SFS 2020:438 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning / SFS 2020:438 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS2020-438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:843) om administrativt

samarbete inom Europeiska unionen i fråga om

beskattning

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 12 d�12 f §§, av följande

lydelse.

12 d § Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet
och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte lämna
upplysning om sådana uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som
Skatteverket har fått enligt 33 b kap. 16�18 och 21 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatteverket ska även lämna upplysning om det referensnummer som

tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller av en
annan medlemsstats behöriga myndighet.

Upplysning till Europeiska kommissionen ska inte lämnas om uppgifter

som avses i andra stycket eller i 33 b kap. 16 § första stycket 1, 3 och 8 och
andra stycket skatteförfarandelagen.

12 e § Skatteverket ska inte lämna de upplysningar som avses i 12 d § om
uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbart inte kan läggas till grund för
de syften som anges i 33 b kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

12 f § Upplysningarna enligt 12 d § ska lämnas inom en månad efter
utgången av det kalenderkvartal då uppgifter lämnades till Skatteverket
enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

13 §3 Skatteverket ska överföra upplysningar enligt 12 § till en
medlemsstat endast om den staten har meddelat Europeiska kommissionen
att den har upplysningar tillgängliga beträffande minst en av de inkomster
och tillgångar som avses i 12 §.

1 Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om

beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/822.

3 Senaste lydelse 2016:1229.

SFS

2020:438

Publicerad
den

5 juni 2020

background image

2

SFS

2020:438

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har meddelat att den

inte önskar få vissa upplysningar enligt 12 § första stycket, ska Skatteverket
inte överföra sådana upplysningar till den medlemsstaten.

Skatteverket ska inte lämna upplysningar enligt 12 b § första stycket 2,

12 c § tredje stycket 2 och enligt 12 d § om uppgifter som avses i 33 b kap.
16 § första stycket 3 skatteförfarandelagen (2011:1244), om utlämnandet

1. kan leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet

eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller

2. skulle strida mot allmänna hänsyn.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.
3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.