SFS 2019:922 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS2019-922.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss

mervärdesskatt för kommuner, landsting,

kommunalförbund och samordningsförbund

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2005:807) om
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalför-
bund och samordningsförbund2 samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för

kommuner, regioner, kommunalförbund och

samordningsförbund

1 §3 Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för kom-
muner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och skyl-
dighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.

Det som sägs om kommun i denna lag gäller även region och kommunal-

förbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2008:909.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:385.

3 Senaste lydelse 2012:385.

SFS

2019:922

Publicerad
den

3 december 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.