SFS 2006:228 Lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt / SFS 2006:228 Lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
060228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Fordonsskatt skall betalas till staten enligt denna lag för sådana per-
sonbilar som avses i 3 § samt för lätta bussar och lätta lastbilar.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafik-

skattelagen (2006:227).

2 § Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2�5, 7 och 8 §§ samt
2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller
även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten

för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Skatteplikt

3 § Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är
eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller en-
dast tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som
a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av modellår 2005 eller tidigare, och
b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt

bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motor-
bränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Undantag från skatteplikt

4 § Veteranfordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2 vägtrafikskattela-
gen (2006:227) är inte skattepliktiga.

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

SFS 2006:228

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:228

Skattskyldighet

5 § Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordo-
net enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 § Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett
fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag.

För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skattepe-

riod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras
tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ vägtrafikskattelagen
(2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

7 § I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller be-
stämmelserna i 2 kap. 20�22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

�vriga bestämmelser

8 § I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i väg-
trafikskattelagen (2006:227) om

1. beskattningsbeslut i 4 kap.,
2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,
3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,
4. överklagande i 7 kap., samt
5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avse-

ende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattela-
gen (1988:327).

3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat be-

lopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet
enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om
det understiger 200 kronor. �verskjutande belopp skall inte återbetalas om
det understiger 100 kronor.

4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen gäller fortfa-

rande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av be-
stämmelserna.

5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen

skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen
(2006:227).

6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestäm-

melse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.

background image

3

SFS 2006:228

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2006:228

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor

grund-
belopp

tilläggsbelopp
för varje helt
hundratal kilo-
gram över den
lägsta vikten i
klassen

A Personbilar klass I
1. Personbilar klass I som inte kan

drivas med dieselolja

0 � 900
901

720
903

0

183

2. Personbilar klass I som kan dri-

vas med dieselolja

0 � 900
901

2 290
2 870

0

580

B Lätta bussar
1. Lätta bussar som inte kan drivas

med dieselolja

0 � 1 300
1 301 � 1 600
1 601 � 3 000
3 001 � 3 500

720
771
963

2 205

0

51
90

0

2. Lätta bussar som kan drivas med

dieselolja

0 � 1 600
1 601 � 3 000
3 001 � 3 500

1 613
1 736
3 461

0

123

0

C Lätta lastbilar och personbilar

klass II

1. Lätta lastbilar och personbilar

klass II som inte kan drivas med
dieselolja

0 � 1 300
1 301 � 1 600
1 601 � 3 000
3 001 �

720
771
963

2 205

0

51
90

0

2. Lätta lastbilar och personbilar

klass II som kan drivas med die-
selolja

0 � 1 600
1 601 � 3 000
3 001 �

1 613
1 736
3 461

0

123

0

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.