SFS 2009:1119 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer / SFS 2009:1119 Lag om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
091119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Bermuda för
undvikande av dubbelbeskattning av fysiska
personer;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Bermuda för undvikande

av dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 16 april
2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och fram-
går av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 §

Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar in-

komst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Bermuda, ska
sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas
a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 ja-

nuari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller se-
nare, och

b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då
lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6, rskr. 2009/10:37.

SFS 2009:1119

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1119

Bilaga

(�versättning)

AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
BERMUDA FOR THE AVOID-
ANCE OF DOUBLE TAXATION
ON INDIVIDUALS

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH BER-
MUDA F�R UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING AV FY-
SISKA PERSONER

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
Bermuda, desiring to conclude an
Agreement for the avoidance of
double taxation on individuals with
respect to taxes on income, have
agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Bermudas regering, som önskar
ingå ett avtal för undvikande av dub-
belbeskattning av fysiska personer
beträffande skatter på inkomst, har
kommit överens om följande:

Article 1

Individuals covered

This Agreement shall apply to in-

dividuals who are residents of one or
both of the Parties.

Artikel 1

Fysiska personer på vilka avtalet
tillämpas

Detta avtal ska tillämpas på

fysiska personer som har hemvist i
en part eller i båda parterna.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the

Agreement shall apply are:

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående

skatterna på vilka detta avtal tilläm-
pas är:

(a) in the case of Bermuda: any

tax imposed by Bermuda which is
substantially similar to the existing
taxes of Sweden to which this
Agreement applies, but does not in-
clude payroll tax

(hereinafter referred to as �SBer-

mudian tax⬝);

a) i Bermuda: varje skatt som tas

ut i Bermuda och som är av i huvud-
sak likartat slag som de för närvaran-
de utgående skatterna i Sverige på
vilka detta avtal tillämpas, men som
inte inbegriper skatt på löneutbetal-
ningar

(i det följande benämnda ⬝skatt i

Bermuda⬝),

(b) in the case of Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta);

2) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) the income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.); and

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

background image

3

SFS 2009:1119

(iv) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

(hereinafter referred to as

�SSwedish tax⬝).

4) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

2. The Agreement shall apply also

to any identical or substantially simi-
lar taxes that are imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent au-
thorities of the Parties shall notify
each other of any significant changes
that have been made in their taxation
laws concerning individuals.

2. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet tas ut vid sidan av eller i
stället för de för närvarande utgåen-
de skatterna. Parternas behöriga
myndigheter ska meddela varandra
de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning beträf-
fande fysiska personer.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless the context otherwise
requires:

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

(a) the term �Sa Party⬝ means Ber-

muda or Sweden, as the context re-
quires; the term �SParties⬝ means
Bermuda and Sweden;

a) ⬝en part⬝ avser Bermuda eller

Sverige, beroende på samman-
hanget; ⬝parterna⬝ avser Bermuda
och Sverige,

(b) the term �SBermuda⬝ means the

Islands of Bermuda;

b) ⬝Bermuda⬝ avser Bermuda-

öarna,

(c) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

c) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

(d) the term �Scompetent autho-

rity⬝ means:

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

(i) in the case of Bermuda, the

Minister of Finance or an authorised
representative of the Minister;

1) i Bermuda: finansministern

eller dennes befullmäktigade ombud,

(ii) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which
is designated as a competent autho-
rity for the purposes of this Agree-
ment;

2) i Sverige: finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

(e) the term �Senterprise⬝ applies to

the carrying on of any business;

e) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

background image

4

SFS 2009:1119

(f) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Party, except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in the other Party.

f) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en part
utom då skeppet eller luftfartyget an-
vänds uteslutande mellan platser i
den andra parten.

2. As regards the application of

the Agreement at any time by a
Party, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has
at that time under the law of that
Party for the purposes of the taxes to
which the Agreement applies, any
meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under
other laws of that Party.

2. Då en part tillämpar avtalet vid

någon tidpunkt anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt
den partens lagstiftning i fråga om
sådana skatter på vilka avtalet till-
lämpas och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skatte-
lagstiftning i denna part äger företrä-
de framför den betydelse uttrycket
har enligt annan lagstiftning i denna
part.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agree-

ment, the term �Sresident of a Party⬝
means:

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal

avser uttrycket ⬝person med hem-
vist i en part⬝:

(a) in Sweden in respect of an in-

dividual any individual who, under
the laws of Sweden, is liable to tax
therein by reason of his domicile,
residence or any other criterion of a
similar nature. This term, however,
does not include an individual who
is liable to tax in Sweden in respect
only of income from sources in
Sweden;

a) i Sverige såvitt avser fysisk per-

son, varje fysisk person som enligt
lagstiftningen i Sverige är skatt-
skyldig där på grund av domicil, bo-
sättning eller annan liknande om-
ständighet. Detta uttryck inbegriper
emellertid inte fysisk person som är
skattskyldig i Sverige endast för
inkomst som har källa i Sverige,

(b) in Bermuda in respect of an in-

dividual any individual who, under
the laws of Bermuda is ordinarily
resident.

b) i Bermuda såvitt avser fysisk

person, varje fysisk person som
enligt lagstiftningen i Bermuda är
stadigvarande bosatt där (⬝ordina-
rily resident⬝).

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Parties, then his
status shall be determined as
follows:

2. Då en fysisk person på grund av

bestämmelserna i punkt 1 har hem-
vist i båda parterna, bestäms hans
hemvist på följande sätt:

background image

5

SFS 2009:1119

(a) he shall be deemed to be a resi-

dent only of the Party in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both Parties, he
shall be deemed to be a resident only
of the Party with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i

den part där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de. Om han har en sådan bostad i bå-
da parterna, anses han ha hemvist
endast i den part med vilken hans
personliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för
levnadsintressena),

(b) if the Party in which he has his

centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either
Party, he shall be deemed to be a re-
sident only of the Party in which he
has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken

part han har centrum för sina lev-
nadsintressen eller om han inte i nå-
gondera parten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogan-
de, anses han ha hemvist endast i den
part där han stadigvarande vistas,

(c) if he has an habitual abode in

both Parties or in neither of them, the
competent authorities of the Parties
shall settle the question by mutual
agreement.

c) om han stadigvarande vistas i

båda parterna eller inte vistas stadig-
varande i någon av dem, ska de be-
höriga myndigheterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of

Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages
and other similar remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment shall be tax-
able only in that Party unless the em-
ployment is exercised in the other
Party. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is deri-
ved therefrom may be taxed in that
other Party.

Artikel 5

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artik-

larna 6, 7, 8 och 9 föranleder annat,
beskattas lön och annan liknande er-
sättning som person med hemvist i
en part uppbär på grund av anställ-
ning, endast i denna part, såvida ar-
betet inte utförts i den andra parten.
Om arbetet utförts i denna andra
part, får ersättning som uppbärs för
arbetet beskattas där.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration deri-
ved by a resident of a Party in re-
spect of an employment exercised in
the other Party shall be taxable only
in the first-mentioned Party if:

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1, beskattas ersättning som
person med hemvist i en part uppbär
för arbete som utförts i den andra
parten, endast i den förstnämnda par-
ten, om

(a) the recipient is present in the

other Party for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

a) mottagaren vistas i den andra

parten under tidsperiod eller tids-
perioder som sammanlagt inte över-
stiger 183 dagar under en tolv-
månadsperiod som börjar eller slu-
tar under beskattningsåret i fråga,
och

background image

6

SFS 2009:1119

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other Party; and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra parten eller på dennes vägnar,
samt

(c) the remuneration is not borne

by a fixed place of business through
which the business is wholly or
partly carried on which the employer
has in the other Party.

c) ersättningen inte belastar en

stadigvarande plats för affärsverk-
samhet som arbetsgivaren har i den
andra parten och från vilken verk-
samheten helt eller delvis bedrivs.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remunera-
tion derived in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traf-
fic by an enterprise of a Party, may
be taxed in that Party.

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får ersätt-
ning för arbete, som utförs ombord
på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett
företag i en part, beskattas i denna
part.

Article 6

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar

payments derived by a resident of a
Party in his capacity as a member of
the board of directors of a company
which is a resident of the other Party
may be taxed in that other Party.

Artikel 6

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en part uppbär i egenskap
av medlem i styrelse i bolag med
hemvist i den andra parten, får be-
skattas i denna andra part.

Article 7

Artistes and sportsmen

1. Income derived by a resident of

a Party as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or tele-
vision artiste, or a musician, or as a
sportsman, from his personal activi-
ties as such exercised in the other
Party, may be taxed in that other
Party.

Artikel 7

Artister och sportutövare

1. Inkomst, som en person med

hemvist i en part förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den
andra parten i egenskap av artist, så-
som teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller mu-
siker, eller i egenskap av sportutöva-
re, får beskattas i denna andra part.

2. Where income in respect of per-

sonal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his ca-
pacity as such accrues not to the en-
tertainer or sportsman himself but to
another individual or legal entity,
that income may be taxed in the
Party in which the activities of the
entertainer or sportsman are exer-
cised.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet, som artist eller
sportutövare utövar i denna egen-
skap, inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan
fysisk eller juridisk person, får denna
inkomst beskattas i den part där
artisten eller sportutövaren utövar
verksamheten.

background image

7

SFS 2009:1119

Article 8

Pensions

1. Pensions and other similar

remuneration, disbursements under
the Social Security legislation and
annuities arising in a Party and paid
to a resident of the other Party may
be taxed in the first-mentioned Party.

Artikel 8

Pension

1. Pension och annan liknande er-

sättning, utbetalning enligt socialför-
säkringslagstiftningen och livränta,
vilka härrör från en part och betalas
till en person med hemvist i den an-
dra parten, får beskattas i den först-
nämnda parten.

2. The term �Sannuity⬝ means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and
full consideration in money or mo-
ney�"s worth.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås

ett fastställt belopp, som betalas
periodiskt på fastställda tider under
en persons livstid eller under angi-
ven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse
att verkställa dessa utbetalningar
som ersättning för däremot svarande
vederlag i pengar eller pengars vär-
de.

Article 9

Government service

1. (a) Salaries, wages and other si-

milar remuneration, other than a
pension, paid by a Party or a political
subdivision or a statutory body or a
local authority thereof to an indivi-
dual in respect of services rendered
to that Party or subdivision or body
or authority shall be taxable only in
that Party.

Artikel 9

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan ersättning,

med undantag för pension, som beta-
las av en part, en av dess politiska
underavdelningar, offentligrättsliga
organ eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som
utförts i denna parts, underavdel-
nings, organs eller myndighets
tjänst, beskattas endast i denna part.

(b) However, such salaries, wages

and other similar remuneration shall
be taxable only in the other Party if
the services are rendered in that
Party and the individual is a resident
of that Party who did not become a
resident of that Party solely for the
purpose of rendering the services.

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid
endast i den andra parten om arbetet
utförts i denna andra part och perso-
nen i fråga har hemvist i denna part
och inte fick hemvist i denna part
uteslutande för att utföra arbetet.

2. The provisions of Articles 5, 6

and 7 shall apply to salaries, wages,
and other similar remuneration in
respect of services rendered in con-
nection with a business carried on by
a Party or a political subdivision or a
statutory body or a local authority
thereof.

2. Bestämmelserna i artiklarna 5,

6 och 7 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på
grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av en
part, en av dess politiska underavdel-
ningar, offentligrättsliga organ eller
lokala myndigheter.

background image

8

SFS 2009:1119

Article 10

Students

Payments which a student or busi-

ness apprentice who is or was imme-
diately before visiting a Party a resi-
dent of the other Party and who is
present in the first-mentioned Party
solely for the purpose of his educa-
tion or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that
Party, provided that such payments
arise from sources outside that Party.

Artikel 10

Studerande

Studerande eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före vis-
telse i en part hade hemvist i den an-
dra parten och som vistas i den först-
nämnda parten uteslutande för sin
undervisning eller praktik, beskattas
inte i denna part för belopp som han
erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa
utanför denna part.

Article 11

Elimination of double taxation

1. In Bermuda double taxation

shall be avoided in accordance with
the laws of Bermuda.

Artikel 11

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I Bermuda ska dubbelbeskatt-

ning undanröjas i enlighet med lag-
stiftningen i Bermuda.

2. In Sweden double taxation shall

be avoided as follows:

2. I Sverige ska dubbelbeskattning

undanröjas på följande sätt:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Bermuda and in accordance with
the provisions of this Agreement
may be taxed in Bermuda, Sweden
shall allow � subject to the provi-
sions of the laws of Sweden concer-
ning credit for foreign tax (as it may
be amended from time to time with-
out changing the general principle
hereof) � as a deduction from the tax
on such income, an amount equal to
the Bermudian tax paid in respect of
such income.

a) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt lagstiftningen i Bermuda och i
enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Bermuda, ska
Sverige � med beaktande av bestäm-
melserna i svensk lagstiftning beträf-
fande avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse de kan få genom
att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) � från
den svenska skatten avräkna ett be-
lopp motsvarande skatten i Ber-
muda som erlagts på inkomsten.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Agree-
ment, shall be taxable only in
Bermuda, Sweden may, when deter-
mining the graduated rate of Swe-
dish tax, take into account the in-
come which shall be taxable only in
Bermuda.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt bestämmelserna i detta avtal be-
skattas endast i Bermuda, får Sverige
vid bestämmandet av svensk pro-
gressiv skatt beakta sådan inkomst
som beskattas endast i Bermuda.

background image

9

SFS 2009:1119

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers

that the actions of one or both of the
Parties result or will result for him in
taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he
may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of
those Parties, present his case to the
competent authority of the Party of
which he is a resident. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action re-
sulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agree-
ment.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en fysisk person anser att

en part eller båda parterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal, kan han, utan att det på-
verkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa parters
interna rättsordning, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten
i den part där han har hemvist. Saken
ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick vet-
skap om den åtgärd som givit upp-
hov till beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not it-
self able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Party, with
a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the
Agreement. Any agreement reached
shall be implemented notwithstan-
ding any time limits in the domestic
law of the Parties.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka avgöra saken genom öm-
sesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
parten i syfte att undvika beskattning
som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i parternas
interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Parties shall endeavour to re-
solve by mutual agreement any diffi-
culties or doubts arising as to the
interpretation or application of the
Agreement.

3. Parternas behöriga myndigheter

ska genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen av
avtalet.

4. The competent authorities of

the Parties may communicate with
each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense
of the preceding paragraphs.

4. Parternas behöriga myndigheter

ska träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överens-
kommelse i den mening som avses i
föregående punkter.

background image

10

SFS 2009:1119

Article 13

Entry into force

1. Each of the Parties shall notify

the other in writing of the comple-
tion of the procedures required by its
law for the entry into force of this
Agreement.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. Vardera parten ska skriftligen

underrätta den andra parten om när
de åtgärder vidtagits enligt respek-
tive parts lagstiftning som krävs för
att detta avtal ska träda i kraft.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the re-
ceipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter den dag då den
sista av dessa underrättelser tas emot
och tillämpas

(a) in Bermuda:

a) i Bermuda:

in respect of Bermudian tax, on

tax chargeable for any fiscal year of
any April beginning on or after the
first day of January of the year next
following that in which this Agree-
ment enters into force;

i fråga om skatt i Bermuda, på

skatt som tas ut för beskattningsår
som börjar i april efter den 1 januari
det år som följer närmast efter det år
som avtalet träder i kraft eller senare,

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Agreement enters into
force;

1) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the date on which the
Agreement enters into force.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

3. Notwithstanding paragraph 2,

this Agreement shall only have ef-
fect when the Agreement signed on
16 April 2009 between the Kingdom
of Sweden and Bermuda on the ex-
change of information with respect
to taxes shall have effect.

3. Utan hinder av punkt 2, är detta

avtal endast tillämpligt när avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Bermuda om utbyte av upplysningar
avseende skatter undertecknat den
16 april 2009 är tillämpligt.

background image

11

SFS 2009:1119

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Party.
Either Party may terminate the
Agreement, through diplomatic
channels, by giving written notice of
termination at least six months be-
fore the end of any calendar year. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess det sägs upp av en part. Vardera
parten kan säga upp avtalet genom
att på diplomatisk väg lämna skrift-
lig underrättelse härom minst sex
månader före utgången av något
kalenderår. I händelse av sådan upp-
sägning upphör avtalet att gälla

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatter, på

belopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

(ii) in respect of other taxes on in-

come, on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the
first day of January of the year next
following the end of the six month
period.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, på skatter som tas ut för be-
skattningsår som börjar den 1 januari
det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden
eller senare.

2. Notwithstanding paragraph 1,

this Agreement will be terminated,
without giving notice of termination,
on the date of termination of the
Agreement signed on 16 April 2009
between the Kingdom of Sweden
and Bermuda on the exchange of in-
formation with respect to taxes.

2. Utan hinder av punkt 1, upphör

avtalet att gälla utan underrättelse
om uppsägning den dag då avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Bermuda om utbyte av upplysningar
avseende skatter undertecknat den
16 april 2009 upphör att gälla.

In witness whereof the under-

signed being duly authorised thereto
have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Washington, this 16

th day

of April 2009, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Washington den

16 april 2009, i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

Jonas Hafström

För Konungariket Sveriges regering

Jonas Hafström

For the Government of Bermuda

Paula Ann Cox

För Bermudas regering

Paula Ann Cox

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.