SFS 2009:1116 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer / SFS 2009:1116 Lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
091116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Brittiska
Jungfruöarna för undvikande av
dubbelbeskattning av fysiska personer;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Brittiska Jung-

fruöarnas regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
som undertecknades den 18 maj 2009, ska gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 §

Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar in-

komst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Brittiska Jung-
fruöarna, ska sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas
a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den

1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då
lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:223, bet. 2009/10:SkU7, rskr. 2009/10:38.

SFS 2009:1116

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1116

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE
BRITISH VIRGIN ISLANDS FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION ON INDIVIDUALS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH BRITTISKA JUNGFRU�-
ARNAS REGERING F�R UNDVI-
KANDE AV DUBBELBESKATT-
NING AV FYSISKA PERSONER

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the British Virgin Islands, desiring to
conclude an Agreement for the avoi-
dance of double taxation on indivi-
duals with respect to taxes on in-
come, have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Brittiska Jungfruöarnas reger-
ing, som önskar ingå ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning av
fysiska personer beträffande skatter
på inkomst, har kommit överens om
följande:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to in-

dividuals who are residents of one or
both of the Parties.

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet
tillämpas

Detta avtal tillämpas på fysiska

personer som har hemvist i en part
eller i båda parterna.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the

Agreement shall apply are:

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående

skatterna på vilka detta avtal tilläm-
pas är:

(a) in the case of the British Vir-

gin Islands: income tax (hereinafter
referred to as �SBritish Virgin Islands
tax⬝);

a) i Brittiska Jungfruöarna: in-

komstskatt (i det följande benämnd
⬝skatt i Brittiska Jungfruöarna⬝),

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the income tax on non-resi-

dents (den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta);

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) the income tax on non-resi-

dent artistes and athletes (den sär-
skilda inkomstskatten för utomlands
bosatta artister m.fl.); and

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

(iv) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

4) den kommunala inkomstskatten

(hereinafter referred to as �SSwe-

dish tax⬝).

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

background image

3

SFS 2009:1116

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to, or in place of, the ex-
isting taxes. The competent authori-
ties of the Parties shall notify each
other of any significant changes that
have been made in their taxation
laws concerning individuals.

2. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet tas ut vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgåen-
de skatterna. Parternas behöriga
myndigheter ska meddela varandra
de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning beträf-
fande fysiska personer.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(a) the term �Sa Party⬝ means the

British Virgin Islands or Sweden, as
the context requires; the term �SPar-
ties⬝ means the British Virgin Is-
lands and Sweden;

a) ⬝en part⬝ avser Brittiska Jung-

fruöarna eller Sverige, beroende på
sammanhanget; ⬝parterna⬝ avser
Brittiska Jungfruöarna och Sverige,

(b) the term �Sthe British Virgin Is-

lands⬝ means the territory of the Vir-
gin Islands as referred to in the Vir-
gin Islands Constitution Order 2007;

b) ⬝Brittiska Jungfruöarna⬝ avser

Jungfruöarnas territorium så som det
anges i Jungfruöarnas ⬝Constitution
Order 2007⬝,

(c) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(d) the term �Scompetent autho-

rity⬝ means:

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

(i) in the case of the British Virgin

Islands, the Financial Secretary or a
person or authority designated by
him in writing;

1) i Brittiska Jungfruöarna, finans-

ministern eller person eller myndig-
het som skriftligen förordnas av ho-
nom,

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment;

2) i Sverige: finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpning-
en av detta avtal,

(e) the term �Senterprise⬝ applies to

the carrying on of any business;

e) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

background image

4

SFS 2009:1116

(f) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party.

f) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i
den andra parten.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse som ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the term �Sresident of a Party⬝
means:

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal

avser uttrycket ⬝person med hem-
vist i en part⬝:

(a) in Sweden in respect of an in-

dividual, any individual who, under
the laws of Sweden, is liable to tax
therein by reason of his domicile,
residence or any other criterion of a
similar nature. This term, however,
does not include an individual who
is liable to tax in Sweden in respect
only of income from sources in Swe-
den;

a) i Sverige såvitt avser fysisk per-

son, varje fysisk person som enligt
lagstiftningen i Sverige är skattskyl-
dig där på grund av domicil, bosätt-
ning eller annan liknande omstän-
dighet. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte fysisk person som är
skattskyldig i Sverige endast för in-
komst som har källa i Sverige,

(b) in the British Virgin Islands in

respect of an individual, any indivi-
dual who, under the laws of the
British Virgin Islands is ordinarily
resident.

b) i Brittiska Jungfruöarna såvitt

avser fysisk person, varje fysisk per-
son som enligt lagstiftningen i Brit-
tiska Jungfruöarna är stadigvarande
bosatt där (⬝ordinarily resident⬝).

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Parties, then his
status shall be determined as fol-
lows:

2. Då på grund av bestämmelserna

i punkt 1 fysisk person har hemvist i
båda parterna, bestäms hans hemvist
på följande sätt:

background image

5

SFS 2009:1116

(a) he shall be deemed to be a resi-

dent only of the Party in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both Parties, he
shall be deemed to be a resident only
of the Party with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i

den part där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de. Om han har en sådan bostad i bå-
da parterna, anses han ha hemvist
endast i den part med vilken hans
personliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena),

(b) if the Party in which he has his

centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either
Party, he shall be deemed to be a re-
sident only of the Party in which he
has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken

part han har centrum för sina lev-
nadsintressen eller om han inte i
någondera parterna har en bostad
som stadigvarande står till hans för-
fogande, anses han ha hemvist en-
dast i den part där han stadigvarande
vistas,

(c) if he has an habitual abode in

both Parties or in neither of them, the
competent authorities of the Parties
shall settle the question by mutual
agreement.

c) om han stadigvarande vistas i

båda parterna eller inte vistas stadig-
varande i någon av dem, ska de be-
höriga myndigheterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of

Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages
and other similar remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment shall be tax-
able only in that Party unless the em-
ployment is exercised in the other
Party. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is deri-
ved therefrom may be taxed in that
other Party.

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artik-

larna 6, 7, 8 och 9 föranleder annat,
beskattas lön och annan liknande er-
sättning som person med hemvist i
en part uppbär på grund av anställ-
ning, endast i denna part, såvida ar-
betet inte utförts i den andra parten.
Om arbetet utförts i denna andra
part, får ersättning som uppbärs för
arbetet beskattas där.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment exercised in
the other Party shall be taxable only
in the first-mentioned Party if:

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1, beskattas ersättning, som
person med hemvist i en part uppbär
för arbete som utförs i den andra par-
ten, endast i den förstnämnda parten,
om

(a) the recipient is present in the

other Party for a period or periods
not exceeding in the aggregate
183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

a) mottagaren vistas i den andra

parten under tidsperiod eller tidspe-
rioder som sammanlagt inte översti-
ger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar un-
der beskattningsåret i fråga, och

background image

6

SFS 2009:1116

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other Party; and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra parten eller på dennes vägnar,
samt

(c) the remuneration is not borne

by a fixed place of business through
which the business is wholly or
partly carried on which the employer
has in the other Party.

c) ersättningen inte belastar en

stadigvarande plats för affärsverk-
samhet som arbetsgivaren har i den
andra parten och från vilken verk-
samheten helt eller delvis bedrivs.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remunera-
tion derived in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traf-
fic by an enterprise of a Party, may
be taxed in that Party.

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får ersätt-
ning för arbete, som utförs ombord
på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett fö-
retag i en part, beskattas i denna part.

Article 6

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar

payments derived by a resident of a
Party in his capacity as a member of
the board of directors of a company
which is a resident of the other Party
may be taxed in that other Party.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en part uppbär i egenskap
av medlem i styrelse i bolag med
hemvist i den andra parten, får be-
skattas i denna andra part.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of

a Party as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or tele-
vision artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activi-
ties as such exercised in the other
Party, may be taxed in that other
Party.

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som en person med

hemvist i en part förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den an-
dra parten i egenskap av artist,
såsom teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller mu-
siker, eller i egenskap av sportutöva-
re, får beskattas i denna andra part.

2. Where income in respect of per-

sonal activities exercised by an en-
tertainer or a sportsman in his capa-
city as such accrues not to the enter-
tainer or sportsman himself but to
another individual or legal entity,
that income may be taxed in the
Party in which the activities of the
entertainer or sportsman are exerci-
sed.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet, som artist eller
sportutövare utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan
fysisk eller juridisk person, får denna
inkomst beskattas i den part där ar-
tisten eller sportutövaren utövar
verksamheten.

background image

7

SFS 2009:1116

Article 8

Pensions

1. Pensions and other similar

remuneration, disbursements under
the Social Security legislation and
annuities arising in a Party and paid
to a resident of the other Party may
be taxed in the first-mentioned Party.

Artikel 8

Pension

1. Pension och annan liknande er-

sättning, utbetalning enligt socialför-
säkringslagstiftningen och livränta,
vilka härrör från en part och betalas
till en person med hemvist i den
andra parten, får beskattas i den
förstnämnda parten.

2. The term �Sannuity⬝ means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and
full consideration in money or mo-
ney�"s worth.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås

ett fastställt belopp, som betalas pe-
riodiskt på fastställda tider under en
persons livstid eller under angiven
eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som
ersättning för däremot svarande
vederlag i pengar eller pengars
värde.

Article 9

Government service

1. (a) Salaries, wages and other si-

milar remuneration, other than a
pension, paid by a Party or a political
subdivision or a statutory body or a
local authority thereof to an indivi-
dual in respect of services rendered
to that Party or subdivision or body
or authority shall be taxable only in
that Party.

Artikel 9

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande er-

sättning, med undantag för pension,
som betalas av en part, en av dess
politiska underavdelningar, offent-
ligrättsliga organ eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförs i denna parts,
underavdelnings, organs eller myn-
dighets tjänst, beskattas endast i
denna part.

(b) However, such salaries, wa-

ges and other similar remuneration
shall be taxable only in the other
Party if the services are rendered in
that Party and the individual is a re-
sident of that Party who did not be-
come a resident of that Party solely
for the purpose of rendering the ser-
vices.

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid en-
dast i den andra parten om arbetet ut-
förts i denna andra part och den fy-
siska personen har hemvist i denna
part och inte fick hemvist i denna
part uteslutande för att utföra arbetet.

2. The provisions of Articles 5, 6

and 7 shall apply to salaries, wages,
and other similar remuneration in re-
spect of services rendered in connec-
tion with a business carried on by a
Party or a political subdivision or a
statutory body or a local authority
thereof.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5,

6 och 7 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på
grund av arbete som utförs i sam-
band med rörelse som bedrivs av en
part, en av dess politiska underavdel-
ningar, offentligrättsliga organ eller
lokala myndigheter.

background image

8

SFS 2009:1116

Article 10

Students

Payments which a student or busi-

ness apprentice who is or was imme-
diately before visiting a Party a resi-
dent of the other Party and who is
present in the first-mentioned Party
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that
Party, provided that such payments
arise from sources outside that Party.

Artikel 10

Studerande

Studerande eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vis-
telse i en part hade hemvist i den
andra parten och som vistas i den
förstnämnda parten uteslutande för
sin undervisning eller praktik, be-
skattas inte i denna part för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under
förutsättning att beloppen härrör från
källa utanför denna part.

Article 11

Elimination of double taxation

1. In the British Virgin Islands

double taxation shall be avoided in
accordance with the laws of the Bri-
tish Virgin Islands.

Artikel 11

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Brittiska Jungfruöarna ska

dubbelbeskattning undanröjas i en-
lighet med lagstiftningen i Brittiska
Jungfruöarna.

2. In Sweden double taxation shall

be avoided as follows:

2. I Sverige ska dubbelbeskattning

undanröjas på följande sätt:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of the British Virgin Islands and in
accordance with the provisions of
this Agreement may be taxed in the
British Virgin Islands, Sweden shall
allow � subject to the provisions of
the laws of Sweden concerning cre-
dit for foreign tax (as it may be
amended from time to time without
changing the general principle he-
reof) � as a deduction from the tax
on such income, an amount equal to
the British Virgin Islands tax paid in
respect of such income.

a) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt lagstiftningen i Brittiska Jung-
fruöarna och i enlighet med bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i
Brittiska Jungfruöarna, ska Sverige �
med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande av-
räkning av utländsk skatt (även i den
lydelse de kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som
anges här ändras) � från den svenska
skatten avräkna ett belopp motsva-
rande skatten i Brittiska Jungfruöar-
na som erlagts på inkomsten.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment, shall be taxable only in the
British Virgin Islands, Sweden may,
when determining the graduated rate
of Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only
in the British Virgin Islands.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt bestämmelserna i detta avtal be-
skattas endast i Brittiska Jungfruöar-
na, får Sverige vid bestämmandet av
svensk progressiv skatt beakta så-
dan inkomst som beskattas endast i
Brittiska Jungfruöarna.

background image

9

SFS 2009:1116

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers

that the actions of one or both of the
Parties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att

en part eller båda parterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att det på-
verkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa parters
interna rättsordning, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten
i den part där han har hemvist. Saken
ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som givit upp-
hov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Party, with a
view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
parten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the in-
terpretation or application of the
Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

ska träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

background image

10

SFS 2009:1116

Article 13

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten om när
de åtgärder vidtagits enligt respek-
tive parts lagstiftning som krävs för
att detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot
och tillämpas därefter

(a) in the British Virgin Islands:

a) i Brittiska Jungfruöarna:

in respect of British Virgin Islands

tax, on taxes chargeable for any ca-
lendar year beginning on or after the
first day of January of the calendar
year next following that in which
this Agreement enters into force;

i fråga om skatt i Brittiska Jung-

fruöarna, på skatt som tas ut för ka-
lenderår som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
det år då avtalet träder i kraft eller
senare,

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Agreement enters into
force;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the date on which the
Agreement enters into force.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Notwithstanding paragraph 2,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
18

th May 2009 between the Kingdom

of Sweden and the British Virgin Is-
lands for the exchange of informa-
tion relating to taxes shall have ef-
fect.

3. Utan hinder av punkt 2, är detta

avtal endast tillämpligt under tid då
avtalet mellan Konungariket Sve-
rige och Brittiska Jungfruöarna om
utbyte av upplysningar avseende
skatter undertecknat den 18 maj
2009 är tillämpligt.

background image

11

SFS 2009:1116

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the
Agreement, through diplomatic
channels, by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan säga upp avtalet genom
att på diplomatisk väg lämna skrift-
lig underrättelse härom minst sex
månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the end of the six month
period.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden el-
ler senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 18

th May 2009

between the Kingdom of Sweden
and the British Virgin Islands for the
exchange of information relating to
taxes.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

avtalet att gälla utan underrättelse
om uppsägning den dag då avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Brittiska Jungfruöarna om utbyte av
upplysningar avseende skatter un-
dertecknat den 18 maj 2009 upphör
att gälla.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Copenhagen, this 18

th day

of May 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Köpenhamn den

18 maj 2009 i två exemplar på engel-
ska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Lars Grundberg

För Konungariket Sveriges regering

Lars Grundberg

For the Government of the British
Virgin Islands

Danica Penn

För Brittiska Jungfruöarnas regering

Danica Penn

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.