SFS 2004:629 Lag om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2004:629 Lag om trängselskatt
040629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om trängselskatt;

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

2 § Skatteverket är beskattningsmyndighet.

För beskattningsmyndighetens räkning skall Vägverket, genom automati-

serad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om
trängselskatt, expeditionsavgift och tilläggsavgift samt verkställa uppbörd
av sådan skatt och avgift, om inte annat följer av 15 eller 20 §.

3 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i la-
gen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Skattepliktiga fordon

4 § Trängselskatt betalas för bil som när skattskyldigheten inträder enligt
9 §

1. är införd i vägtrafikregistret, eller
2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

5 § Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yr-

kestrafiklagen (1998:490), eller

5. bil som enligt 6 eller 7 § undantagits från skatteplikt.

Befrielse från skatteplikt i vissa fall

6 § Skatteverket skall efter ansökan från den som beviljats parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

1 Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265.

SFS 2004:629

Utkom från trycket
den 30 juni 2004

2* SFS 2004:628�642

background image

2

SFS 2004:629

lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer besluta om att till följd av parkeringstill-
ståndet undanta en viss bil från skatteplikt.

Befrielse från skatteplikt enligt första stycket får inte medges om bilen en-

ligt anteckning i vägtrafikregistret används i yrkesmässig trafik enligt yrkes-
trafiklagen (1998:490).

7 § Skatteverket skall efter ansökan från den som enligt 8 § är bilens ägare
besluta om att undanta bil med en totalvikt som understiger 14 ton, som an-
vänds för färdtjänst enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst eller enligt la-
gen (1997:736) om färdtjänst, från skatteplikt.

Skattskyldighet

8 § Skattskyldig är ägaren av bilen.

Som ägare av bilen anses
1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen i väg-

trafikregistret som ägare, eller

2. i fråga om bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när

skattskyldigheten inträder innehar licensen.

Skattskyldighetens inträde

9 § Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av
en sådan betalstation som anges i bilagan till denna lag.

Skattens omfattning

10 § Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens stor-
lek anges i bilagan till denna lag.

Beskattningsbeslut

11 § Ett beskattningsbeslut skall fattas för varje bil, för vilken skattskyl-
dighet enligt 9 § har inträtt. Varje beslut skall avse ett kalenderdygn.

Om beslut om skatt eller avgift har blivit uppenbart oriktigt på grund av

misstag vid den automatiserade behandlingen, skall den myndighet hos vil-
ken behandlingen utförts besluta om rättelse.

Betalningstid

12 § Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den femte dagen
efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Expeditionsavgift m.m.

13 § Om skatten inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, skall en
expeditionsavgift påföras den skattskyldige. Den skattskyldige skall skriftli-
gen uppmanas att senast fyra veckor efter dagen då skattskyldigheten har in-
trätt betala skatten och expeditionsavgiften. Om skattskyldigheten har inträtt

background image

3

SFS 2004:629

vid flera tillfällen under samma kalenderdygn, skall uppmaningen avse den
sammanlagda obetalda skatten för dygnet.

Regeringen får besluta föreskrifter om expeditionsavgiftens storlek.

Tilläggsavgift

14 § Om trängselskatt eller expeditionsavgift inte betalas inom den tid
som angetts i en uppmaning enligt 13 § första stycket, skall en särskild av-
gift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift
får påföras högst en gång per bil och kalenderdygn.

Tilläggsavgift, obetald trängselskatt och obetald expeditionsavgift skall

betalas senast en månad från dagen för beslutet om tilläggsavgift.

Omprövning av beslut m.m.

15 § Beskattningsmyndigheten skall ompröva och meddela beslut om så-
dan skatt eller avgift som avses i 11�14 §§, om den skattskyldige begär det
eller det finns andra skäl.

Skatt eller avgift som har beslutats enligt första stycket skall betalas inom

den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.

Om trängselskatt har betalats utan föregående betalningsuppmaning, skall

en begäran om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten se-
nast tre veckor efter det att betalningen har skett. I annat fall skall en begäran
om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två måna-
der efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats.

Inbetalning av skatt och avgift

16 § Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom insättning på ett
särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar enligt denna lag.

Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts

på det särskilda kontot.

Anstånd med betalning

17 § Bestämmelserna i 60 och 60 a §§ fordonsskattelagen (1988:327) skall
tillämpas i fråga om anstånd med betalning av skatt och avgift enligt denna
lag. Med skatt avses även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i
stället avses tilläggsavgift.

Befrielse och återbetalning

18 § Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den
skattskyldige, besluta att trängselskatt, expeditionsavgift eller tilläggsavgift
helt eller delvis inte skall tas ut, eller skall återbetalas, om det skulle framstå
som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften.

background image

4

SFS 2004:629

�verklagande

19 § Beslut som avses i 15, 17 och 18 §§ får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos
Skatteverket. Beslut som avses i 6 och 7 §§ får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatte-
verket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

20 § �verklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall ha kommit
in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den skatt-
skyldige eller sökanden fick del av beslutet. �verklagande av allmänna om-
budet skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från
dagen för det överklagade beslutet.

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Om-

budet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet.

Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 § Vid handläggning i länsrätt av mål om tilläggsavgift skall muntlig
förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling be-
hövs dock inte, om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte kom-
mer att tas ut.

22 § En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt
denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt eller avgift som
omprövningen eller överklagandet avser.

Verkställighet

23 § Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt tid, skall den
lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning
inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsök-
ningsbalken.

1. Denna lag, utom bilagan till lagen, träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Bilagan till lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäl-

ler till och med utgången av juli 2006, men tillämpas även därefter för för-
hållanden som hänför sig till tiden före den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

5

SFS 2004:629

Bilaga avseende Stockholms kommun

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall place-
ras.

2. Trängselskatt skall betalas under vardagar utom lördagar under föl-

jande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation
som är markerad på kartan. Dag före helgdag skall dock ingen skatt tas ut.
Tidpunkten för passagen skall bestämmas av timmen och den påbörjade mi-
nuten.

Tider

Skattebelopp

klockan

kronor

6.30�6.59

10

7.00�7.29

15

7.30�8.29

20

8.30�8.59

15

9.00�15.29

10

15.30�15.59

15

16.00�17.29

20

17.30�17.59

15

18.00�18.29

10

background image

6

SFS 2004:629

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil skall högst uppgå

till 60 kronor.

4. Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil vid passage till eller

från Lidingö kommun passerar två skilda betalstationer, varav den ena skall
utgöras av någon av betalstationerna vid Ropsten, och tiden mellan passa-
gerna inte överstiger 30 minuter.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.