SFS 2009:1118 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

091118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Bermuda om
förfarande för ömsesidig överenskommelse vid
justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Bermuda om förfarande

för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap som undertecknades den 16 april 2009 ska gälla som lag
här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna
lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas
a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den

1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller
senare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då
lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6, rskr. 2009/10:37.

SFS 2009:1118

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1118

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
BERMUDA ON THE ACCESS TO
MUTUAL AGREEMENT PROCE-
DURES IN CONNECTION WITH
THE ADJUSTMENT OF PROFITS
OF ASSOCIATED ENTERPRISES

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH BER-
MUDA OM FÖRFARANDE FÖR
ÖMSESIDIG ÖVERENSKOM-
MELSE VID JUSTERING AV IN-
KOMST MELLAN FÖRETAG I
INTRESSEGEMENSKAP

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
Bermuda, desiring to conclude an
Agreement on the access to mutual
agreement procedures in connection
with the adjustment of profits of
associated enterprises, have agreed
as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Bermudas regering, som önskar
ingå ett avtal om förfarande för
ömsesidig överenskommelse vid jus-
tering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap, har kommit
överens om följande:

Article 1

Taxes covered

The taxes to which this Agree-

ment shall apply are:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

De skatter på vilka detta avtal till-

lämpas är:

(a) in Bermuda:
(i) any tax imposed by Bermuda

which is substantially similar to the
existing taxes of Sweden to which
this Agreement applies, but does not
include payroll tax

(hereinafter referred to as “Ber-

mudian tax”);

a) i Bermuda:
1) varje skatt som tas ut i

Bermuda och som är av i huvudsak
likartat slag som de för närvarande
utgående skatterna i Sverige på vilka
detta avtal tillämpas, men som inte
inbegriper skatt på löneutbetalning-
ar

(i det följande benämnda ”skatt i

Bermuda”),

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten); and

1) den statliga inkomstskatten,

och

(ii) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as “Swe-

dish tax”).

2) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ”svensk

skatt”).

Article 2

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

background image

3

SFS 2009:1118

(a) the term “Party” means

Bermuda or Sweden as the context
requires; the term “Parties” means
Bermuda and Sweden;

a) ”part” avser Bermuda eller

Sverige, beroende på samman-
hanget; ”parterna” avser Bermuda
och Sverige,

(b) the term “Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och inbegriper, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(c) the term “Bermuda” means the

Islands of Bermuda;

c) ”Bermuda” avser Bermuda-

öarna,

(d) the term “resident of a Party”

means

d) ”person med hemvist i en part”

avser

(i) in Sweden, any person, who

under the law of Sweden is liable to
tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management,
place of incorporation or any other
criterion of a similar nature; this
term, however, does not include a
person who is liable to tax in
Sweden in respect only of income
from sources in Sweden;

1) i Sverige, person som enligt

lagstiftningen i Sverige är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bo-
sättning, plats för företagsledning,
plats för bildande eller annan lik-
nande omständighet. Detta uttryck
inbegriper emellertid inte person
som är skattskyldig i Sverige endast
för inkomst som har källa i Sverige,

(ii) in Bermuda, an individual

ordinarily resident in Bermuda, and
a company, partnership or other en-
tity created under the laws of Ber-
muda; provided that an entity cre-
ated under the laws of Bermuda shall
not be deemed to be resident in Ber-
muda unless its effective manage-
ment is carried on in Bermuda;

2) i Bermuda, fysisk person som

enligt lagstiftningen i Bermuda är
stadigvarande bosatt där (”ordina-
rily resident”) och bolag, handels-
bolag eller annat subjekt som är bil-
dat enligt lagstiftningen i Bermuda.
Ett subjekt som är bildat enligt lag-
stiftningen i Bermuda anses inte ha
hemvist i Bermuda om inte dess
verkliga ledning utövas i Bermuda,

(e) the term “enterprise” applies to

the carrying on of any business;

e) ”företag” avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

(f) the term “enterprise of a Party”

means an enterprise carried on by a
resident of a Party;

f) ”företag i en part” avser företag

som bedrivs av en person med hem-
vist i en part,

(g) the term “competent autho-

rity” means

g) ”behörig myndighet” avser

(i) in the case of Bermuda, the

Minister of Finance, or an authorised
representative;

1) i fråga om Bermuda, finans-

ministern eller dennes befullmäkti-
gade ombud,

background image

4

SFS 2009:1118

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, or an authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment.

2) i fråga om Sverige, finans-

ministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken
uppdras att vara behörig myndighet
vid tillämpningen av detta avtal.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse uttrycket
har enligt annan lagstiftning i denna
part.

Article 3

Principles applying to the adjust-
ment of profits of associated enter-
prises

Where:

Artikel 3

Principer för justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

I fall då:

(a) an enterprise of a Party partici-

pates directly or indirectly in the
management, control or capital of an
enterprise of the other Party, or

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Party and an enterprise of
the other Party,

(a) ett företag i en part direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av ett företag i den andra par-
ten eller äger del i detta företags
kapital, eller

(b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en part
som ett företag i den andra parten el-
ler äger del i båda dessa företags ka-
pital, iakttas följande.

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or fi-
nancial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so
accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed
accordingly.

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från vad som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och
beskattas i överensstämmelse där-
med.

background image

5

SFS 2009:1118

Article 4

Mutual agreement procedures

1. Where an enterprise considers

that, in any case to which this Agree-
ment applies, the principles set out in
Article 3 have not been observed, it
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of the
Party concerned, present its case to
the competent authority of the Party
of which it is a resident. The case
must be presented within three years
from the first notification of the ac-
tion which is contrary or is likely to
be contrary to the principles set out
in Article 3. The competent authority
shall then without delay notify the
competent authority of the other
Party.

Artikel 4

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om ett företag, i ett fall som

omfattas av detta avtal, anser att
principerna som anges i artikel 3 inte
har iakttagits, kan det, utan att det
påverkar dess rätt att använda sig av
de rättsmedel som finns att tillgå
enligt den berörda partens interna
rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den part
där företaget har hemvist. Saken ska
läggas fram inom tre år från den tid-
punkt då företaget i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som strider mot
eller sannolikt kan antas strida mot
de principer som anges i artikel 3.
Den behöriga myndigheten ska där-
efter utan dröjsmål underrätta den
behöriga myndigheten i den andra
parten.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Party, with
a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska den behö-
riga myndigheten söka avgöra saken
genom en ömsesidig överens-
kommelse med den behöriga myn-
digheten i den andra parten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. Överenskommelse som träf-
fas genomförs utan hinder av tids-
gränser i parternas interna lagstift-
ning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the
interpretation or application of the
Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

kan träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa sådan
överenskommelse som avses i före-
gående punkter.

background image

6

SFS 2009:1118

Article 5

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 5

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten om när
de åtgärder vidtagits enligt respek-
tive parts lagstiftning som krävs för
att detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot
och ska tillämpas

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Agreement enters into
force;

1) i fråga om källskatter, på

belopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer
närmast efter den dag då avtalet trä-
der i kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the date on which the
Agreement enters into force.

2) i fråga om andra skatter på

inkomst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

3. Notwithstanding paragraph 2,

this Agreement shall only have
effect when the Agreement signed
on 16 April 2009 between the King-
dom of Sweden and Bermuda on the
exchange of information with re-
spect to taxes shall have effect.

3. Utan hinder av punkt 2, är detta

avtal endast tillämpligt under tid då
avtalet mellan Konungariket Sverige
och Bermuda om utbyte av upplys-
ningar avseende skatter undertecknat
den 16 april 2009 är tillämpligt.

Article 6

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party. Ei-
ther Party may terminate the Agree-
ment, through diplomatic channels,
by giving written notice of termina-
tion at least six months before the
end of any calendar year. In such
case, the Agreement shall cease to
have effect

Artikel 6

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan säga upp avtalet genom
att på diplomatisk väg lämna skrift-
lig underrättelse härom minst sex
månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer
närmast efter utgången av sexmåna-
dersperioden eller senare,

background image

7

SFS 2009:1118

(ii) in respect of other taxes on

income, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the end of the six month
period.

2) i fråga om andra skatter på

inkomst, på skatter som tas ut för
beskattningsår som börjar den 1 ja-
nuari det år som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden
eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 16 April 2009
between the Kingdom of Sweden
and Bermuda on the exchange of
information with respect to taxes.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

avtalet att gälla, utan underrättelse
om uppsägning, den dag då avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Bermuda om utbyte av upplysningar
avseende skatter undertecknat den
16 april 2009 upphör att gälla.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Washington, this 16

th day

of April 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Washington den

16 april 2009, i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Jonas Hafström

For the Government of Bermuda

Paula Ann Cox

För Konungariket Sveriges regering

Jonas Hafström

För Bermudas regering

Paula Ann Cox

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.