SFS 2008:1303 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer / SFS 2008:1303 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
081303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Isle of Man för
undvikande av dubbelbeskattning av fysiska
personer;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Kounungariket Sverige och Isle of Man för undvi-

kande av dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 30
oktober 2007 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska.
Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av

bilaga

till

denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i avtalet beskattas endast i Isle of Man, ska sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72.

SFS 2008:1303

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1303

AGREEMENT BETWEEN THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF
MAN FOR THE AVOIDANCE OF DOU-
BLE TAXATION ON INDIVIDUALS

The Government of the Kingdom of

Sweden and the Government of the Isle of
Man, desiring to conclude an Agreement for
the avoidance of double taxation on individu-
als with respect to taxes on income, have
agreed as follows:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to individuals

who are residents in one or both of the Parties.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the Agree-

ment shall apply are:

(a) in the case of the Isle of Man:
taxes on income or profit;
(hereinafter referred to as �SManx tax⬝);

(b) in the case of Sweden:
(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iii) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.); and

(iv) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as �SSwedish tax⬝).
2. The Agreement shall apply also to any

identical or substantially similar taxes that are
imposed after the date of signature of the

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH ISLE OF MAN F�R UND-
VIKANDE AV DUBBELBESKATTNING
AV FYSISKA PERSONER

Konungariket Sveriges regering och Isle of

Mans regering, som önskar ingå ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning av fysiska
personer beträffande skatter på inkomst, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska personer

som har hemvist i en part eller i båda parterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Isle of Man:
skatter på inkomst eller vinst
(i det följande benämnda ⬝skatt i Isle of

Man⬝),

b) i Sverige:
1. den statliga inkomstskatten,

2. den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

3. den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

4. den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ⬝svensk skatt⬝).
2.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av

background image

3

SFS 2008:1303

Agreement in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of
the Parties shall notify each other of any sig-
nificant changes that have been made in their
taxation laws concerning individuals.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term �Sa Party⬝ means the Isle of Man

or Sweden, as the context requires; the term
�SParties⬝ means the Isle of Man and Sweden;

(b) the term �SIsle of Man⬝ means the island

of the Isle of Man;

(c) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(d) the term �Scompetent authority⬝ means;
(i) in the case of the Isle of Man, the Asses-

sor of Income Tax or his delegate;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Agreement;

(e) the term �Senterprise⬝ applies to the car-

rying on of any business;

(f) the term �Sinternational traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Party, except when the ship
or aircraft is operated solely between places in
the other Party.

2. As regards the application of the Agree-

ment at any time by a Party, any term not de-
fined therein shall, unless the context other-
wise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that Party for the
purposes of the taxes to which the Agreement
applies, any meaning under the applicable tax

eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De behöriga myndigheterna i par-
terna ska meddela varandra de väsentliga änd-
ringar som gjorts i respektive skattelagstift-
ning beträffande fysiska personer.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝en part⬝ avser Isle of Man eller Sverige,

beroende på sammanhanget; ⬝parterna⬝ avser
Isle of Man och Sverige,

b) ⬝Isle of Man⬝ avser ön Isle of Man,

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Isle of Man: �Sthe Assessor of Income

Tax⬝ eller dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

e) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av varje form

av rörelse,

f) ⬝internationell trafik⬝ avser transport med

skepp eller luftfartyg som används av företag i
en part utom då skeppet eller luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i den andra
parten.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss

tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget för-
anleder annat, varje uttryck som inte definie-
rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket
har vid denna tidpunkt enligt den partens lag-
stiftning i fråga om sådana skatter på vilka av-
talet tillämpas. Den betydelse som uttrycket

background image

4

SFS 2008:1303

laws of that Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that
Party.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the

term �Sresident of a Party⬝ means in respect of
an individual any individual who, under the
laws of that Party, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence or any other
criterion of a similar nature. This term, how-
ever, does not include an individual who is lia-
ble to tax in that Party in respect only of in-
come from sources in that Party.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident in both
Parties, then his status shall be determined as
follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the Party in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both Parties, he shall be
deemed to be a resident only of the Party with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

(b) if the Party in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either Party, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the Party in which he has an ha-
bitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Par-

ties or in neither of them, the competent au-
thorities of the Parties shall settle the question
by mutual agreement.

har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den betydelse ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i denna
part.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝person med hemvist i en part⬝ i fråga
om fysisk person, fysisk person som enligt
lagstiftningen i denna part är skattskyldig där
på grund av domicil, bosättning eller annan
liknande omständighet. Detta uttryck inbegri-
per emellertid inte fysisk person som är skatt-
skyldig i denna part endast för inkomst från
källa i denna part.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda parterna, be-
stäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den part

där han har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har en sådan bo-
stad i båda parterna, anses han ha hemvist en-
dast i den part med vilken hans personliga och
ekonomiska förbindelser är starkast (centrum
för levnadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken part han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera parten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den part där han sta-
digvarande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda par-

terna eller inte vistas stadigvarande i någon av
dem, ska de behöriga myndigheterna i par-
terna avgöra frågan genom ömsesidig över-
enskommelse.

background image

5

SFS 2008:1303

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 6, 7,

8 and 9, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Party in
respect of an employment shall be taxable
only in that Party unless the employment is
exercised in the other Party. If the employ-
ment is so exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other
Party.

2.

Notwithstanding the provisions of

paragraph 1, remuneration derived by a resi-
dent of a Party in respect of an employment
exercised in the other Party shall be taxable
only in the first-mentioned Party if:

(a) the recipient is present in the other Party

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other Party; and

(c) the remuneration is not borne by a fixed

place of business through which the business
is wholly or partly carried on which the em-
ployer has in the other Party.

3.

Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Party, may be taxed in
that Party. Where a resident of Sweden de-
rives remuneration in respect of an employ-
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport con-
sortium Scandinavian Airlines System (SAS),
such remuneration shall be taxable only in
Sweden.

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 6, 7,

8 och 9 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en part uppbär på grund av anställning,
endast i denna part, såvida inte arbetet utförs i
den andra parten. Om arbetet utförs i denna
andra part, får ersättning som uppbärs för ar-
betet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist
i en part uppbär för arbete som utförs i den
andra parten, endast i den förstnämnda parten,
om

a) mottagaren vistas i den andra parten un-

der tidsperiod eller tidsperioder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra parten eller på
dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar en stadigva-

rande plats för affärsverksamhet vilken arbets-
givaren har i den andra parten och från vilken
verksamheten helt eller delvis bedrivs.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som
används i internationell trafik av ett företag i
en part, beskattas i denna part. Om person med
hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete
som utförs ombord på ett luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av luftfartskonsor-
tiet Scandinavian Airlines System (SAS), ska
sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

background image

6

SFS 2008:1303

Article 6

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar payments

derived by a resident of a Party in his capacity
as a member of the board of directors of a
company which is resident of the other Party
may be taxed in that other Party.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of a Party

as an entertainer, such as a theatre, motion pic-
ture, radio or television artiste, or a musician,
or as a sportsman, from his personal activities
as such exercised in the other Party, may be
taxed in that other Party.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an entertainer or a sports-
man in his capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself but to an-
other individual or legal entity, that income
may be taxed in the Party in which the activi-
ties of the entertainer or sportsman are exer-
cised.

Article 8

Pensions

1. Pensions and other similar remuneration,

disbursements under the Social Security legis-
lation and annuities arising in a Party and paid
to a resident of the other Party may be taxed in
the first-mentioned Party.

2. The term �Sannuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the pay-
ments in return for adequate and full consider-
ation in money or money�"s worth.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en part upp-
bär i egenskap av medlem i styrelse i bolag
med hemvist i den andra parten, får beskattas i
denna andra part.

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som person med hemvist i en

part förvärvar genom sin personliga verksam-
het i den andra parten i egenskap av artist, så-
som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker, eller i egenskap
av sportutövare, får beskattas i denna andra
part.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller sportutövare utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan fysisk eller ju-
ridisk person, får denna inkomst beskattas i
den part där artisten eller sportutövaren utövar
verksamheten.

Artikel 8

Pension

1. Pension och annan liknande ersättning,

utbetalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, vilka härrör från en part
och betalas till en person med hemvist i den
andra parten, får beskattas i den förstnämnda
parten.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

background image

7

SFS 2008:1303

Article 9

Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar re-

muneration, other than a pension, paid by a
Party or a political subdivision or a statutory
body or a local authority thereof to an individ-
ual in respect of services rendered to that Party
or subdivision or body or authority shall be
taxable only in that Party.

(b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Party if the services are rendered in
that Party and the individual is a resident of
that Party who did not become a resident of
that Party solely for the purpose of rendering
the services.

2. The provisions of Articles 5, 6 and 7

shall apply to salaries, wages, and other simi-
lar remuneration in respect of services ren-
dered in connection with a business carried on
by a Party or a political subdivision or a statu-
tory body or a local authority thereof.

Article 10

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before
visiting a Party a resident of the other Party
and who is present in the first-mentioned Party
solely for the purpose of his education or
training receives for the purpose of his mainte-
nance, education or training shall not be taxed
in that Party, provided that such payments
arise from sources outside that Party.

Article 11

Elimination of double taxation

1. In the Isle of Man double taxation shall

be avoided as follows:

Subject to the provisions of the laws of the

Isle of Man regarding the allowance as a credit
against Manx tax of tax payable in a territory
outside the Isle of Man (which shall not affect
the general principle hereof);

Artikel 9

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning, med undan-

tag för pension, som betalas av en part, en av
dess politiska underavdelningar, offentligrätts-
liga organ eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförts i denna
parts, underavdelnings, organs eller myndig-
hets tjänst, beskattas endast i denna part.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra parten
om arbetet utförs i denna andra part och perso-
nen i fråga har hemvist i denna part och inte
fick hemvist i denna part uteslutande för att ut-
föra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7

tillämpas på lön och annan liknande ersättning
som betalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivs av en part,
en av dess politiska underavdelningar, offent-
ligrättsliga organ eller lokala myndigheter.

Artikel 10

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en part hade
hemvist i den andra parten och som vistas i
den förstnämnda parten uteslutande för sin un-
dervisning eller praktik, beskattas inte i denna
part för belopp som han erhåller för sitt uppe-
hälle, sin undervisning eller praktik, under för-
utsättning att beloppen härrör från källa utan-
för denna part.

Artikel 11

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Isle of Man ska dubbelbeskattning und-

vikas på följande sätt:

Med beaktande av bestämmelserna i Isle of

Mans lagstiftning som tillåter att skatt som be-
talats i ett annat territorium än Isle of Man av-
räknas mot skatt i Isle of Man (utan att den all-
männa princip som anges här ändras):

background image

8

SFS 2008:1303

(i) subject to the provisions of sub-para-

graph iii), where a resident of the Isle of Man
derives income which, in accordance with the
provisions of this Agreement, may be taxed in
Sweden, the Isle of Man shall allow as a de-
duction from the tax on the income of that res-
ident, an amount equal to the income tax paid
in Sweden;

(ii) such deduction shall not, however, ex-

ceed that part of the income tax, as computed
before the deduction is given, which is attrib-
utable to the income which may be taxed in
Sweden;

(iii) where a resident of the Isle of Man de-

rives income which, in accordance with the
provisions of this Agreement shall be taxable
only in Sweden, the Isle of Man may include
this income in the tax base, but shall allow as a
deduction from the income tax that part of the
income tax which is attributable to the income
derived from Sweden.

2.

In Sweden double taxation shall be

avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of the Isle of Man
and in accordance with the provisions of this
Agreement may be taxed in the Isle of Man,
Sweden shall allow � subject to the provisions
of the laws of Sweden concerning credit for
foreign tax (as it may be amended from time
to time without changing the general principle
hereof) � as a deduction from the tax on such
income, an amount equal to the Manx tax paid
in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Agreement, shall be taxable only
in the Isle of Man, Sweden may, when deter-
mining the graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall be taxable
only in the Isle of Man.

1) om person med hemvist i Isle of Man

förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna
i detta avtal får beskattas i Sverige, ska Isle of
Man � med beaktande av bestämmelserna i 3)
nedan � från skatten på inkomsten för perso-
nen i fråga avräkna ett belopp motsvarande
den inkomstskatt som erlagts i Sverige,

2) avräkningsbeloppet ska emellertid inte

överstiga den del av inkomstskatten, beräknad
före avräkning, som är hänförlig till sådan in-
komst som får beskattas i Sverige,

3) om person med hemvist i Isle of Man

förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna
i detta avtal beskattas endast i Sverige, får Isle
of Man inräkna inkomsten i skatteunderlaget,
men ska från inkomstskatten avräkna ett be-
lopp motsvarande den del av inkomstskatten
som är hänförlig till inkomsten som förvärvats
från Sverige.

2. I Sverige ska dubbelbeskattning undvikas

på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt Isle of Mans lagstift-
ning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Isle of Man, ska
Sverige � med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (såsom de kan komma att änd-
ras från tid till annan utan att den allmänna
princip som anges här ändras) � från den
svenska skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den skatt som erlagts på in-
komsten i Isle of Man.

b) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst, som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Isle of Man, får
Sverige vid bestämmandet av svensk progres-
siv skatt beakta sådan inkomst som beskattas
endast i Isle of Man.

background image

9

SFS 2008:1303

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers that the

actions of one or both of the Parties result or
will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those Parties, present his
case to the competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must be pre-
sented within three years from the first notifi-
cation of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of the Agree-
ment.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Party, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall be imple-
mented notwithstanding any time limits in the
domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties

shall endeavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to
the interpretation or application of the Agree-
ment.

4. The competent authorities of the Parties

may communicate with each other directly for
the purpose of reaching an agreement in the
sense of the preceding paragraphs.

Article 13

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the later of the dates on
which each of the Parties has notified the other
in writing that the procedures required by its
law have been complied with.

Artikel 12

�msesidig överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att en part el-

ler båda parterna vidtagit åtgärder som för ho-
nom medför eller kommer att medföra be-
skattning som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som
finns i dessa parters interna rättsordning, lägga
fram saken för den behöriga myndigheten i
den part där han har hemvist. Saken ska läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen
i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myn-
digheten söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs utan hinder
av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i parterna

ska genom ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål som upp-
kommer i fråga om tolkningen eller tillämp-
ningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i parterna

kan träda i direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i den mening
som avses i föregående punkter.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde

dagen efter den dag då den sista av de skrift-
liga underrättelser � som respektive regering
ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs
enligt respektive parts lagstiftning � har läm-
nats.

background image

10

SFS 2008:1303

2. The Agreement shall have effect:
(a) in the Isle of Man:
in respect of Manx tax, on tax chargeable

for any tax year beginning on or after the sixth
day of April of the year next following that in
which the Agreement enters into force;

(b) in Sweden:
in respect of Swedish tax, on taxes chargea-

ble for any tax year beginning on or after the
first day of January of the year next following
that in which this Agreement enters into force.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Arti-

cle, this Agreement shall only have effect
when the Agreement signed on 30 October
2007 between the Kingdom of Sweden and the
Isle of Man for the exchange of information
relating to tax matters shall have effect.

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Party. Either Party may ter-
minate the Agreement by giving written notice
of termination at least six months before the
end of any calendar year. In such event, the
Agreement shall cease to have effect on taxes
chargeable for any tax year beginning on or
after the first day of January of the year next
following the end of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Arti-

cle, this Agreement will be terminated, with-
out giving notice of termination, on the date of
termination of the Agreement signed on 30
October 2007 between the Kingdom of Swe-
den and the Isle of Man for the exchange of in-
formation relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October

2007, in duplicate in the English language.

2. Avtalet ska tillämpas:
a) i Isle of Man:
i fråga om skatt i Isle of Man, på skatt som

påförs för beskattningsår som börjar den 6
april det år som närmast följer det år då avtalet
träder i kraft eller senare,

b) i Sverige:
i fråga om svensk skatt, på skatt som påförs

för beskattningsår som påbörjas den 1 januari
det år som närmast följer det år då avtalet trä-
der i kraft eller senare.

3. Utan hinder av punkt 2 i denna artikel, är

detta avtal endast tillämpligt när avtalet mel-
lan Konungariket Sverige och Isle of Man om
utbyte av upplysningar i skatteärenden under-
tecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en part. Vardera parten kan skriftligen
säga upp avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av något ka-
lenderår. I händelse av sådan uppsägning upp-
hör avtalet att gälla i fråga om skatt som på-
förs för beskattningsår som börjar den 1 janu-
ari det år som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel,

upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig upp-
sägning, den dag avtalet mellan Konungariket
Sverige och Isle of Man om utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden undertecknat den 30
oktober 2007 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i

två exemplar på engelska språket.

background image

11

SFS 2008:1303

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.