SFS 2012:638 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius / SFS 2012:638 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
120638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius;

utfärdad den 1 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige
och Mauritius undertecknade den 1 december 2011 ska, tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som
lag här i landet.

Innehållet i avtalet och protokollet som fogats till avtalet framgår av

bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som tas

ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter
den dag då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige och Mauritius.

Den upphävda författningen ska dock fortfarande tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari

det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft, och

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen trä-
der i kraft.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:168, bet. 2012/13:SkU4, rskr. 2012/13:12.

SFS 2012:638

Utkom från trycket
den 13 november 2012

background image

2

SFS 2012:638

Bilaga

(�versättning)

Convention between the Kingdom
of Sweden and the Republic of
Mauritius for the avoidance of
double taxation and the preven-
tion of fiscal evasion with respect
to taxes on income and on capital

Avtal mellan Konungariket Sve-
rige och Republiken Mauritius för
undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Republic of Mauritius, desiring
to conclude a Convention for the av-
oidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with re-
spect to taxes on income and on ca-
pital, have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering

och Republiken Mauritius regering,
som önskar ingå ett avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning och för-
hindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögen-
het, har kommit överens om föl-
jande:

Article 1

Artikel 1

Persons covered

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. This Convention shall apply to

persons who are residents of one or
both of the Contracting States.

1. Detta avtal tillämpas på perso-

ner som har hemvist i en avtalsslu-
tande stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

2. In the case of an item of income

derived by or through a person that
is fiscally transparent under the laws
of either Contracting State, such
item shall be considered to be deri-
ved by a resident of a State to the
extent that the item is treated for the
purposes of the taxation law of such
State as the income of a resident.

2. Inkomst som förvärvas av eller

genom en person vars inkomst enligt
lagstiftningen i endera avtalsslu-
tande staten är föremål för delägar-
beskattning, ska anses förvärvad av
en person med hemvist i en av sta-
terna till den del som inkomsten,
enligt skattelagstiftningen i denna
stat, behandlas som inkomst hos en
person med hemvist i staten i fråga.

Article 2

Artikel 2

Taxes covered

Skatter som omfattas av avtalet

1. This Convention shall apply to

taxes on income and on capital im-
posed on behalf of a Contracting
State or of its political subdivisions
or local authorities, irrespective of
the manner in which they are levied.

1. Detta avtal tillämpas på skatter

på inkomst och på förmögenhet som
påförs för en avtalsslutande stats,
dess politiska underavdelningars el-
ler lokala myndigheters räkning,
oberoende av det sätt på vilket skat-
terna tas ut.

background image

3

SFS 2012:638

2. There shall be regarded as taxes

on income and on capital all taxes
imposed on total income, on total
capital, or on elements of income or
of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or
immovable property, as well as taxes
on capital appreciation.

2. Med skatter på inkomst och på

förmögenhet förstås alla skatter som
tas ut på inkomst eller på förmögen-
het i dess helhet eller på delar av
inkomst eller förmögenhet, däri
inbegripet skatter på vinst på grund
av överlåtelse av lös eller fast egen-
dom, samt skatter på värdestegring.

3. The taxes to which this Con-

vention shall apply are:

3. De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

(a) In Mauritius: the income tax
(hereinafter referred to as ⬝Mauri-

tius tax⬝);

a) i Mauritius: inkomstskatten,
(i det följande benämnd ⬝mauri-

tisk skatt⬝),

(b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

2) kupongskatten,

(iii) the income tax on non-resi-

dents (den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on non-resi-

dent artistes and athletes (den sär-
skilda inkomstskatten för utomlands
bosatta artister m.fl.);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten); and

5) den kommunala inkomstskat-

ten, och

(vi) the net wealth tax (den stat-

liga förmögenhetsskatten)

(hereinafter referred to as ⬝Swe-

dish tax⬝).

6) den statliga förmögenhetsskat-

ten,

(i det följande benämnd ⬝svensk

skatt⬝).

4. The Convention shall apply

also to any identical or substantially
similar taxes that are imposed after
the date of signature of the Conven-
tion in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 3. The
competent authorities of the Cont-
racting States shall notify each other
of any significant changes which
have been made in their respective
taxation laws.

4. Avtalet tillämpas även på skat-

ter av samma eller i huvudsak likar-
tat slag, som efter undertecknandet
av avtalet påförs vid sidan av eller i
stället för de skatter som anges i
punkt 3. De behöriga myndigheterna
i de avtalsslutande staterna ska med-
dela varandra de väsentliga änd-
ringar som gjorts i respektive skatte-
lagstiftning.

background image

4

SFS 2012:638

Article 3

Artikel 3

General definitions

Allmänna definitioner

1. For the purposes of this Con-

vention, unless the context otherwise
requires:

1. Om inte sammanhanget

föranleder annat, har vid tillämp-
ningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

(a) the term ⬝Mauritius⬝ means all

the territories, including all the
islands, which, in accordance with
the laws of Mauritius, constitute the
State of Mauritius and includes:

a) ⬝Mauritius⬝ avser allt territo-

rium, infattande alla öar, som i
enlighet med lagstiftningen i Mauri-
tius konstituerar staten Mauritius
och innefattar:

(i) the territorial sea of Mauritius;

and

1) Mauritius territorialvatten, och

(ii) any area outside the territorial

sea of Mauritius which in accor-
dance with international law has
been or may hereafter be designated,
under the laws of Mauritius relating
to the Continental Shelf as an area
within which the rights of Mauritius
with respect to the sea, the sea bed
and sub-soil and their natural resour-
ces may be exercised;

2) varje område utanför Mauri-

tius territorialvatten som i överens-
stämmelse med folkrättens regler
betecknas eller senare kommer att
betecknas, enligt Mauritius lagstift-
ning om kontinentalsockeln, som ett
område inom vilket Mauritius äger
utöva rättigheter med avseende på
havet, havsbottnen och dess under-
lag samt dess naturtillgångar,

(b) the term ⬝Sweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exerci-
ses sovereign rights or jurisdiction;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse, Sve-
riges territorium, Sveriges territori-
alvatten och andra havsområden
över vilka Sverige � i överensstäm-
melse med folkrättens regler � utö-
var suveräna rättigheter eller juris-
diktion,

(c) the term ⬝person⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

c) ⬝person⬝ inbegriper fysisk per-

son, bolag och annan sammanslut-
ning,

(d) the term ⬝company⬝ means

any body corporate or any entity that
is treated as a body corporate for tax
purposes;

d) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

(e) the term ⬝enterprise⬝ applies to

the carrying on of any business;

e) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

(f) the terms ⬝enterprise of a Cont-

racting State⬝ and ⬝enterprise of the
other Contracting State⬝ mean
respectively an enterprise carried on
by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a
resident of the other Contracting
State;

f) ⬝företag i en avtalsslutande

stat⬝ och ⬝företag i den andra avtals-
slutande staten⬝ avser företag som
bedrivs av en person med hemvist i
en avtalsslutande stat, respektive
företag som bedrivs av person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten,

background image

5

SFS 2012:638

(g) the term ⬝international traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Contracting State, except when the
ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contrac-
ting State;

g) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av ett företag i en av-
talsslutande stat utom då skeppet el-
ler luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslu-
tande staten,

(h) the term ⬝national⬝ means:

h) ⬝medborgare⬝ avser:

(i) any individual possessing the

nationality or citizenship of a Cont-
racting State;

1) fysisk person som har medbor-

garskap i en avtalsslutande stat

(ii) any legal person, partnership

or association deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

2) juridisk person, handelsbolag

eller annan sammanslutning som bil-
dats enligt den lagstiftning som gäl-
ler i en avtalsslutande stat,

(i) the term ⬝competent autho-

rity⬝ means:

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

(i) in Mauritius, the Minister to

whom the responsibility for the sub-
ject of finance is assigned, his autho-
rized representative or the authority
which is designated as a competent
authority for the purposes of this
Convention;

1) i Mauritius, den för Mauritius

finanser ansvariga ministern, den-
nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

(ii) in Sweden, the Minister of Fi-

nance, his authorized representative
or the authority which is designated
as a competent authority for the pur-
poses of this Convention;

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal,

(j) the term ⬝business⬝ includes

the performance of professional ser-
vices and of other activities of an in-
dependent character.

j) ⬝rörelse⬝ innefattar utövandet

av fritt yrke och annan självständig
verksamhet.

2. As regards the application of

the Convention at any time by a
Contracting State, any term not defi-
ned therein shall, unless the context
otherwise requires, have the mea-
ning that it has at that time under the
law of that State for the purposes of
the taxes to which the Convention
applies, any meaning under the app-
licable tax laws of that State prevai-
ling over a meaning given to the
term under other laws of that State.

2. Då en avtalsslutande stat till-

lämpar avtalet vid någon tidpunkt
anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den bety-
delse som uttrycket har vid denna
tidpunkt enligt den statens lagstift-
ning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den bety-
delse som uttrycket har enligt till-
lämplig skattelagstiftning i denna
stat äger företräde framför den bety-
delse uttrycket ges i annan lagstift-
ning i denna stat.

background image

6

SFS 2012:638

Article 4

Artikel 4

Resident

Hemvist

1. For the purposes of this Con-

vention, the term ⬝resident of a
Contracting State⬝ means any person
who, under the laws of that State, is
liable to tax therein by reason of his
domicile, residence, place of mana-
gement or any other criterion of a
similar nature, and also includes that
State, any governmental body or
agency, political subdivision or local
authority thereof. The term ⬝resident
of a Contracting State⬝ does not
include any person who is liable to
tax in that State in respect only of
income from sources in that State or
capital situated therein.

1. Vid tillämpningen av detta

avtal avser uttrycket ⬝person med
hemvist i en avtalsslutande stat⬝ per-
son som enligt lagstiftningen i denna
stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för före-
tagsledning eller annan liknande
omständighet och innefattar också
denna stat, dess offentligrättsliga
organ eller institutioner, politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter. Uttrycket ⬝person med
hemvist i en avtalsslutande stat⬝
inbegriper emellertid inte person
som är skattskyldig i denna stat
endast för inkomst från källa i denna
stat eller för förmögenhet belägen
där.

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Contracting States,
then his status shall be determined as
follows:

2. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, bestäms hans hemvist på föl-
jande sätt:

(a) he shall be deemed to be a resi-

dent only of the State in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident only
of the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i

den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfo-
gande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist
endast i den stat med vilken hans
personliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena),

(b) if the State in which he has his

centre of vital interests cannot be de-
termined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either
State, he shall be deemed to be a re-
sident only of the State in which he
has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vil-

ken stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfo-
gande, anses han ha hemvist endast i
den stat där han stadigvarande vis-
tas,

(c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident only
of the State of which he is a national;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte vistas
stadigvarande i någon av dem, anses
han ha hemvist endast i den stat där
han är medborgare,

background image

7

SFS 2012:638

(d) if he is a national of both Sta-

tes or of neither of them, the compe-
tent authorities of the Contracting
States shall settle the question by
mutual agreement.

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är medbor-
gare i någon av dem, ska de behö-
riga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 a person other
than an individual is a resident of
both Contracting States, the compe-
tent authorities of the Contracting
States shall endeavour to settle the
question by mutual agreement.

3. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 annan person än fy-
sisk person har hemvist i båda av-
talsslutande staterna, ska de behö-
riga myndigheterna söka avgöra frå-
gan genom ömsesidig överenskom-
melse.

Article 5

Artikel 5

Permanent establishment

Fast driftställe

1. For the purposes of this Con-

vention, the term ⬝permanent esta-
blishment⬝ means a fixed place of
business through which the business
of an enterprise is wholly or partly
carried on.

1. Vid tillämpningen av detta av-

tal avser uttrycket ⬝fast driftställe⬝
en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. The term ⬝permanent establish-

ment⬝ includes especially:

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ inne-

fattar särskilt:

(a) a place of management;

a) plats för företagsledning,

(b) a branch;

b) filial,

(c) an office;

c) kontor,

(d) a factory;

d) fabrik,

(e) a workshop; and

e) verkstad, och

(f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of extrac-
tion of natural resources.

f) gruva, olje- eller gaskälla, sten-

brott eller annan plats för utvinning
av naturtillgångar.

3. A building site or a construc-

tion, assembly or installation project
or supervisory activities in connec-
tion therewith constitutes a perma-
nent establishment only if it lasts for
more than twelve months.

3. Plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet eller verksamhet
som består av övervakning i anslut-
ning därtill utgör fast driftställe en-
dast om verksamheten pågår längre
tid än tolv månader.

4. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, the term
⬝permanent establishment⬝ shall be
deemed not to include:

4. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel anses ut-
trycket ⬝fast driftställe⬝ inte inne-
fatta:

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget tillhö-
riga varor,

background image

8

SFS 2012:638

(b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of storage, display or delivery;

b) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för lag-
ring, utställning eller utlämnande,

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of processing by another enterprise;

c) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
ett annat företags försorg,

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-
pose of purchasing goods or mer-
chandise or of collecting informa-
tion, for the enterprise;

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller inhäm-
tande av upplysningar för företaget,

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-
pose of carrying on, for the enter-
prise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att för företaget bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

(f) an installation project carried

on by an enterprise of a Contracting
State in the other Contracting State
in connection with delivery of mach-
inery or equipment by that enter-
prise;

f) ett installationsprojekt som ett

företag i en avtalsslutande stat bedri-
ver i den andra avtalsslutande staten,
om projektet bedrivs i samband med
företagets leverans av maskiner eller
utrustning,

(g) the maintenance of a fixed

place of business solely for any com-
bination of activities mentioned in
sub-paragraphs (a) to (f), provided
that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this
combination is of a preparatory or
auxiliary character.

g) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att kombinera verksamhe-
ter som anges i a) till f) ovan, under
förutsättning att hela den verksam-
het som bedrivs från den stadigva-
rande platsen för affärsverksamhet
på grund av denna kombination är
av förberedande eller biträdande art.

5. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2, where a per-
son � other than an agent of an inde-
pendent status to whom paragraph 6
applies � is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually
exercises, in a Contracting State an
authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, that enter-
prise shall be deemed to have a per-
manent establishment in that State in
respect of any activities which that
person undertakes for the enterprise,
unless the activities of such person

5. Om en person � som inte är en

sådan oberoende representant på vil-
ken punkt 6 tillämpas � är verksam
för ett företag samt i en avtals-
slutande stat har och där regelmäs-
sigt använder fullmakt att sluta avtal
i företagets namn, anses företaget �
utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 � ha fast drift-
ställe i denna stat i fråga om varje
verksamhet som personen driver för
företaget. Detta gäller dock inte, om
den verksamhet som personen bedri-
ver är begränsad till sådan som

background image

9

SFS 2012:638

are limited to those mentioned in pa-
ragraph 4 which, if exercised
through a fixed place of business,
would not make this fixed place of
business a permanent establishment
under the provisions of that para-
graph.

anges i punkt 4 och som, om den
bedrevs från en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, inte skulle
göra denna stadigvarande plats för
affärsverksamhet till fast driftställe
enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. An enterprise shall not be dee-

med to have a permanent establish-
ment in a Contracting State merely
because it carries on business in that
State through a broker, general com-
mission agent or any other agent of
an independent status, provided that
such persons are acting in the ordi-
nary course of their business.

6. Företag anses inte ha fast drift-

ställe i en avtalsslutande stat endast
på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna stat genom
förmedling av mäklare, kommissio-
när eller annan oberoende represen-
tant, under förutsättning att sådan
person därvid bedriver sin sedvan-
liga affärsverksamhet.

7. The fact that a company which

is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a com-
pany which is a resident of the other
Contracting State, or which carries
on business in that other State
(whether through a permanent esta-
blishment or otherwise), shall not of
itself constitute either company a
permanent establishment of the
other.

7. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat kontrollerar eller kontrol-
leras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksam-
het i denna andra stat (antingen från
fast driftställe eller på annat sätt)
medför inte i sig att någotdera bola-
get utgör fast driftställe för det
andra.

Article 6

Artikel 6

Income from immovable property

Inkomst av fast egendom

1. Income derived by a resident of

a Contracting State from immovable
property (including income from
agriculture or forestry) situated in
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

1. Inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
av fast egendom (däri inbegripet in-
komst av lantbruk eller skogsbruk)
belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra
stat.

background image

10

SFS 2012:638

2. The term ⬝immovable pro-

perty⬝ shall have the meaning which
it has under the law of the Contrac-
ting State in which the property in
question is situated. The term shall
in any case include property acces-
sory to immovable property, live-
stock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting
landed property apply, buildings,
usufruct of immovable property and
rights to variable or fixed payments
as consideration for the working of,
or the right to work, mineral depo-
sits, sources and other natural
resources; ships, boats and aircraft
shall not be regarded as immovable
property.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslu-
tande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock all-
tid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i lant-
bruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, byggna-
der, nyttjanderätt till fast egendom
samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång.
Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any
other form of immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom
uthyrning eller annan användning av
fast egendom.

4. The provisions of paragraphs 1

and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an
enterprise.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag.

Article 7

Artikel 7

Business profits

Inkomst av rörelse

1. The profits of an enterprise of a

Contracting State shall be taxable
only in that State unless the enter-
prise carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein.
If the enterprise carries on business
as aforesaid, the profits of the enter-
prise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attri-
butable to that permanent establish-
ment.

1. Inkomst av rörelse, som företag

i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida
inte företaget bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt,
får företagets inkomst beskattas i
den andra staten, men endast så stor
del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

background image

11

SFS 2012:638

2. Subject to the provisions of

paragraph 3, where an enterprise of a
Contracting State carries on business
in the other Contracting State
through a permanent establishment
situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to
that permanent establishment the
profits which it might be expected to
make if it were a distinct and sepa-
rate enterprise engaged in the same
or similar activities under the same
or similar conditions and dealing
wholly independently with the enter-
prise of which it is a permanent esta-
blishment.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande staten
till det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället
skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande
villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

3. In determining the profits of a

permanent establishment, there shall
be allowed as deductions expenses
which are incurred for the purposes
of the business of the permanent
establishment, including executive
and general administrative expenses
so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment
is situated or elsewhere.

3. Vid bestämmande av fast drift-

ställes inkomst medges avdrag för
utgifter som uppkommit för det fasta
driftstället, härunder inbegripna
utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om
utgifterna uppkommit i den stat där
det fasta driftställets är beläget eller
annorstädes.

4. No profits shall be attributed to

a permanent establishment by reason
of the mere purchase by that perma-
nent establishment of goods or mer-
chandise for the enterprise.

4. Inkomst hänförs inte till fast

driftställe endast av den anledningen
att varor inköps genom det fasta
driftställets försorg för företaget.

5. For the purposes of the prece-

ding paragraphs, the profits to be att-
ributed to the permanent establish-
ment shall be determined by the
same method year by year unless
there is good and sufficient reason to
the contrary.

5. Vid tillämpningen av föregå-

ende punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället
genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

6. Where profits include items of

income which are dealt with separa-
tely in other Articles of this Conven-
tion, then the provisions of those
Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

6. Ingår i inkomst av rörelse

inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs
bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

background image

12

SFS 2012:638

Article 8

Artikel 8

Shipping and air transport

Sjöfart och luftfart

1. Profits of an enterprise of a

Contracting State from the opera-
tion of ships or aircraft in internatio-
nal traffic shall be taxable only in
that State.

1. Inkomst som förvärvas av före-

tag i en avtalsslutande stat genom
användningen av skepp eller luftfar-
tyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.

2. For the purposes of this Article

the expression ⬝operation of ships or
aircraft⬝ by an enterprise, also inclu-
des:

2. Vid tillämpningen av denna

artikel inbegriper uttrycket ⬝använd-
ningen av skepp eller luftfartyg⬝ av
ett företag:

(i) the charter or rental on a bare

boat basis of ships and aircraft, and

1) charter eller uthyrning av

skepp eller luftfartyg på s.k. bare
boat basis, och

(ii) the rental of containers and

related equipment;

if that charter or rental is inciden-

tal to the operation by the enterprise
of ships or aircraft in international
traffic.

2) uthyrning av containrar och

därtill hörande utrustning,

under förutsättning att sådan char-

ter eller uthyrning är av underordnad
betydelse, i förhållande till företa-
gets användning av skepp eller luft-
fartyg i internationell trafik.

3. With respect to profits derived

by the air transport consortium Scan-
dinavian Airlines System (SAS) the
provisions of paragraph 1 shall apply
only to such part of the profits as
corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige
AB, the Swedish partner of SAS.

3. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas på inkomst som förvärvas av
luftfartskonsortiet Scandinavian Air-
lines System (SAS) men endast i
fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel av konsortiet
som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.

4. The provisions of paragraph 1

shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint busi-
ness or an international operating
agency.

4. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas även på inkomster som för-
värvas genom deltagande i en pool,
ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Article 9

Artikel 9

Associated enterprises

Företag med intressegemenskap

1. Where:

1. I fall då

(a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or indi-
rectly in the management, control or
capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i led-
ningen eller kontrollen av ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital,
eller

background image

13

SFS 2012:638

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting
State,

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en
avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapi-
tal, iakttas följande.

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so
accrued, may be included in the pro-
fits of that enterprise and taxed
accordingly.

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och
beskattas i överensstämmelse där-
med.

2. Where a Contracting State

includes in the profits of an enter-
prise of that State � and taxes accor-
dingly � profits on which an enter-
prise of the other Contracting State
has been charged to tax in that other
State and the profits so included are
profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned
State if the conditions made between
the two enterprises had been those
which would have been made bet-
ween independent enterprises, then
that other State shall make an appro-
priate adjustment to the amount of
the tax charged therein on those pro-
fits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the
other provisions of this Convention
and the competent authorities of the
Contracting States shall if necessary
consult each other.

2. I fall då en avtalsslutande stat i

inkomsten för ett företag i denna stat
inräknar � och i överensstämmelse
därmed beskattar � inkomst, för vil-
ken ett företag i den andra avtalsslu-
tande staten beskattats i denna andra
stat, samt den sålunda inräknade
inkomsten är sådan som skulle ha
tillkommit företag i den förstnämnda
staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana
som skulle ha avtalats mellan av var-
andra oberoende företag, ska denna
andra stat genomföra vederbörlig
justering av det skattebelopp som
påförts inkomsten där. Vid sådan
justering iakttas övriga bestämmel-
ser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med
varandra.

Article 10

Artikel 10

Dividends

Utdelning

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other Cont-
racting State may be taxed in that
other State.

1. Utdelning från bolag med hem-

vist i en avtalsslutande stat till per-
son med hemvist i den andra avtals-
slutande staten får beskattas i denna
andra stat.

background image

14

SFS 2012:638

2. However, such dividends may

also be taxed in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident and
according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other
Contracting State, the tax so char-
ged shall not exceed 15 per cent of
the gross amount of the dividends.
However, if the beneficial owner is
a company (other than a partner-
ship) which holds at least 10 per
cent of the voting power of the
company paying the dividends, the
dividends shall be exempt from tax
in the Contracting State of which
the company paying the dividends
is a resident.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den
som har rätt till utdelningen har
hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga 15
procent av utdelningens bruttobe-
lopp. Sådan utdelning ska emellertid
vara undantagen från beskattning i
den stat där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, om den
som har rätt till utdelningen är ett
bolag (med undantag för handelsbo-
lag) som innehar minst 10 procent
av det utdelande bolagets röstetal.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect of
the profits out of which the divi-
dends are paid.

Bestämmelserna i denna punkt

berör inte bolagets beskattning för
den vinst av vilken utdelningen beta-
las.

3. The term ⬝dividends⬝ as used in

this Article means income from sha-
res or other rights, not being debt-
claims, participating in profits, as
well as income from other corporate
rights which is subjected to the same
taxation treatment as income from
shares by the laws of the State of
which the company making the dist-
ribution is a resident.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ för-

stås i denna artikel inkomst av aktier
eller andra rättigheter, som inte är
fordringar, med rätt till andel i vinst,
samt inkomst av andra andelar i
bolag som enligt lagstiftningen i den
stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas
på samma sätt som inkomst av
aktier.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resi-
dent of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident, through a
permanent establishment situated
therein and the holding in respect of
which the dividends are paid is
effectively connected with such per-
manent establishment. In such case
the provisions of Article 7 shall
apply.

4. Bestämmelserna i punkt 1 och

2 tillämpas inte, om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, från där beläget
fast driftställe, samt den andel på
grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas
artikel 7.

background image

15

SFS 2012:638

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State deri-
ves profits or income from the other
Contracting State, that other State
may not impose any tax on the divi-
dends paid by the company, except
insofar as such dividends are paid to
a resident of that other State or inso-
far as the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively
connected with a permanent esta-
blishment situated in that other State,
nor subject the company's undistri-
buted profits to a tax on the com-
pany's undistributed profits, even if
the dividends paid or the undistribu-
ted profits consist wholly or partly of
profits or income arising in such
other State.

5. Om bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar inkomst
från den andra avtalsslutande staten,
får denna andra stat inte beskatta ut-
delning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till per-
son med hemvist i denna andra stat
eller i den mån den andel på grund
av vilken utdelningen betalas äger
verkligt samband med fast driftställe
i denna andra stat, och ej heller på
bolagets inte utdelade vinst ta ut en
skatt som utgår på bolagets icke ut-
delade vinst, även om utdelningen
eller den icke utdelade vinsten helt
eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

Article 11

Artikel 11

Interest

Ränta

1. Interest arising in a Contrac-

ting State and beneficially owned by
a resident of the other Contracting
State shall be taxable only in that
other State.

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat om perso-
nen i fråga har rätt till räntan.

2. The term ⬝interest⬝ as used in

this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentu-
res. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for
the purpose of this Article.

2. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i

denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst
eller inte. Uttrycket avser särskilt
inkomst av värdepapper som utfär-
dats av staten och inkomst av obliga-
tioner eller debentures, däri inbegri-
pet agiobelopp och vinster som hän-
för sig till sådana värdepapper, obli-
gationer eller debentures.
Straffavgift på grund av sen betal-
ning anses inte som ränta vid till-
lämpningen av denna artikel.

background image

16

SFS 2012:638

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resi-
dent of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting
State in which the interest arises,
through a permanent establishment
situated therein and the debt-claim in
respect of which the interest is paid
is effectively connected with such
permanent establishment. In such
case the provisions of Article 7 shall
apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas inte om den som har rätt till
räntan har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från vil-
ken räntan härrör, från där beläget
fast driftställe, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7.

4. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable
according to the laws of each Cont-
racting State, due regard being had
to the other provisions of this Con-
vention.

4. Då på grund av särskilda för-

bindelser mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan eller mellan
dem båda och annan person räntebe-
loppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger
det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har
rätt till räntan om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall
beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 12

Artikel 12

Royalties

Royalty

1. Royalties arising in a Contrac-

ting State and beneficially owned by
a resident of the other Contracting
State shall be taxable only in that
other State.

1. Royalty, som härrör från en av-

talsslutande stat och som betalas till
person som har hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat om personen i
fråga har rätt till royaltyn.

background image

17

SFS 2012:638

2. The term ⬝royalties⬝ as used in

this Article means payments of any
kind received as a consideration for
the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or sci-
entific work including cinemato-
graph films and films or tapes for
radio or television broadcasting, any
patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, or
for information concerning indu-
strial, commercial or scientific expe-
rience.

2. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås

i denna artikel varje slags betalning
som tas emot såsom ersättning för
nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk,
häri inbegripet biograffilm och fil-
mer eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hem-
ligt recept eller hemlig tillverknings-
metod, eller för upplysning om erfa-
renhetsrön av industriell, kommersi-
ell eller vetenskaplig natur.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resi-
dent of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting
State in which the royalties arise,
through a permanent establishment
situated therein and the right or pro-
perty in respect of which the royalt-
ies are paid is effectively connected
with such permanent establishment.
In such case the provisions of Article
7 shall apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas inte om den som har rätt till
royaltyn har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vil-
ken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken roy-
altyn betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas artikel 7.

4. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the royalties, having
regard to the use, right or informa-
tion for which they are paid, exceeds
the amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall
remain taxable according to the laws
of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of
this Convention.

4. Då på grund av särskilda för-

bindelser mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn eller mellan
dem båda och annan person royalty-
beloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplys-
ning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royalty om sådana
förbindelser inte förelegat, tillläm-
pas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iaktta-
gande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

background image

18

SFS 2012:638

Article 13

Artikel 13

Capital gains

Realisationsvinst

1. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alienation
of immovable property referred to in
Article 6 and situated in the other
Contracting State, or from the alie-
nation of shares in a company the
assets of which consist principally of
such property, may be taxed in that
other State.

1. Vinst, som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan fast
egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, eller på grund av avytt-
ring av andelar i ett bolag vars till-
gångar huvudsakligen består av
sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Gains from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a permanent
establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State, including such
gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or
with the whole enterprise), may be
taxed in that other State.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund
av överlåtelse av sådant fast drift-
ställe (för sig eller tillsammans med
hela företaget).

3. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alienation
of ships or aircraft operated in inter-
national traffic or movable property
pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable
only in that State.

3. Vinst som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av skepp eller
luftfartyg som används i internatio-
nell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av
sådana skepp eller luftfartyg, beskat-
tas endast i denna stat.

With respect to gains derived by

the air transport consortium Scandi-
navian Airlines System (SAS), the
provisions of this paragraph shall
apply only to such part of the gains
as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS Sve-
rige AB, the Swedish partner of
SAS.

Bestämmelserna i denna punkt

tillämpas i fråga om vinst som för-
värvas av luftfartskonsortiet Scandi-
navian Airlines System (SAS), men
endast i fråga om den del av vinsten
som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.

4. Gains from the alienation of

any property other than that referred
to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be
taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.

4. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2 och 3 beskat-
tas endast i den avtalsslutande stat
där överlåtaren har hemvist.

background image

19

SFS 2012:638

5. Notwithstanding the provisions

of paragraph 4, gains from the alie-
nation of any property derived by an
individual who has been a resident
of a Contracting State and who has
become a resident of the other Cont-
racting State, may be taxed in the
first-mentioned State if the aliena-
tion of the property occurs at any
time during the ten years next follo-
wing the date on which the indivi-
dual has ceased to be a resident of
the first-mentioned State.

5. Vinst, på grund av avyttring av

tillgång, som förvärvas av en fysisk
person som har haft hemvist i en
avtalsslutande stat och fått hemvist i
den andra avtalsslutande staten får �
utan hinder av bestämmelserna i
punkt 4 � beskattas i den först-
nämnda staten om överlåtelsen av
tillgången inträffar vid något tillfälle
under de tio år som följer närmast
efter den tidpunkt då personen upp-
hört att ha hemvist i den först-
nämnda staten.

Article 14

Artikel 14

Income from employment

Inkomst av anställning

1. Subject to the provisions of

Articles 15, 17 and 18, salaries,
wages and other similar remunera-
tion derived by a resident of a Cont-
racting State in respect of an
employment shall be taxable only in
that State unless the employment is
exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exer-
cised, such remuneration as is deri-
ved therefrom may be taxed in that
other State.

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 15, 17 och 18 föranleder
annat, beskattas lön och annan lik-
nande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat upp-
bär på grund av anställning, endast i
denna stat, såvida inte arbetet utförs
i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra stat,
får ersättning som uppbärs för arbe-
tet beskattas där.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration deri-
ved by a resident of a Contracting
State in respect of an employment
exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär för arbete i den
andra avtalsslutande staten, endast i
den förstnämnda staten, om:

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods not
exceeding in the aggregate183 days in
any twelve month period commencing
or ending in the fiscal year concerned;
and

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidsperiod eller tidsperi-
oder som sammanlagt inte överstiger
183 dagar under en tolvmånaderspe-
riod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga, och

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other State; and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes vägnar,
samt

(c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment which
the employer has in the other State.

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe som arbetsgivaren har i
den andra staten.

background image

20

SFS 2012:638

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remunera-
tion derived in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international
traffic by an enterprise of a Contrac-
ting State may be taxed in that State.
Where a resident of Sweden derives
remuneration in respect of an
employment exercised aboard an
aircraft operated in international
traffic by the air transport consor-
tium Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg
som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande stat,
beskattas i denna stat. Om en person
med hemvist i Sverige uppbär ersätt-
ning för arbete utfört ombord på
luftfartyg som används i internatio-
nell trafik av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System
(SAS), ska sådan ersättning beskat-
tas endast i Sverige.

Article 15

Artikel 15

Directors' fees

Styrelsearvode

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a
member of the board of directors of
a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat upp-
bär i egenskap av medlem i styrelse i
bolag med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

Article 16

Artikel 16

Artistes and sportsmen

Artister och sportutövare

1. Notwithstanding the provisions

of Articles 7 and 14, income derived
by a resident of a Contracting State
as an artiste, such as a theatre, mo-
tion picture, radio or television ar-
tiste, or a musician, or as a sports-
man, from his personal activities as
such exercised in the other Contrac-
ting State, may be taxed in that other
State.

1. Utan hinder av bestämmelserna

i artiklarna 7 och 14 får inkomst,
som person med hemvist i en avtals-
slutande stat förvärvar genom sin
personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskåde-
spelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av
sportutövare, beskattas i denna an-
dra stat.

background image

21

SFS 2012:638

2. Where income in respect of per-

sonal activities exercised by an
artiste or a sportsman in his capacity
as such accrues not to the artiste or
sportsman himself but to another
person, that income may, notwith-
standing the provisions of Articles 7
and 14, be taxed in the Contracting
State in which the activities of the
artiste or sportsman are exercised.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet som artist eller sport-
utövare bedriver i denna egenskap
inte tillfaller artisten eller sportutö-
varen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklarna 7 och
14, beskattas i den avtalsslutande
stat där artisten eller sportutövaren
bedriver verksamheten.

3. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply to income deri-
ved from activities exercised in a
Contracting State by an artiste or a
sportsman if the visit to that State is
wholly supported by public funds of
the other Contracting State. In such
case, the income shall be taxable
only in the Contracting State in
which the artiste or sportsman is a
resident.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte på inkomst, som
en artist eller sportutövare förvärvar
genom sin personliga verksamhet i
en avtalsslutande stat, om artistens
eller sportutövarens besök i denna
stat i sin helhet finansieras av all-
männa medel från den andra avtals-
slutande staten. I sådant fall beskat-
tas inkomsten endast i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller sportutö-
varen har hemvist.

Article 17

Artikel 17

Pensions, annuities and similar pay-
ments

Pensioner, livräntor och liknande
betalningar

1. Pensions and other similar

remuneration, disbursements under
the Social Security legislation and
annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in the first-mentioned Contracting
State.

1. Pension och annan liknande er-

sättning, utbetalning enligt social-
försäkringslagstiftningen och liv-
ränta som härrör från en avtalsslu-
tande stat och betalas till en person
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. The term ⬝annuity⬝ means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and
full consideration in money or mo-
ney's worth.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ för-

stås ett fastställt belopp, som utbeta-
las periodiskt på fastställda tider un-
der en persons livstid eller under an-
given eller fastställbar tidsperiod
och som utgår på grund av förplik-
telse att verkställa dessa utbetal-
ningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

background image

22

SFS 2012:638

Article 18

Artikel 18

Government service

Offentlig tjänst

1.(a) Salaries, wages and other

similar remuneration, other than a
pension, paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that
State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State.

1. a) Lön och annan liknande

ersättning, med undantag för pen-
sion, som betalas av en avtalsslu-
tande stat, en av dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter till fysisk person på grund
av arbete som utförts i denna stats,
underavdelnings eller myndighets
tjänst, beskattas endast i denna stat.

(b) However, such salaries, wages

and other similar remuneration shall
be taxable only in the other Contrac-
ting State if the services are rendered
in that State and the individual is a
resident of that State who:

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid
endast i den andra avtalsslutande
staten om arbetet utförs i denna
andra stat och personen i fråga har
hemvist i denna stat och:

(i) is a national of that State; or

1) är medborgare i denna stat,

eller

(ii) did not become a resident of

that State solely for the purpose of
rendering the services.

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

2. The provisions of Articles 14,

15 and 16 shall apply to remunera-
tion in respect of services rendered
in connection with a business carried
on by a Contracting State or a politi-
cal subdivision or a local authority
thereof.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14,

15 och 16 tillämpas på ersättning
som betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter.

Article 19

Artikel 19

Students

Studerande

Payments which a student or busi-

ness apprentice who is or was imme-
diately before visiting a Contracting
State a resident of the other Contrac-
ting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the
purpose of his education or training
receives for the purpose of his main-
tenance, education or training shall
not be taxed in that State, provided
that such payments arise from sour-
ces outside that State.

Studerande eller praktikant som

har eller omedelbart före vistelsen i
en avtalsslutande stat hade hemvist i
den andra avtalsslutande staten och
som vistas i den förstnämnda staten
uteslutande för sin undervisning el-
ler praktik, beskattas inte i denna
stat för belopp som han erhåller för
sitt uppehälle, sin undervisning eller
praktik, om beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

background image

23

SFS 2012:638

Article 20

Artikel 20

Other income

Annan inkomst

1. Items of income of a resident of

a Contracting State, wherever ari-
sing, not dealt with in the foregoing
Articles of this Convention shall be
taxable only in that State.

1. Inkomst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
och som inte behandlas i föregående
artiklar av detta avtal beskattas
endast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. The provisions of paragraph 1

shall not apply to income, other than
income from immovable property as
defined in paragraph 2 of Article 6, if
the recipient of such income, being a
resident of a Contracting State, car-
ries on business in the other Contrac-
ting State through a permanent esta-
blishment situated therein and the
right or property in respect of which
the income is paid is effectively con-
nected with such permanent esta-
blishment. In such case the provi-
sions of Article 7 shall apply.

2. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas inte på inkomst, med undan-
tag av inkomst av fast egendom som
avses i artikel 6 punkt 2, om motta-
garen av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast driftställe,
samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.

Article 21

Artikel 21

Capital

Förmögenhet

1. Capital represented by immo-

vable property referred to in Article
6, owned by a resident of a Contrac-
ting State and situated in the other
Contracting State, may be taxed in
that other State.

1. Förmögenhet bestående av så-

dan fast egendom som avses i artikel
6, vilken person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar och vil-
ken är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten får beskattas i denna an-
dra stat.

2. Capital represented by movable

property forming part of the business
property of a permanent establish-
ment which an enterprise of a Cont-
racting State has in the other Cont-
racting State may be taxed in that
other State.

2. Förmögenhet bestående av lös

egendom, som utgör del av rörelse-
tillgångarna i fast driftställe, vilket
ett företag i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande staten,
får beskattas i denna andra stat.

background image

24

SFS 2012:638

3. Capital represented by ships

and aircraft operated in international
traffic by an enterprise of a Contrac-
ting State and by movable property
pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable
only in that State.

3. Förmögenhet bestående av

skepp och luftfartyg som används i
internationell trafik av ett företag i
en avtalsslutande stat och av lös
egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp och
luftfartyg, beskattas endast i denna
stat.

With respect to capital owned by

the air transport consortium Scandi-
navian Airlines System (SAS), the
provisions of this paragraph shall
apply only to such part of the capital
as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS Sve-
rige AB, the Swedish partner of
SAS.

Bestämmelserna i denna punkt

tillämpas i fråga om förmögenhet
som ägs av luftfartskonsortiet Scan-
dinavian Airlines System (SAS),
men endast i fråga om den del av
förmögenheten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av
SAS Sverige AB, den svenske delä-
garen i SAS.

4. All other elements of capital of

a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State.

4. Alla andra slag av förmögenhet

som person med hemvist i en avtals-
slutande stat innehar, beskattas
endast i denna stat.

5. If, pursuant to paragraph 4 of

this Article, the right to tax capital
held by an individual who is resident
of a Contracting State, is vested only
in that State, such capital may be
taxed in the other Contracting State,
where the net capital is not subject to
a general tax on net capital accor-
ding to the laws of the first-mentio-
ned State.

5. Om, i enlighet med punkt 4 i

denna artikel, rätten att beskatta för-
mögenhet som innehas av person
med hemvist i en avtalsslutande stat,
tillfaller endast denna stat, får denna
förmögenhet beskattas i den andra
avtalsslutande staten, om förmögen-
heten inte är föremål för en allmän
förmögenhetsskatt enligt lagstift-
ningen i den förstnämnda staten.

Article 22

Artikel 22

Elimination of double taxation

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. In the case of Mauritius, double

taxation shall be eliminated as fol-
lows:

1. Beträffande Mauritius ska dub-

belbeskattning undvikas på följande
sätt:

(a) Where a resident of Mauritius

derives income from Sweden the
amount of tax on that income paya-
ble in Sweden in accordance with
the provisions of this Agreement
may be credited against the Mauri-
tius tax imposed on that resident.

a) Om en person med hemvist i

Mauritius förvärvar inkomst från
Sverige, får den skatt på inkomsten
som i enlighet med detta avtal tagits
ut i Sverige, avräknas mot skatt som
personen betalat i Mauritius.

background image

25

SFS 2012:638

(b) Where a company which is a

resident of Sweden pays a dividend
to a resident of Mauritius who con-
trols, directly or indirectly, at least
5 per cent of the capital of the com-
pany paying the dividend, the credit
shall take into account (in addition to
any Swedish tax for which credit
may be allowed under the provisions
of subparagraph (a) of this para-
graph) the Swedish tax payable by
the first-mentioned company in re-
spect of the profits out of which such
dividend is paid.

b) Om ett bolag med hemvist i

Sverige betalar utdelning till en per-
son med hemvist i Mauritius som
kontrollerar, direkt eller indirekt,
minst 5 procent av det utdelande
bolagets kapital, ska vid avräk-
ningen beaktas (förutom sådan
svensk skatt för vilken avräkning
ska ges enligt punkt a) ovan) den
svenska skatt som bolaget betalat på
den vinst av vilken utdelningen
betalas.

Provided that any credit allowed

under subparagraphs (a) and (b)
shall not exceed the Mauritius tax
(as computed before allowing any
such credit), which is appropriate to
the profits or income derived from
sources within Sweden.

Avräkningsbeloppet enligt punk-

terna a) och b) ovan ska emellertid
inte överstiga den mauritiska skatt
som (beräknad utan sådan avräk-
ning) belöper på den inkomst som
härrör från Sverige.

2. In the case of Sweden, double

taxation shall be avoided as follows:

2. Beträffande Sverige ska dub-

belbeskattning undvikas på följande
sätt:

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Mauritius and in accordance with
the provisions of this Convention
may be taxed in Mauritius, Sweden
shall allow � subject to the provi-
sions of the laws of Sweden concer-
ning credit for foreign tax (as it may
be amended from time to time with-
out changing the general principle
hereof) � as a deduction from the tax
on such income, an amount equal to
the Mauritius tax paid in respect of
such income.

a) Om person med hemvist i Sve-

rige förvärvar inkomst som enligt
mauritisk lagstiftning och i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Mauritius, ska Sverige �
med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i
den lydelse de framledes kan få
genom att ändras utan att den all-
männa princip som anges här änd-
ras) � från den svenska skatten på
inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den mauritiska skatt som
erlagts på inkomsten.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Conven-
tion, shall be taxable only in Mauri-
tius, Sweden may, when determining
the graduated rate of Swedish tax,
take into account the income which
shall be taxable only in Mauritius.

b) Om en person med hemvist i

Sverige erhåller inkomst som i en-
lighet med detta avtal beskattas en-
dast i Mauritius, får Sverige, vid
fastställande av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den
inkomst som ska beskattas endast i
Mauritius.

background image

26

SFS 2012:638

(c) Notwithstanding the provi-

sions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a com-
pany which is a resident of Mauritius
to a company which is a resident of
Sweden shall be exempt from Swe-
dish tax according to the provisions
of Swedish law governing the
exemption of tax on dividends paid
to Swedish companies by companies
abroad.

c) Utan hinder av bestämmelserna

i punkt a) ovan är utdelning från
bolag med hemvist i Mauritius till
bolag med hemvist i Sverige undan-
tagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om
skattebefrielse för utdelning som
betalas till svenska bolag från bolag
i utlandet.

(d) Where a resident of Sweden

owns capital which, in accordance
with the provisions of this Conven-
tion, may be taxed in Mauritius,
Sweden shall allow as a deduction
from the tax on the capital of that
resident an amount equal to the capi-
tal tax paid in Mauritius. Such
deduction shall not, however, exceed
that part of the Swedish capital tax,
as computed before the deduction is
given, which is attributable to the
capital which may be taxed in Mau-
ritius.

d) Om en person med hemvist i

Sverige innehar förmögenhet, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Mauritius, ska Sve-
rige från skatten på denna persons
förmögenhet avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt
som erlagts i Mauritius. Avräknings-
beloppet ska emellertid inte över-
stiga den del av den svenska förmö-
genhetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den för-
mögenhet som får beskattas i Mauri-
tius.

Article 23

Artikel 23

Non-discrimination

Förbud mot diskriminering

1. Nationals of a Contracting State

shall not be subjected in the other
Contracting State to any taxation or
any requirement connected there-
with, which is other or more bur-
densome than the taxation and con-
nected requirements to which natio-
nals of that other State in the same
circumstances are or may be subjec-
ted. This provision shall, notwith-
standing the provisions of Article 1,
also apply to persons who are not
residents of one or both of the Cont-
racting States.

1. Medborgare i en avtalsslu-

tande stat ska inte i den andra avtals-
slutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskatt-
ning och därmed sammanhängande
krav som medborgare i denna andra
stat under samma förhållanden är
eller kan bli underkastad. Utan hin-
der av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även
på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

background image

27

SFS 2012:638

2. The taxation on a permanent

establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterpri-
ses of that other State carrying on the
same activities. This provision shall
not be construed as obliging a Cont-
racting State to grant to residents of
the other Contracting State any per-
sonal allowances, reliefs or reduc-
tions for taxation purposes on
account of civil status or family
responsibilities which it grants to its
own residents.

2. Beskattningen av fast drift-

ställe, som företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, ska i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna
andra stat, som bedriver verksamhet
av samma slag. Denna bestämmelse
anses inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande stat att medge perso-
ner med hemvist i den andra avtals-
slutande staten sådant personligt
avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsätt-
ning på grund av civilstånd eller för-
sörjningsplikt som medges personer
med hemvist i den egna staten.

3. Except where the provisions of

paragraph 1 of Article 9, paragraph 4
of Article 11, or paragraph 4 of
Article 12, apply, interest, royalties
and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of deter-
mining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentio-
ned State. Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of deter-
mining the taxable capital of such
enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been
contracted to a resident of the first-
mentioned State.

3. Utom i de fall då bestämmel-

serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 till-
lämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslu-
tande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten,
avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för
sådant företag på samma villkor som
betalning till person med hemvist i
den förstnämnda staten. På samma
sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgill vid bestämmande
av sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som
skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

background image

28

SFS 2012:638

4. Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is wholly
or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more
residents of the other Contracting
State, shall not be subject in the first-
mentioned State to any taxation or
any requirement connected therewith
which is other or more burdensome
than the taxation and connected
requirements to which other similar
enterprises of the first-mentioned
State are or may be subjected.

4. Företag i en avtalsslutande stat,

vars kapital helt eller delvis ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt av
en eller flera personer med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller där-
med sammanhängande krav som är
av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som annat lik-
nande företag i den förstnämnda sta-
ten är eller kan bli underkastat.

5. The provisions of this Article

shall, notwithstanding the provi-
sions of Article 2, apply to taxes of
every kind and description.

5. Utan hinder av bestämmel-

serna i artikel 2 tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel på skatter av
varje slag och beskaffenhet.

Article 24

Artikel 24

Mutual agreement procedure

Förfarande vid ömsesidig överens-
kommelse

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by the
domestic law of those States, present
his case to the competent authority
of the Contracting State of which he
is a resident or, if his case comes
under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of
which he is a national. The case
must be presented within three years
from the first notification of the
action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of
the Convention.

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda avtals-
slutande staterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kom-
mer att medföra beskattning som
strider mot bestämmelserna i detta
avtal, kan han, utan att det påverkar
hans rätt att använda sig av de rätts-
medel som finns i dessa staters
interna rättsordningar, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten
i den avtalsslutande stat där han har
hemvist eller, om fråga är om till-
lämpning av artikel 23 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är med-
borgare. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då per-
sonen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskatt-
ning som strider mot bestämmel-
serna i avtalet.

background image

29

SFS 2012:638

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Contrac-
ting State, with a view to the avoi-
dance of taxation which is not in
accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the
Contracting States.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömse-
sidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot
avtalet. �verenskommelse som träf-
fats genomförs utan hinder av tids-
gränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall endea-
vour to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as
to the interpretation or application of
the Convention. They may also con-
sult together for the elimination of
double taxation in cases not provi-
ded for in the Convention.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska
genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga i
syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av detta
avtal.

4. The competent authorities of

the Contracting States may commu-
nicate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående
punkter.

Article 25

Artikel 25

Exchange of information

Utbyte av upplysningar

1. The competent authorities of

the Contracting States shall
exchange such information as is
foreseeably relevant for carrying out
the provisions of this Convention or
to the administration or enforcement
of the domestic laws concerning
taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contrac-
ting States, or of their political sub-
divisions or local authorities, inso-
far as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The
exchange of information is not res-
tricted by Articles 1 and 2.

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller
för administration eller verkställig-
het av intern lagstiftning i fråga om
skatter av varje slag och beskaffen-
het som tas ut för de avtalsslutande
staternas eller för deras politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter, om beskattningen enligt
denna lagstiftning inte strider mot
avtalet. Utbytet av upplysningar
begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

background image

30

SFS 2012:638

2. Any information received

under paragraph 1 by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information obtai-
ned under the domestic laws of that
State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation
to, the taxes referred to in paragraph
1, or the oversight of the above.
Such persons or authorities shall use
the information only for such purpo-
ses. They may disclose the informa-
tion in public court proceedings or in
judicial decisions.

2. Upplysningar som en avtalsslu-

tande stat tagit emot enligt punkt 1
ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndighe-
ter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer,
uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger
åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn
över nämnda verksamheter. Dessa
personer eller myndigheter får
använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden.

3. In no case shall the provisions

of paragraphs 1 and 2 be construed
so as to impose on a Contracting
State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtalsslu-
tande staten,

(b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the administra-
tion of that or of the other Contrac-
ting State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or professio-
nal secret or trade process, or infor-
mation, the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärshemlighet, industri-, han-
dels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot all-
männa hänsyn (ordre public).

background image

31

SFS 2012:638

4. If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information gathe-
ring measures to obtain the
requested information, even though
that other State may not need such
information for its own tax purposes.
The obligation contained in the pre-
ceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no
case shall such limitations be con-
strued to permit a Contracting State
to decline to supply information
solely because it has no domestic
interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel
ska den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen i
föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en avtalsslu-
tande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna
stat inte har något eget intresse av
sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions

of paragraph 3 be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a
fiduciary capacity or because it rela-
tes to ownership interests in a per-
son.

5. Bestämmelserna i punkt 3 med-

för inte rätt för en avtalsslutande stat
att vägra att lämna upplysningar ute-
slutande därför att upplysningarna
innehas av en bank, annan finansiell
institution, ombud, representant
eller förvaltare eller därför att upp-
lysningarna gäller äganderätt i en
person.

Article 26

Artikel 26

Limitations of benefits

Begränsning av förmåner

Notwithstanding any other provi-

sions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestämmel-

ser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its
income primarily from other States

a) bolag med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar sina inkom-
ster huvudsakligen från andra stater

(i) from activities such as finan-

cial services or shipping; or

1) från aktiviteter sådana som

finansiella tjänster eller sjöfart, eller

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business prima-
rily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller adminis-
trativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse
huvudsakligen i andra stater, och

background image

32

SFS 2012:638

(b) such income would bear a sig-

nificantly lower tax under the laws
of that State than income from simi-
lar activities carried out within that
State or from being the headquarters,
co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business in that
State, as the case may be,

b) sådan inkomst beskattas

väsentligt lägre enligt lagstiftningen
i denna stat än inkomster från lik-
nande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller från att vara huvud-
kontor, coordination centre eller lik-
nande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster
till en grupp av bolag som bedriver
rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a reduc-
tion of tax shall not apply to the
income of such company and to the
dividends paid by such company.

ska de bestämmelser i detta avtal

som medger undantag från eller ned-
sättning av skatt inte tillämpas på
inkomst som sådant bolag förvärvar
och inte heller på utdelning som
betalas av sådant bolag.

Article 27

Artikel 27

Members of diplomatic missions and
consular posts

Diplomatiska företrädare och kon-
sulära tjänstemän

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of mem-
bers of diplomatic missions or con-
sular posts under the general rules of
international law or under the provi-
sions of special agreements.

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid beskatt-
ningen som enligt folkrättens all-
männa regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser till-
kommer medlemmar av diploma-
tisk beskickning och konsulat.

Article 28

Artikel 28

Entry into force

Ikraftträdande

1. Each of the Contracting States

shall notify the other in writing of
the completion of the procedures
required by its law for the entry into
force of this Convention.

1. De avtalsslutande staterna ska

skriftligen underrätta varandra när
de åtgärder vidtagits som enligt res-
pektive stats lagstiftning krävs för
att detta avtal ska träda i kraft.

2. The Convention shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these notifica-
tions and shall thereupon have effect

2. Avtalet träder i kraft den tretti-

onde dagen efter det att den sista av
dessa underrättelser tagits emot och
ska därefter tillämpas

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the date on
which the Convention enters into
force;

1) i fråga om källskatter, för

belopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det år som följer när-
mast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

background image

33

SFS 2012:638

(ii) in respect of other taxes on

income, and taxes on capital, on
taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the year next following
the date on which the Convention
enters into force.

2) i fråga om andra skatter på

inkomst, och skatter på förmögen-
het, på skatt som tas ut för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter den dag
då avtalet träder i kraft eller senare.

3. The Convention between the

Government of Sweden and the
Government of Mauritius for the
avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on
capital gains signed on 23 April
1992 (the 1992 Convention) shall
terminate upon the entry into force
of this Convention. However, the
provisions of the 1992 Convention
shall remain effective until the pro-
visions of this Convention, in accor-
dance with the provisions of para-
graph 2 of this Article, shall have
effect.

3. Avtalet mellan Sveriges reger-

ing och Mauritius regering för att
undvika dubbelbeskattning och för-
hindra skatteflykt beträffande skat-
ter på inkomst och realisationsvinst
som undertecknades den 23 april
1992 (1992 års avtal) ska upphöra
genom ikraftträdandet av detta avtal.
Bestämmelserna i 1992 års avtal ska
emellertid fortsätta att tillämpas till
dess bestämmelserna i detta avtal, i
enlighet med bestämmelserna i
punkt 2 i denna artikel, börjar tilläm-
pas.

Article 29

Artikel 29

Termination

Upphörande

This Convention shall remain in

force until terminated by a Contrac-
ting State. Either Contracting State
may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
at least six months before the end of
any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have
effect

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det sägs upp av en avtalsslutande
stat. Vardera avtalsslutande staten
kan på diplomatisk väg skriftligen
säga upp avtalet genom underrät-
telse härom minst sex månader före
utgången av något kalenderår. I hän-
delse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the year next following the end of
the six month period;

1) i fråga om källskatt, för belopp

som betalas eller tillgodoförs den
1 januari det år som följer närmast
efter utgången av sexmånadersperio-
den eller senare,

(ii) in respect of other taxes on

income, and taxes on capital, on
taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the year next following
the end of the six month period.

2) i fråga om andra skatter på in-

komst, och skatter på förmögenhet,
på skatt som tas ut för det beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter utgången
av sexmånadersperioden eller
senare.

background image

34

SFS 2012:638

In witness whereof the undersig-

ned, being duly authorized thereto,
have signed this Convention.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Paris, this 1st day of De-

cember 2011, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Paris den 1 decem-

ber 2011, i två exemplar på engelska
språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

Gunnar Lund

For the Government of the Republic
of Mauritius

För Republiken Mauritius regering

Jacques Chasteau de Balyon

Jacques Chasteau de Balyon

Protocol Protokoll

At the signing of the Convention

between the Kingdom of Sweden
and the Republic of Mauritius for the
avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on
capital, the Contracting States have
agreed upon the following provi-
sions, which shall form an integral
part of the Convention:

Vid undertecknandet av avtalet

mellan Konungariket Sverige och
Republiken Mauritius för undvi-
kande av dubbelbeskattning och för-
hindrande av skatteflykt beträffande
skatter på inkomst och på förmögen-
het, har de avtalsslutande staterna
kommit överens om följande
bestämmelser, som ska utgöra en
integrerande del av avtalet:

With respect to Article 26, it is un-

derstood that

I fråga om artikel 26 är det över-

enskommet

(a) the provisions of that Article

shall apply to the income of, and to
the dividends paid by, a company

a) att bestämmelserna i nämnda

artikel gäller för inkomst hos, och
utdelning från, ett bolag som

(i) entitled to the preferential

treatment as regards credit for
foreign tax under regulation 8(3) of
the Mauritius Income Tax (Foreign
Tax Credit) Regulations 1996, or

1) är berättigat till förmånlig

behandling vad gäller avräkning av
utländsk skatt enligt bestämmel-
serna i punkt 8(3) i Mauritius In-
come Tax (Foreign Tax Credit) Re-
gulations 1996, eller

(ii) referred to in section 73A of

the Mauritius Income Tax Act 1995,
or

2) avses i sektion 73A i Mauritius

Income Tax Act 1995, eller

background image

35

SFS 2012:638

(iii) covered by any law substanti-

ally similar to the laws mentioned in
(i) or (ii), enacted after the date of
signature of this Convention; and

3) omfattas av någon lag som är i

huvudsak likartad de lagar som
nämns i 1) eller 2) ovan och som
införts efter dagen för undertecknan-
det av detta avtal, samt

(b) the term ⬝financial services⬝

shall include banking, financing,
insurance, assets management, cus-
todian services, distribution of finan-
cial products, brokerage, pension
scheme management, retirement
benefits scheme management and
treasury management.

b) att uttrycket ⬝finansiella tjäns-

ter⬝ innefattar bank-, finansierings-
och försäkringsverksamhet, förvalt-
ning av tillgångar, förvaringstjäns-
ter, distribution av finansiella
produkter, mäkleri, förvaltning av
pensioner och pensionsförmåner
samt likviditetsförvaltning.

In witness whereof the undersig-

ned, being duly authorized thereto,
have signed this Protocol.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
protokoll.

Done at Paris, this 1st day of De-

cember 2011, in duplicate in the
English language.

Som skedde i Paris den 1 decem-

ber 2011, i två exemplar på engelska
språket.

For the Government of the King-
dom of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

Gunnar Lund

For the Government of the Republic
of Mauritius

För Republiken Mauritius regering

Jacques Chasteau de Balyon

Jacques Chasteau de Balyon

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.