SFS 2006:241 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2006:241 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
060241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2004:629) om träng-

selskatt skall ha följande lydelse.

17 § Bestämmelserna i 17 kap. 2 och 2 a §§ samt 19 kap. 6 § första och
tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall tillämpas i fråga om
anstånd med betalning av skatt och avgift enligt denna lag. Med skatt avses
även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i stället avses tilläggs-
avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Gabriella Loman
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

SFS 2006:241

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.