20 per cent or more
of the capital of that company; or

(c) the recipient of the gain is an individual

who has been a resident of that other Contract-
ing State and who has become a resident of the

background image

19

SFS 2004:1051

avtalsslutande staten och överlåtelsen av ande-
larna eller rättigheterna sker vid något tillfälle
under de tio år som följer närmast efter det att
den fysiska personen upphört att ha hemvist i
denna andra stat.

Annan vinst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av över-
låtelse av andelar eller andra rättigheter som
representerar kapitalet i ett bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra avtalsslutande stat, men skatten
får inte överstiga 16 procent av vinstens be-
lopp.

Utan hinder av övriga bestämmelser i denna

punkt, skall vinst som pensionsfond med hem-
vist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund
av överlåtelse av andelar eller andra rättighe-
ter som representerar kapitalet i ett bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, be-
skattas endast i den förstnämnda avtalsslu-
tande staten.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i föregående
punkter beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst som fysisk person med hemvist i

en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-
öva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna stat, utom i
följande fall, då inkomsten också får beskattas
i den andra avtalsslutande staten:

a) om sådan fysisk person i den andra av-

talsslutande staten har en stadigvarande anord-
ning, som regelmässigt står till dennes förfo-
gande för att utöva verksamheten. I sådant fall
får endast den del av inkomsten som är hän-
förlig till denna stadigvarande anordning be-
skattas i denna andra stat,

first-mentioned Contracting State and the al-
ienation of the shares or other corporate rights
occurs at any time during the ten years next
following the date on which the individual has
ceased to be a resident of that other State.

Any other gains derived by a resident of a

Contracting State from the alienation of shares
or other rights representing the capital of a
company resident in the other Contracting
State may be taxed in that other Contracting
State but the tax so charged shall not exceed
16 per cent of the amount of the gain.

Notwithstanding any other provision of this

paragraph, gains derived by a pension fund
that is a resident of a Contracting State from
the alienation of shares or other rights repre-
senting the capital of a company that is a resi-
dent of the other Contracting State shall be
taxable only in the first-mentioned Contract-
ing State.

5. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in the above men-
tioned paragraphs, shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a
resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State except in the following circum-
stances, when such income may also be taxed
in the other Contracting State:

(a) if such individual has a fixed base regu-

larly available in the other Contracting State
for purpose of performing the activities; in
that case, only so much of the income as is at-
tributable to that fixed base may be taxed in
that other State;

background image

20

SFS 2004:1051

b) om sådan fysisk person vistas i den andra

avtalsslutande staten under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller
överstiger 183 dagar under en tolvmånaders-
period. I sådant fall får endast den del av in-
komsten som härrör från verksamhet som ut-
övats i denna andra stat beskattas i denna stat.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och
annan ersättning som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär på grund av anställ-
ning, endast i denna stat, såvida inte arbetet ut-
förs i den andra avtalsslutande staten. Om ar-
betet utförs i denna andra stat, får ersättning
som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der tidsperiod eller tidsperioder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgiva-
ren har i den andra staten.

(b) if such individual stays in the other Con-

tracting State for a period or periods amount-
ing to or exceeding in the aggregate 183 days
in any twelve month period; in that case, only
so much of the income as is derived from the
activities performed in that other State may be
taxed in that State.

2.

The term ⬝professional services⬝ in-

cludes especially independent scientific, liter-
ary, artistic, educational or teaching activities
as well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other remunera-
tion derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be tax-
able only in that State unless the employment
is exercised in the other Contracting State. If
the employment is so exercised, such remu-
neration as is derived therefrom may be taxed
in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, a person being an employer who is not a
resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment or a fixed base that the
person being an employer has in the other
State.

background image

21

SFS 2004:1051

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel beskattas ersättning, som per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat upp-
bär för arbete som utförs ombord på skepp el-
ler luftfartyg som används i internationell tra-
fik, endast i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan ersättning, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i
annat liknande organ i bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av artist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller i egenskap av
sportutövare, beskattas i denna andra stat. In-
komst som omfattas av bestämmelserna i
denna punkt inbegriper varje inkomst som en
person uppbär från personlig verksamhet som
utförs i den andra staten som har anknytning
till dennes renommé som artist eller sport-
utövare.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 7, 14 och 15 får, i fall då inkomst genom
personlig verksamhet som artist eller sport-
utövare bedriver i denna egenskap inte tillfal-
ler artisten eller sportutövaren personligen
utan annan person, denna inkomst beskattas i
den avtalsslutande stat där artisten eller sport-
utövaren bedriver verksamheten.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived by
a resident of a Contracting State in respect of
an employment exercised aboard a ship or air-
craft operated in international traffic shall be
taxable only in that State.

Article 16

Directors�" fees

Directors�" fees and other payments derived

by a resident of a Contracting State in the ca-
pacity as a member of the board of directors or
a similar organ of a company which is a resi-
dent of the other Contracting State may be
taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 14 and 15, income derived by a resident
of a Contracting State as an artiste, such as a
theatre, motion picture, radio or television ar-
tiste, or a musician, or as a sportsperson, from
that resident�"s personal activities as such exer-
cised in the other Contracting State, may be
taxed in that other State. The income referred
to in this paragraph shall include any income
derived from any personal activity exercised
in the other State related with that person�"s re-
nown as an artiste or sportsperson.

2. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 7, 14 and 15, where income in respect of
personal activities exercised by an artiste or a
sportsperson in that capacity as such accrues
not to the artiste or sportsperson personally
but to another person, that income may be
taxed in the Contracting State in which the ac-
tivities of the artiste or sportsperson are exer-
cised.

background image

22

SFS 2004:1051

Artikel 18

Pension och underhållsbidrag

1. Pension som härrör från en avtalsslu-

tande stat och betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
den förstnämnda staten.

2. Underhållsbidrag eller annat understöd

som betalas till person med hemvist i en av-
talsslutande stat beskattas endast i denna stat.
Underhållsbidrag eller annat understöd som
betalas av person med hemvist i en av de av-
talsslutande staterna till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten beskattas, till
den del betalningen inte är avdragsgill för be-
talaren, endast i den förstnämnda staten.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning (med undan-

tag för pension), som betalas av en avtalsslu-
tande stat, en av dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till fysisk per-
son på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan ersättning beskattas

emellertid endast i den andra avtalsslutande
staten om arbetet utförs i denna stat och perso-
nen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och

17 tillämpas på lön och annan ersättning som
betalas på grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av en avtalsslu-
tande stat, en av dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter.

Article 18

Pensions and alimony

1. Pensions arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in the first-mentioned
State.

2. Alimony and other maintenance pay-

ments paid to a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State. However,
any alimony or other maintenance payments
paid by a resident of one of the Contracting
States to a resident of the other Contracting
State shall, to the extent it is not allowable as a
relief to the payer, be taxable only in the first-
mentioned State.

Article 19

Government service

1. (a) Salaries, wages and other remunera-

tion, other than a pension, paid by a Contract-
ing State or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision
or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other

remuneration shall be taxable only in the other
Contracting State if the services are rendered
in that State and the individual is a resident of
that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the ser-
vices.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17

shall apply to salaries, wages and other remu-
neration in respect of services rendered in con-
nection with a business carried on by a Con-
tracting State or a political subdivision or a lo-
cal authority thereof.

background image

23

SFS 2004:1051

Artikel 20

Studerande

Studerande, lärling eller affärspraktikant

som har eller omedelbart före vistelsen i en
avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för sin under-
visning eller praktik, beskattas inte i denna
stat för belopp som denne erhåller för sitt
uppehälle, sin undervisning eller praktik, om
beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den an-
dra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 1 och 2 får inkomst som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som inte behandlas i föregående artiklar av
detta avtal och som härrör från den andra av-
talsslutande staten, beskattas i denna andra
stat.

Article 20

Students

Payments which a student, apprentice or

business trainee who is, or was, immediately
before visiting a Contracting State, a resident
of the other Contracting State and who is
present in the first-mentioned State solely for
the purpose of that individual�"s education or
training receives for the purpose of that indi-
vidual�"s maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, if such pay-
ments arise from sources outside that State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, be-
ing a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the income is paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, items of income of a resident
of a Contracting State not dealt with in the
foregoing Articles of this Convention and aris-
ing in the other Contracting State may also be
taxed in that other State.

background image

24

SFS 2004:1051

KAPITEL IV

BESKATTNING AV F�RM�GENHET

Artikel 22

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av fast egendom

vilken person med hemvist i en avtalsslutande
stat innehar och vilken är belägen i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i denna
andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,

som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom hänförlig till stadigvarande
anordning för att utöva självständig yrkes-
verksamhet, som person med hemvist i en av-
talsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och

luftfartyg som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande stat och av
lös egendom som är hänförlig till använd-
ningen av sådana skepp och luftfartyg, beskat-
tas endast i denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som per-

son med hemvist i en avtalsslutande stat inne-
har, beskattas endast i denna stat.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 och 4

tillämpas i en avtalsslutande stat endast om
båda avtalsslutande staterna tar ut en allmän
skatt på förmögenhet.

KAPITEL V

METODER F�R ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Chile skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

CHAPTER IV

TAXATION OF CAPITAL

Article 22

Capital

1. Capital represented by immovable prop-

erty owned by a resident of a Contracting
State and situated in the other Contracting
State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property

forming part of the business property of a per-
manent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting
State or by movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Con-
tracting State in the other Contracting State for
the purpose of performing independent per-
sonal services, may be taxed in that other
State.

3. Capital represented by ships and aircraft

operated in international traffic by an enter-
prise of a Contracting State and by movable
property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that
State.

4. All other elements of capital of a resident

of a Contracting State shall be taxable only in
that State.

5. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and

4 shall apply in a Contracting State only if
both Contracting States levy a general tax on
capital.

CHAPTER V

METHODS FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION

Article 23

Avoidance of double taxation

1. In the case of Chile, double taxation shall

be avoided as follows:

background image

25

SFS 2004:1051

a) Person med hemvist i Chile som förvär-

var inkomst eller innehar förmögenhet som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskat-
tas i Sverige får, med beaktande av bestäm-
melserna i chilensk lag, avräkna erlagd svensk
skatt från chilensk skatt som skall betalas i
fråga om samma inkomst eller förmögenhet
och denna punkt tillämpas på all inkomst som
avses i avtalet.

b) Om person med hemvist i Chile förvär-

var inkomst eller innehar förmögenhet som
enligt bestämmelserna i detta avtal är undanta-
gen från beskattning i Chile, får Chile vid fast-
ställandet av skatteuttaget för övrig inkomst
eller förmögenhet för sådan person beakta den
inkomst eller förmögenhet som undantagits
från beskattning.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt chilensk lagstiftning
och i enlighet med bestämmelserna i detta av-
tal får beskattas i Chile, skall Sverige � med
beaktande av bestämmelserna i svensk lag-
stiftning beträffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de framdeles kan få
genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) � från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den chilenska skatt som erlagts på
inkomsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt bestämmelserna i detta
avtal beskattas endast i Chile, får Sverige vid
fastställandet av skattesatsen för svensk pro-
gressiv skatt beakta den inkomst som skall be-
skattas endast i Chile.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Chile till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestäm-
melserna i svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som betalas till svenska bolag från
bolag i utlandet.

(a) residents in Chile, obtaining income or

owning capital which may, in accordance with
the provisions of this Convention, be subject
to taxation in Sweden, may credit the Swedish
tax so paid against any Chilean tax payable in
respect of the same income or capital, subject
to the applicable provisions of the law of
Chile, this paragraph shall apply to all income
referred to in the Convention;

(b) where, in accordance with any provision

of the Convention, income derived or capital
owned by a resident of Chile is exempt from
tax in Chile, Chile may nevertheless, in calcu-
lating the amount of tax on other income or
capital, take into account the exempted in-
come or capital.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Chile and in ac-
cordance with the provisions of this Conven-
tion may be taxed in Chile, Sweden shall al-
low � subject to the provisions of the laws of
Sweden concerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time without
changing the general principle hereof) � as a
deduction from the tax on such income, an
amount equal to the Chilean tax paid in re-
spect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Convention, shall be taxable only
in Chile, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into ac-
count the income which shall be taxable only
in Chile.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Chile to a
company which is a resident of Sweden shall
be exempt from Swedish tax according to the
provisions of Swedish law governing the ex-

background image

26

SFS 2004:1051

d) Om person med hemvist i Sverige inne-

har förmögenhet, som enligt bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Chile, skall Sverige
från skatten på denna persons förmögenhet av-
räkna ett belopp motsvarande den förmögen-
hetsskatt som erlagts i Chile. Avräkningsbe-
loppet skall emellertid inte överstiga den del
av den svenska förmögenhetsskatten, beräk-
nad utan sådan avräkning, som belöper på den
förmögenhet som får beskattas i Chile.

KAPITEL VI

S�RSKILDA BEST�MMELSER

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden, särskilt
såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkas-
tad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Denna artikel anses inte medföra skyldig-

het för en avtalsslutande stat att medge person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten
sådant personligt avdrag vid beskattningen,
sådan skattebefrielse eller skattenedsättning
på grund av civilstånd eller försörjningsplikt
mot familj som medges person med hemvist i
den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i arti-

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel
12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och an-

emption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

(d) Where a resident of Sweden owns capi-

tal which, in accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in Chile, Swe-
den shall allow as a deduction from the tax on
the capital of that resident an amount equal to
the capital tax paid in Chile. Such deduction
shall not, however, exceed that part of the
Swedish capital tax, as computed before the
deduction is given, which is appropriate to the
capital which may be taxed in Chile.

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establish-

ment that an enterprise of a Contracting State
has in the other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other State than
the taxation levied on enterprises of that other
State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed

as obliging a Contracting State to grant to resi-
dents of the other Contracting State any per-
sonal allowances, reliefs and reductions for
taxation purposes on account of civil status or
family responsibilities that it grants to its own
residents.

4. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, roy-

background image

27

SFS 2004:1051

nan betalning från företag i en avtalsslutande
stat till person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgilla vid bestämmandet
av den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

5. Bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kon-
trolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, skall inte i den förstnämnda sta-
ten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskattning och
därmed sammanhängande krav som annat lik-
nande bolag med hemvist i den förstnämnda
staten är eller kan bli underkastat.

6. I denna artikel avses med uttrycket ⬝be-

skattning⬝ skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för denne medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan personen, utan
att detta påverkar personens rätt att använda
sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning, lägga fram saken för den
behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där personen har hemvist eller, om fråga
är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där denne är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-

alties and other disbursements paid by an en-
terprise of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State shall, for the pur-
pose of determining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the same con-
ditions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State. Similarly, any debts
of an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been contracted
to a resident of the first-mentioned State.

5. Companies which are residents of a Con-

tracting State, the capital of which is wholly or
partly owned or controlled, directly or indi-
rectly, by one or more residents of the other
Contracting State, shall not be subjected in the
first-mentioned State to any taxation or any re-
quirement connected therewith that is other or
more burdensome than the taxation and con-
nected requirements to which other similar
companies of the first-mentioned State are or
may be subjected.

6. In this Article, the term ⬝taxation⬝ means

taxes that are the subject of this Convention.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for that person in taxation not in
accordance with the provisions of this Con-
vention, that person may, irrespective of the
remedies provided by the domestic law of
those States, present the case to the competent
authority of the Contracting State of which
that person is a resident or, if that person�"s
case comes under paragraph 1 of Article 24, to
that of the Contracting State of which that per-
son is a national.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory

background image

28

SFS 2004:1051

digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig över-
enskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning beträffande
skatter som omfattas av avtalet, i den mån be-
skattningen enligt denna lagstiftning inte stri-
der mot avtalet. Utbytet av upplysningar be-
gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall behandlas så-
som hemliga på samma sätt som upplysningar,
som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av avta-
let eller handlägger åtal eller besvär i fråga om
dessa skatter. Dessa personer eller myndighe-
ter skall använda upplysningarna endast för
sådana ändamål. De får yppa upplysningarna
vid offentlig rättegång eller i domstolsavgö-
randen.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

solution, to resolve the case by a mutual
agreement procedure with the competent au-
thority of the other Contracting State, with a
view to the avoidance of taxation not in ac-
cordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by a
mutual agreement procedure any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or ap-
plication of the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for carrying out the provi-
sions of this Convention or of the domestic
laws in the Contracting States concerning
taxes covered by the Convention insofar as the
taxation thereunder is not contrary to the Con-
vention. The exchange of information is not
restricted by Article 1. Any information re-
ceived by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) involved in the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of appeals in re-
lation to the taxes covered by this Convention.
Such persons or authorities shall use the infor-
mation only for such purposes. They may dis-
close the information in public court proceed-
ings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

background image

29

SFS 2004:1051

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini-
strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel, skall den andra av-
talsslutande staten inhämta de upplysningar
som framställningen avser på samma sätt som
om det gällde dess egen beskattning, även om
denna andra stat vid denna tidpunkt inte behö-
ver sådana upplysningar. Om behörig myndig-
het i en avtalsslutande stat särskilt begär det,
skall den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten söka tillhandahålla upp-
lysningarna enligt denna artikel i den form
som begärs, såsom skriftliga vittnesintyg och
kopior av ej redigerade originalhandlingar
(däri inbegripet böcker, dokument, rapporter,
protokoll, räkenskaper eller skriftväxling) i
samma omfattning som sådana intyg och
handlingar kan inhämtas enligt lagstiftning
och administrativ praxis i denna andra stat be-
träffande dess egna skatter.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning eller kon-
sulat.

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and the administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

(b) to supply information that is not obtain-

able under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the other Con-
tracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (⬝ordre public⬝).


3. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall obtain the infor-
mation to which the request relates in the same
way as if its own taxation were involved even
though the other State does not, at that time,
need such information. If specifically re-
quested by the competent authority of a Con-
tracting State, the competent authority of the
other Contracting State shall endeavour to
provide information under this Article in the
form requested, such as depositions of wit-
nesses and copies of unedited original docu-
ments (including books, papers, statements,
records, accounts or writings), to the same ex-
tent such depositions and documents can be
obtained under the laws and administrative
practices of that other State with respect to its
own taxes.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general
rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

background image

30

SFS 2004:1051

Artikel 28

�vriga bestämmelser

1. Vid tillämpningen av detta avtal får in-

vesteringsfonder och varje annat slags fond
som förvaltas av person med hemvist i Chile,
beskattas i Chile beträffande utdelning, ränta,
realisationsvinst och annan inkomst som här-
rör från egendom eller investering i Chile.

2. Vid tillämpningen av artikel XXII punkt

3 (Konsultation) i the General Agreement on
Trade in Services, är de avtalsslutande staterna
överens om att, utan hinder av nämnda punkt,
tvist som uppstår mellan dem om huruvida en
åtgärd omfattas av detta avtal får, i enlighet
med nämnda punkt, avgöras av the Council
for Trade in Services endast med samtycke av
båda avtalsslutande staterna. Tveksamhet om
tolkningen av denna punkt skall lösas enligt
artikel 25 punkt 3 eller, om detta misslyckas,
enligt annat förfarande som båda avtalsslu-
tande staterna enas om.

3. Detta avtal påverkar inte tillämpningen

av gällande bestämmelser i den chilenska la-
gen DL 600 i den lydelse de har vid tiden för
undertecknandet av detta avtal, med den ly-
delse de framdeles kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som anges här
ändras.

4. Avgifter på grund av tjänster som utförs

under ett år, och som betalas under detta år av
eller för en fysisk person med hemvist i en av-
talsslutande stat till en pensionsplan som er-
känns för skatteändamål i den andra avtalsslu-
tande staten skall, under en period som inte
överstiger 60 månader, behandlas på samma
sätt för skatteändamål i den förstnämnda sta-
ten som en avgift vilken betalas till en pen-
sionsplan som erkänns för skatteändamål i
denna förstnämnda stat, om

a) betalningar gjorts regelbundet av eller för

sådan fysisk person till pensionsplanen under

Article 28

Miscellaneous rules

1. For the purposes of this Convention, in-

vestment funds or any other fund of any kind,
which are being administered by a person resi-
dent in Chile, may be taxed in Chile in respect
of dividends, interest, capital gains and other
income derived from property or investment
in Chile.

2. For the purposes of paragraph 3 of Arti-

cle XXII (Consultation) of the General Agree-
ment on Trade in Services, the Contracting
States agree that, notwithstanding that para-
graph, any dispute between them as to
whether a measure falls within the scope of
this Convention may be brought before the
Council for Trade in Services, as provided by
that paragraph, only with the consent of both
Contracting States. Any doubt as to the inter-
pretation of this paragraph shall be resolved
under paragraph 3 of Article 25 or, failing
agreement under that procedure, pursuant to
any other procedure agreed to by both Con-
tracting States.

3. Nothing in this Convention shall affect

the application of the existing provisions of
the Chilean legislation DL 600 as they are in
force at the time of signature of this Conven-
tion and as they may be amended from time to
time without changing the general principle
hereof.

4. Contributions in a year in respect of ser-

vices rendered in that year paid by, or on behalf
of, an individual who is a resident of a Con-
tracting State to a pension plan that is recog-
nised for tax purposes in the other Contracting
State shall, during a period not exceeding in the
aggregate 60 months, be treated in the same
way for tax purposes in the first-mentioned
State as a contribution paid to a pension plan
that is recognised for tax purposes in that first-
mentioned State, if

(a) contributions were made by, or on be-

half of, such individual on a regular basis to

background image

31

SFS 2004:1051

perioden omedelbart innan personen fick hem-
vist i den förstnämnda staten, och

b) den behöriga myndigheten i den först-

nämnda staten anser att pensionsplanen i stort
överensstämmer med en pensionsplan erkänd
för skatteändamål i denna stat.

Vid tillämpningen av denna punkt omfattar

uttrycket ⬝pensionsplan⬝ en pensionsplan som
tillkommit i enlighet med socialförsäkrings-
systemet i en avtalsslutande stat.

5. Med beaktande av att det viktigaste syftet

med avtalet är att undvika internationell dub-
belbeskattning är de avtalsslutande staterna
överens om att, för det fall avtalets bestäm-
melser tillämpas på ett sådant sätt att förmåner
utgår som inte övervägts eller avsetts, de be-
höriga myndigheterna i de avtalsslutande sta-
terna snabbt skall överlägga med varandra i
enlighet med förfarandet vid ömsesidig över-
enskommelse enligt artikel 25 i avsikt att
ändra avtalet om så anses nödvändigt.

6. Bestämmelserna i detta avtal påverkar

inte beskattningen i Chile av person med hem-
vist i Sverige i fråga om vinst som är hänförlig
till fast driftställe i Chile, såvitt avser både den
primära bolagsskatten (⬝the first category
tax⬝) och tilläggsskatten (⬝the additional tax⬝)
under förutsättning att den primära bolags-
skatten kan avräknas från tilläggsskatten.

7. Beträffande inkomst som förvärvas av

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel
8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkom-
sten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

8. Beträffande vinst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 13
endast i fråga om den del av vinsten som mot-
svarar den andel i konsortiet som innehas av
SAS Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

the pension plan for a period ending immedi-
ately before that individual became a resident
of the first-mentioned State; and

(b) the competent authority of the first-men-

tioned State agrees that the pension plan gen-
erally corresponds to a pension plan recog-
nised for tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph, ⬝pension

plan⬝ includes a pension plan created under
the social security system in a Contracting
State.

5. Considering that the main aim of the

Convention is to avoid international double
taxation, the Contracting States agree that, in
the event the provisions of the Convention are
used in such a manner as to provide benefits
not contemplated or not intended, the compe-
tent authorities of the Contracting States shall
in an expeditious manner, consult according to
the mutual agreement procedure of Article 25
with a view to amending the Convention,
where necessary.

6. Nothing in this Convention shall affect

the taxation in Chile of a resident in Sweden in
respect of profits attributable to a permanent
establishment situated in Chile, under both the
first category tax and the additional tax but
only as long as the first category tax is deduct-
ible in computing the additional tax.

7. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of Article 8 para-
graph 1 shall apply only to such part of the
profits as corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige AB, the
Swedish partner of SAS.

8. With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of Article 13
shall apply only to such part of the gains as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

background image

32

SFS 2004:1051

9. Beträffande förmögenhet som innehas av

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel
22 endast i fråga om den del av förmögenhe-
ten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

KAPITEL VII

AVSLUTANDE BEST�MMELSER

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Vardera avtalsslutande staten skall på

diplomatisk väg underrätta den andra staten
om när de åtgärder vidtagits enligt respektive
stats lagstiftning som krävs för att detta avtal
skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den
dag då den sista av dessa underrättelser tas
emot.

2. Bestämmelserna i detta avtal skall tilläm-

pas:

a) i Chile,
1) i fråga om skatter på inkomst som förvär-

vas och belopp som betalas, tillgodoförs ett
konto, ställs till förfogande eller redovisas
som kostnad, den 1 januari det kalenderår som
närmast följer efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare,

2) i fråga om förmögenhetsskatt, om och i

den omfattning sådan skatt införs i Chile efter
undertecknandet av detta avtal, för skatt som
tas ut på förmögenhet som innehas den 1 janu-
ari det år som närmast följer efter den dag då
förmögenhetsskatten införs eller senare,

b) i Sverige,
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter det år då avtalet träder i
kraft eller senare,


2) i fråga om andra skatter på inkomst, på

inkomstskatt som påförs för beskattningsår

9. With respect to capital owned by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of Article 22
shall apply only to such part of the capital as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

CHAPTER VII

FINAL PROVISIONS

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall no-

tify the other through diplomatic channels of
the completion of the procedures required by
law for the bringing into force of this Conven-
tion. This Convention shall enter into force on
the date of the receipt of the later of these noti-
fications.

2. The provisions of this Convention shall

have effect:

(a) in Chile,
(i) in respect of taxes on income obtained

and amounts paid, credited to an account, put
at the disposal or accounted as an expense, on
or after the first day of January in the calendar
year next following that in which this Conven-
tion enters into force;

(ii) in respect of taxes on capital, if and to

the extent such tax will be imposed by Chile
after the date of signature of this Convention,
for tax levied in relation to capital owned on
or after the first day of January of the year
next following the date on which tax on capi-
tal has been introduced; and

(b) in Sweden,
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
date on which the Convention enters into
force;

(ii) in respect of other taxes on income, on

income tax chargeable for any tax year begin-

background image

33

SFS 2004:1051

som börjar den 1 januari det år som närmast
följer efter det år då avtalet träder i kraft eller
senare,

3) i fråga om förmögenhetsskatt, om och i

den omfattning sådan skatt införs i Chile efter
undertecknandet av detta avtal, för skatt som
tas ut på förmögenhet som innehas den 1 janu-
ari det år som närmast följer efter den dag då
förmögenhetsskatten införs eller senare.

Artikel 30

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe-

gränsning men endera avtalsslutande staten
kan senast den 30 juni under något kalenderår
som börjar efter utgången av året för avtalets
ikraftträdande på diplomatisk väg skriftligen
säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande
staten.

2. Bestämmelserna i detta avtal upphör att

gälla:

a) i Chile,
i fråga om skatt på inkomst som förvärvas,

belopp som betalas, tillgodoförs ett konto,
ställs till förfogande eller redovisas som kost-
nad, eller på förmögenhet som innehas, den
1 januari det kalenderår som följer närmast ef-
ter det år då uppsägningen sker eller senare,

b) i Sverige,
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på

inkomstskatt som påförs för taxeringsår som
börjar den 1 januari det år som följer närmast
efter utgången av sexmånadersperioden eller
senare,

3) i fråga om förmögenhetsskatt, för skatt

som taxeras det andra kalenderåret som följer
närmast efter utgången av sexmånadersperio-
den eller senare.

ning on or after the first day of January of the
year next following the date on which the
Convention enters into force;

(iii) in respect of taxes on capital, if and to

the extent such tax will be imposed by Chile
after the date of signature of this Convention,
for tax levied in relation to capital owned on
or after the first day of January of the year
next following the date on which tax on capi-
tal has been introduced.

Article 30

Termination

1. This Convention shall continue in effect

indefinitely but either Contracting State may,
on or before the thirtieth day of June in any
calendar year beginning after the year in
which the Convention enters into force, give
to the other Contracting State a notice of ter-
mination in writing through diplomatic chan-
nels.

2. The provisions of this Convention shall

cease to have effect:

(a) in Chile,
in respect of taxes on income obtained and

amounts paid, credited to an account, put at
the disposal or accounted as an expense, or on
capital owned, on or after the first day of Janu-
ary in the calendar year next following that in
which the notice is given; and

(b) in Sweden,
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after the first
day of January of the year next following the
end of the six month period;

(ii) in respect of other taxes on income, on

income tax chargeable for any tax year begin-
ning on or after the first day of January of the
year next following the end of the six month
period;

(iii) in respect of taxes on capital, for tax

which is assessed on or after the second calen-
dar year next following the end of the six
month period.

background image

34

SFS 2004:1051

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i

två exemplar på spanska, svenska och engel-
ska språken. För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall den engelska
texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Bosse Ringholm

För Republiken Chiles regering

Nicolás Eyzaguirre

Protokoll till avtalet mellan Konungariket
Sverige och Republiken Chile för undvi-
kande av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet

Vid undertecknandet av avtalet för undvi-

kande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet mellan Konungariket
Sverige och Republiken Chile, har de avtals-
slutande staterna kommit överens om att föl-
jande bestämmelser skall utgöra en integre-
rande del av avtalet:

Artiklarna 10, 11 och 12

Beträffande artikel 10 punkt 6, artikel 11

punkt 7 och artikel 12 punkt 7 skall, när en av-
talsslutande stat överväger att neka en person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten
förmåner, de behöriga myndigheterna över-
lägga med varandra.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,

duly authorised to that effect, have signed this
Convention.

DONE in duplicate at Stockholm this 4th

day of June 2004, in the Spanish, Swedish and
English languages. In case of divergence be-
tween the texts the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Bosse Ringholm

For the Government of the Republic of Chile

Nicolás Eyzaguirre

Protocol to the Convention between the
Kingdom of Sweden and the Republic of
Chile for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with re-
spect to taxes on income and on capital

At the moment of signing the Convention

for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital between the
Kingdom of Sweden and the Republic of
Chile, the Contracting States have agreed that
the following provisions shall form an integral
part of the Convention:

Articles 10, 11 and 12

In respect of paragraph 6 of Article 10,

paragraph 7 of Article 11 and paragraph 7 of
Article 12, it is agreed that when a Contracting
State contemplates to deny benefits to a resi-
dent of the other Contracting State, the com-
petent authorities should consult with each
other.

background image

35

SFS 2004:1051

Artiklarna 11 och 12

Om en överenskommelse eller ett avtal mel-

lan Chile och en medlemsstat av Organisatio-
nen för ekonomiskt samarbete och utveckling
föreskriver att Chile undantar från beskattning
ränta eller royalty (antingen generellt eller be-
träffande vissa typer av ränta eller royalty)
som härrör från Chile, eller begränsar skatteut-
taget på sådan ränta eller royalty (antingen ge-
nerellt eller beträffande vissa typer av ränta el-
ler royalty) till en lägre skattesats än som
anges i artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 punkt
2 i avtalet, skall sådant undantag eller lägre
skattesats gälla automatiskt på ränta eller roy-
alty (antingen generellt eller beträffande de
särskilda typerna av ränta eller royalty) som
härrör från Chile och som rätteligen tillkom-
mer en person med hemvist i Sverige samt
ränta eller royalty som härrör från Sverige och
som rätteligen tillkommer en person med
hemvist i Chile under samma förhållanden
som om undantaget eller den lägre skattesat-
sen hade föreskrivits i nämnda punkter. Den
behöriga myndigheten i Chile skall utan dröjs-
mål underrätta den behöriga myndigheten i
Sverige när villkoren för tillämpningen av
denna punkt har uppfyllts.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i

två exemplar på spanska, svenska och engel-
ska språken. För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall den engelska
texten äga företräde.

Articles 11 and 12

It is agreed that if any agreement or conven-

tion between Chile and a member state of the
Organisation for Economic Co-operation and
Development provides that Chile shall exempt
from tax interest or royalties (either generally
or in respect of specific categories of interest
or royalties) arising in Chile, or limit the tax
charged in Chile on such interest or royalties
(either generally or in respect of specific cate-
gories of interest or royalties) to a rate lower
than that provided for in paragraph 2 of Arti-
cle 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Con-
vention, such exemption or lower rate shall
automatically apply to interest or royalties (ei-
ther generally or in respect of those specific
categories of interest or royalties) arising in
Chile and beneficially owned by a resident of
Sweden and interest or royalties arising in
Sweden and beneficially owned by a resident
of Chile under the same conditions as if such
exemption or lower rate had been specified in
those paragraphs. The competent authority of
Chile shall inform the competent authority of
Sweden without delay that the conditions for
the application of this paragraph have been
met.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,

duly authorised to that effect, have signed this
Protocol.


DONE in duplicate at Stockholm this 4th

day of June 2004, in the Spanish, Swedish and
English languages. In case of divergence be-
tween the texts the English text shall prevail.

background image

36

SFS 2004:1051

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

För Konungariket Sveriges regering

Bosse Ringholm

För Republiken Chiles regering

Nicolás Eyzaguirre

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Bosse Ringholm

For the Government of the Republic of Chile

Nicolás Eyzaguirre

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.