SFS 2009:1117 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter / SFS 2009:1117 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter
091117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av
upplysningar avseende skatter;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket

Sverige och Bermuda undertecknade den 16 april 2009 ska, tillsammans
med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta,
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av
bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet, dock tidigast från och med
den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6, rskr. 2009/10:37.

SFS 2009:1117

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1117

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
BERMUDA (AS AUTHORISED
BY THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND) ON THE EXCHANGE
OF INFORMATION WITH RE-
SPECT TO TAXES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH BER-
MUDA (ENLIGT BEMYNDI-
GANDE FR�&N DET F�RENADE
KONUNGARIKET STORBRI-
TANNIEN OCH NORDIRLANDS
REGERING) OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR AVSEENDE
SKATTER

The Government of Sweden and

the Government of Bermuda, desi-
ring to facilitate the exchange of in-
formation with respect to taxes,

have agreed as follows:

Sveriges regering och Bermudas

regering, som önskar underlätta ut-
bytet av upplysningar avseende skat-
ter,

har kommit överens om följande:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Parties shall provide assistance
through exchange of information
that is relevant to the administration
or enforcement of the domestic laws
of the Parties concerning taxes cove-
red by this Agreement. Such infor-
mation shall include information that
is relevant to the determination,
assessment and collection of such
taxes, the recovery and enforcement
of tax claims, or the investigation or
prosecution of tax matters. Informa-
tion shall be exchanged in accor-
dance with the provisions of this
Agreement and shall be treated as
confidential in the manner provided
in Article 8.

Artikel 1

Avtalets syfte och
tillämpningsområde

1. Parternas behöriga myndigheter

ska biträda varandra med handräck-
ning genom utbyte av upplysningar
som är relevanta vid tillämpningen
eller verkställigheten av parternas
interna lagstiftning avseende skatter
som omfattas av detta avtal. Sådana
upplysningar ska inbegripa uppgifter
som är relevanta för fastställande,
taxering och uppbörd av sådana
skatter, för indrivning och andra exe-
kutiva åtgärder beträffande skatte-
fordringar eller för utredning eller
åtal i skatteärenden. Upplysningar
ska utbytas i enlighet med bestäm-
melserna i detta avtal och ska hållas
hemliga på sätt som anges i artikel 8.

2. This Agreement shall not affect

the application in the Parties of the
rules on mutual assistance in crimi-
nal matters.

2. Detta avtal ska inte påverka till-

lämpligheten i parterna av bestäm-
melserna om ömsesidig rättslig hjälp
i brottmål.

background image

3

SFS 2009:1117

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession of or obtainable by
persons who are within its territorial
jurisdiction.

Artikel 2

Jurisdiktion

En anmodad part är inte skyldig

att lämna upplysningar som varken
innehas av dess myndigheter eller
innehas eller kan inhämtas av perso-
ner inom dess jurisdiktion.

Article 3

Taxes covered

1. The existing taxes which are

the subject of this Agreement are di-
rect taxes of every kind and descrip-
tion imposed in the Parties.

Artikel 3

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående

skatterna som omfattas av detta avtal
är direkta skatter av varje slag och
beskaffenhet som tas ut i parterna.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or substan-
tially similar taxes imposed after the
date of signature of this Agreement
in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent au-
thorities of the Parties shall notify
each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures cov-
ered by this Agreement.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter undertecknan-
det av avtalet tas ut vid sidan av eller
i stället för de för närvarande utgåen-
de skatterna. Parternas behöriga
myndigheter ska meddela varandra
de väsentliga ändringar som gjorts
rörande skattelagstiftningen och åt-
gärder för att inhämta upplysningar
som omfattas av detta avtal.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges har vid

tillämpningen av detta avtal följan-
de uttryck nedan angiven betydelse:

(a) �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geo-
graphical sense, includes the natio-
nal territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

a) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och inbegriper, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territorial-
vatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse
med folkrättens regler, utövar suve-
räna rättigheter eller jurisdiktion,

(b) �SBermuda⬝ means the Islands

of Bermuda;

b) ⬝Bermuda⬝ avser Bermuda-

öarna,

(c) �Sapplicant Party⬝ means the

Party requesting for or having recei-
ved information from the requested
Party;

c) ⬝anmodande part⬝ avser den

part som begär eller har tagit emot
upplysningar från den anmodade
parten,

background image

4

SFS 2009:1117

(d) �Scollective investment fund or

scheme⬝ means any pooled invest-
ment vehicle, irrespective of legal
form. The term �Spublic collective
investment fund or scheme⬝ means
any collective investment fund or
scheme provided the units, shares or
other interests in the fund or scheme
can be readily purchased, sold or re-
deemed by the public. Units, shares
or other interests in the fund or
scheme can be readily purchased,
sold or redeemed �Sby the public⬝ if
the purchase, sale or redemption is
not implicitly or explicitly restricted
to a limited group of investors;

d) ⬝kollektiv investeringsfond

eller kollektivt investeringssystem⬝
avser varje åtagande för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form.
Uttrycket ⬝publik kollektiv investe-
ringsfond eller publikt kollektivt
investeringssystem⬝ avser varje kol-
lektiv investeringsfond eller kollek-
tivt investeringssystem vars andelar,
aktier eller andra rättigheter fritt kan
köpas, säljas eller lösas in av allmän-
heten. Andelar, aktier eller andra
rättigheter i fonden eller systemet
kan fritt köpas, säljas eller lösas in
⬝av allmänheten⬝ om köp, försälj-
ning eller inlösen inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

(e) �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated
as a body corporate for tax purposes;

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

(f) �Scompetent authority⬝ means,

in the case of Sweden, the Minister
of Finance, his authorised represen-
tative or the authority which is de-
signated as a competent authority for
the purposes of this Agreement and,
in the case of Bermuda, the Minister
of Finance or an authorised repre-
sentative of the Minister;

f) ⬝behörig myndighet⬝ avser i

fråga om Sverige, finansministern,
dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal och, i fråga om
Bermuda, finansministern eller den-
nes befullmäktigade ombud,

(g) �SParty⬝ means Sweden or

Bermuda as the context requires;

g) ⬝part⬝ avser Sverige eller

Bermuda beroende på samman-
hanget,

(h) �Sinformation⬝ means any fact,

statement or record in any form
whatever;

h) ⬝upplysningar⬝ avser varje om-

ständighet, meddelande eller proto-
koll oavsett form,

(i) �Sinformation gathering measu-

res⬝ means laws and administrative
or judicial procedures that enable a
Party to obtain and provide the re-
quested information;

i) ⬝åtgärder för att inhämta upp-

lysningar⬝ avser lagstiftning och
administrativa åtgärder eller dom-
stolsåtgärder vilka möjliggör för en
part att inhämta och lämna begärda
upplysningar,

(j) �Snational⬝ means:

j) ⬝medborgare⬝ avser:

(i) any individual possessing the

nationality of a Party, or

1) fysisk person som innehar med-

borgarskap i en part, eller

(ii) any legal person or association

constituted in accordance with the
laws in force in a Party;

2) juridisk person eller association

som är bildad enligt gällande lag-
stiftning i en part,

(k) �Sperson⬝ includes an indivi-

dual, a company and any other body
of persons;

k) ⬝person⬝ inbegriper fysisk per-

son, bolag eller annan personsam-
manslutning,

background image

5

SFS 2009:1117

(l) �Sprincipal class of shares⬝

means the class or classes of shares
representing a majority of the voting
power and value of the company;

l) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

(m) �Spublicly traded company⬝

means any company whose principal
class of shares is listed on a recogni-
sed stock exchange provided its lis-
ted shares can be readily purchased
or sold by the public. Shares can be
purchased or sold �Sby the public⬝ if
the purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

m) ⬝bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning⬝ avser ett bo-
lag vars viktigaste aktieslag är note-
rat på en erkänd aktiebörs under för-
utsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
⬝av allmänheten⬝ om köp eller för-
säljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

(n) �Srecognised stock exchange⬝

means any stock exchange agreed
upon by the competent authorities of
the Parties;

n) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan

börs som parternas behöriga myn-
digheter kommit överens om,

(o) �Srequested Party⬝ means the

Party requested to provide informa-
tion;

o) ⬝anmodad part⬝ avser den part

som anmodats att lämna upplys-
ningar,

(p) �Sresident⬝ means:

p) ⬝person med hemvist⬝ avser:

(i) in the case of Sweden, any per-

son who, under the laws of Sweden,
is liable to tax therein by reason of
his domicile, residence, place of
management or any other criterion
of a similar nature, and also includes
the state of Sweden, any governmen-
tal body or agency, political subdivi-
sion or local authority thereof; the
term �Sresident⬝ does not include any
person who is liable to tax in Swe-
den in respect only of income from
sources in Sweden; and

1) i fråga om Sverige, person som

enligt lagstiftningen i Sverige är
skattskyldig där på grund av domicil,
bosättning, plats för företagsledning
eller annan liknande omständighet,
även inbegripet svenska staten, dess
offentligrättsliga organ eller institu-
tioner, politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter; uttrycket
⬝person med hemvist⬝ omfattar inte
person som är skattskyldig i Sverige
endast för inkomst som har källa i
Sverige, och

(ii) in the case of Bermuda, an

individual who is ordinarily resident
of Bermuda; and a company, part-
nership, trust or association created
under the laws of Bermuda;

2) i fråga om Bermuda, fysisk per-

son som är stadigvarande bosatt
(⬝ordinarily resident⬝) i Bermuda,
samt bolag, handelsbolag, trust eller
association som bildats enligt lag-
stiftningen i Bermuda,

(q) �Sserious tax evasion⬝ means

wilfully, with dishonest intent to de-
fraud the public revenue, evading or
attempting to evade any tax liability
where an affirmative act or omission
constituting an evasion or attempted
evasion has occurred. The tax liabil-
ity must be of a significant or
substantial amount, either as an ab-

q) ⬝allvarligt skatteundandra-

gande⬝ avser att med oärligt uppsåt
bedra det allmänna, undandra sig el-
ler försöka undandra sig en skatt-
skyldighet i fall då en aktiv handling
eller underlåtenhet utgjort ett sådant
undandragande eller försök till
undandragande. Skattskyldigheten
måste avse ett betydande belopp,

background image

6

SFS 2009:1117

solute amount or in relation to an an-
nual tax liability, and the conduct in-
volved must either constitute a syste-
matic effort or pattern of activity de-
signed or tending to conceal perti-
nent facts from or provide inaccurate
facts to the tax authorities of either
Party, or constitute falsifying or con-
cealing identity. The competent
authorities shall agree on the scope
and extent of matters falling within
this definition; and

antingen i absoluta tal eller i förhål-
lande till den sammanlagda skatt-
skyldigheten under ett år. Förfaran-
det måste antingen innebära att sys-
tematiskt försöka vidtaga eller fak-
tiskt vidtaga åtgärder som syftar till
eller tenderar att dölja väsentliga
fakta för skattemyndigheten i en-
dera parten eller att förse denna med
felaktiga uppgifter eller förfalsk-
ningar eller att försöka dölja någons
identitet. De behöriga myndighe-
terna ska komma överens om till-
lämpningsområdet för vad som ska
omfattas av denna definition,

(r) �Stax⬝ means any tax to which

this Agreement applies.

r) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som

omfattas av detta avtal.

2. The term �Srelevant⬝ wherever

used in the Agreement with respect
to information, shall be interpreted
in a manner that ensures that infor-
mation will be considered relevant
notwithstanding that a definite
assessment of the pertinence of the
information to an ongoing investiga-
tion could only be made following
the receipt of the information.

2. Termen ⬝relevant⬝ ska, när den

används i avtalet beträffande upplys-
ningar, förstås på ett sätt som säker-
ställer att upplysningarna ska anses
vara relevanta trots att något slutligt
ställningstagande för upplysningar-
nas betydelse för en pågående utred-
ning kan göras först sedan upplys-
ningarna tagits emot.

3. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined herein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party, any meaning under the appli-
cable tax laws of that Party prevai-
ling over a meaning given to the
term under other laws of that Party.

3. Då en part tillämpar detta avtal

vid någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning och den be-
tydelse som uttrycket har enligt till-
lämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den bety-
delse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upplys-
ningar ska utbytas utan avseende på
om det handlande som är föremål för
utredning skulle ha utgjort ett brott

background image

7

SFS 2009:1117

crime under the laws of the re-
quested Party if such conduct occur-
red in the requested Party.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the re-
quest for information, the requested
Party shall use all relevant informa-
tion gathering measures to provide
the applicant Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that
the requested Party may not need
such information for its own tax pur-
poses.

enligt den anmodade partens lagstift-
ning om ett sådant handlande utförts
i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en begä-
ran om upplysningar, ska den anmo-
dade parten � utan hinder av att den
anmodade parten kanske inte har
behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål � utnyttja
alla relevanta åtgärder för att inhäm-
ta upplysningarna till den anmo-
dande parten.

3. If specifically requested by the

competent authority of the applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

3. Om den behöriga myndigheten

i den anmodande parten särskilt
begär det, ska den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten � i den
utsträckning som detta är tillåtet en-
ligt dess interna lagstiftning � lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av hand-
lingar.

4. Each Party shall ensure that its

competent authority, for the purpo-
ses of this Agreement, has the autho-
rity to obtain and provide upon re-
quest:

4. Vardera parten ska säkerställa

att dess behöriga myndighet, för till-
lämpningen av detta avtal, har befo-
genhet att på begäran inhämta och
lämna:

(a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person, including nominees and
trustees, acting in an agency or fidu-
ciary capacity;

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person, däri inbegripet
ombud och trustförvaltare som age-
rar i egenskap av representant eller
förvaltare,

(b) information regarding the

ownership of companies, partner-
ships and other persons, including,
within the constraints of Article 2,
ownership information on all such
persons in an ownership chain; in the
case of trusts, information on sett-
lors, trustees, beneficiaries and the
position in an ownership chain; and
in the case of foundations, informa-
tion on founders, members of the
foundation council and beneficiaries
and the position in an ownership
chain.

b) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag, handelsbolag och andra
personer, däri inbegripet � med de
begränsningar som följer av artikel 2
� upplysningar om ägarförhållande-
na avseende alla sådana personer i
en ägarkedja; i fråga om truster, upp-
lysningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare samt trustens place-
ring i en ägarkedja; i fråga om stif-
telser, upplysningar om stiftare,
medlemmar i styrelsen och destina-
tärer samt stiftelsens placering i en
ägarkedja.

background image

8

SFS 2009:1117

5. This Agreement does not create

an obligation on the Parties to obtain
or provide:

5. Detta avtal medför inte en skyl-

dighet för parterna att inhämta eller
lämna:

(a) ownership information with

respect to publicly traded compa-
nies or public collective investment
funds or schemes unless such infor-
mation can be obtained without
giving rise to disproportionate diffi-
culties;

a) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag vars aktier är föremål
för allmän omsättning eller i publika
kollektiva investeringsfonder eller i
publika kollektiva investerings-
system, såvida inte sådana upplys-
ningar kan inhämtas utan att det
medför oproportionerligt stora svå-
righeter,

(b) information relating to a

period more than six years prior to
the tax period under consideration;

b) upplysningar som avser tid mer

än sex år före det beskattningsår som
är föremål för utredning,

(c) information unless the appli-

cant Party has pursued all means
available in its own Party to obtain
the information, except those that
would give rise to disproportionate
difficulties;

c) upplysningar i fall där den an-

modande parten inom sitt eget terri-
torium inte har vidtagit alla de åtgär-
der som står till dess förfogande för
att inhämta upplysningarna, såvida
inte vidtagandet av sådana åtgärder
skulle medföra oproportionerligt
stora svårigheter,

(d) information in the possession

of or obtainable by a person other
than the taxpayer that does not
directly relate to the taxpayer.

d) upplysningar som annan person

än den skattskyldige innehar eller
kan inhämta och som inte direkt av-
ser den skattskyldige.

6. Where the applicant Party re-

quests information with respect to a
matter which does not constitute
serious tax evasion, a senior official
of its competent authority shall cer-
tify that the request is relevant to,
and necessary for, the determination
of the tax liability of the taxpayer
under the laws of the applicant Party.

6. När den anmodande parten

begär upplysningar rörande frågor
som inte avser ett allvarligt skatteun-
dandragande, ska en tjänsteman vid
dess behöriga myndighet intyga att
begäran är relevant och nödvändig
för fastställandet av den skattskyldi-
ges skattskyldighet enligt lagstift-
ningen i den anmodande parten.

7. If information is requested that

relates to a person that is not a resi-
dent, nor a national, in one or the
other of the Parties, it also shall be
established to the satisfaction of the
competent authority of the re-
quested Party that such information
is necessary for the proper adminis-
tration and enforcement of the fiscal
laws of the applicant Party.

7. Om upplysningar begärs som

avser en person som varken har
hemvist eller är medborgare i någon
av parterna, ska det för den behöriga
myndigheten i den anmodade parten
på ett tillfredsställande sätt styrkas
att sådana upplysningar är nödvändi-
ga för en korrekt tillämpning och
verkställighet av skattelagstift-
ningen i den anmodande parten.

background image

9

SFS 2009:1117

8. The competent authority of the

applicant Party shall provide the fol-
lowing information to the compe-
tent authority of the requested Party
when making a request for informa-
tion under this Agreement to demon-
strate the relevance of the informa-
tion sought to the request:

8. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten till den behöriga myndigheten i
den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efter-
frågade upplysningarna är relevanta:

(a) the identity of the taxpayer un-

der examination or investigation;

a) identiteten på den skattskyl-

dige som är föremål för utredning
eller undersökning,

(b) grounds for believing that the

information requested is held in or is
in the possession of or obtainable by
a person subject to the jurisdiction of
the requested Party;

b) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna innehas eller kan
inhämtas av person inom den anmo-
dade partens jurisdiktion,

(c) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of or able to ob-
tain the information requested;

c) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha eller kunna inhämta de begär-
da upplysningarna,

(d) a statement that the request

conforms to the law and administra-
tive practice of the applicant Party
and that the information would be
obtainable by the applicant Party un-
der its laws in similar circumstances,
both for its own tax purposes and in
response to a valid request from the
requested Party under this Agree-
ment;

d) uppgift om att ansökan är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att upplysningarna
skulle kunna inhämtas av den anmo-
dande parten enligt sin lagstiftning
under liknande omständigheter, både
inom ramen för att bestämma sitt
eget skatteanspråk och för att till-
mötesgå en giltig begäran från den
anmodade parten enligt detta avtal,

(e) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own Party to obtain the in-
formation, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties;

e) uppgift om att den anmodande

parten inom sitt eget territorium har
vidtagit alla åtgärder som står till
dess förfogande för att inhämta upp-
lysningarna, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter,

and to the fullest extent possible:

samt, så långt som detta är möj-

ligt:

(f) the nature and type of the in-

formation requested, including a de-
scription of the specific evidence, in-
formation or other assistance sought
and the form, if practicable, in which
the applicant Party prefers to receive
the information;

f) de begärda upplysningarnas

närmare beskaffenhet, däri inbegri-
pet en beskrivning av vilka bevis, in-
formationer eller annat bistånd som
efterfrågas och, om det är möjligt, i
vilken form som den anmodande
parten föredrar att få upplysning-
arna,

background image

10

SFS 2009:1117

(g) the tax purposes for which the

information is sought and why it is
relevant to the determination of the
tax liability of a taxpayer under the
laws of the applicant Party;

g) de beskattningsändamål för

vilka de begärda upplysningarna
efterfrågas och varför de är relevanta
för att avgöra en skattskyldigs skatt-
skyldighet enligt lagstiftningen i den
anmodande parten,

(h) information that such tax-

payer is a resident in, or national of
one of the Parties, or that it is neces-
sary for the determination of the tax
liability of a taxpayer under the laws
of the applicant Party;

h) uppgift om att den skattskyl-

dige har hemvist eller är medborgare
i någon av parterna eller att det är
nödvändigt för att avgöra en skatt-
skyldigs skattskyldighet enligt lag-
stiftningen i den anmodande parten,

(i) the period of time with respect

to which the information is required
for the tax purposes.

i) den tidsperiod för vilken upp-

lysningarna behövs för beskatt-
ningen.

9. The competent authority of the

requested Party shall forward the re-
quested information as promptly as
possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the com-
petent authority of the requested
Party shall:

9. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den anmodande parten.
För att tillgodose ett skyndsamt svar
ska den anmodade parten:

(a) confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the re-
quest, if any, within 60 days of the
receipt of the request; and

a) till den behöriga myndigheten i

den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet un-
derrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om eventu-
ella brister i begäran, och

(b) if the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its re-
fusal.

b) om den behöriga myndigheten i

den anmodade parten inte har kunnat
inhämta och lämna de begärda upp-
lysningarna inom 90 dagar från det
att begäran togs emot, däri inbegri-
pet om det föreligger förhinder att
tillhandahålla upplysningarna eller
om den vägrar att tillhandahålla upp-
lysningarna, ska den omedelbart un-
derrätta den anmodande parten om
detta och ange skälen till att den inte
kunnat inhämta och tillhandahålla
upplysningarna, vilka hinder som
föreligger eller skälen för dess väg-
ran.

background image

11

SFS 2009:1117

Article 6

Tax examinations abroad

1. The requested Party may allow,

to the extent permitted under its do-
mestic law, representatives of the
competent authority of the applicant
Party to enter the territory of the re-
quested Party to interview individu-
als and examine records with the
written consent of the persons con-
cerned. The competent authority of
the applicant Party shall notify the
competent authority of the re-
quested Party of the time and place
of the meeting with the individuals
concerned.

Artikel 6

Utomlands utförda
skatteutredningar

1. Den anmodade parten kan � i

den utsträckning som detta är tillåtet
enligt dess interna lagstiftning � till-
låta representanter för den behöriga
myndigheten i den anmodande par-
ten att närvara i den anmodade par-
ten för att höra fysiska personer och
granska handlingar efter skriftligt
medgivande av de berörda perso-
nerna. Den behöriga myndigheten i
den anmodande parten ska underrät-
ta den behöriga myndigheten i den
anmodade parten om tid och plats
för mötet med berörda fysiska perso-
ner.

2. At the request of the competent

authority of the applicant Party, the
competent authority of the re-
quested Party may allow representa-
tives of the competent authority of
the applicant Party to be present at
the appropriate part of a tax exami-
nation in the requested Party.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i den anmodande par-
ten får den behöriga myndigheten i
den anmodade parten låta represen-
tanter för den behöriga myndigheten
i den anmodande parten till den del
detta anses lämpligt närvara vid
skatteutredning i den anmodade par-
ten.

3. If the request referred to in

paragraph 2 is acceded to, the com-
petent authority of the requested
Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the applicant
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the requested Party
for the conduct of the examination.
All decisions with respect to the con-
duct of the tax examination shall be
made by the requested Party con-
ducting the examination.

3. Bifalls en begäran enligt

punkt 2 ska den behöriga myndighe-
ten i den anmodade parten som utför
utredningen snarast möjligt underrät-
ta den behöriga myndigheten i den
anmodande parten om tid och plats
för utredningen, om den myndighet
eller person som bemyndigats att ut-
föra utredningen samt om de förfa-
randen och villkor som den anmo-
dade parten fastställt för utförandet
av utredningen. Alla beslut beträf-
fande utförandet av utredningen ska
fattas av den anmodade parten som
utför utredningen.

background image

12

SFS 2009:1117

Article 7

Possibility of declining a request

1. The competent authority of the

requested Party may decline to assist
where:

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten får avslå en
begäran när:

(a) the request is not made in con-

formity with this Agreement;

a) begäran inte har gjorts i över-

ensstämmelse med detta avtal,

(b) the disclosure of the informa-

tion requested would be contrary to
public policy;

b) lämnandet av de begärda upp-

lysningarna skulle strida mot all-
männa hänsyn,

(c) the applicant Party would not

be able to obtain the information

c) den anmodande parten inte kan

inhämta upplysningarna

(i) under its own laws for purpo-

ses of administration or enforce-
ment of its own tax laws or

1) enligt sin lagstiftning avseende

tillämpning eller verkställighet av
sin skattelagstiftning, eller

(ii) in response to a valid request

from the requested Party under this
Agreement.

2) som svar på en giltig begäran

enligt detta avtal från den anmodade
parten.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Party the
obligation to supply information
which would disclose any trade, bu-
siness, industrial, commercial or
professional secret or trade process.
Notwithstanding the foregoing, in-
formation of the type referred to in
paragraph 4 of Article 5 shall not be
treated as such a secret or trade pro-
cess merely because it meets the cri-
teria in that paragraph.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
part att lämna upplysningar som
skulle röja handels-, affärs-, industri-
eller yrkeshemlighet eller kommersi-
ell hemlighet eller i näringsverksam-
het nyttjat förfaringssätt. Utan hinder
av detta, ska upplysningar som avses
i artikel 5 punkt 4 inte behandlas
som en sådan hemlighet eller sådant
förfaringssätt endast på grund av att
de uppfyller villkoren i nämnda
punkt.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Party the
obligation to obtain or provide infor-
mation which would reveal confi-
dential communications between a
client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative
where such communications:

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
part att inhämta eller lämna upplys-
ningar som skulle röja hemlig kom-
munikation mellan en klient och
dennes advokat eller annat juridiskt
ombud, när sådan kommunikation:

(a) are communications between a

professional legal adviser and a
client made in connection with the
giving of legal advice to the client;

a) utgör kommunikation mellan

en yrkesmässig juridisk rådgivare
och dennes klient i samband med
juridisk rådgivning,

(b) are communications between a

professional legal adviser and a
client, professional legal adviser
acting for the client and another per-
son, or the client and another person
made in connection with or in con-
templation of legal proceedings and

b) utgör kommunikation mellan

en yrkesmässig juridisk rådgivare
och dennes klient, mellan en yrkes-
mässig juridisk rådgivare som agerar
som ombud för en klients räkning
och annan person eller mellan klient
och annan person i samband med ett

background image

13

SFS 2009:1117

for the purposes of such procee-
dings; and

pågående eller förestående rättsligt
förfarande och som avser detta förfa-
rande, samt

(c) include items enclosed with or

referred to in such communications
and made:

c) innehåller upplysningar som bi-

fogats eller hänvisats till i sådan
kommunikation och som sker

(i) in connection with the giving

of legal advice; or

1) i samband med juridisk rådgiv-

ning, eller

(ii) in connection with or in con-

templation of legal proceedings and
for the purposes of such procee-
dings, when the items are in the pos-
session of a person who is entitled to
possession of them.

2) i samband med ett pågående

eller förestående rättsligt förfarande
och som avser detta förfarande, när
dessa upplysningar innehas av en
person som har rätt att inneha dem.

4. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

4. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

5. The requested Party may de-

cline a request for information if the
information is requested by the app-
licant Party to administer or enforce
a provision of the tax law of the app-
licant Party, or any requirement con-
nected therewith, which discrimina-
tes against a national of the re-
quested Party as compared with a
national of the applicant Party in the
same circumstances.

5. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt upp-
lysningarna för tillämpning eller
verkställighet av bestämmelse i den
anmodande partens skattelagstift-
ning, eller därmed sammanhängande
krav, som under samma förhållanden
diskriminerar en medborgare i den
anmodade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Party under this Agreement shall be
treated as confidential and may be
disclosed only to persons or authori-
ties (including courts and adminis-
trative bodies) in the jurisdiction of
the Party concerned with the assess-
ment or collection of, the enforce-
ment or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in rela-
tion to, the taxes covered by this
Agreement, and to persons concer-
ned with the regulation of disclosure
and use of information. Such persons
or authorities shall use such informa-
tion only for such purposes. They
may disclose the information in
public court proceedings or in judi-

Artikel 8

Sekretess

Upplysningar som tas emot av en

part med stöd av detta avtal ska hål-
las hemliga och får endast yppas för
personer och myndigheter (däri in-
begripet domstolar och förvaltnings-
organ) inom den partens jurisdiktion
som fastställer, uppbär eller driver in
de skatter som omfattas av avtalet
eller handlägger åtal eller överkla-
gande i fråga om dessa skatter, samt
för personer som har till uppgift att
handha frågor om yppande och
användning av upplysningar. Dessa
personer eller myndigheter får
använda sådana upplysningar endast
för sådana syften. De får yppa upp-
lysningarna vid offentlig domstols-
förhandling eller i domstolsavgö-

background image

14

SFS 2009:1117

cial decisions. The information may
not be disclosed to any other person
or entity or authority or any other ju-
risdiction without the express writ-
ten consent of the competent autho-
rity of the requested Party.

randen. Upplysningarna får inte
yppas för annan person, institution
eller myndighet eller för annan juris-
diktion utan uttryckligt skriftligt
medgivande av den behöriga myn-
digheten i den anmodade parten.

Article 9

Safeguards

The rights and safeguards secured

to persons by the laws or administra-
tive practices of the requested Party
remain applicable. The rights and
safeguards may not be applied by the
requested Party in a manner that un-
duly prevents or delays effective ex-
change of information.

Artikel 9

Rättigheter

De rättigheter som tillkommer

personer enligt den anmodade par-
tens lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga. Dessa rät-
tigheter får dock inte tillämpas av
den anmodade parten på ett sätt som
otillbörligt hindrar eller försenar ett
effektivt utbyte av upplysningar.

Article 10

Costs

Incidence of costs incurred in pro-

viding assistance (including reasona-
ble costs of third parties and external
advisors in connection with litiga-
tion or otherwise) shall be agreed by
the competent authorities of the Par-
ties.

Artikel 10

Kostnader

Fördelningen av uppkomna kost-

nader för handräckning (däri inbegri-
pet skäliga kostnader för tredje part
och utomstående rådgivare i sam-
band med rättsprocess eller för annat
ändamål) ska parternas behöriga
myndigheter komma överens om.

Article 11

No prejudicial or restrictive
measures

1. In the event that a Party has rea-

son to believe that the other Party
has introduced prejudicial or restric-
tive measures based on harmful tax
practices to residents or nationals of
the other Party, both Parties shall im-
mediately initiate competent autho-
rity proceedings to resolve the mat-
ter.

Artikel 11

Inga riktade motåtgärder

1. Om en part har anledning att

anta att den andra parten infört rik-
tade motåtgärder som avser att mot-
verka skadlig skattekonkurrens och
som riktar sig emot personer med
hemvist eller medborgarskap i den
andra parten, ska parterna omedel-
bart inleda förhandlingar för att lösa
frågan.

2. A prejudicial or restrictive mea-

sure based on harmful tax practices
means a measure applied by one
Party to residents or nationals of
either Party on the basis that the
other Party does not engage in effec-

2. En riktad motåtgärd som avser

att motverka skadlig skattekonkur-
rens åsyftar en åtgärd som tillämpas
av en part och som riktar sig mot
personer med hemvist eller med-
borgarskap i en av parterna och som

background image

15

SFS 2009:1117

tive exchange of information or be-
cause it lacks transparency in the
operation of its laws, regulations or
administrative practices, or on the
basis of no or nominal taxes and one
of the preceding criteria.

motiveras med att den andra parten
inte medverkar till ett effektivt ut-
byte av information eller att denna
part brister i transparens när det gäl-
ler dess lagstiftning, föreskrifter eller
administrativa praxis. Detsamma
gäller om denna andra part inte tar ut
någon skatt eller om bara en symbo-
lisk skatt tas ut och detta sker samti-
digt som något av de kriterier som
nämns ovan föreligger.

3. Without limiting the generality

of the term �Sprejudicial or restrictive
measures⬝ it includes the denial of a
deduction, credit or exemption, the
imposition of a tax, charge or levy,
or special reporting requirements.
Such measures include any measure
which relate, directly or indirectly,
to taxation matters. However, they
do not include any generally applica-
ble measure, applied by either Party
against, amongst others, members of
the OECD generally.

3. Utan att begränsa den generella

innebörden av uttrycket ⬝riktade
motåtgärder⬝ inbegriper uttrycket att
vägra avdrag, avräkning, skattere-
duktion eller skattebefrielse, att ta ut
skatt, avgift eller annan pålaga eller
att ställa särskilda krav på dokumen-
tationsskyldighet. Sådana åtgärder
inbegriper varje åtgärd som direkt
eller indirekt påverkar beskatt-
ningen. De inbegriper emellertid inte
allmänna åtgärder som tillämpas ge-
nerellt av en part i förhållande till
bland annat medlemsstater i OECD.

Article 12

Mutual agreement procedure

1. The competent authorities of

the Parties shall jointly endeavour to
resolve any difficulties or doubts ari-
sing as to the interpretation or appli-
cation of this Agreement.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Parternas behöriga myndigheter

ska gemensamt söka avgöra sådana
svårigheter och tvivelsmål som upp-
kommer i fråga om tolkningen och
tillämpningen av detta avtal.

2. In addition to the endeavours

referred to in paragraph 1, the com-
petent authorities of the Parties may
mutually determine the procedures
to be used under Articles 5 and 6.

2. Utöver vad som framgår av

punkt 1, får parternas behöriga
myndigheter ömsesidigt komma
överens om förfarandena för tillämp-
ningen av artiklarna 5 och 6.

3. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purposes
of this Article.

3. Vid tillämpningen av denna

artikel kan parternas behöriga myn-
digheter träda i direkt förbindelse
med varandra.

background image

16

SFS 2009:1117

Article 13

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten när de
åtgärder vidtagits enligt respektive
parts lagstiftning som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot
och tillämpas

(a) for criminal tax matters, from

the date of entry into force; however,
no earlier than January 1st, 2010;

a) i skattebrottsärenden, från da-

gen för ikraftträdandet, dock inte ti-
digare än den 1 januari 2010,

(b) for all other matters covered in

Article 1, on taxable periods begin-
ning on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Agreement en-
ters into force, or where there is no
taxable period, for all charges to tax
arising on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Agreement en-
ters into force, however, no earlier
than January 1st, 2010.

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare,
eller då något beskattningsår inte
föreligger, för skatteanspråk som
uppkommer den 1 januari det år som
närmast följer efter dagen för ikraft-
trädandet av avtalet eller senare,
dock inte tidigare än den 1 januari
2010.

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the
Agreement, through diplomatic
channels, by giving written notice of
termination to the other Party. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect on the first day of the
month following the end of the pe-
riod of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Party.

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan säga upp avtalet genom
att på diplomatisk väg lämna skrift-
lig underrättelse härom till den andra
parten. I händelse av sådan uppsäg-
ning upphör avtalet att gälla den för-
sta dagen i den månad som följer
närmast efter utgången av den sex-
månadersperiod som följer efter den
dag då underrättelsen om uppsäg-
ning togs emot av den andra parten.

2. In the event of termination,

both Parties shall remain bound by
the provisions of Article 8 with re-
spect to any information obtained
under the Agreement.

2. I händelse av uppsägning ska

båda parterna vara fortsatt bundna av
bestämmelserna i artikel 8 i fråga om
upplysningar som erhållits med stöd
av avtalet.

background image

17

SFS 2009:1117

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Washington this 16

th day

of April 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Washington, den

16 april 2009 i två exemplar på eng-
elska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Jonas Hafström

För Konungariket Sveriges regering

Jonas Hafström

For the Government of Bermuda

Paula Ann Cox

För Bermudas regering

Paula Ann Cox

Protocol

Protokoll

PROTOCOL TO THE AGREE-
MENT BETWEEN THE KING-
DOM OF SWEDEN AND
BERMUDA (AS AUTHORISED
BY THE UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND) ON THE
EXCHANGE OF INFORMATION
WITH RESPECT TO TAXES

PROTOKOLL TILL AVTALET
MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH BERMUDA
(ENLIGT BEMYNDIGANDE
FR�&N DET F�RENADE
KONUNGARIKET STORBRI-
TANNIEN OCH NORDIRLAND)
OM UTBYTE AV UPPLYS-
NINGAR AVSEENDE SKATTER

At the moment of signing the

Agreement on the exchange of infor-
mation with respect to taxes between
the Kingdom of Sweden and
Bermuda, the Parties have agreed
that the following provisions shall
form an integral part of the Agree-
ment:

Vid undertecknandet av avtalet

om utbyte av upplysningar avseende
skatter mellan Konungariket Sverige
och Bermuda, har parterna kommit
överens om att följande bestämmel-
ser ska utgöra en integrerande del av
avtalet:

I. General provision

The Government of Bermuda will

take the measures necessary to re-
peal any provision of its domestic le-
gislation that requires that informa-
tion is physically present for the pur-
poses of fulfilling the Agreement.
The Government of Sweden in turn
will pursue all means available in its
own territory to obtain the informa-
tion, except those that would give
rise to disproportionate difficulties.

I. Allmänt

Bermudas regering ska vidta nöd-

vändiga åtgärder för att upphäva
varje bestämmelse i sin inhemska
lagstiftning som kräver att upplys-
ningar måste finnas fysiskt tillgäng-
liga i syfte att uppfylla avtalet. Sveri-
ges regering ska å sin sida med alla
tillgängliga medel söka inhämta
upplysningar inom sitt eget territo-
rium, förutom sådana som skulle
medföra oproportionerliga svårighe-
ter.

background image

18

SFS 2009:1117

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

II. Ad Article 5

In respect of paragraphs 6, 7 and 8

(h) of Article 5, the term �Snecessary⬝
shall not be interpreted to restrict the
general objectives as set out in
Article 1. Certification by a senior
official shall be sufficient to meet
the requirements of those provisions.

II. Till artikel 5

Beträffande artikel 5 punkterna 6,

7 och 8 h), ska termen ⬝nödvändig⬝
inte tolkas så att de övergripande
syftena som anges i artikel 1 begrän-
sas. Bekräftelse av en tjänsteman är
tillräcklig för att villkoren ska anses
uppfyllda i nämnda punkter.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Protocol.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta
protokoll.

Done at Washington this 16

th day

of April 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Washington den

16

april 2009 i två exemplar på

engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Jonas Hafström

For the Government of Bermuda

Paula Ann Cox

För Konungariket Sveriges regering

Jonas Hafström

För Bermudas regering

Paula Ann Cox

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.