SFS 2009:1112 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:1112) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap / SFS 2009:1112 Lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
091112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om
förfarande för ömsesidig överenskommelse vid
justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas

regering om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av in-
komst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den 17 juni
2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och fram-
går av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas
a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den

1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då
lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:19, bet. 2009/10:SkU14, rskr. 2009/10:54.

SFS 2009:1112

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1112

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE CAY-
MAN ISLANDS FOR THE AC-
CESS TO MUTUAL AGREEMENT
PROCEDURES IN CONNECTION
WITH THE ADJUSTMENT OF
PROFITS OF ASSOCIATED EN-
TERPRISES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH CAYMAN�ARNAS REGE-
RING OM F�RFARANDE F�R
�MSESIDIG �VERENSKOM-
MELSE VID JUSTERING AV IN-
KOMST MELLAN F�RETAG I
INTRESSEGEMENSKAP

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Cayman Islands, desiring to con-
clude an Agreement for the access to
mutual agreement procedures in con-
nection with the adjustment of
profits of associated enterprises,
have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Caymanöarnas regering, som
önskar ingå ett avtal om förfarande
för ömsesidig överenskommelse vid
justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap, har kommit
överens om följande:

Article 1

Taxes covered

The taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

De skatter på vilka detta avtal till-

lämpas är:

(a) in the Cayman Islands: any tax

imposed by the Cayman Islands
which is substantially similar to the
existing taxes of Sweden to which
this Agreement applies (hereinafter
referred to as �SCayman Islands tax⬝);

a) i Caymanöarna: varje skatt som

tas ut i Caymanöarna och som är av i
huvudsak likartat slag som de för
närvarande utgående skatterna i
Sverige på vilka detta avtal tillämpas
(i det följande benämnda ⬝skatt i
Caymanöarna⬝),

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) den statliga inkomstskatten (the

national income tax); and

1) den statliga inkomstskatten, och

(ii) den kommunala inkomst-

skatten (the communal income tax)

(hereinafter referred to as �SSwe-

dish tax⬝).

2) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan an-
given betydelse:

background image

3

SFS 2009:1112

(a) the term �SParty⬝ means the

Cayman Islands or Sweden as the
context requires; the term �SParties⬝
means the Cayman Islands and Swe-
den;

a) ⬝part⬝ avser Caymanöarna eller

Sverige, beroende på samman-
hanget; ⬝parterna⬝ avser Cayman-
öarna och Sverige,

(b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(c) the term �Sthe Cayman Islands⬝

means the territory of the Cayman
Islands and includes the territorial
sea, areas within the maritime boun-
daries of the Cayman Islands and
any area within which in accordance
with international law the rights of
the Cayman Islands with respect to
the seabed and sub-soil and their
natural resources may be exercised;

c) ⬝Caymanöarna⬝ avser Cayman-

öarnas territorium och innefattar
dess territorialvatten och varje annat
område inom vilket Caymanöarna, i
överensstämmelse med folkrättens
regler, äger utöva rättigheter med av-
seende på havsbottnen och dess un-
derlag och därtill hörande naturtill-
gångar,

(d) the term �Sresident of a Party⬝

means

d) ⬝person med hemvist i en part⬝

avser

(i) in Sweden, any person who,

under the law of Sweden, is liable to
tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management,
place of incorporation or any other
criterion of a similar nature; this
term, however, does not include a
person who is liable to tax in Sweden
in respect only of income from sour-
ces in Sweden;

1) i Sverige, person som enligt

lagstiftningen i Sverige är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bo-
sättning, plats för företagsledning,
plats för bildande eller annan lik-
nande omständighet. Detta uttryck
inbegriper emellertid inte person
som är skattskyldig i Sverige endast
för inkomst som har källa i Sverige,

(ii) in the Cayman Islands, any

person who, under its laws, is re-
cognised as a resident by reason of
his or its domicile, residence, place
of incorporation, place of effective
management or other criterion of a
similar nature; provided that an en-
tity shall not be deemed to be resi-
dent in the Cayman Islands unless its
effective management is situated,
and its active business is carried on,
in the Cayman Islands;

2) i Caymanöarna, person som en-

ligt dess lagstiftning har hemvist där
på grund av domicil, bosättning,
plats för bildande, plats för verklig
ledning eller annan liknande omstän-
dighet. Ett subjekt anses inte ha
hemvist i Caymanöarna om inte dess
verkliga ledning är belägen, och dess
aktiva affärsverksamhet utövas, i
Caymanöarna,

(e) the term �Senterprise⬝ applies to

the carrying on of any business;

e) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

background image

4

SFS 2009:1112

(f) the term �Senterprise of a Party⬝

means an enterprise carried on by a
resident of a Party;

f) ⬝företag i en part⬝ avser företag

som bedrivs av en person med hem-
vist i en part,

(g) the term �Scompetent authority⬝

means

g) ⬝behörig myndighet⬝ avser

(i) in the case of the Cayman

Islands, the Tax Information Author-
ity or a person or authority desig-
nated by it;

1) i fråga om Caymanöarna, ⬝the

Tax Information Authority⬝ eller den
person eller myndighet som denna
utnämner,

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, or an authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment.

2) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party any meaning under the appli-
cable tax laws of that Party prevai-
ling over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning och den be-
tydelse som uttrycket har enligt till-
lämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den bety-
delse uttrycket har enligt annan lag-
stiftning i denna part.

Article 3

Principles applying to the
adjustment of profits of associated
enterprises

Where:

Artikel 3

Principer för justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

I fall då:

(a) an enterprise of a Party partici-

pates directly or indirectly in the
management, control or capital of an
enterprise of the other Party, or

a) ett företag i en part direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av ett företag i den andra par-
ten eller äger del i detta företags
kapital, eller

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Party and an enterprise of
the other Party,

b) samma personer direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en part
som ett företag i den andra parten
eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från vad som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,

background image

5

SFS 2009:1112

profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so ac-
crued, may be included in the profits
of that enterprise and taxed accor-
dingly.

som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

Article 4

Mutual agreement procedure

1. Where an enterprise considers

that, in any case to which this Agree-
ment applies, the principles set out in
Article 3 have not been observed, it
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of the
Party concerned, present its case to
the competent authority of the Party
of which it is a resident. The case
must be presented within three years
from the first notification of the
action which is contrary or is likely
to be contrary to the principles set
out in Article 3. The competent
authority shall then without delay
notify the competent authority of the
other Party.

Artikel 4

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om ett företag, i ett fall som

omfattas av detta avtal, anser att
principerna som anges i artikel 3 inte
har iakttagits, kan det, utan att det
påverkar dess rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns att tillgå en-
ligt den berörda partens interna rätts-
ordning, lägga fram saken för den
behöriga myndigheten i den part där
företaget har hemvist. Saken ska läg-
gas fram inom tre år från den tid-
punkt då företaget i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som strider mot
eller sannolikt kan antas strida mot
de principer som anges i artikel 3.
Den behöriga myndigheten ska där-
efter utan dröjsmål underrätta den
behöriga myndigheten i den andra
parten.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstand-
ing any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfreds-
ställande lösning, ska den behöriga
myndigheten söka avgöra saken
genom en ömsesidig överenskom-
melse med den behöriga myndighe-
ten i den andra parten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot av-
talet. �verenskommelse som träffas
genomförs utan hinder av tidsgränser
i parternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to resolve
by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the inter-
pretation or application of the Agree-
ment.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i
fråga om tolkningen eller tillämp-
ningen av avtalet.

background image

6

SFS 2009:1112

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa sådan över-
enskommelse som avses i föregåen-
de punkter.

Article 5

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 5

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten när de
åtgärder vidtagits enligt respektive
parts lagstiftning som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den sista
av dessa underrättelser tas emot och
ska tillämpas

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Agreement enters into
force;

1) i fråga om källskatter, på

belopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the date on which the
Agreement enters into force.

2) i fråga om andra skatter på

inkomst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

3. This Agreement shall have

effect provided that the Agreement
signed on 1 April 2009 between the
Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the
Cayman Islands concerning informa-
tion on tax matters has effect.

3. Detta avtal är tillämpligt under

förutsättning att avtalet mellan
Konungariket Sveriges regering och
Caymanöarnas regering om upplys-
ningar i skatteärenden undertecknat
den 1 april 2009 är tillämpligt.

Article 6

Termination

This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the Agre-
ement by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect

Artikel 6

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess

det sägs upp av en part. Vardera par-
ten kan säga upp avtalet genom att
lämna skriftlig underrättelse härom
minst sex månader före utgången av
något kalenderår. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla

background image

7

SFS 2009:1112

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the end of the six month
period.

2) i fråga om andra skatter på

inkomst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden
eller senare.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Paris this 17

th day of

June

2009, in duplicate in the

English language.

Som skedde i Paris den 17 juni

2009, i två exemplar på engelska
språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Gunnar Lund

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

For the Government of the Cayman
Islands

William McKeeva Bush

För Caymanöarnas regering

William McKeeva Bush

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.