SFS 2012:221 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2012:221 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
120221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2004:629) om trängsel-

skatt ska ha följande lydelse.

6 §

2

Skatteverket ska efter ansökan från den som beviljats parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer, besluta om att till följd av parkerings-
tillståndet undanta en viss bil från skatteplikt. Om det finns synnerliga skäl,
ska Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt.

Befrielse från skatteplikt enligt första stycket får inte medges om bilen

enligt anteckning i vägtrafikregistret används i yrkesmässig trafik enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande
av rådets direktiv 96/26/EG

3 eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitra-

fik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2007:616.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:221

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.