SFS 2013:376 Lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2013:376) om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden / SFS 2013:376 Lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden
130376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sveriges regering och Republiken Panamas regering undertecknade den
12 november 2012 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på
svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår
av bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen

träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut
den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrotts-
ärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:88, bet. 2012/13:SkU27, rskr. 2012/13:238.

SFS 2013:376

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:376

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVE-
RIGES REGERING OCH REPUBLIKEN PA-
NAMAS REGERING OM UTBYTE AV
UPPLYSNINGAR I SKATTE�RENDEN

Konungariket Sveriges regering och Republi-
ken Panamas regering, som önskar ingå ett av-
tal om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
har kommit överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande parterna ska biträda varandra med
handräckning genom utbyte av upplysningar
som kan antas vara relevanta vid administra-
tion och verkställighet av de avtalsslutande
parternas interna lagstiftning avseende skatter
som omfattas av detta avtal. Sådana upplys-
ningar inbegriper upplysningar som kan antas
vara relevanta för fastställande, beskattning
och uppbörd av sådana skatter, för indrivning
och andra exekutiva åtgärder beträffande
skattefordringar eller för utredning eller åtal i
skatteärenden.

Upplysningarna ska utbytas i enlighet med

bestämmelserna i detta avtal och ska hållas
hemliga på sätt som anges i artikel 7. De rättig-
heter som tillkommer personer enligt den an-
modade partens lagstiftning eller administra-
tiva praxis förblir tillämpliga i den utsträckning
de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett ef-
fektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen

i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF PANAMA FOR THE EX-
CHANGE OF INFORMATION RELATING
TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Republic of Pan-
ama, desiring to conclude an Agreement for the
exchange of information relating to tax mat-
ters, have agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of the Con-

tracting Parties shall provide assistance
through exchange of information that is fore-
seeably relevant to the administration and en-
forcement of the domestic laws of the Con-
tracting Parties concerning taxes covered by
this Agreement. Such information shall include
information that is foreseeably relevant to the
determination, assessment and collection of
such taxes, the recovery and enforcement of
tax claims, or the investigation or prosecution
of tax matters.

Information shall be exchanged in accord-

ance with the provisions of this Agreement and
shall be treated as confidential in the manner
provided in Article 7. The rights and safe-
guards secured to persons by the laws or ad-
ministrative practice of the requested Party re-
main applicable to the extent that they do not
unduly prevent or delay effective exchange of
information.

2. This Agreement shall not affect the appli-

cation in the Contracting Parties of the rules on
mutual legal assistance in criminal matters.

Bilaga

background image

3

SFS 2013:376

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att

lämna upplysningar som varken innehas av
dess myndigheter eller innehas eller kontroll-
eras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av detta avtal är

skatter av varje slag och beskaffenhet som tas
ut i de avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande parterna ska meddela varandra om
de väsentliga ändringar som gjorts rörande den
skattelagstiftning och de åtgärder för att in-
hämta upplysningar som omfattas av avtalet.

3. Detta avtal ska inte tillämpas på skatter

som tas ut i Republiken Panama av kommuner
eller andra politiska underavdelningar.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämpning-

en av detta avtal följande uttryck nedan angiv-
en betydelse:

a) ⬝Panama⬝ avser, när uttrycket används i

geografisk betydelse, Republiken Panamas ter-
ritorium, innefattande inre vatten, luftrum och
territorialvatten, samt varje område utanför ter-
ritorialvattnet inom vilket Republiken Panama,
i överensstämmelse med folkrättens regler och
vid tillämpning av nationell rätt, utövar, eller i
framtiden kan utöva, jurisdiktion eller suveräna
rättigheter såvitt avser havsbottnen, dess un-
derlag och vattnet där över, samt dess naturtill-
gångar,

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to pro-

vide information which is neither held by its
authorities nor in the possession or control of
persons who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this

Agreement are taxes of every kind and descrip-
tion imposed in the Contracting Parties.

2. This Agreement shall also apply to any

identical or substantially similar taxes imposed
after the date of signature of the Agreement in
addition to or in place of the existing taxes. The
competent authorities of the Contracting Par-
ties shall notify each other of any substantial
changes to the taxation and related information
gathering measures covered by the Agreement.

3. This Agreement shall not apply to taxes

imposed in the Republic of Panama by munici-
palities or other political subdivisions.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less otherwise defined:

a) the term ⬝Panama⬝, when used in a geo-

graphical sense, means the territory of the Re-
public of Panama, including inland waters, its
airspace and the territorial sea, and any area
outside the territorial sea within which, in ac-
cordance with International Law and on appli-
cation of its domestic legislation, the Republic
of Panama exercises, or may exercise in the fu-
ture, jurisdiction or sovereign rights with re-
spect to the seabed, its subsoil and superjacent
waters, and their natural resources;

background image

4

SFS 2013:376

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ⬝avtalsslutande part⬝ avser Sverige eller

Panama beroende på sammanhanget,

d) ⬝behörig myndighet⬝ avser
1) i Panama, ekonomi- och finansministe-

riet eller dettas befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att vara behö-
rig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

e) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning,

f) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

g) ⬝bolag vars aktier är föremål för allmän

omsättning⬝ avser ett bolag vars viktigaste ak-
tieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier fritt kan
köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan
köpas eller säljas ⬝av allmänheten⬝ om köp el-
ler försäljning av aktier inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

h) ⬝viktigaste aktieslag⬝ avser det eller de

aktieslag som representerar majoriteten av rös-
terna i och värdet av bolaget,

i) ⬝erkänd aktiebörs⬝ avser sådan börs som

de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
parterna kommit överens om,

j) ⬝kollektiv investeringsfond eller kollektivt

investeringssystem⬝ avser alla åtaganden för
kollektiva investeringar oavsett juridisk form.
⬝Publik kollektiv investeringsfond eller publikt
kollektivt investeringssystem⬝ avser varje kol-
lektiv investeringsfond eller kollektivt investe-

b) the term ⬝Sweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the term ⬝Contracting Party⬝ means Swe-

den or Panama as the context requires;

d) the term ⬝competent authority⬝ means:
(i) in Panama, the Ministry of Economy and

Finance or its authorised representative or the
authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

e) the term ⬝person⬝ includes an individual,

a company and any other body of persons;

f) the term ⬝company⬝ means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

g) the term ⬝publicly traded company⬝

means any company whose principal class of
shares is listed on a recognised stock exchange
provided its listed shares can be readily pur-
chased or sold by the public. Shares can be pur-
chased or sold ⬝by the public⬝ if the purchase
or sale of shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of investors;

h) the term ⬝principal class of shares⬝ means

the class or classes of shares representing a ma-
jority of the voting power and value of the
company;

i) the term ⬝recognised stock exchange⬝

means any stock exchange agreed upon by the
competent authorities of the Contracting Par-
ties;

j) the term ⬝collective investment fund or

scheme⬝ means any pooled investment vehicle,
irrespective of legal form. The term ⬝public
collective investment fund or scheme⬝ means
any collective investment fund or scheme pro-
vided the units, shares or other interests in the

background image

5

SFS 2013:376

ringssystem vars andelar, aktier eller andra rät-
tigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av
allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättig-
heter i fonden eller systemet kan fritt köpas,
säljas eller lösas in ⬝av allmänheten⬝ om köp,
försäljning eller inlösen inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

k) ⬝skatt⬝ avser varje skatt som omfattas av

detta avtal,

l) ⬝anmodande part⬝ avser den avtalsslu-

tande part som begär upplysningar,

m) ⬝anmodad part⬝ avser den avtalsslutande

part som har anmodats att lämna upplysningar,

n) ⬝åtgärder för att inhämta upplysningar⬝

avser lagstiftning och administrativa åtgärder
eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och lämna be-
gärda upplysningar,

o) ⬝upplysningar⬝ avser varje faktauppgift,

meddelande, handling eller annan dokumenta-
tion oavsett form,

p) ⬝skattebrottsärenden⬝ avser skatteärenden

som omfattar handlande, vilket enligt strafflag-
stiftningen i den anmodande parten kan bli fö-
remål för åtal,

q) ⬝strafflagstiftning⬝ avser all strafflagstift-

ning som benämns som sådan intern lagstift-
ning oberoende av om den innefattas i skatte-
lagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra
författningar.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta

avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sam-
manhanget inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den
partens lagstiftning och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i
denna part äger företräde framför den betydelse
som uttrycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

fund or scheme can be readily purchased, sold
or redeemed by the public. Units, shares or
other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed ⬝by the
public⬝ if the purchase, sale or redemption is
not implicitly or explicitly restricted to a lim-
ited group of investors;

k) the term ⬝tax⬝ means any tax to which the

Agreement applies;

l) the term ⬝requesting Party⬝ means the

Contracting Party requesting information;

m) the term ⬝requested Party⬝ means the

Contracting Party requested to provide infor-
mation;

n) the term ⬝information gathering meas-

ures⬝ means laws and administrative or judicial
procedures that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested information;

o) the term ⬝information⬝ means any fact,

statement or record in any form whatever;

p) the term ⬝criminal tax matters⬝ means tax

matters involving any conduct which is liable
to prosecution under the criminal laws of the
requesting Party;

q) the term ⬝criminal laws⬝ means all crimi-

nal laws designated as such under domestic
law irrespective of whether contained in the tax
laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting Party, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that Party,
any meaning under the applicable tax laws of
that Party prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that Party.

background image

6

SFS 2013:376

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska på begäran lämna upplysningar
för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana
upplysningar ska utbytas utan avseende på om
det handlande som är föremål för utredning
skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade
partens lagstiftning om ett sådant handlande ut-
förts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga

för den behöriga myndigheten i den anmodade
parten inte räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den anmodade par-
ten � utan hinder av att den anmodade parten
kanske inte har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål � vidta alla re-
levanta åtgärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i en anmo-

dande part särskilt begär det, ska den behöriga
myndigheten i den anmodade parten � i den ut-
sträckning som detta är tillåtet enligt dess in-
terna lagstiftning � lämna upplysningar enligt
denna artikel i form av upptagande av vittnes-
berättelser och bestyrkta kopior av original-
handlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten ska säker-

ställa att den har befogenhet att genom dess be-
höriga myndigheter på begäran och för de än-
damål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta
och lämna:

a) upplysningar som innehas av banker,

andra finansiella institutioner och annan person
som agerar i egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och trustförval-
tare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bo-

lag, handelsbolag, truster, stiftelser, ⬝Anstal-
ten⬝ och andra personer, däri inbegripet � med
de begränsningar som följer av artikel 2 � upp-
lysningar om ägarförhållandena rörande alla
sådana personer i en ägarkedja; i fråga om trus-
ter, upplysningar om stiftare, förvaltare och
förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplys-

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested

Party shall provide upon request information
for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard
to whether the conduct being investigated
would constitute a crime under the laws of the
requested Party if such conduct occurred in the
requested Party.

2. If the information in the possession of the

competent authority of the requested Party is
not sufficient to enable it to comply with the
request for information, that Party shall use all
relevant information gathering measures to
provide the requesting Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that the re-
quested Party may not need such information
for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent

authority of a requesting Party, the competent
authority of the requested Party shall provide
information under this Article, to the extent al-
lowable under its domestic laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated cop-
ies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that

its competent authorities for the purposes spec-
ified in Article 1 of the Agreement, have the
authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial

institutions, and any person acting in an agency
or fiduciary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the ownership of

companies, partnerships, trusts, foundations,
⬝Anstalten⬝ and other persons, including,
within the constraints of Article 2, ownership
information on all such persons in an owner-
ship chain; in the case of trusts, information on
settlors, trustees, and beneficiaries; and in the
case of foundations, information on founders,

background image

7

SFS 2013:376

ningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och
destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet
för de avtalsslutande parterna att inhämta eller
lämna upplysningar om ägarförhållanden i bo-
lag vars aktier är föremål för allmän omsätt-
ning eller i publika kollektiva investeringsfon-
der eller publika kollektiva investeringssystem,
såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas
utan att det medför oproportionerligt stora svå-
righeter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta

avtal ska den behöriga myndigheten i den an-
modande parten till den behöriga myndigheten
i den anmodade parten lämna följande upplys-
ningar, för att visa att de efterfrågade upplys-
ningarna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person eller de personer

som är föremål för utredning eller undersök-
ning,

b) uppgift om de begärda upplysningarna,

däri inbegripet deras närmare beskaffenhet och
i vilken form som den anmodande parten öns-
kar att få upplysningarna från den anmodade
parten,

c) de beskattningsperioder för vilka upplys-

ningar begärs,

d) det beskattningsändamål för vilket upp-

lysningarna efterfrågas,

e) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna finns i den anmodade parten eller
innehas eller kontrolleras av person inom den
anmodade partens jurisdiktion,

f) såvitt det är känt, namn och adress på per-

son som kan antas inneha de begärda upplys-
ningarna,

g) uppgift om att begäran är i överensstäm-

melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande parten och att den be-
höriga myndigheten i den anmodande parten �
om de begärda upplysningarna fanns inom
denna parts jurisdiktion � skulle kunna inhämta
upplysningarna enligt lagstiftning eller veder-
tagen administrativ praxis i den anmodande
parten samt att begäran är i överensstämmelse
med detta avtal,

members of the foundation council, and benefi-
ciaries. Further, this Agreement does not create
an obligation on the Contracting Parties to ob-
tain or provide ownership information with re-
spect to publicly traded companies or public
collective investment funds or schemes unless
such information can be obtained without giv-
ing rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the requesting

Party shall provide the following information
to the competent authority of the requested
Party when making a request for information
under the Agreement to demonstrate the fore-
seeable relevance of the information to the re-
quest:

a) the identity of the person or persons under

examination or investigation;

b) a statement of the information sought in-

cluding its nature and the form in which the re-
questing Party wishes to receive the informa-
tion from the requested Party;

c) the taxable periods for which the informa-

tion is requested;

d) the tax purpose for which the information

is sought;

e) grounds for believing that the information

requested is held in the requested Party or is in
the possession or control of a person within the
jurisdiction of the requested Party;

f) to the extent known, the name and address

of any person believed to be in possession of
the requested information;

g) a statement that the request is in conform-

ity with the law and administrative practices of
the requesting Party, that if the requested infor-
mation was within the jurisdiction of the re-
questing Party then the competent authority of
the requesting Party would be able to obtain
the information under the laws of the request-
ing Party or in the normal course of administra-
tive practice and that it is in conformity with
this Agreement;

background image

8

SFS 2013:376

h) uppgift om att den anmodande parten har

vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom
dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora
svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska snarast möjligt lämna de be-
gärda upplysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten:

a) Till den behöriga myndigheten i den an-

modande parten skriftligen bekräfta mottagan-
det av begäran och inom 60 dagar efter motta-
gandet underrätta den behöriga myndigheten i
den anmodande parten om eventuella brister i
begäran.

b) Om den behöriga myndigheten i den an-

modade parten inte har kunnat inhämta och
lämna de begärda upplysningarna inom 90 da-
gar från det att begäran togs emot, däri inbegri-
pet om det föreligger förhinder att tillhanda-
hålla upplysningarna eller om den behöriga
myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,
ska den omedelbart underrätta den anmodande
parten om detta och ange skälen för att den inte
kunnat inhämta och tillhandahålla upplysning-
arna, vilka hinder som föreligger eller skälen
för dess vägran.

Artikel 6

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet

att inhämta eller lämna upplysningar som den
anmodande parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för administration eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning.
Den behöriga myndigheten i den anmodade
parten får avslå en begäran när begäran inte har
gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att lämna upplysningar som skulle röja han-

h) a statement that the requesting Party has

pursued all means available in its own territory
to obtain the information, except those that
would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested

Party shall forward the requested information
as promptly as possible to the requesting Party.
To ensure a prompt response, the competent
authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to

the competent authority of the requesting Party
and shall notify the competent authority of the
requesting Party of deficiencies in the request,
if any, within 60 days of the receipt of the re-
quest.

b) If the competent authority of the re-

quested Party has been unable to obtain and
provide the information within 90 days of re-
ceipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it
refuses to furnish the information, it shall im-
mediately inform the requesting Party, explain-
ing the reason for its inability, the nature of the
obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be required

to obtain or provide information that the re-
questing Party would not be able to obtain un-
der its own laws for purposes of the adminis-
tration or enforcement of its own tax laws. The
competent authority of the requested Party may
decline to assist where the request is not made
in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to supply information which would dis-

background image

9

SFS 2013:376

dels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet el-
ler kommersiell hemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av
detta, ska upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hemligheter el-
ler sådant förfaringssätt endast på grund av att
de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat juridiskt
ombud, när sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juri-

disk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas under pågå-

ende eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om lämnandet av upplys-
ningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte av-

slås på grund av att den skattefordran som för-
anleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om den anmodande par-
ten har begärt upplysningarna för administra-
tion eller verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelagstiftning, eller
därmed sammanhängande krav, som under
samma förhållanden diskriminerar en medbor-
gare i den anmodade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

Artikel 7

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtals-

slutande part med stöd av detta avtal ska hållas
hemliga på samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna lagstiftning-
en i denna part och får yppas endast för person-
er eller myndigheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan) inom den avtals-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process.
Notwithstanding the foregoing, information of
the type referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in
that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to obtain or provide information, which
would reveal confidential communications be-
tween a client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative where such
communications are:

a) produced for the purposes of seeking or

providing legal advice or

b) produced for the purposes of use in exist-

ing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request

for information if the disclosure of the infor-
mation would be contrary to public policy
(ordre public).

5. A request for information shall not be re-

fused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request

for information if the information is requested
by the requesting Party to administer or en-
force a provision of the tax law of the request-
ing Party, or any requirement connected there-
with, which discriminates against a national of
the requested Party as compared with a na-
tional of the requesting Party in the same cir-
cumstances.

Article 7

Confidentiality

Any information received by a Contracting

Party under this Agreement shall be treated as
confidential in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that Party
and may be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrative
bodies) in the jurisdiction of the Contracting

background image

10

SFS 2013:376

slutande partens jurisdiktion som har befat-
tning med beskattning eller uppbörd av, exeku-
tiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana personer eller
myndigheter ska använda dessa upplysningar
endast för sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentliga domstolsförhandlin-
gar eller i domstolsavgöranden. Upplysningar-
na får inte yppas för annan institution eller
myndighet inom den anmodande partens juris-
diktion utan uttryckligt skriftligt medgivande
av den behöriga myndigheten i den anmodade
parten.

Artikel 8

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myn-

digheter ska komma överens om fördelningen
av uppkomna kostnader för handräckning.

Artikel 9

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkom-

mer mellan de avtalsslutande parterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de
behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. De avtalsslutande parternas behöriga

myndigheter får, utöver vad som framgår av
punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfa-
randena för tillämpning av artikel 5.

3. De avtalsslutande parternas behöriga

myndigheter får träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överenskommelse
med stöd av denna artikel.

Artikel 10

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen

underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av

Party concerned with the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of appeals in re-
lation to, the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use such in-
formation only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions. The informa-
tion may not be disclosed to any other entity or
authority within the jurisdiction of the request-
ing Party without the express written consent
of the competent authority of the requested
Party.

Article 8

Costs

Incidence of costs incurred in providing

assistance shall be agreed by the competent
authorities of the Contracting Parties.

Article 9

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between

the Contracting Parties regarding the imple-
mentation or interpretation of the Agreement,
the competent authorities shall endeavor to re-
solve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to

in paragraph 1, the competent authorities of the
Contracting Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Article 5.

3. The competent authorities of the Con-

tracting Parties may communicate with each
other directly for purposes of reaching agree-
ment under this Article.

Article 10

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall no-

tify the other in writing of the completion of

background image

11

SFS 2013:376

respektive avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser
har tagits emot och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och med dagen

för ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfattas av arti-

kel 1, för beskattningsår som börjar på dagen
för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller
då något beskattningsår inte föreligger, för
skatteanspråk som uppkommer på dagen för
ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 11

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera
avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg
skriftligen säga upp avtalet genom underrät-
telse härom till den andra avtalsslutande
parten. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla den första dagen i den månad
som följer närmast efter utgången av den
sexmånadersperiod som följer efter den dag då
underrättelsen om uppsägning togs emot av
den andra avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslu-

tande parterna vara fortsatt bundna av bestäm-
melserna i artikel 7 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i London den 12 november

2012, i två exemplar på svenska, spanska och
engelska språken, vilka alla texter är lika
giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan
texterna, ska den engelska texten ha företräde.

the procedures required by its law for the entry
into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have ef-
fect

a) for criminal tax matters, from the date of

entry into force;

b) for all other matters covered in Article 1,

for taxable periods beginning on or after the
date on which the Agreement enters into force,
or where there is no taxable period, for all
charges to tax arising on or after the date on
which the Agreement enters into force.

Article 11

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Contracting Party. Either
Contracting Party may terminate the Agree-
ment, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination to the other Con-
tracting Party. In such case, the Agreement
shall cease to have effect on the first day of the
month following the end of the period of six
months after the date of receipt of notice of ter-
mination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contract-

ing Parties shall remain bound by the provi-
sions of Article 7 with respect to any informa-
tion obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the Agree-
ment.

Done at London this 12th day of November

2012, in duplicate in the Swedish, the Spanish
and the English languages, each text being
equally authentic. In case of divergence be-
tween the texts, the English text shall prevail.

background image

12

SFS 2013:376

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

För Konungariket Sveriges regering

Nicola Clase

För Republiken Panamas regering

Luis Laguerre

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Nicola Clase

For the Government of the Republic of Panama

Luis Laguerre

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.