SFS 2008:185 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2008:185 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
080185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om träng-

selskatt

2

dels

att 13 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 13 § ska utgå,

dels

att 2, 3 a, 11, 12, 14, 15 och 17�19 §§ samt rubrikerna närmast före

12 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 14 a, 15 a och 15 b §§,

samt närmast före 14 a och 15 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

Skatteverket är beskattningsmyndighet.

För beskattningsmyndighetens räkning ska Vägverket, genom automatise-

rad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om träng-
selskatt och tilläggsavgift, om inte annat följer av 15, 15 a eller 20 §, samt
verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift.

3 a §

3

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska

inte tillämpas i fråga om Vägverkets beslut enligt denna lag.

11 §

Beskattningsbeslut ska fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet

enligt 9 § har inträtt. Varje beslut ska avse en kalendermånad.

Om mer än en person under en kalendermånad blivit skattskyldig för en

bil, ska ett beskattningsbeslut fattas för varje skattskyldig.

Beskattningsbeslut enligt 2 § andra stycket ska fattas senast den 20 i ka-

lendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Betalningstid för trängselskatt som har påförts genom
automatiserad behandling

12 §

4

Trängselskatt, som har beslutats enligt 2 § andra stycket, ska betalas

senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslu-
tet avser.

1

Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154.

2

Senaste lydelse av 13 § 2007:616.

3

Senaste lydelse 2007:616.

4

Senaste lydelse 2006:334.

SFS 2008:185

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

2

SFS 2008:185

14 §

5

Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § an-

dra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en särskild avgift (tilläggsavgift)
påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en
skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad.

Beslut om tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket ska fattas senast 20 dagar

efter dagen då skatten skulle ha betalats.

Tilläggsavgift och obetald trängselskatt ska betalas senast 30 dagar efter

dagen för beslutet om tilläggsavgift.

Rättelse

14 a §

Om trängselskatt eller tilläggsavgift som har beslutats enligt 2 § an-

dra stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automa-
tiserade behandlingen, ska Vägverket rätta beslutet.

Beslut när trängselskatt eller tilläggsavgift inte har påförts
genom automatiserad behandling

15 §

6

Om det inte har fattats något beslut om trängselskatt eller tilläggsav-

gift enligt 2 § andra stycket, får beskattningsmyndigheten besluta i frågan.
Sådant beslut får fattas, i fråga om trängselskatt, senast 60 dagar efter den
dag då ett beslut enligt 2 § andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i
fråga om tilläggsavgift, senast 60 dagar efter dagen då skatten skulle ha be-
talats.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts enligt första stycket ska

betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Omprövning

15 a §

Beskattningsmyndigheten ska ompröva beslut om trängselskatt el-

ler tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska be-

talas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

15 b §

När beskattningsmyndigheten på eget initiativ omprövar ett beslut,

ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första be-
slutet som fattats i frågan.

En begäran av den skattskyldige om omprövning ska ha kommit in till be-

skattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet
som fattats i frågan. Om Vägverket har beslutat om rättelse eller om beskatt-
ningsmyndigheten på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran
om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter beslutsdagen.

När beskattningsmyndigheten på den skattskyldiges begäran omprövar ett

beslut om tilläggsavgift, får myndigheten samtidigt till den skattskyldiges
fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått tilläggsavgiften, även
om tiden för att begära omprövning av detta beslut har gått ut.

5

Senaste lydelse 2007:616.

6

Senaste lydelse 2007:616.

background image

3

SFS 2008:185

17 §

7

Bestämmelserna i 17 kap. 2 och 2 a §§ samt 19 kap. 6 § första och

tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) ska tillämpas i fråga om
anstånd med betalning av trängselskatt och tilläggsavgift. Med skattetillägg
ska då i stället avses tilläggsavgift.

18 §

Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den

skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis
inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart
oskäligt att ta ut skatten eller avgiften.

19 §

8

Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 §§ får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos
Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre bestämmelser gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2006:241.

8

Senaste lydelse 2007:616.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.