SFS 2005:375 Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling / SFS 2005:375 Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling
050375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för kompetensutveckling;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Stöd till kommuner för kvalitetsutveckling inom vården och omsorgen

om äldre genom kompetensutveckling för personalen skall tillgodoföras
kommunerna genom kreditering på ett sådant skattekonto som har upprättats
för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

2 §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 §

skall krediteras skattekonto.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

YLVA JOHANSSON
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:94, bet. 2004/05:SoU16, rskr. 2004/05:253.

SFS 2005:375

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.