SFS 2010:1446 Lag om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden / SFS 2010:1446 Lag om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
101446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Saint Christopher
(Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i
skatteärenden;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges rege-

ring och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis regering undertecknade
den 24 mars 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engel-
ska och framgår av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen

träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut
den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrotts-
ärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:7, bet. 2010/11:SkU5, rskr. 2010/11:14.

SFS 2010:1446

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1446

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF
SAINT CHRISTOPHER (SAINT
KITTS) AND NEVIS FOR THE
EXCHANGE OF INFORMATION
RELATING TO TAX MATTERS

The Government of Sweden and

the Government of Saint Chris-
topher (Saint Kitts) and Nevis, desi-
ring to conclude an Agreement for
the exchange of information rela-
ting to tax matters, have agreed as
follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of

the Contracting Parties shall provide
assistance through exchange of
information that is foreseeably rele-
vant to the administration and
enforcement of the domestic laws of
the Contracting Parties concerning
taxes covered by this Agreement.
Such information shall include
information that is foreseeably rele-
vant to the determination, assess-
ment and collection of such taxes,
the recovery and enforcement of tax
claims, or the investigation or prose-
cution of tax matters. Information
shall be exchanged in accordance
with the provisions of this Agree-
ment and shall be treated as confi-
dential in the manner provided in
Article 8. The rights and safeguards
secured to persons by the laws or
administrative practice of the
requested Party remain applicable to
the extent that they do not unduly
prevent or delay effective exchange
of information.

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN SVERIGES
REGERING OCH SAINT CHRIS-
TOPHER (SAINT KITTS) OCH
NEVIS REGERING OM UTBYTE
AV UPPLYSNINGAR I SKATTE-
�RENDEN

Sveriges regering och Saint Chris-

topher (Saint Kitts) och Nevis rege-
ring, som önskar ingå ett avtal för
utbyte av upplysningar i skatteären-
den, har kommit överens om följan-
de:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområ-
de

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande parterna ska biträ-
da varandra med handräckning
genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid admi-
nistration och verkställighet av de
avtalsslutande parternas interna
lagstiftning avseende skatter som
omfattas av detta avtal. Sådana
upplysningar inbegriper upplys-
ningar som kan antas vara relevanta
för fastställande, taxering och
uppbörd av sådana skatter, för
indrivning och andra exekutiva
åtgärder beträffande skattefordringar
eller för utredning eller åtal i skatte-
ärenden. Upplysningarna ska utbytas
i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal och ska hållas hemliga på
sätt som anges i artikel 8. De rättig-
heter som tillkommer personer
enligt den anmodade partens
lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga i den
utsträckning de inte otillbörligt
hindrar eller fördröjer ett effektivt
utbyte av upplysningar.

background image

3

SFS 2010:1446

2. This Agreement shall not affect

the application in the Contracting
Parties of the rules on mutual legal
assistance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated

to provide information which is
neither held by its authorities nor in
the possession or control of persons
who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject

of this Agreement are taxes of every
kind and description imposed in the
Contracting Parties.

2. This Agreement shall also

apply to any identical or substan-
tially similar taxes imposed after the
date of signature of the Agreement
in addition to or in place of the exist-
ing taxes. The competent authorities
of the Contracting Parties shall
notify each other of any substantial
changes to the taxation and related
information gathering measures
covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agree-

ment, unless otherwise defined:

a) the term �SSaint Kitts and

Nevis⬝ means the twin island Fede-
ration of Saint Kitts (St. Christo-
pher) and Nevis and, when used in a
geographical sense, means the terri-
tories of Saint Kitts and Nevis;

2. Detta avtal ska inte påverka

tillämpningen i de avtalsslutande
parterna av bestämmelserna om
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte

skyldig att lämna upplysningar som
varken innehas av dess myndigheter
eller innehas eller kontrolleras av
personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av

detta avtal är skatter av varje slag
och beskaffenhet som tas ut i de
avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter undertecknan-
det av avtalet tas ut vid sidan av eller
i stället för de för närvarande utgå-
ende skatterna. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande parterna
ska meddela varandra om de väsent-
liga ändringar som gjorts rörande
den skattelagstiftning och de åtgär-
der för att inhämta upplysningar som
omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid

tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Saint Kitts och Nevis⬝ avser

tvillingöarna Saint Kitts (St. Chris-
topher) och Nevis federation samt,
när uttrycket används i geografisk
betydelse, Saint Kitts och Nevis
territorier,

background image

4

SFS 2010:1446

b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accord-
ance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

c) the term �SContracting Party⬝

means Sweden or Saint Kitts and
Nevis as the context requires;

d) the term �Scompetent authority⬝

means:

(i) in Saint Kitts and Nevis, the

Financial Secretary or the Financial
Secretary´s authorised representa-
tive;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representa-
tive or the authority which is desig-
nated as a competent authority for
the purposes of this Agreement;

e) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

f) the term �Scompany⬝ means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

g) the term �Spublicly traded

company⬝ means any company
whose principal class of shares is
listed on a recognised stock
exchange provided its listed shares
can be readily purchased or sold by
the public. Shares can be purchased
or sold �Sby the public⬝ if the
purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a
limited group of investors;

h) the term �Sprincipal class of

shares⬝ means the class or classes of
shares representing a majority of the
voting power and value of the
company;

i) the term �Srecognised stock

exchange⬝ means any stock
exchange agreed upon by the compe-
tent authorities of the Contracting
Parties;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdik-
tion,

c) ⬝avtalsslutande part⬝ avser

Sverige eller Saint Kitts och Nevis
beroende på sammanhanget,

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser

1) i Saint Kitts och Nevis, finans-

ministern eller dennes befullmäkti-
gade ombud,

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

e) ⬝person⬝ inbegriper fysisk

person, bolag och annan personsam-
manslutning,

f) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

g) ⬝bolag vars aktier är föremål

för allmän omsättning⬝ avser ett
bolag vars viktigaste aktieslag är
noterat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier
fritt kan köpas eller säljas av allmän-
heten. Aktier kan köpas eller säljas
⬝av allmänheten⬝ om köp eller
försäljning av aktier inte underför-
stått eller uttryckligen begränsats till
en avgränsad krets av investerare,

h) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av rösterna i och värdet
av bolaget,

i) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan

börs som de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande parterna
kommit överens om,

background image

5

SFS 2010:1446

j) the term �Scollective investment

fund or scheme⬝ means any pooled
investment vehicle, irrespective of
legal form. The term �Spublic collec-
tive investment fund or scheme⬝
means any collective investment
fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund
or scheme can be readily purchased,
sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily
purchased, sold or redeemed �Sby the
public⬝ if the purchase, sale or
redemption is not implicitly or
explicitly restricted to a limited
group of investors;

k) the term �Stax⬝ means any tax to

which the Agreement applies;

l) the term �Sapplicant Party⬝

means the Contracting Party
requesting information;

m) the term �Srequested Party⬝

means the Contracting Party
requested to provide information;

n) the term �Sinformation gathe-

ring measures⬝ means laws and
administrative or judicial procedures
that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested
information;

o) the term �Sinformation⬝ means

any fact, statement or record in any
form whatever.

2. As regards the application of

this Agreement at any time by a
Contracting Party, any term not
defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under
the law of that Party, any meaning
under the applicable tax laws of that
Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of
that Party.

j) ⬝kollektiv investeringsfond

eller kollektivt investeringssystem⬝
avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form.
⬝Publik kollektiv investeringsfond
eller publikt kollektivt investerings-
system⬝ avser varje kollektiv inves-
teringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller
andra rättigheter fritt kan köpas,
säljas eller lösas in av allmänheten.
Andelar, aktier eller andra rättighe-
ter i fonden eller systemet kan fritt
köpas, säljas eller lösas in ⬝av
allmänheten⬝ om köp, försäljning
eller inlösen inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

k) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som

omfattas av detta avtal,

l) ⬝anmodande part⬝ avser den

avtalsslutande part som begär
upplysningar,

m) ⬝anmodad part⬝ avser den

avtalsslutande part som har anmo-
dats att lämna upplysningar,

n) ⬝åtgärder för att inhämta

upplysningar⬝ avser lagstiftning och
administrativa åtgärder eller
domstolsåtgärder vilka möjliggör för
en avtalsslutande part att inhämta
och lämna begärda upplysningar,

o) ⬝upplysningar⬝ avser varje

faktauppgift, meddelande, handling
eller annan dokumentation oavsett
form.

2. Då en avtalsslutande part

tillämpar detta avtal vid någon
tidpunkt anses, såvida samman-
hanget inte föranleder annat, varje
uttryck som inte definierats i avtalet
ha den betydelse som uttrycket har
vid denna tidpunkt enligt den
partens lagstiftning och den bety-
delse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den bety-
delse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

background image

6

SFS 2010:1446

Article 5

Exchange of information upon
request

1. The competent authority of the

requested Party shall provide upon
request information for the purposes
referred to in Article 1. Such infor-
mation shall be exchanged without
regard to whether the conduct being
investigated would constitute a
crime under the laws of the
requested Party if such conduct
occurred in the requested Party.

2. If the information in the posses-

sion of the competent authority of
the requested Party is not sufficient
to enable it to comply with the
request for information, that Party
shall use all relevant information
gathering measures to provide the
applicant Party with the information
requested, notwithstanding that the
requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the

competent authority of an applicant
Party, the competent authority of the
requested Party shall provide infor-
mation under this Article, to the
extent allowable under its domestic
laws, in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies
of original records.

4. Each Contracting Party shall

ensure that its competent authorities
for the purposes specified in Article 1
of the Agreement, have the authority
to obtain and provide upon request:

a) information held by banks,

other financial institutions, and any
person acting in an agency or fiduci-
ary capacity including nominees and
trustees;

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska på begäran
lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana
upplysningar ska utbytas utan avse-
ende på om det handlande som är
föremål för utredning skulle ha
utgjort ett brott enligt den anmodade
partens lagstiftning om ett sådant
handlande utförts i den anmodade
parten.

2. Om de upplysningar som är till-

gängliga för den behöriga myndig-
heten i den anmodade parten inte
räcker till för att tillmötesgå en
begäran om upplysningar, ska den
anmodade parten � utan hinder av att
den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål �
vidta alla relevanta åtgärder för att
inhämta och lämna de begärda
upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten

i en anmodande part särskilt begär
det, ska den behöriga myndigheten i
den anmodade parten � i den
utsträckning som detta är tillåtet
enligt dess interna lagstiftning lämna
upplysningar enligt denna artikel i
form av upptagande av vittnesberät-
telser och bestyrkta kopior av origi-
nalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten

ska säkerställa att den har befogen-
het att genom dess behöriga myndig-
heter på begäran och för de ändamål
som anges i artikel 1 i avtalet,
inhämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av

banker, andra finansiella institutio-
ner och annan person som agerar i
egenskap av representant eller
förvaltare, däri inbegripet ombud
och trustförvaltare,

background image

7

SFS 2010:1446

b) information regarding the

ownership of companies, partner-
ships, trusts, foundations,
�SAnstalten⬝ and other persons,
including, within the constraints of
Article 2, ownership information on
all such persons in an ownership
chain; in the case of trusts, informa-
tion on settlors, trustees and benefi-
ciaries; and in the case of founda-
tions, information on founders,
members of the foundation council
and beneficiaries. Further, this
Agreement does not create an obli-
gation on the Contracting Parties to
obtain or provide ownership infor-
mation with respect to publicly
traded companies or public collec-
tive investment funds or schemes
unless such information can be
obtained without giving rise to
disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the

applicant Party shall provide the
following information to the compe-
tent authority of the requested Party
when making a request for informa-
tion under the Agreement to demon-
strate the foreseeable relevance of
the information to the request:

a) the identity of the person under

examination or investigation;

b) a statement of the information

sought including its nature and the
form in which the applicant Party
wishes to receive the information
from the requested Party;

c) the tax purpose for which the

information is sought;

d) grounds for believing that the

information requested is held in the
requested Party or is in the posses-
sion or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

e) to the extent known, the name

and address of any person believed
to be in possession of the requested
information;

b) upplysningar om ägarförhållan-

dena i bolag, handelsbolag, truster,
stiftelser, ⬝Anstalten⬝ och andra
personer, däri inbegripet � med de
begränsningar som följer av artikel 2
� upplysningar om ägarförhållande-
na rörande alla sådana personer i en
ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare; i fråga om stiftelser,
upplysningar om stiftare, ledamöter i
styrelsen och destinatärer. Detta
avtal medför inte skyldighet för de
avtalsslutande parterna att inhämta
eller lämna upplysningar om ägar-
förhållanden i bolag vars aktier är
föremål för allmän omsättning eller i
publika kollektiva investeringsfon-
der eller publika kollektiva investe-
ringssystem, såvida inte sådana
upplysningar kan inhämtas utan att
det medför oproportionerligt stora
svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar

enligt detta avtal ska den behöriga
myndigheten i den anmodande
parten till den behöriga myndigheten
i den anmodade parten lämna följan-
de upplysningar, för att visa att de
efterfrågade upplysningarna kan
antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som

är föremål för utredning eller under-
sökning,

b) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, däri inbegripet deras
närmare beskaffenhet och i vilken
form som den anmodande parten
önskar att få upplysningarna från
den anmodade parten,

c) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begär-

da upplysningarna finns i den anmo-
dade parten eller innehas eller
kontrolleras av person inom den
anmodade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna,

background image

8

SFS 2010:1446

f) a statement that the request is in

conformity with the law and admin-
istrative practices of the applicant
Party, that if the requested informa-
tion was within the jurisdiction of
the applicant Party then the compe-
tent authority of the applicant Party
would be able to obtain the informa-
tion under the laws of the applicant
Party or in the normal course of
administrative practice and that it is
in conformity with this Agreement;

g) a statement that the applicant

Party has pursued all means availa-
ble in its own territory to obtain the
information, except those that would
give rise to disproportionate difficul-
ties.

6. The competent authority of the

requested Party shall forward the
requested information as promptly
as possible to the applicant Party. To
ensure a prompt response, the
competent authority of the requested
Party shall:

a) Confirm receipt of a request in

writing to the competent authority of
the applicant Party and shall notify
the competent authority of the appli-
cant Party of deficiencies in the
request, if any, within 60 days of the
receipt of the request.

b) If the competent authority of

the requested Party has been unable
to obtain and provide the informa-
tion within 90 days of receipt of the
request, including if it encounters
obstacles in furnishing the informa-
tion or it refuses to furnish the infor-
mation, it shall immediately inform
the applicant Party, explaining the
reason for its inability, the nature of
the obstacles or the reasons for its
refusal.

f) uppgift om att begäran är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den anmo-
dande parten och att den behöriga
myndigheten i den anmodande
parten � om de begärda upplysning-
arna fanns inom denna parts juris-
diktion � skulle kunna inhämta
upplysningarna enligt lagstiftning
eller vedertagen administrativ praxis
i den anmodande parten samt att
begäran är i överensstämmelse med
detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande

parten har vidtagit alla åtgärder för
att inhämta upplysningarna som står
till dess förfogande inom dess eget
territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportioner-
ligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i

den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplys-
ningarna till den anmodande parten.
För att tillgodose ett skyndsamt svar
ska den behöriga myndigheten i den
anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten

i den anmodande parten skriftligen
bekräfta mottagandet av begäran och
inom 60 dagar efter mottagandet
underrätta den behöriga myndighe-
ten i den anmodande parten om
eventuella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten

i den anmodade parten inte har
kunnat inhämta och lämna de begär-
da upplysningarna inom 90 dagar
från det att begäran togs emot, däri
inbegripet om det föreligger förhin-
der att tillhandahålla upplysningarna
eller om den behöriga myndigheten
vägrar att lämna upplysningarna, ska
den omedelbart underrätta den
anmodande parten om detta och
ange skälen för att den inte kunnat
inhämta och tillhandahålla upplys-
ningarna, vilka hinder som förelig-
ger eller skälen för dess vägran.

background image

9

SFS 2010:1446

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow

representatives of the competent
authority of the other Contracting
Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview
individuals and examine records
with the written consent of the
persons concerned. The competent
authority of the second-mentioned
Party shall notify the competent
authority of the first-mentioned
Party of the time and place of the
meeting with the individuals
concerned.

2. At the request of the competent

authority of one Contracting Party,
the competent authority of the other
Contracting Party may allow repre-
sentatives of the competent authority
of the first-mentioned Party to be
present at the appropriate part of a
tax examination in the second-
mentioned Party.

3. If the request referred to in

paragraph 2 is acceded to, the
competent authority of the Contract-
ing Party conducting the examina-
tion shall, as soon as possible, notify
the competent authority of the other
Party about the time and place of the
examination, the authority or official
designated to carry out the examina-
tion and the procedures and condi-
tions required by the first-mentioned
Party for the conduct of the exami-
nation. All decisions with respect to
the conduct of the tax examination
shall be made by the Party conduct-
ing the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not

be required to obtain or provide
information that the applicant Party

Artikel 6

Utomlands utförda skatte-
utredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta

att företrädare för den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslu-
tande parten närvarar i den först-
nämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar
efter skriftligt medgivande av de
berörda personerna. Den behöriga
myndigheten i den sistnämnda
parten ska meddela den behöriga
myndigheten i den förstnämnda
parten om tid och plats för mötet
med dessa personer.

2. På begäran av den behöriga

myndigheten i en avtalsslutande part
får den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten tillåta att
företrädare för den behöriga
myndigheten i den förstnämnda
parten är närvarande vid skatteutred-
ning i den sistnämnda parten till den
del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2

ska den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande part som utför utred-
ningen snarast möjligt underrätta den
behöriga myndigheten i den andra
parten om tid och plats för utred-
ningen, om den myndighet eller
person som bemyndigats att utföra
utredningen samt om de förfaranden
och villkor som den förstnämnda
parten fastställt för utförandet av
utredningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte

skyldighet att inhämta eller lämna
upplysningar som den anmodande

background image

10

SFS 2010:1446

would not be able to obtain under its
own laws for purposes of the admi-
nistration or enforcement of its own
tax laws. The competent authority of
the requested Party may decline to
assist where the request is not made
in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contract-
ing Party the obligation to supply
information which would disclose
any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or
trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type
referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret
or trade process merely because it
meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agree-

ment shall not impose on a Contract-
ing Party the obligation to obtain or
provide information, which would
reveal confidential communications
between a client and an attorney,
solicitor or other admitted legal
representative where such communi-
cations are:

(a) produced for the purposes of

seeking or providing legal advice; or

(b) produced for the purposes of

use in existing or contemplated legal
proceedings.

4. The requested Party may

decline a request for information if
the disclosure of the information
would be contrary to public policy
(ordre public).

5. A request for information shall

not be refused on the ground that the
tax claim giving rise to the request is
disputed.

6. The requested Party may

decline a request for information if
the information is requested by the
applicant Party to administer or
enforce a provision of the tax law of
the applicant Party, or any require-

parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för adminis-
tration eller verkställighet av dess
egen skattelagstiftning. Den behöri-
ga myndigheten i den anmodade
parten får avslå en begäran när begä-
ran inte har gjorts i överensstämmel-
se med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att lämna upplys-
ningar som skulle röja handels-,
affärs-, industri- eller yrkeshemlig-
het eller kommersiell hemlighet eller
i näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt. Utan hinder av detta, ska
upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana
hemligheter eller sådant förfarings-
sätt endast på grund av att de
uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal

ska inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande part att inhämta eller
lämna upplysningar som skulle röja
hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller
annat juridiskt ombud, när sådan
kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller

lämna juridisk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas

under pågående eller förestående
rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om
lämnandet av upplysningarna skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

5. En begäran om upplysningar

ska inte avslås på grund av att den
skattefordran som föranleder begä-
ran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå

en begäran om upplysningar om den
anmodande parten har begärt
upplysningarna för administration
eller verkställighet av en bestämmel-
se i den anmodande partens skatte-

background image

11

SFS 2010:1446

ment connected therewith, which
discriminates against a national of
the requested Party as compared
with a national of the applicant Party
in the same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a

Contracting Party under this Agree-
ment shall be treated as confidential
in the same manner as information
obtained under the domestic laws of
that Party and may be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies) in
the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the de-
termination of appeals in relation to,
the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use
such information only for such pur-
poses. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings
or in judicial decisions. The infor-
mation may not be disclosed to any
other person or entity or authority or
any other jurisdiction without the
express written consent of the com-
petent authority of the requested
Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in pro-

viding assistance shall be agreed by
the competent authorities of the
Contracting Parties.

lagstiftning, eller därmed samman-
hängande krav, som under samma
förhållanden diskriminerar en
medborgare i den anmodade parten i
förhållande till en medborgare i den
anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot

av en avtalsslutande part med stöd
av detta avtal ska hållas hemliga på
samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får
yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som
har befattning med taxering eller
uppbörd, exekutiva åtgärder eller
åtal, eller handläggning av överkla-
gande, avseende de skatter som om-
fattas av detta avtal. Sådana personer
eller myndigheter ska använda dessa
upplysningar endast för sådana än-
damål. De får yppa upplysningarna
vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplys-
ningarna får inte yppas för annan
person, institution eller myndighet
eller för annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av
den behöriga myndigheten i den an-
modade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behö-

riga myndigheter ska komma över-
ens om fördelningen av uppkomna
kostnader för handräckning.

background image

12

SFS 2010:1446

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall

enact any legislation necessary to
comply with, and give effect to, the
terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts

arise between the Contracting
Parties regarding the implementa-
tion or interpretation of the Agree-
ment, the competent authorities shall
endeavour to resolve the matter by
mutual agreement.

2. In addition to the agreements

referred to in paragraph 1, the
competent authorities of the
Contracting Parties may mutually
agree on the procedures to be used
under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of

the Contracting Parties may commu-
nicate with each other directly for
purposes of reaching agreement
under this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures
required by its law for the entry into
force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

(a) for criminal tax matters, from

the date of entry into force;

(b) for all other matters covered in

Article 1, for taxable periods begin-
ning on or after the date on which
the Agreement enters into force, or

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska

anta sådan lagstiftning som är nöd-
vändig för att uppfylla och ge verkan
åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivels-

mål uppkommer mellan de avtalsslu-
tande parterna i fråga om tillämp-
ning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgöra
saken genom ömsesidig överens-
kommelse.

2. De avtalsslutande parternas

behöriga myndigheter får, utöver
vad som framgår av punkt 1, ömsesi-
digt komma överens om förfarande-
na för tillämpning av artiklarna 5
och 6.

3. De avtalsslutande parternas

behöriga myndigheter får träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse
med stöd av denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska

skriftligen underrätta varandra när
de åtgärder vidtagits av respektive
avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den

trettionde dagen efter det att den
sista av dessa underrättelser har
tagits emot och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och

med dagen för ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfat-

tas av artikel 1, för beskattningsår
som börjar på dagen för ikraftträdan-
det av avtalet eller senare, eller då

background image

13

SFS 2010:1446

where there is no taxable period, for
all charges to tax arising on or after
the date on which the Agreement
enters into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in

force until terminated by a Contract-
ing Party. Either Contracting Party
may terminate the Agreement,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
to the other Contracting Party. In
such case, the Agreement shall cease
to have effect on the first day of the
month following the end of the
period of six months after the date of
receipt of notice of termination by
the other Contracting Party.

2. In the event of termination,

both Contracting Parties shall
remain bound by the provisions of
Article 8 with respect to any infor-
mation obtained under the Agree-
ment.

In witness whereof the undersig-

ned being duly authorised thereto
have signed the Agreement.

Done at Paris, this 24th day of

March 2010, in duplicate in the Eng-
lish language.

For the Government of Sweden

Per Holmström

For the Government of Saint Chris-
topher (Saint Kitts) and Nevis

James E. Williams

något beskattningsår inte föreligger,
för skatteanspråk som uppkommer
på dagen för ikraftträdandet av avta-
let eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till

dess att det sägs upp av en avtalsslu-
tande part. Vardera avtalsslutande
parten kan på diplomatisk väg skrift-
ligen säga upp avtalet genom under-
rättelse härom till den andra avtals-
slutande parten. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla
den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den
sexmånadersperiod som följer efter
den dag då underrättelsen om
uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska

de avtalsslutande parterna vara fort-
satt bundna av bestämmelserna i
artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 24 mars

2010 i två exemplar på engelska
språket.

För Sveriges regering

Per Holmström

För Saint Christopher (Saint Kitts)
och Nevis regering

James E. Williams

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.