SFS 2014:1501 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2014:1501 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
141501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om träng-

selskatt

dels att 4, 6, 8 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 18 a�18 c §§, och närmast före

18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

Trängselskatt betalas för en bil som när skattskyldigheten inträder enligt

9 §

1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller
2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

6 §

2

Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från skatteplikt efter

ansökan från

1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller

2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första stycket gälla två

bilar.

Befrielse från skatteplikt enligt första eller andra stycket får inte medges

om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska re-
gister används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmäs-
sig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i den ursprungliga
lydelsen eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafik-
lagen (2012:211).

8 §

Skattskyldig är ägaren av bilen.

Som ägare av bilen anses
1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen som

ägare i vägtrafikregistret,

2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när

skattskyldigheten inträder innehar licensen, eller

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2012:221.

SFS 2014:1501

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1501

3. den som när skattskyldigheten inträder är upptagen som ägare i ett ut-

ländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns re-
gistrerad i det utländska registret, innehavaren.

Användningsförbud

18 a §

En skattepliktig bil får inte användas om trängselskatt eller tilläggs-

avgift inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, 14 § tredje stycket, 15 §
andra stycket eller 15 a § andra stycket. Användningsförbudet inträder dock
först när

1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5 000 kronor,

och

2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000

kronor senast skulle ha betalats.

I den totala skulden ska inte räknas in
1. skatt eller avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och

som har beslutats efter ägarbytet, eller

2. skatt eller avgift för vilken anstånd med betalningen gäller.
Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbu-

det har betalats.

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att en viss bil får an-

vändas trots bestämmelserna i första stycket.

18 b §

Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo,

får den användas av den nya ägaren även om trängselskatt eller tilläggsavgift
som en tidigare ägare är skattskyldig för inte har betalats. Detsamma gäller
för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift
som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

18 c §

Om en bil används i strid med 18 a §, ska en polisman eller bil-

inspektör ta hand om bilens registreringsskyltar.

Den som enligt första stycket har tagit hand om registreringsskyltarna får

medge att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställ-
ningsplats.

19 §

3

Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 §§ samt 18 a § fjärde stycket

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det
allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet
hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Bestämmelserna i 67 kap. 7�10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska

tillämpas i fråga om behörig förvaltningsrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser ska fortfarande gälla för passager av betalstationer

som sker före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2008:185.

background image

3

SFS 2014:1501

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.