SFS 2008:1041 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2008:1041 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
081041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängsel-

skatt ska ha följande lydelse.

5 §

2

Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, eller
4. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. För bil som före ikraftträdandet dels är införd i vägtrafikregistret, dels

är undantagen från skatteplikt enligt 5 § 4, gäller 5 § i sin äldre lydelse till
och med den 31 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67.

2

Senaste lydelse 2007:616.

SFS 2008:1041

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.