SFS 2011:1259 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2011:1259 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
111259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om träng-

selskatt

dels att 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 b §, av följande lydelse.

3 b §

I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift enligt denna

lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 13�18 §§ och 71 kap.

1 §.

17 §

2

Bestämmelserna i 63 kap. 2, 4�7 och 23 §§, 65 kap. 4 § första

stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6 skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska tillämpas i fråga om anstånd med betalning av trängselskatt
och tilläggsavgift. Med skattetillägg ska då i stället avses tilläggsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på skatt för

vilken skattskyldighet inträder efter utgången av 2011.

2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde

eller utredning i 3 b § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds
efter utgången av 2011.

3. De nya bestämmelserna om anstånd med betalning av skatt och avgift i

17 § tillämpas från och med ikraftträdandet. Bestämmelserna om ränta i 17 §
tillämpas dock på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna
om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse 2008:185.

SFS 2011:1259

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.