SFS 2001:475 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund / SFS 2001:475 Lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
010475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1995:1518) om mervär-

desskattekonton för kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

6 §

2

Vid utbetalning av ersättning enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i

8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen
i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i
fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och
5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Lennart Tingvall
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 1998:588.

SFS 2001:475

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.