SFS 2004:1037 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2004:1037 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
041037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängsel-

skatt skall ha följande lydelse.

5 § Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret används i taxitrafik enligt yr-

kestrafiklagen (1998:490),

5. bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet,

alkohol eller annan gas än gasol, eller

6. bil som enligt 6 eller 7 § undantagits från skatteplikt.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.

SFS 2004:1037

Utkom från trycket
den 3 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.