SFS 2008:1302 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 2008:1302 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
081302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Isle of Man om
förfarande för ömsesidig överenskommelse vid
justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om förfarande

för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap som undertecknades den 30 oktober 2007 ska gälla som
lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en
svensk översättning framgår av

bilaga

till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72.

SFS 2008:1302

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1302

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM
OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN ON
THE ACCESS TO MUTUAL AGREEMENT
PROCEDURES IN CONNECTION WITH
THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF
ASSOCIATED ENTERPRISES

The Government of the Kingdom of

Sweden and the Government of the Isle of
Man, desiring to conclude an agreement on
the access to mutual agreement procedures in
connection with the adjustment of profits of
associated enterprises, have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

This Agreement shall apply to taxes on in-

come and profits.

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term �SParty⬝ means the Isle of Man

or Sweden as the context requires; the term
�SParties⬝ means the Isle of Man and Sweden;

(b) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(c) the term �SIsle of Man⬝ means the island

of the Isle of Man;

(d) the term �Scompetent authority⬝ means
(i) in the case of the Isle of Man, the Asses-

sor of Income Tax or his delegate;

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH ISLE OF MAN OM
F�RFARANDE F�R �MSESIDIG
�VERENSKOMMELSE VID JUSTERING
AV INKOMST MELLAN F�RETAG I
INTRESSEGEMENSKAP

Konungariket Sveriges regering och Isle of

Mans regering, som önskar ingå ett avtal om
förfarande för ömsesidig överenskommelse
vid justering av inkomst mellan företag i in-
tressegemenskap, har kommit överens om föl-
jande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst.

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝part⬝ avser Isle of Man eller Sverige,

beroende på sammanhanget; ⬝parterna⬝ avser
Isle of Man och Sverige,

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ⬝Isle of Man⬝ avser ön Isle of Man,

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Isle of Man: ⬝the Assessor of Income

Tax⬝ eller dennes befullmäktigade ombud,

background image

3

SFS 2008:1302

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Agreement.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has at that
time under the law of that Party for the purpo-
ses of the taxes to which the Agreement app-
lies, any meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that
Party.

Article 3

Principles applying to the adjustment of
profits of associated enterprises

1. Where:
(a) an enterprise of a Party participates di-

rectly or indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of the other Party, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Party and an enterprise
of the other Party,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Party includes in the profits of

an enterprise of that Party � and taxes accor-
dingly � profits on which an enterprise of the
other Party has been charged to tax in that
other Party and the profits so included are pro-

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss

tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget för-
anleder annat, varje uttryck som inte definie-
rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket
har vid denna tidpunkt enligt den partens lag-
stiftning i fråga om sådana skatter på vilka av-
talet tillämpas. Den betydelse som uttrycket
har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den betydelse ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i denna
part.

Artikel 3

Principer för justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en part direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av ett före-
tag i den andra parten eller äger del i detta fö-
retags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en part som ett företag i den andra par-
ten eller äger del i båda dessa företags kapital,
iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en part i inkomsten för ett företag

i denna part inräknar � och i överensstäm-
melse därmed beskattar � inkomst, för vilken
ett företag i den andra parten beskattats i
denna andra part, samt den sålunda inräknade

background image

4

SFS 2008:1302

fits which would have accrued to the enter-
prise of the first-mentioned Party if the condi-
tions made between the two enterprises had
been those which would have been made be-
tween independent enterprises, then that other
Party shall make an appropriate adjustment to
the amount of the tax charged therein on those
profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of
this Agreement.

Article 4

General provision

Where a Party intends to adjust the profits

of an enterprise in accordance with the prin-
ciples set out in Article 3, it shall in accor-
dance with its laws inform the enterprise of
the intended action in due time and give it the
opportunity to inform the other enterprise so
as to give that other enterprise the opportunity
to inform in turn the other Party. However, the
Party providing such information shall not be
prevented from making the proposed adjust-
ment.

Article 5

Mutual agreement procedures

1. Where an enterprise considers that, in

any case to which this Agreement applies, the
actions of one or both of the Parties result or
will result for it in double taxation, it may, ir-
respective of the remedies provided by the
domestic law of the Party concerned, present
its case to the competent authority of the Party
of which it is a resident. The case must be pre-
sented within three years of the first notifica-
tion of the action which is contrary or is likely
to be contrary to the principles set out in Ar-
ticle 3. The competent authority shall then
without delay notify the competent authority
of the other Party.

inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit
företaget i den förstnämnda parten om de vill-
kor som avtalats mellan företagen hade varit
sådana som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, ska denna andra
part genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten där.
Vid sådan justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal.

Artikel 4

Allmän bestämmelse

Om en part avser att justera ett företags in-

komst i enlighet med de principer som anges i
artikel 3, ska den i överensstämmelse med sin
lagstiftning i god tid meddela företaget detta
och ge företaget tillfälle att underrätta det an-
dra företaget så att det i sin tur kan underrätta
den andra parten. Den part som lämnar ett så-
dant meddelande är emellertid inte förhindrad
att genomföra den avsedda justeringen.

Artikel 5

�msesidig överenskommelse

1. Om ett företag anser att en part eller båda

parterna, i ett fall som omfattas av detta avtal,
vidtagit åtgärder som för företaget medför el-
ler kommer att medföra dubbelbeskattning,
kan det, utan att detta påverkar dess rätt att an-
vända sig av de rättsmedel som finns i denna
parts interna rättsordning, lägga fram saken
för den behöriga myndigheten i den part där
det har hemvist. Saken ska läggas fram inom
tre år från den tidpunkt då företaget i fråga
fick vetskap om den åtgärd som strider mot el-
ler sannolikt kan antas strida mot de principer
som anges i artikel 3. Den behöriga myndig-
heten ska därefter utan dröjsmål underrätta
den behöriga myndigheten i den andra parten.

background image

5

SFS 2008:1302

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Party, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall be imple-
mented notwithstanding any time limits in the
domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties

shall endeavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to
the interpretation or application of the Agree-
ment.

4. The competent authorities of the Parties

may communicate with each other directly for
the purpose of reaching an agreement in the
sense of the preceding paragraphs.

Article 6

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the later of the dates on
which each of the Parties has notified the other
in writing that the procedures required by its
law have been complied with. The Agreement
shall have effect on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following that in
which this Agreement enters into force.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Ar-

ticle, this Agreement shall only have effect
when the Agreement signed on 30 October
2007 between the Kingdom of Sweden and the
Isle of Man for the exchange of information
relating to tax matters shall have effect.

Article 7

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Party. Either Party may

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myn-
digheten söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs utan hinder
av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i parterna

ska genom ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål som upp-
kommer i fråga om tolkningen eller tillämp-
ningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i parterna

kan träda i direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i den mening
som avses i föregående punkter.

Artikel 6

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde

dagen efter den dag då den sista av de skrift-
liga underrättelser � som respektive regering
ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs
enligt respektive parts lagstiftning � har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs
för beskattningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, är

detta avtal endast tillämpligt när avtalet mel-
lan Konungariket Sverige och Isle of Man om
utbyte av upplysningar i skatteärenden under-
tecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Artikel 7

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en part. Vardera parten kan skriftligen

background image

6

SFS 2008:1302

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

terminate the Agreement by giving written no-
tice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such event,
the Agreement shall cease to have effect on
taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January of the year
next following the end of the six months pe-
riod.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Ar-

ticle, this Agreement will be terminated, with-
out giving notice of termination, on the date of
termination of the Agreement signed on 30
October 2007 between the Kingdom of
Sweden and the Isle of Man for the exchange
of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October

2007, in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

säga upp avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som
påförs för beskattningsår som börjar den 1
januari det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel,

upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig upp-
sägning, den dag avtalet mellan Konungariket
Sverige och Isle of Man om utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden undertecknat den 30
oktober 2007 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i

två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.