SFS 2009:197 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete / SFS 2009:197 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);
090197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 65 kap. 9�12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 65 kap. 9 § ska utgå,
dels att nuvarande 65 kap. 13�16 §§ ska betecknas 65 kap. 9�12 §§,
dels att 1 kap. 11 och 16 §§, 41 kap. 12 §, övergångsbestämmelserna till

lagen (2004:66) och (2007:1406) om ändring i nämnda lag samt rubriken
närmast före 1 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 65 kap. 13, 14 och 15 §§ ska

sättas närmast före nya 65 kap. 9, 10 och 11 §§,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 67 kap., av följande lydelse.

1 kap.

Skattens beräkning och skattereduktion

11 §

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst

(jobbskatteavdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst och hushållsarbete
finns i 67 kap.

16 §

Bestämmelser om

� skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket till ledning för taxe-

ringen finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter,

� förfarandet för att fastställa underlaget för skatten finns i taxeringslagen

(1990:324),

� hur skatten bestäms, debiteras, redovisas och betalas finns i skattebetal-

ningslagen (1997:483), och

1 Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av
65 kap. 9 b § 2008:1327.
65 kap. 9 c § 2008:1327.

SFS 2009:197

Utkom från trycket
den 31 mars 2009

background image

2

SFS 2009:197

� förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete finns i lagen

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

41 kap.

12 §

�verskott eller underskott ska beräknas genom att intäktsposterna

minskas med kostnadsposterna.

För underskott som uppkommer vid beräkningen tillämpas bestäm-

melserna om skattereduktion i 67 kap. 2 och 10 §§.

67 kap. Skattereduktion

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska per-

soner.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Avräkning mot kommunal och statlig inkomstskatt m.m.

2 §

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, ar-

betsinkomst (jobbskatteavdrag), underskott av kapital och hushållsarbete i
nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion en-
ligt 5�9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Sjöinkomst

3 §

För skattskyldiga som har sjöinkomst under hela beskattningsåret, ska

skattereduktion göras med 14 000 kronor vid anställning på fartyg som till
övervägande del går i fjärrfart och med 9 000 kronor vid anställning på annat
fartyg.

För skattskyldiga som har sjöinkomst bara under en del av beskattnings-

året är skattereduktionen för varje dag som sjöinkomsten uppbärs en tre-
hundrasextiofemtedel av dessa belopp. Vad som avses med närfart och fjärr-
fart framgår av 64 kap. 6 §.

Allmän pensionsavgift

4 §

Skattereduktion ska göras för allmän pensionsavgift enligt lagen

(1994:1744) om allmän pensionsavgift som avser beskattningsåret.

Jobbskatteavdrag

Vilka som kan få jobbskatteavdrag

5 §

De som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har

rätt till skattereduktion enligt 7 eller 8 § för arbetsinkomster (jobbskatte-

background image

3

SFS 2009:197

avdrag). Sådan rätt har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap.
18 § första stycket 1 eller 2, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sve-
rige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av
överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Definition av arbetsinkomster

6 §

Med arbetsinkomster avses vid tillämpningen av detta kapitel sådana

inkomster som anges i 2 kap. 3 och 4 §§, 5 § 11, 15 och 16, 6 § första stycket
1�3 och 5 samt 7, 8 och 10 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension med undantag för sådana inkomster som avses i 2 kap. 14�16 §§
samma lag. Som arbetsinkomst avses även inkomst från självständig nä-
ringsverksamhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte ovä-
sentlig omfattning har arbetat i verksamheten.

Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsterna utgöras av
� överskott i inkomstslaget tjänst, och
� överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och

sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kro-
nor.

Jobbskatteavdrag för personer som inte har fyllt 65 år

7 § För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår
skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen för kommunal in-
komstskatt

överstiger 0,91 men inte 2,72 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 0,91 prisbasbelopp och 25
procent av arbetsinkomsterna mellan
0,91 och 2,72 prisbasbelopp och å
andra sidan grundavdraget, multipli-
cerad med skattesatsen för kommu-
nal inkomstskatt

överstiger 2,72 men inte 7,00 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 1,363 prisbasbelopp och 6,50
procent av arbetsinkomsterna mel-
lan 2,72 och 7,00 prisbasbelopp och
å andra sidan grundavdraget, multip-
licerad med skattesatsen för kommu-
nal inkomstskatt

background image

4

SFS 2009:197

Jobbskatteavdrag för personer som har fyllt 65 år

8 § För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skatte-
reduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följan-
de belopp.

Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret

9 §

De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskatt-

ningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 5�8 §§ med en tolftedel av den
skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat
skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del
därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i an-

dra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av
förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 5�8 §§ tillämpas
utan de begränsningar som anges i första stycket.

Underskott av kapital

10 §

Om det uppkommer ett underskott av kapital, ska skatten minskas

med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kro-
nor och med 21 procent av det återstående underskottet.

Hushållsarbete

Vilka som kan få skattereduktion

11 §

Rätt till skattereduktion enligt 12�19 §§ har efter begäran de som

1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för utfört hushållsarbete, fått förmån av hushållsarbete

som ska tas upp i inkomstslaget tjänst eller har redovisat ersättning för utfört
hushållsarbete i en förenklad skattedeklaration.

Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2, om deras överskott

överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,642 prisbasbelopp
och grundavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 100 000 kronor

20 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 100 000 men inte 300 000
kronor

summan av 15 000 kronor och 5 pro-
cent av arbetsinkomsterna

överstiger 300 000 kronor

30 000 kronor

background image

5

SFS 2009:197

av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

�ven dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för hushållsarbete

som har utförts före dödsfallet.

Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det debiterade beloppet för arbetet

inklusive mervärdesskatt.

Begäran om skattereduktion

12 §

En begäran om skattereduktion för hushållsarbete ska göras i själv-

deklarationen vid taxeringen för det beskattningsår då

1. utgifter för utfört hushållsarbete har betalats,
2. förmån av hushållsarbete har tillhandahållits, eller
3. ersättning för hushållsarbete har redovisats i en förenklad skatte-

deklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Definitioner

13 §

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs

på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

6. Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt läm-

ning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller lik-
nande.

7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behö-

ver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med
promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare
ärenden.

Som hushållsarbete räknas dock inte det arbete för vilket försäkrings-

ersättning lämnats eller bidrag eller något annat stöd lämnats från staten, en
kommun eller ett landsting.

14 §

Med bostad avses vid tillämpningen av detta kapitel utrymme som

med nyttjande- eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för bo-
ende inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till bostad räknas
även biutrymmen som garage, förråd och tvättstuga.

Med bostad avses inte hotell, pensionat eller vandrarhem.

Villkor för skattereduktion

15 §

För rätt till skattereduktion krävs att det utförda hushållsarbetet är

hänförligt till den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll.
Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.

Hushållsarbetet får inte utföras av den som begär skattereduktion eller av

en närstående till denne.

background image

6

SFS 2009:197

16 §

För rätt till skattereduktion krävs beträffande den som utför hushålls-

arbete (utföraren) att denne uppfyller förutsättningarna i någon av 1 eller
2 eller i 17 §.

1. Utföraren ska ha F-skattsedel när avtalet om arbetet träffas eller när er-

sättningen betalas ut.

2. Redovisning av arbetsgivaravgifter på ersättning för arbetet har skett i

en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen
(1997:483). Utföraren får då inte ha varit skattskyldig enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200) i fråga om verksamhet som omfattar hushållsarbetet.

17 §

Om hushållsarbetet har utförts utomlands och utföraren inte har bedri-

vit någon näringsverksamhet i Sverige, ska utföraren när avtalet om arbetet
träffas eller när ersättningen betalas ut ha ett intyg eller någon annan hand-
ling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland ge-
nomgår motsvarande kontroll som en innehavare av F-skattsedel.

Underlag för skattereduktion

18 §

Underlag för skattereduktion består av

1. belopp som har legat till grund för preliminär skattereduktion som har

tillgodoräknats för beskattningsåret enligt 17 § första stycket 1 lagen
(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

2. värdet av förmån av hushållsarbete som tillhandahållits den skatt-

skyldige under beskattningsåret, och

3. sådan ersättning för hushållsarbete och arbetsgivaravgifter för denna er-

sättning som har redovisats för beskattningsåret i en förenklad skattedekla-
ration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

I underlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in.

Skattereduktionens storlek

19 §

Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 §

första stycket 1,

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2, och
3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning

för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt
18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor

för ett beskattningsår.

�vergångsbestämmelser till (2004:66)

2. Vad som sägs i 2 kap. 3 §, 6 kap. 5, 10 a och 16 a §§, 17 kap. 15 §,
24 kap. 11 §, 30 kap. 1 §, 39 kap. 1, 14 och 20 §§, 42 kap. 8 §, 44 kap. 6 §,
48 kap. 2, 7, 18 och 21 §§, 65 kap. 10 § om investeringsfonder ska också
gälla sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag eller annan
fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen
(2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder.

background image

7

SFS 2009:197

�vergångsbestämmelser till (2007:1406)

3. De nya bestämmelserna i 33 kap. 10 § strecksatsen om kommunal fastig-
hetsavgift, 65 kap. 9 § och 66 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2009 års
taxering. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2008 och tidigare års
taxeringar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

2. De nya bestämmelserna i 67 kap. 11�19 §§ tillämpas på hushållsarbete

som har utförts och betalats efter den 30 juni 2009, förmån av hushållsarbete
som har tillhandahållits den skattskyldige efter den 30 juni 2009 samt hus-
hållsarbete för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad
skattedeklaration efter den 30 juni 2009.

3. Vid 2010 års taxering ska, i stället för vad som anges i 67 kap. 19 § för-

sta stycket 1, skattereduktionen enligt nämnda bestämmelse uppgå till
50 procent av ett underlag som utgörs av summan av utgifter för hushållsar-
bete som betalats under beskattningsåret och det belopp som avses i 67 kap.
18 § första stycket 1.

4. Vid beräkning av slutlig skatt vid 2010 års taxering får skattereduktion

för hushållsarbete enligt denna lag och enligt lagen (2007:346) om skatte-
reduktion för hushållsarbete tillsammans uppgå till högst 50 000 kronor.

5. Genom denna lag upphävs lagen om skattereduktion för hushållsarbete.

Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om hushållsarbete som
har utförts och betalats under tidsperioden 1 juli 2007�30 juni 2009, hus-
hållsarbete som har utförts eller betalats efter den 30 juni 2009 men som har
betalats respektive utförts före den 1 juli 2009 samt förmån av hushållsarbete
som har tillhandahållits den skattskyldige före den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.