SFS 1997:957 Lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / SFS 1997:957 Lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
SFS 1997_957 Lag om ändring i lagen (1996_725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1817

SFS 1997:957

Utkom från trycket
den 9 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:725) om
skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 3, 6, 10-12 och 14, 15 §§ lagen

(1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
skall ha följande lydelse.

2 § Underlag för skattereduktion är utgifter för reparation och underhåll
samt utgifter för om- och tillbyggnad av bostadshus (byggnadsarbete). Som
byggnadsarbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner
och andra inventarier eller installationer eller rengöring.

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU 1, rskr. 1997/98:35.

background image

1818

SFS 1997:957

I underlaget inräknas inte utgifter för material och utrustning och inte hel-

ler värdet av byggnadsarbete som utförts av fastighetsägaren eller bostads-
rättsinnehavaren eller, i fall som avses i 1 § andra stycket, delägarna i han-
delsbolaget. Med ägare eller innehavare jämställs i detta hänseende företag
som ingår i samma koncern eller annars står under i huvudsak gemensam
ledning med fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren.

I underlaget inräknas inte heller utgifter för åtgärder för vilka försäkrings-

ersättning lämnats eller för vilka bidrag beviljats enligt

- förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem,
-förordningen (1991:1933) om räntebidrag för ny- och ombyggnad av

bostäder,

- förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
- förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bo-

städer för äldre m.fl.,

- förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelska-

dor i småhus, m.m.,

- förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostä-

der,

- förordningen (1994:2030) om bidrag för förbättring av inomhusklimatet

i bostäder,

-förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i

bostäder och vissa lokaler,

- förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombygg-

nad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme eller

- förordningen (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att

minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler.

3 § Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för bygg-
nadsarbete som har utförts under tiden den 15 april 1996-31 december 1998
och som är betalda vid tidpunkten för ansökan.

Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om arbetet utförts

av någon som innehar F-skattesedel vid den tidpunkt när avtalet om arbete
träffades eller när ersättningen utbetalades.

En uppgift om innehav av en F-skattesedel får tas för god om den lämnas i

en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig handling, som

även innehåller uppgifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn
och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om

betalningsmottagarens personnummer eller organisationsnummer. Detta gäl-
ler dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften om
innehav av en F-skattesedel är oriktig.

6 § Ansökningen skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer eller organisationsnummer samt, om sökan-

den är bostadsrättsinnehavare, föreningens eller bolagets organisationsnum-
mer,

2. fastighetens beteckning samt om sökanden är bostadsrättsinnehavare,

lägenhetens eller småhusets beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten när arbetet utfördes,
4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på bostadsrätten

och när arbetet utförts,

background image

1819

SFS 1997:957

5. underlaget för den skattereduktion som begärs,
6. organisationsnummer eller personnummer för den som utfört bygg-

nadsarbetet samt

7. huruvida sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje

stycket har beviljats.

Om sökanden har förvärvat fastigheten eller bostadsrätten under något av

åren 1996, 1997 eller 1998, skall ansökningen också innehålla uppgift om
förvärvet och om den som fastigheten eller bostadsrätten förvärvats från.

Till ansökningen skall fogas kopia av faktura eller motsvarande handling

utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och utgiften för detta arbete,
uppgift om utgiften för material och utrustning samt, om sökanden är bo-
stadsrättsinnehavare, intyg från föreningen eller bolaget som visar att han el-
ler hon är medlem i föreningen eller delägare i bolaget och bostadsrättsinne-
havare. Av ansökningen eller en handling som fogas till denna skall framgå
när betalning har ägt rum.

10 § Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till en skattemyndig-

het senast den 1 mars 1999.

Om en ansökan om skattereduktion har kommit in före den 1 mars 1997

skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av

1997 eller 1998 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Har ansökan

kommit in efter den 28 februari 1997 men före den 1 mars 1998 skall skatte-
reduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1998 eller

1999 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Kommer ansökningen

in senare tillgodoräknas skattereduktionen vid debitering på grund av 1999
års taxering.

11 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket

bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter som beslutar i ärenden en-
ligt denna lag.

Sedan en skattemyndighet avgjort ett sådant ärende får en ny ansökan inte

prövas förrän efter utgången av år 1998, om inte ansökningen avser utgifter
på minst 1 000 kronor som ingår i sökandens underlag för skattereduktion.

12 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får omprövas, förutom i

fall som anges i förvaltningslagen (1986:223), om sökanden har lämnat orik-
tig uppgift eller sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje
stycket har beviljats efter det att ansökningen gjordes. Beslut får också om-

prövas om det föranleds av ett annat beslut av skattemyndighet eller förvalt-
ningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering el-
ler debitering av fastighetsskatt.

Beslut får vidare, på begäran av sökanden, omprövas om denne begärt att

skattereduktion skall tillgodoräknas honom eller henne vid debitering av
skatt på grund av 1997 eller 1998 års taxering och beslutad skattereduktion
därefter inte fullt ut kunnat tillgodoräknas honom eller henne vid denna de-

bitering.

Omprövning får ske intill utgången av femte kalenderåret efter det år då

beslut om skattereduktion meddelades. Omprövning enligt första stycket an-
dra meningen får ske även efter den tid som anges i föregående mening men

senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

background image

1820

SFS 1997:957

14 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller

om skattereduktion i 11 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483) om inte
annat är föreskrivet. Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den
skattskyldige före skattereduktion enligt lagen (1995:1623) om skattereduk-
tion för riskkapitalinvesteringar och skattereduktion enligt skattebetalnings-
lagen.

15 § Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid beräkning av

preliminär skatt eller jämkning av sådan skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.