SFS 2006:334 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2006:334 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
060334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2004:629) om träng-

selskatt skall ha följande lydelse.

12 § Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den fjortonde da-
gen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. �ldre bestämmelse gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Gabriella Loman
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:198, bet. 2005/06:SkU32, rskr. 2005/06:251.

SFS 2006:334

Utkom från trycket
den 23 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.