SFS 1998:1014 Lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / SFS 1998:1014 Lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
981014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion
för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus;

utfärdad den 30 juli 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3�4, 6 och 10�12 §§ lagen

(1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
skall ha följande lydelse.

3 §

2

Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för bygg-

nadsarbete som har utförts under tiden den 15 april 1996�31 mars 1999 och
som är betalda vid tidpunkten för ansökan.

Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om arbetet ut-

förts av någon som innehar F-skattesedel vid den tidpunkt när avtalet om ar-
bete träffades eller när ersättningen utbetalades.

En uppgift om innehav av en F-skattesedel får tas för god om den lämnas i

en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig handling, som
även innehåller uppgifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn
och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om
betalningsmottagarens personnummer eller organisationsnummer. Detta gäl-
ler dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften om
innehav av en F-skattesedel är oriktig.

4 §

Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget. Skattereduktio-

nen får dock sammanlagt inte överstiga

1. för småhus som utgör en taxeringsenhet 14 000 kronor,
2. för hyreshus som utgör en taxeringsenhet det högsta av beloppen

27 000 kronor och ett belopp motsvarande fyra gånger fastighetsskatten för
bostadsdelen för hela kalenderåret 1996,

3. för en bostadsrätt 7 000 kronor om inte annat framgår av fjärde stycket.
Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst 2 000 kronor

medges inte någon skattereduktion.

I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus som till

övervägande del upplåtits med hyresrätt får reglerna tillämpas som om små-
husen tillsammans utgör ett hyreshus, om skattereduktionen därigenom blir
högre.

I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus som upplå-

tits med bostadsrätt, skall varje bostadsrättsinnehavare medges skattereduk-

1

Prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306.

2

Senaste lydelse 1997:957.

SFS 1998:1014

Utkom från trycket
den 11 augusti 1998

background image

2

SFS 1998:1014

tion som om han eller hon ägde det med bostadsrätt upplåtna småhuset. I så-
dant fall har fastighetsägaren inte rätt att erhålla skattereduktion.

Skattereduktionen för en delägare i en fastighet eller i en bostadsrätt utgör

högst så stor andel av den totala skattereduktionen för fastigheten eller bo-
stadsrätten som svarar mot hans eller hennes andel i fastigheten eller bo-
stadsrätten när arbetet utfördes.

6 §

3

Ansökningen skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer eller organisationsnummer samt, om sökan-

den är bostadsrättsinnehavare, föreningens eller bolagets organisationsnum-
mer,

2. fastighetens beteckning samt om sökanden är bostadsrättsinnehavare,

lägenhetens eller småhusets beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten när arbetet utfördes,
4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på bostadsrätten

och när arbetet utförts,

5. underlaget för den skattereduktion som begärs,
6. organisationsnummer eller personnummer för den som utfört bygg-

nadsarbetet samt

7. huruvida sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje

stycket har beviljats.

Om sökanden har förvärvat fastigheten eller bostadsrätten under något av

åren 1996, 1997, 1998 eller 1999, skall ansökningen också innehålla uppgift
om förvärvet och om den som fastigheten eller bostadsrätten förvärvats från.

Till ansökningen skall fogas kopia av faktura eller motsvarande handling

utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och utgiften för detta arbete,
uppgift om utgiften för material och utrustning samt, om sökanden är bo-
stadsrättsinnehavare, intyg från föreningen eller bolaget som visar att han el-
ler hon är medlem i föreningen eller delägare i bolaget och bostadsrättsinne-
havare. Av ansökningen eller en handling som fogas till denna skall framgå
när betalning har ägt rum.

10 §

4

Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till en skattemyndig-

het senast den 1 mars 2000.

Om en ansökan om skattereduktion har kommit in före den 1 mars 1997

skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av
1997 eller 1998 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Har ansökan
kommit in efter den 28 februari 1997 men före den 1 mars 1998 skall skatte-
reduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1998 eller
1999 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Har ansökan kommit in
efter den 28 februari 1998 men före den 1 mars 1999 skall skattereduktionen
tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1999 eller 2000 års taxe-
ring efter vad som anges i ansökan. Kommer ansökningen in senare tillgodo-
räknas skattereduktionen vid debitering på grund av 2000 års taxering.

3

Senaste lydelse 1997:957.

4

Senaste lydelse 1997:957.

background image

3

SFS 1998:1014

11 §

5

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket

bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter som beslutar i ärenden en-
ligt denna lag.

Sedan en skattemyndighet avgjort ett sådant ärende får en ny ansökan inte

prövas förrän efter utgången av år 1999, om inte ansökningen avser utgifter
på minst 1 000 kronor som ingår i sökandens underlag för skattereduktion.

12 §

6

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får omprövas, förutom i

fall som anges i förvaltningslagen (1986:223), om sökanden har lämnat orik-
tig uppgift eller sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje
stycket har beviljats efter det att ansökningen gjordes. Beslut får också om-
prövas om det föranleds av ett annat beslut av skattemyndighet eller förvalt-
ningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering el-
ler debitering av fastighetsskatt.

Beslut får vidare, på begäran av sökanden, omprövas om denne begärt att

skattereduktion skall tillgodoräknas honom eller henne vid debitering av
skatt på grund av 1997, 1998 eller 1999 års taxering och beslutad skattere-
duktion därefter inte fullt ut kunnat tillgodoräknas honom eller henne vid
denna debitering.

Omprövning får ske intill utgången av femte kalenderåret efter det år då

beslut om skattereduktion meddelades. Omprövning enligt första stycket an-
dra meningen får ske även efter den tid som anges i föregående mening men
senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. För byggnadsarbete som utförts under tiden den 15 april 1996�18 mars

1998 gäller 4 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:957.

6

Senaste lydelse 1997:957.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.