SFS 2005:1115 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter / SFS 2005:1115 Lag om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
051115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av vissa av Riksskatteverkets
föreskrifter;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att följande föreskrifter från Riksskat-

teverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005:

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:5) rörande handläggning av

ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för bygg-
nadsarbete på bostadshus,

2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:17) om handläggningen av

ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för bygg-
nadsarbete på bostadshus,

3. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:12) om det centrala skattere-

gistrets innehåll enligt skatteregisterlagen (1980:343),

4. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:31) om beskattningsmyn-

dighet för utomlands bosatta med sjöinkomst, och

5. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:10) om skyldighet att lämna

kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om själv-
deklaration och kontrolluppgifter.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97.

SFS 2005:1115

Utkom från trycket
den 20 december 2005

3* SFS 2005:1113�1132

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.