SFS 2015:666 Lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland / SFS 2015:666 Lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
150666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien
och Nordirland;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som Sverige
samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 26 mars 2015 ska
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten
och en svensk översättning av avtalet framgår av bilagan till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft
eller senare,

c) skiljeförfarande enligt artikel 23 i avtalet, från och med den dag då lagen

träder i kraft oavsett vilket beskattningsår ärendet gäller, och

d) informationsutbyte enligt artikel 24 i avtalet, på begäran som framställs

den dag då lagen träder i kraft eller senare, oavsett till vilket år beskattnings-
anspråket är att hänföra.

3. Ett ärende kan inte bli föremål för skiljeförfarande enligt 2 c) tidigare än

tre år efter lagens ikraftträdande.

4. Genom lagen upphävs lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal

mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

5. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om följande:
a) Källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari

det år som följer närmast efter den dag lagen träder i kraft.

b) Andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i
kraft.

1 Prop. 2015/16:7, bet. 2015/16:SkU6, rskr. 2015/16:17.

SFS 2015:666

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:666

c) Artikel 18 och artikel 19 punkt 2 i bilagan om en fysisk person omedel-

bart före ikraftträdandet av avtalet av den 26 mars 2015 var mottagare av ut-
betalning som omfattas av nämnda bestämmelser och denne, i enlighet med
avtalets artikel 29 punkt 5, valt att dessa äldre bestämmelser, och inte bestäm-
melserna i artikel 17 i avtalet, ska tillämpas på sådan utbetalning. De äldre be-
stämmelserna ska tillämpas från och med det år då valet görs till dess valet
återkallas. När ett val har återkallats kan inget nytt val göras.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2015:666

Bilaga

(�versättning)

Convention between the Kingdom of
Sweden and the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland for
the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on
capital gains

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland;

Desiring to conclude a Convention for the

avoidance of double taxation and the preven-
tion of fiscal evasion with respect to taxes on
income and on capital gains;

Have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

1. This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con-
tracting States.

2. For the purposes of this Convention, in-

come, profit or gain derived by or through an
entity or arrangement that is treated as wholly
or partly fiscally transparent under the tax law
of either Contracting State shall be considered
to be income, profit or gain of a resident of a
Contracting State but only to the extent that the
income, profit or gain is treated, for purposes
of taxation by that State, as the income, profit
or gain of a resident of that State. In no case
shall the provisions of this paragraph be con-
strued so as to restrict in any way a Contracting
State�"s right to tax the income, profit or gain of
the residents of that State.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income and on capital gains imposed on behalf

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirland för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på
inkomst och på kapitalvinst

Konungariket Sveriges regering och Fören-

ade konungariket Storbritannien och Nordir-
lands regering,

som önskar ingå ett avtal för undvikande av

dubbelbeskattning och förhindrande av skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på
kapitalvinst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

2. Vid tillämpning av detta avtal ska inkomst

eller vinst som förvärvas av eller genom en
person vars inkomst eller vinst enligt lagstift-
ningen i endera avtalsslutande staten är före-
mål för delägarbeskattning, anses förvärvad av
en person med hemvist i en av de avtalsslu-
tande staterna till den del som inkomsten eller
vinsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat,
behandlas som inkomst eller vinst hos en per-
son med hemvist i staten i fråga. Bestämmel-
serna i denna punkt begränsar inte på något sätt
en avtalsslutande stats rätt att beskatta inkomst
eller vinst förvärvad av person med hemvist i
denna stat.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst och på kapitalvinst som påförs för en av-

background image

4

SFS 2015:666

of a Contracting State or of its political sub-
divisions or local authorities, irrespective of
the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come and on capital gains all taxes imposed on
total income or on elements of income, includ-
ing taxes on gains from the alienation of mov-
able or immovable property, as well as taxes on
capital appreciation.

3. The taxes to which the Convention shall

apply are:

a) in Sweden:
(i) the national income tax (den statliga

inkomstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends

(kupongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.); and

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as �SSwedish tax⬝);
b) in the United Kingdom:

(i) the income tax;
(ii) the corporation tax; and
(iii) the capital gains tax;
(hereinafter referred to as �SUnited Kingdom

tax⬝).

4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes that are
imposed after the date of signature of the Con-
vention in addition to, or in place of, the taxes
referred to in paragraph 3. The competent au-
thorities of the Contracting States shall notify
each other of any significant changes that have
been made in their taxation laws.

talsslutande stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning, obe-
roende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst och på kapital-

vinst förstås alla skatter som tas ut på inkomst i
dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbe-
gripet skatter på vinst på grund av överlåtelse
av lös eller fast egendom, samt skatter på vär-
destegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas

är:

a) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,

2) kupongskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnd ⬝svensk skatt⬝);
b) i Förenade konungariket Storbritannien

och Nordirland:

1) inkomstskatten,
2) bolagsskatten, och
3) kapitalvinstskatten,
(i det följande benämnd ⬝brittisk skatt⬝).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt 3.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra de väsentliga
ändringar som gjorts i deras skattelagstiftning.

background image

5

SFS 2015:666

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

a) the term �SSweden⬝ means the Kingdom of

Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

b) the term �SUnited Kingdom⬝ means Great

Britain and Northern Ireland but, when used in
a geographical sense, means the territory and
territorial sea of Great Britain and Northern
Ireland and the areas beyond that territorial sea
over which Great Britain and Northern Ireland
exercise sovereign rights or jurisdiction in ac-
cordance with their domestic law and interna-
tional law;

c) the terms �Sa Contracting State⬝ and �Sthe

other Contracting State⬝ mean Sweden or the
United Kingdom, as the context requires;

d) the term �Sperson⬝ includes an individual,

a company and any other body of persons;

e) the term �Scompany⬝ means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

f) the term �Senterprise⬝ applies to the carry-

ing on of any business;

g) the terms �Senterprise of a Contracting

State⬝ and �Senterprise of the other Contracting
State⬝ mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

h) the term �Sinternational traffic⬝ means any

transport by a ship or aircraft except when the
ship or aircraft is operated solely between
places in a Contracting State and the enterprise
that operates the ship or aircraft is not an enter-
prise of that State;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och, när uttrycket används i geografisk bety-
delse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges
territorialhav och andra havsområden över
vilka Sverige i överensstämmelse med folkrät-
tens regler utövar suveräna rättigheter eller ju-
risdiktion,

b) ⬝Förenade konungariket⬝ avser Storbri-

tannien och Nordirland men, när uttrycket an-
vänds i en geografisk betydelse, inbegriper
Storbritannien och Nordirlands territorium och
territorialhav och varje område beläget utanför
Storbritannien och Nordirlands territorialhav
över vilka Storbritannien och Nordirland i
överensstämmelse med dess lagstiftning och
folkrättens regler utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion,

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝ avser Sverige eller För-
enade konungariket, beroende på samman-
hanget,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av varje form

av rörelse,

g) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och ⬝fö-

retag i den andra avtalsslutande staten⬝ avser
företag som bedrivs av en person med hemvist
i en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten,

h) ⬝internationell trafik⬝ avser transport med

skepp eller luftfartyg utom då skeppet eller
luftfartyget används uteslutande mellan platser
i en avtalsslutande stat av ett företag som inte
är ett företag i denna stat,

background image

6

SFS 2015:666

i) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention;

(ii) in the United Kingdom, the Commis-

sioners for Her Majesty�"s Revenue and Cus-
toms or their authorised representative;

j) the term �Snational⬝ means:
(i) in relation to Sweden, any individual pos-

sessing the nationality of Sweden and any legal
person, partnership or association deriving its
status as such from the laws in force in Swe-
den;

(ii) in relation to the United Kingdom, any

British citizen, or any British subject not pos-
sessing the citizenship of any other Common-
wealth country or territory, provided he has the
right of abode in the United Kingdom; and any
legal person, partnership or association deriv-
ing its status as such from the laws in force in
the United Kingdom;

k) the term �Sbusiness⬝ includes the perform-

ance of professional services and of other ac-
tivities of an independent character.

2. As regards the application of the Conven-

tion at any time by a Contracting State, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State for
the purposes of the taxes to which the Conven-
tion applies, any meaning under the applicable
tax laws of that State prevailing over a mean-
ing given to the term under other laws of that
State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State, is
liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, place of in-

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

2) i Förenade konungariket, ⬝the Commissi-

oners for Her Majesty�"s Revenue and Cus-
toms⬝ eller deras befullmäktigade ombud,

j) ⬝medborgare⬝, avser:
1) i Sverige, fysisk person som är svensk

medborgare samt juridisk person, handelsbolag
eller annan sammanslutning som bildats enligt
gällande svensk lag,

2) i Förenade konungariket, brittisk medbor-

gare eller brittisk person som inte innehar med-
borgarskap i någon annan stat, eller annat terri-
torium, i samväldet, under förutsättning att per-
sonen i fråga har rätt att vistas i Förenade kon-
ungariket, samt juridisk person, handelsbolag
eller annan sammanslutning som bildats enligt
gällande brittisk lag,

k) ⬝rörelse⬝ innefattar utövandet av fritt yrke

och annan självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid någon tidpunkt anses, såvida inte samman-
hanget föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som ut-
trycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som
uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning
i denna stat äger företräde framför den bety-
delse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna
stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning,

background image

7

SFS 2015:666

corporation or any other criterion of a similar
nature, and also includes that State and any
governmental body or agency, political subdi-
vision or local authority thereof. This term,
however, does not include any person who is
liable to tax in that State in respect only of in-
come or capital gains from sources in that
State.

2. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of

the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
does not have a permanent home available to
him in either State, he shall be deemed to be a
resident only of the State in which he has an
habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a na-
tional;

d) if he is a national of both States or of nei-

ther of them, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by
mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, then the
competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to determine by mutual agree-
ment the Contracting State of which that per-
son shall be deemed to be a resident for the
purposes of this Convention. In the absence of
a mutual agreement by the competent authori-
ties of the Contracting States, the person shall
not be considered a resident of either Contract-
ing State for the purposes of claiming any

plats för bildande, eller annan liknande om-
ständighet och innefattar också denna stat, dess
offentligrättsliga organ eller institutioner, poli-
tiska underavdelningar eller lokala myndighe-
ter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte
person som är skattskyldig i denna stat endast
för inkomst eller kapitalvinst från källa i denna
stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och ekono-
miska förbindelser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena),

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas,

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare,

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna ge-
nom ömsesidig överenskommelse söka avgöra
i vilken avtalsslutande stat personen ska anses
ha sitt hemvist vid tillämpningen av detta avtal.
I avsaknad av en ömsesidig överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna ska personen inte anses ha
hemvist i någondera avtalsslutande stat i syfte
att begära andra förmåner enligt detta avtal än

background image

8

SFS 2015:666

benefits provided by the Convention, except
those provided by Articles 21, 22 and 23.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term �Spermanent establishment⬝ means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term �Spermanent establishment⬝ in-

cludes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction, assembly

or installation project or supervisory activities
in connection therewith constitutes a perma-
nent establishment only if it lasts more than
twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, the term �Spermanent
establishment⬝ shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information,
for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

de som följer av artiklarna 21, 22 och 23.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-

rings- eller installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning i anslutning
därtill utgör fast driftställe endast om verksam-
heten pågår längre tid än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av fö-
retaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom ett annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av va-
ror eller inhämtande av upplysningar för före-
taget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

background image

9

SFS 2015:666

f) an installation project carried on by an

enterprise of a Contracting State in the other
Contracting State in connection with delivery
of machinery or equipment produced by that
enterprise;

g) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) to f), provided
that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person � other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies � is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude
contracts on behalf of the enterprise, that enter-
prise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any ac-
tivities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person
are limited to those mentioned in paragraph 4
which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of
business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have

a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in
that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in
the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a perma-
nent establishment of the other.

f) ett installationsprojekt som ett företag i en

avtalsslutande stat bedriver i den andra avtals-
slutande staten i samband med leverans av ma-
skiner eller utrustning som har tillverkats av
företaget,

g) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för någon kombi-
nation av verksamheter som anges i a) till f)
ovan, under förutsättning att hela den verksam-
het som bedrivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av denna kombi-
nation är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person � som inte är en sådan obe-

roende representant på vilken punkt 6 tillämpas
� är verksam för ett företag samt i en avtalsslu-
tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag � utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 � ha fast driftställe i denna
stat i fråga om varje verksamhet som personen
driver för företaget. Detta gäller dock inte, om
den verksamhet som personen bedriver är be-
gränsad till sådan som anges i punkt 4 och som,
om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, inte skulle göra denna sta-
digvarande plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna stat ge-
nom förmedling av mäklare, kommissionär el-
ler annan oberoende representant, under förut-
sättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar
eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller ett bolag
som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på annat
sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget ut-
gör fast driftställe för det andra.

background image

10

SFS 2015:666

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term �Simmovable property⬝ shall

have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable prop-
erty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provisions
of general law respecting landed property ap-
ply, buildings, usufruct of immovable property
and rights to variable or fixed payments as con-
sideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships, boats and aircraft shall
not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall

also apply to the income from immovable
property of an enterprise.

Article 7

Business profits

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State shall be taxable only in that State unless
the enterprise carries on business in the other
Contracting State through a permanent estab-
lishment situated therein. If the enterprise car-
ries on business as aforesaid, the profits that
are attributable to the permanent establishment
in accordance with the provisions of paragraph
2 may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article and Arti-

cle 21, the profits that are attributable in each
Contracting State to the permanent establish-

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan na-
turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får inkomst som är
hänförlig till det fasta driftstället i enlighet med
bestämmelserna i punkt 2 beskattas i den andra
staten.

2. Vid tillämpningen av denna artikel och ar-

tikel 21 ska den inkomst som i vardera avtals-
slutande staten är hänförlig till det fasta drift-

background image

11

SFS 2015:666

ment referred to in paragraph 1 are the profits it
might be expected to make, in particular in its
dealings with other parts of the enterprise, if it
were a separate and independent enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions, taking into ac-
count the functions performed, assets used and
risks assumed by the enterprise through the
permanent establishment and through the other
parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a

Contracting State adjusts the profits that are at-
tributable to a permanent establishment of an
enterprise of one of the Contracting States and
taxes accordingly profits of the enterprise that
have been charged to tax in the other State, that
other State shall, to the extent necessary to
eliminate double taxation on these profits,
make an appropriate adjustment if it agrees
with the adjustment made by the first-men-
tioned State; if the other Contracting State does
not so agree, the Contracting States shall en-
deavour to eliminate any double taxation re-
sulting therefrom by mutual agreement.

4. Where profits include items of income or

capital gains which are dealt with separately in
other Articles of this Convention, then the pro-
visions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in that
State.

2. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph 1
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that

stället som avses i punkt 1 vara den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha för-
värvat, särskilt med avseende på driftställets
mellanhavanden med andra delar av företaget,
om det hade varit ett fristående företag som be-
drivit verksamhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor, med beak-
tande av de funktioner som utförts, tillgångar
som använts och risker som företaget har tagit
genom det fasta driftstället och genom andra
delar av företaget.

3. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet

med punkt 2, justerar de inkomster som är hän-
förliga till ett fast driftställe för ett företag med
hemvist i en av de avtalsslutande staterna och
därmed beskattar företaget för inkomst som har
beskattats i den andra staten, ska denna andra
stat, i den utsträckning som är nödvändigt för
att undvika dubbelbeskattning av dessa in-
komster, genomföra vederbörlig justering om
den instämmer med den justering som gjorts av
den förstnämnda staten. Om den andra avtals-
slutande staten inte instämmer ska de avtalsslu-
tande staterna söka undanröja eventuell dub-
belbeskattning till följd av detta genom ömse-
sidig överenskommelse.

4. Ingår i inkomst av rörelse inkomst eller

kapitalvinst som behandlas särskilt i andra ar-
tiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i
dessa artiklar inte av bestämmelserna i denna
artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) men en-
dast i fråga om den del av inkomsten som mot-
svarar den andel av konsortiet som innehas av

background image

12

SFS 2015:666

consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

3. For the purposes of this Article, profits of

an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international
traffic include:

a) profits from the rental on a bareboat basis

of ships or aircraft; and

b) profits from the use, maintenance or

rental of containers (including trailers and re-
lated equipment for the transport of containers)
used for the transport of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance

or rental, as the case may be, is incidental to
the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic by that enterprise.

4. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a pool,
a joint business or an international operating
agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where
a) an enterprise of a Contracting State partic-

ipates directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-

posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be

SAS Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

3. Vid tillämpningen av denna artikel inne-

fattas i inkomst som förvärvas av företag i en
avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

a) inkomst som förvärvas genom uthyrning

av obemannade skepp eller luftfartyg, och

b) inkomst som förvärvas genom använd-

ning, underhåll eller uthyrning av containrar
(däri inbegripet släpvagnar och annan utrust-
ning för transport av containrar) som används
för transport av gods eller varor,

under förutsättning att sådan uthyrning eller

sådan användning, underhåll eller uthyrning är
av underordnad betydelse i förhållande till fö-
retagets användning av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik.

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då:
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta

background image

13

SFS 2015:666

included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State � and taxes
accordingly � profits on which an enterprise of
the other Contracting State has been charged to
tax in that other State and the profits so in-
cluded are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned State if the
conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made
between independent enterprises, then that
other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the other pro-
visions of this Convention and the competent
authorities of the Contracting States shall if
necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting State may
also be taxed in that State and according to its
laws, but if the beneficial owner of the divi-
dends is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed 5 per
cent of the gross amount of the dividends.
However, if the beneficial owner is a company
which controls, directly or indirectly, at least
10 per cent of the voting power of the company
paying the dividends, the dividends shall be ex-
empt from tax in the Contracting State of
which the company paying the dividends is a
resident.

Notwithstanding the previous provisions of

this paragraph, where dividends are paid out of
income (including gains) derived directly or in-
directly from immovable property within the

företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar � och i
överensstämmelse därmed beskattar � inkomst,
för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den
sålunda inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda
staten om de villkor som avtalats mellan före-
tagen hade varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende företag, ska
denna andra stat genomföra vederbörlig juste-
ring av det skattebelopp som påförts inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat får emellertid beskattas även i
denna stat, enligt lagstiftningen i denna stat,
men om den som har rätt till utdelningen är en
person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga 5 procent av ut-
delningens bruttobelopp. Sådan utdelning ska
emellertid vara undantagen från beskattning i
den stat där bolaget som betalar utdelningen
har hemvist, om den som har rätt till utdel-
ningen är ett bolag som kontrollerar, direkt el-
ler indirekt, minst 10 procent av det utdelande
bolagets röstetal.

Såvitt avser utdelning som betalas från in-

komst (inklusive vinst) som direkt eller indi-
rekt förvärvas från sådan fast egendom som av-
ses i artikel 6 av ett åtagande om kollektiva in-

background image

14

SFS 2015:666

meaning of Article 6 by an investment vehicle
which distributes most of this income annually
and whose income from such immovable prop-
erty is exempted from tax, the tax so charged
shall not exceed 15 per cent of the gross
amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term �Sdividends⬝ as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as any other item which is treated as in-
come from shares by the taxation laws of the
State of which the company making the distri-
bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident through a permanent estab-
lishment situated therein and the holding in re-
spect of which the dividends are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment. In such case the provisions of Article
7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment situated
in that other State, nor subject the company's
undistributed profits to a tax on the company's
undistributed profits, even if the dividends paid
or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in that other
State.

6. No relief shall be available under this Ar-

ticle if it was the main purpose or one of the
main purposes of any person concerned with

vesteringar som årligen delar ut övervägande
delen av dess inkomst och vars inkomst från
sådan fast egendom är undantagen från beskatt-
ning får � utan hinder av föregående bestäm-
melser i denna punkt � skatten inte överstiga
15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning

för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter,
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe, samt
den andel på grund av vilken utdelningen beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslu-
tande staten, får denna andra stat inte beskatta
utdelning som bolaget betalar, utom i den mån
utdelningen betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger verk-
ligt samband med fast driftställe i denna andra
stat, och ej heller på bolagets icke utdelade
vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av
inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6. Lättnader enligt denna artikel ska inte er-

hållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de
huvudsakliga syftena, hos någon person som

background image

15

SFS 2015:666

the creation or assignment of the shares or
other rights in respect of which the dividend is
paid to take advantage of this Article by means
of that creation or assignment.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

beneficially owned by a resident of the other
Contracting State shall be taxable only in that
other State.

2. The term �Sinterest⬝ as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or de-
bentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the purpose
of this Article. The term shall not include any
item which is treated as a dividend under the
provisions of Article 10.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the interest, be-
ing a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in
which the interest arises through a permanent
establishment situated therein and the debt-
claim in respect of which the interest is paid is
effectively connected with such permanent
establishment. In such case the provisions of
Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest paid exceeds, for
whatever reason, the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such rela-

har inflytande över tillskapandet eller place-
ringen av de aktier eller andra rättigheter på
grund av vilka utdelningen betalas, är att uppnå
förmån av denna artikel genom sådant tillska-
pande eller sådan placering.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten har rätt till, beskat-
tas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-

kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som ut-
färdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straffav-
gift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel. Ut-
trycket innefattar inte sådana inkomster som
behandlas som utdelning enligt bestämmel-
serna i artikel 10.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe, samt
den fordran för vilken räntan betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till rän-
tan eller mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-

background image

16

SFS 2015:666

tionship, the provisions of this Article shall ap-
ply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall re-
main taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

5. No relief shall be available under this Ar-

ticle if it was the main purpose or one of the
main purposes of any person concerned with
the creation or assignment of the debt-claim in
respect of which the interest is paid to take ad-
vantage of this Article by means of that crea-
tion or assignment.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and beneficially owned by a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in
that other State.

2. The term �Sroyalties⬝ as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
(know-how) concerning industrial, commercial
or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the royalties arise through a permanent
establishment situated therein and the right or
property in respect of which the royalties are
paid is effectively connected with such perma-
nent establishment. In such case the provisions
of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or

delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

5. Lättnader enligt denna artikel ska inte er-

hållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de
huvudsakliga syftena, hos någon person som
har inflytande över tillskapandet eller place-
ringen av den fordran på grund av vilka räntan
betalas, är att uppnå förmån av denna artikel
genom sådant tillskapande eller sådan place-
ring.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som en person med hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas
endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept el-
ler hemlig tillverkningsmetod, eller för upplys-
ning (know-how) om erfarenhetsrön av indu-
striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken royal-
tyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken
royaltyn betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

background image

17

SFS 2015:666

between both of them and some other person,
the amount of the royalties paid exceeds, for
whatever reason, the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such rela-
tionship, the provisions of this Article shall ap-
ply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall re-
main taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

5. No relief shall be available under this Ar-

ticle if it was the main purpose or one of the
main purposes of any person concerned with
the creation or assignment of the rights in re-
spect of which the royalties are paid to take ad-
vantage of this Article by means of that crea-
tion or assignment.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of shares, other
than shares in which there is substantial and
regular trading on a Stock Exchange, or com-
parable interests, deriving more than 50 per
cent of their value directly or indirectly from
immovable property situated in the other Con-
tracting State may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State, including such gains from
the alienation of such a permanent establish-

royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

5. Lättnader enligt denna artikel ska inte er-

hållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de
huvudsakliga syftena, hos någon person som
har inflytande över tillskapandet eller place-
ringen av rättigheterna på grund av vilka royal-
tyn betalas, är att uppnå förmån av denna arti-
kel genom sådant tillskapande eller sådan pla-
cering.

Artikel 13

Kapitalvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av andelar eller liknande rättigheter som
inte i väsentlig omfattning och regelmässigt
omsätts på en aktiebörs, vars värde till mer än
50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras
till fast egendom som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller
vinst på grund av överlåtelse av sådant fast

background image

18

SFS 2015:666

ment (alone or with the whole enterprise), may
be taxed in that other State.

4. Gains that an enterprise of a Contracting

State that operates ships or aircraft in interna-
tional traffic derives from the alienation of
such ships or aircraft, or from movable prop-
erty pertaining to the operation of such ships or
aircraft, shall be taxable only in that Contract-
ing State.

With respect to gains derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of this paragraph
shall apply only to such part of the gains as
corresponds to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

5. Gains from the alienation of any property,

other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3
and 4, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, gains from the alienation of shares or
other rights in a company, or of interests in a
partnership or trust derived by an individual
who has been a resident of a Contracting State
and who has become a resident of the other
Contracting State, may be taxed in the first-
mentioned State if the alienation of the prop-
erty occurs at any time during the seven years
next following the date on which the individual
has ceased to be a resident of the first-men-
tioned State. The gain so taxed shall not in-
clude the gain, if any, that accrues during the
period during which the individual is or was a
resident of the other Contracting State.

Article 14

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 15,

17 and 18, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Contract-
ing State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting

driftställe (för sig eller tillsammans med hela
företaget).

4. Vinst, som förvärvas av ett företag i av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i in-
ternationell trafik eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp el-
ler luftfartyg, beskattas endast i denna avtals-
slutande stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i

fråga om vinst som förvärvas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS),
men endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2,
3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Vinst på grund av överlåtelse av andelar

eller liknande rättigheter i bolag, eller andelar i
handelsbolag eller stiftelse (⬝trust⬝) som för-
värvas av en fysisk person som har haft hem-
vist i en avtalsslutande stat och som fått hem-
vist i den andra avtalsslutande staten får � utan
hinder av bestämmelserna i punkt 5 � beskattas
i den förstnämnda staten om överlåtelsen sker
vid något tillfälle under de sju år som följer
närmast efter den tidpunkt då den fysiska per-
sonen har upphört att ha hemvist i den först-
nämnda staten. Sådan vinst ska dock inte inklu-
dera eventuell vinst som har uppkommit under
den tid personen har haft hemvist i den andra
avtalsslutande staten.

Artikel 14

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15,

17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-

background image

19

SFS 2015:666

State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

c) the remuneration is not borne by a perma-

nent establishment which the employer has in
the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi-

sions of this Article, remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an
employment exercised aboard a ship or aircraft
operated in international traffic (other than
aboard a ship or aircraft operated solely within
the other Contracting State) shall be taxable
only in that State.

Article 15

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other State.

Article 16

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Article

14, income derived by a resident of a Contract-

tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den
andra avtalsslutande staten, endast i den först-
nämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under

tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på den-
nes vägnar, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel ska ersättning som en person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för ar-
bete som utförs ombord på skepp eller luftfar-
tyg som används i internationell trafik (i andra
fall än ombord på skepp eller luftfartyg som
används uteslutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten) beskattas endast i denna
stat.

Artikel 15

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-nande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Artikel 16

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

14 får inkomst, som person med hemvist i en

background image

20

SFS 2015:666

ing State as an entertainer, such as a theatre,
motion picture, radio or television artiste, or a
musician, or as a sportsman, from his personal
activities as such exercised in the other Con-
tracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an entertainer or a sports-
man in his capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the
provisions of Article 14, be taxed in the Con-
tracting State in which the activities of the en-
tertainer or sportsman are exercised.

Article 17

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration

(including annuities) arising in a Contracting
State, and disbursements under the Social Se-
curity legislation of a Contracting State may be
taxed in that State.

2. The term �Sannuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the payments
in return for adequate and full consideration in
money or money's worth.

Article 18

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remu-

neration, other than a pension, paid by a Con-
tracting State or a political subdivision or a lo-
cal authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision
or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are

avtalsslutande stat förvärvar genom sin person-
liga verksamhet i den andra avtalsslutande sta-
ten i egenskap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av sportutövare,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet som artist eller sportutövare bedriver i
denna egenskap inte tillfaller artisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artikel 14, beskattas i den avtalsslutande stat
där artisten eller sportutövaren bedriver verk-
samheten.

Artikel 17

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pension och annan liknande ersättning

(inklusive livränta) som härrör från en avtals-
slutande stat samt utbetalningar enligt social-
försäkringslagstiftningen i en avtalsslutande
stat får beskattas i denna stat.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-

ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller under
angiven eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att verkställa
dessa utbetalningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller pengars
värde.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning,

med undantag för pension, som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna andra

background image

21

SFS 2015:666

rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the serv-
ices;

and is subject to tax in that State on such sal-

aries, wages and other similar remuneration.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16

shall apply to salaries, wages and other similar
remuneration in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or a
local authority thereof.

Article 19

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before vis-
iting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that
State.

Article 20

Other income

1. Items of income beneficially owned by a

resident of a Contracting State, wherever aris-
ing, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that
State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, where an amount of income is paid to
a resident of a Contracting State out of income
received by trustees or personal representatives
administering the estates of deceased persons
and those trustees or personal representatives
are residents of the other Contracting State,
that amount shall be treated as arising from the

stat och personen i fråga har hemvist i denna
stat och:

1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande

för att utföra arbetet,

samt beskattas i denna stat för sådan lön och

annan liknande ersättning.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16

tillämpas på lön och annan liknande ersättning
som betalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivs av en avtals-
slutande stat, en av dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter.

Artikel 19

Studerande

Studerande eller affärspraktikant som har el-

ler omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, om beloppen härrör från
källa utanför denna stat.

Artikel 20

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat har rätt till och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

ska belopp, som betalas till person med hem-
vist i en avtalsslutande stat från inkomst som
har uppburits av förvaltare eller personliga re-
presentanter som förvaltar dödsbon med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten, anses
härröra från samma källa och i samma propor-
tioner som den inkomst som uppburits av för-

background image

22

SFS 2015:666

same sources, and in the same proportions, as
the income received by the trustees or personal
representatives out of which that amount is
paid.

Any tax paid by the trustees or personal re-

presentatives in respect of the income paid to
the beneficiary shall be treated as if it had been
paid by the beneficiary.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the beneficial owner of such in-
come, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situ-
ated therein and the right or property in respect
of which the income is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment. In
such case the provisions of Article 7 shall ap-
ply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the resident referred to in paragraph 1
and some other person, or between both of
them and some third person, the amount of the
income referred to in that paragraph exceeds
the amount (if any) which would have been
agreed upon between them in the absence of
such a relationship, the provisions of this Arti-
cle shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the in-
come shall remain taxable according to the
laws of each Contracting State, due regard be-
ing had to the other applicable provisions of
this Convention.

5. No relief shall be available under this Ar-

ticle if it was the main purpose or one of the
main purposes of any person concerned with
the creation or assignment of the rights in re-
spect of which the income is paid to take ad-
vantage of this Article by means of that crea-
tion or assignment.

valtarna eller de personliga representanterna
och från vilken betalning sker.

Skatt som har betalats av förvaltare eller per-

sonliga representanter på inkomst som betalas
till förmånstagare ska anses vara betald av för-
månstagaren.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på annan inkomst, än inkomst av fast egendom
som avses i artikel 6 punkt 2, om den som har
rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget fast drift-
ställe samt den rättighet eller egendom i fråga
om vilken inkomsten betalas äger verkligt sam-
band med det fasta driftstället. I sådant fall till-
lämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Då, på grund av särskilda förbindelser

mellan den person med hemvist som avses i
punkt 1 och någon annan person eller mellan
dem båda och annan person, den inkomst som
avses i nämnda punkt överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan dem om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga bestäm-
melser i avtalet.

5. Lättnader enligt denna artikel ska inte er-

hållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de
huvudsakliga syftena, hos någon person som
har inflytande över tillskapandet eller place-
ringen av rättigheterna på grund av vilka in-
komsterna betalas, är att uppnå förmån av
denna artikel genom sådant tillskapande eller
sådan placering.

background image

23

SFS 2015:666

Article 21

Elimination of double taxation

1. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of the United King-
dom and in accordance with the provisions of
this Convention may be taxed in the United
Kingdom, Sweden shall allow subject to the
provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as they may be amended
from time to time without changing the general
principle hereof) as a deduction from the tax on
such income, an amount equal to the United
Kingdom tax paid in respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in the
United Kingdom, Sweden may, when deter-
mining the graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall be taxable
only in the United Kingdom.

c) Notwithstanding the provisions of subpar-

agraph a) of this paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of the United
Kingdom to a company which is a resident of
Sweden shall be exempt from Swedish tax ac-
cording to the provisions of Swedish law gov-
erning the exemption of tax on dividends paid
to Swedish companies by companies abroad.

2. Subject to the provisions of the law of the

United Kingdom regarding the allowance as a
credit against United Kingdom tax of tax paya-
ble in a territory outside the United Kingdom
or, as the case may be, regarding the exemption
from United Kingdom tax of a dividend arising
in a territory outside the United Kingdom or of
the profits of a permanent establishment situ-
ated in a territory outside the United Kingdom
(which shall not affect the general principle
hereof):

a) Swedish tax payable under the laws of

Sweden and in accordance with this Conven-

Artikel 21

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige ska dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt lagstiftning i För-
enade konungariket och i enlighet med bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i Förenade
konungariket, ska Sverige � med beaktande av
bestämmelserna i svensk lagstiftning beträf-
fande avräkning av utländsk skatt (även i den
lydelse de framledes kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som anges här
ändras) � från den svenska skatten på inkom-
sten avräkna ett belopp motsvarande den skatt i
Förenade konungariket som erlagts på inkom-
sten.

b) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som i enlighet med detta avtal
beskattas endast i Förenade konungariket, får
Sverige, vid fastställande av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den inkomst
som ska beskattas endast i Förenade konunga-
riket.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i

denna punkt är utdelning från bolag med hem-
vist i Förenade konungariket till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt
enligt bestämmelserna i svensk lag om skatte-
befrielse för utdelning som betalas till svenska
bolag från bolag i utlandet.

2. I enlighet med Förenade konungarikets

lagstiftning angående avräkning från skatt i
Förenade konungariket av skatt som betalas i
annan stat, eller undantagande från skatt i För-
enade konungariket gällande utdelning med
källa i annan stat eller inkomst från fast drift-
ställe beläget i annan stat (vilken lagstiftning
inte ska påverka den allmänna princip som
anges här) gäller följande:

a) svensk skatt, som enligt svensk lagstift-

ning och i överensstämmelse med detta avtal

background image

24

SFS 2015:666

tion, whether directly or by deduction, on prof-
its, income or chargeable gains from sources
within Sweden (excluding in the case of a divi-
dend tax payable in respect of the profits out of
which the dividend is paid) shall be allowed as
a credit against any United Kingdom tax com-
puted by reference to the same profits, income
or chargeable gains by reference to which the
Swedish tax is computed;

b) a dividend which is paid by a company

which is a resident of Sweden to a company
which is a resident of the United Kingdom
shall be exempted from United Kingdom tax
when the exemption is applicable and the con-
ditions for exemption under the law of the
United Kingdom are met;

c) the profits of a permanent establishment

in Sweden of a company which is a resident of
the United Kingdom shall be exempted from
United Kingdom tax when the exemption is ap-
plicable and the conditions for exemption un-
der the law of the United Kingdom are met;

d) in the case of a dividend not exempted

from tax under subparagraph b) above which is
paid by a company which is a resident of Swe-
den to a company which is a resident of the
United Kingdom and which controls directly or
indirectly at least 10 per cent of the voting
power in the company paying the dividend, the
credit mentioned in subparagraph a) above
shall also take into account the Swedish tax
payable by the company in respect of its profits
out of which such dividend is paid.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2,

profits, income and gains owned by a resident
of a Contracting State which may be taxed in
the other Contracting State in accordance with
this Convention shall be deemed to arise from
sources in that other State.

4. Where a resident of a Contracting State

derives gains which may be taxed in the other
Contracting State under the provisions of para-
graph 6 of Article 13, and those gains are in re-
spect of:

betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på
inkomst eller skattepliktig kapitalvinst från
källa i Sverige (med undantag, i fråga om ut-
delning, av skatt på vinst av vilken utdelningen
betalas), avräknas från varje skatt i Förenade
konungariket, som belöper på samma inkomst
eller skattepliktiga kapitalvinst för vilken den
svenska skatten beräknats,

b) utdelning från bolag med hemvist i Sve-

rige till bolag med hemvist i Förenade konung-
ariket ska vara undantagen från skatt i Fören-
ade konungariket när undantagandet är tillämp-
ligt och villkoren för undantagande enligt lag-
stiftning i Förenade konungariket är uppfyllda,

c) inkomst som förvärvas av ett fast drift-

ställe i Sverige för ett bolag med hemvist i För-
enade konungariket ska vara undantagen från
skatt i Förenade konungariket när undanta-
gande är tillämpligt och när villkoren för un-
dantagande enligt lagstiftning i Förenade
konungariket är uppfyllda,

d) om utdelning som inte är undantagen från

skatt enligt punkt b) ovan betalas av ett bolag
med hemvist i Sverige till ett bolag med hem-
vist i Förenade konungariket som kontrollerar,
direkt eller indirekt, minst 10 procent av det ut-
delande bolagets röstetal, ska den svenska skatt
som bolaget erlagt på vinst av vilken utdel-
ningen betalas beaktas vid avräkningen enligt
a) i denna punkt.

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2

ska inkomst eller vinst som förvärvas av per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat och
som enligt detta avtal får beskattas i den andra
avtalsslutande staten anses härröra från denna
andra stat.

4. Om en person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat uppbär vinst som får beskattas i den
andra avtalsslutande staten enligt bestämmel-
serna i artikel 13 punkt 6, och sådan vinst är
hänförlig till:

background image

25

SFS 2015:666

a) shares or comparable interests referred to

in paragraph 2 of Article 13, and the immova-
ble property in question is situated in the first-
mentioned Contracting State, or

b) shares referred to in paragraph 7 of Arti-

cle 26, and the rights in question are to assets to
be produced by the exploration or exploitation
of the sea-bed and subsoil and their natural re-
sources situated in the first-mentioned Con-
tracting State

that other Contracting State shall allow, un-

der the provisions of paragraphs 1 or 2, as the
case may be, a deduction of, or a credit for, the
tax paid on that gain in the first-mentioned
Contracting State.

Article 22

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 4 or 5 of Article 11,
paragraph 4 or 5 of Article 12, or paragraph 4
or 5 of Article 20 apply, interest, royalties and
other disbursements paid by an enterprise of a
Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of de-
termining the taxable profits of such enterprise,
be deductible under the same conditions as if
they had been paid to a resident of the first-
mentioned State.

a) sådana andelar eller liknande rättigheter

som avses i artikel 13 punkt 2 och den fasta
egendomen i fråga är belägen i den först-
nämnda avtalsslutande staten, eller

b) sådana andelar som avses i artikel 26

punkt 7, och rättigheterna i fråga är hänförliga
till tillgångar som ska utvinnas genom utfors-
kandet eller utnyttjandet av havsbottnen och
dess underlag eller av dessas naturtillgångar,
belägna i den förstnämnda avtalsslutande sta-
ten,

ska den andra avtalsslutande staten enligt

bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medge av-
drag eller avräkning för den skatt som har beta-
lats på vinsten i den förstnämnda avtalsslu-
tande staten.

Artikel 22

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna andra
avtalsslutande stat under samma förhållanden
är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av ett fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, ska i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av ett företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkterna 4 eller 5, artikel
12 punkterna 4 eller 5, eller artikel 20 punk-
terna 4 eller 5 tillämpas, är ränta, royalty och
annan betalning från företag i en avtalsslutande
stat till person med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgill vid bestämmandet
av den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

background image

26

SFS 2015:666

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

5. Nothing contained in this Article shall be

construed as obliging either Contracting State
to grant to individuals not resident in that State
any of the personal allowances, reliefs and re-
ductions for tax purposes which are granted to
individuals so resident or to its nationals.

Article 23

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Article 22, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance
of taxation which is not in accordance with the

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt
eller indirekt, av en eller flera personer med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed sammanhäng-
ande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Bestämmelserna i denna artikel ska inte

anses medföra skyldighet för en avtalsslutande
stat att medge fysiska personer som inte har
hemvist i den staten sådant personligt avdrag
vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning som medges personer med
hemvist i den staten eller till dess medborgare.

Artikel 23

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det
påverkar hans rätt att använda sig av de rätts-
medel som finns i dessa staters interna rättsord-
ningar, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han
har hemvist eller, om fråga är om tillämpning
av artikel 22 punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då personen i
fråga fick vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömsesidig över-
enskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot avtalet. �ver-

background image

27

SFS 2015:666

Convention. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

5. Where,
a) under paragraph 1, a person has presented

a case to the competent authority of a Contract-
ing State on the basis that the actions of one or
both of the Contracting States have resulted for
that person in taxation not in accordance with
the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to

reach an agreement to resolve that case pursu-
ant to paragraph 2 within three years from the
presentation of the case to the competent au-
thority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case

shall be submitted to arbitration if the person
so requests. These unresolved issues shall not,
however, be submitted to arbitration if a deci-
sion on these issues has already been rendered
by a court or administrative tribunal of either
State. Unless a person directly affected by the
case does not accept the mutual agreement that
implements the arbitration decision, that deci-
sion shall be binding on both Contracting
States and shall be implemented notwithstand-
ing any time limits in the domestic laws of
these States. The competent authorities of the
Contracting States may by mutual agreement
settle the mode of application of this para-
graph.

6. a) The provisions of paragraph 5 shall not

apply to cases falling within paragraph 3 of Ar-
ticle 4 or to issues concerning the attribution of

enskommelse som träffats genomförs utan hin-
der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av avtalet. De kan även
överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

5. I fall då,
a) en person, i enlighet med punkt 1, har

gjort en framställan till den behöriga myndig-
heten i en avtalsslutande stat med anledning av
att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande
staterna för honom har medfört beskattning i
strid med bestämmelserna i detta avtal, och

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre

år från anmälan till den behöriga myndigheten
i den andra avtalsslutande staten, kan nå en
överenskommelse för att lösa frågan enligt
punkt 2,

ska, om personen begär det, kvarstående

olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeför-
farande. Sådana olösta frågor ska dock inte
hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i
någon av de avtalsslutande staterna har medde-
lat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedo-
men är bindande för båda avtalsslutande sta-
terna och ska genomföras utan hinder av tids-
begränsningar i dessa staters interna lagstift-
ning, såvida inte en person som direkt berörs
av ärendet inte accepterar den ömsesidiga över-
enskommelsen som genomför skiljedomen. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna får träffa överenskommelse om sättet
att tillämpa denna punkt.

6. a) Bestämmelserna i punkt 5 ska inte till-

lämpas på ärenden som rör artikel 4 punkt 3
och inte heller på ärenden som rör hänförande

background image

28

SFS 2015:666

capital to a permanent establishment under Ar-
ticle 7.

b) Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, a case shall not be submitted to arbi-
tration if the competent authorities of both
Contracting States have agreed that the case is
not suitable for resolution through arbitration.

Article 24

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contract-

ing States shall exchange such information as
is foreseeably relevant for carrying out the pro-
visions of this Convention or to the administra-
tion or enforcement of the domestic laws con-
cerning taxes of every kind and description im-
posed on behalf of the Contracting States, or of
their political subdivisions or local authorities,
insofar as the taxation thereunder is not con-
trary to the Convention. The exchange of infor-
mation is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, the determination of appeals in rela-
tion to the taxes referred to in paragraph 1, or
the oversight of the above. Such persons or au-
thorities shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information in
public court proceedings or in judicial deci-
sions. Notwithstanding the foregoing, informa-
tion received by a Contracting State may be
used for other purposes when such information
may be used for such other purposes under the
laws of both States and the competent authority
of the supplying State authorises such use.

av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7.

b) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5,

ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeförfa-
rande om de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna har överenskommit att
ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skil-
jeförfarande.

Artikel 24

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
som kan antas vara relevanta vid tillämpningen
av bestämmelserna i detta avtal eller för admi-
nistration eller verkställighet av intern lagstift-
ning i fråga om skatter av varje slag och be-
skaffenhet som tas ut för de avtalsslutande sta-
terna eller för deras politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter, om beskattningen en-
ligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet.
Utbytet av upplysningar begränsas inte av ar-
tiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa upplysningarna
vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöran-
den. Utan hinder av ovanstående får upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit an-
vändas för andra ändamål när sådana upplys-
ningar får användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande sta-
terna och den behöriga myndigheten i den av-

background image

29

SFS 2015:666

3. In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtain-

able under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the other Con-
tracting State;

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may
not need such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in the preced-
ing sentence is subject to the limitations of
paragraph 3 but in no case shall such limita-
tions be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because it has no domestic interest in such in-
formation.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

talsslutande stat som lämnat upplysningarna
tillåtit sådant användande.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för-
faringssätt eller upplysningar, vilkas överläm-
nande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna
i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt

för en avtalsslutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan finansiell insti-
tution, ombud, representant eller förvaltare el-
ler därför att upplysningarna gäller äganderätt i
en person.

background image

30

SFS 2015:666

Article 25

Members of diplomatic missions and consular
posts

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of members of diplomatic mis-
sions or consular posts under the general rules
of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 26

Miscellaneous provisions relating to offshore
activities

1. The provisions of this Article shall apply

notwithstanding any other provision of this
Convention where activities (in this Article
⬝relevant activities⬝) are carried on offshore in
connection with the exploration or exploitation
of the sea-bed and subsoil and their natural re-
sources situated in a Contracting State.

2. An enterprise of a Contracting State

which carries on relevant activities in the other
Contracting State shall, subject to paragraphs 3
and 4 of this Article, be deemed to be carrying
on business in that other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein.

3. Relevant activities which are carried on

by an enterprise of a Contracting State in the
other Contracting State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 30 days in any
12 month period shall not constitute the carry-
ing on of business through a permanent estab-
lishment situated therein. For the purposes of
this paragraph:

a) where an enterprise of a Contracting State

carrying on relevant activities in the other Con-
tracting State is associated with another enter-
prise carrying on substantially similar relevant
activities there, the former enterprise shall be
deemed to be carrying on all such activities of
the latter enterprise, except to the extent that

Artikel 25

Medlemmar av diplomatisk beskickning och
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer med-
lemmar av diplomatisk beskickning och konsu-
lat.

Artikel 26

Bestämmelser som tillämpas på viss
verksamhet utanför kusten

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i

detta avtal tillämpas bestämmelserna i denna
artikel när verksamhet (i denna artikel be-
nämnd ⬝relevant verksamhet⬝) bedrivs utanför
kusten i samband med utforskandet eller ut-
nyttjandet av havsbottnen och dess underlag el-
ler av dessas naturtillgångar, belägna i en av-
talsslutande stat.

2. Företag i en avtalsslutande stat som bedri-

ver relevant verksamhet i den andra avtalsslu-
tande staten anses � om inte bestämmelserna i
punkterna 3 och 4 i denna artikel föranleder an-
nat � bedriva rörelse i denna andra avtalsslu-
tande stat från där beläget fast driftställe.

3. Relevant verksamhet som företag i en av-

talsslutande stat bedriver i den andra avtalsslu-
tande staten under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en
tolvmånadersperiod medför inte att rörelse an-
ses bedriven från där beläget fast driftställe.
Vid tillämpningen av denna punkt gäller föl-
jande:

a) I fall då företag i en avtalsslutande stat

som bedriver relevant verksamhet i den andra
avtalsslutande staten har intressegemenskap
med annat företag, som bedriver väsentligen
liknande verksamhet där, anses det först-
nämnda företaget bedriva all sådan verksamhet
som bedrivs av det sistnämnda företaget. Detta

background image

31

SFS 2015:666

those activities are carried on at the same time
as its own activities;

b) an enterprise shall be regarded as associ-

ated with another enterprise if one participates
directly or indirectly in the management, con-
trol or capital of the other or if the same per-
sons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of both enter-
prises.

4. Profits derived by an enterprise of a Con-

tracting State from the transportation of sup-
plies or personnel by a ship or aircraft to a lo-
cation where relevant activities are being car-
ried on, or from the operation of tugboats or
anchor handling vessels in connection with
such activities, shall be taxable only in that
Contracting State.

5. a) Subject to subparagraph b) of this para-

graph, salaries, wages and similar remunera-
tion derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment connected
with relevant activities in the other Contracting
State may, to the extent that the duties are per-
formed offshore in that other Contracting State,
be taxed in that other Contracting State.

b) Salaries, wages and similar remuneration

derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft engaged in the transportation of
supplies or personnel to a location where rele-
vant activities are being carried on in a Con-
tracting State, or in respect of any employment
exercised aboard a tugboat or anchor handling
vessel in connection with such activities, shall
be taxable only in the State of which the indi-
vidual is a resident.

6. Gains derived by an enterprise of a Con-

tracting State that operates:

a) ships or aircraft for the transportation of

supplies or personnel to a location where rele-
vant activities are being carried on in a Con-
tracting State, or

gäller dock inte i den mån den sistnämnda
verksamheten bedrivs under samma tid som
det förstnämnda företagets egen verksamhet.

b) Ett företag anses ha intressegemenskap

med ett annat, om det ena företaget direkt eller
indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av
det andra företaget eller äger del i detta före-
tags kapital eller om samma personer direkt el-
ler indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av båda företagen eller äger del i båda dessa fö-
retags kapital.

4. Inkomst, som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom transport av materiel eller
personal med skepp eller luftfartyg till plats där
relevant verksamhet bedrivs eller genom an-
vändning av bogserbåtar eller särskilda fartyg
som assisterar vid ankring i samband med så-
dan verksamhet, beskattas endast i denna av-
talsslutande stat.

5. a) Om inte punkt b) i denna punkt föranle-

der annat, får lön och liknande ersättning som
person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning som har sam-
band med relevant verksamhet som bedrivs i
den andra avtalsslutande staten, i den mån ar-
betet utförs utanför kusten i den andra avtals-
slutande staten, beskattas i denna andra avtals-
slutande stat.

b) Lön och liknande ersättning, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av arbete som utförs ombord på skepp
eller luftfartyg som transporterar materiel eller
personal till plats där relevant verksamhet be-
drivs i en avtalsslutande stat eller på grund av
arbete som utförs ombord på bogserbåt eller
särskilt fartyg som assisterar vid ankring i sam-
band med sådan verksamhet, beskattas endast i
den stat där personen har hemvist.

6. Vinst som förvärvas av ett företag i en av-

talsslutande stat som använder:

a) skepp eller luftfartyg för transport av ma-

teriel eller personal till plats där relevanta verk-
samhet bedrivs i en avtalsslutande stat, eller

background image

32

SFS 2015:666

b) tugboats or anchor handling vessels oper-

ated in connection with such activities from the
alienation of such ships, aircraft, tugboats or
anchorhandling vessels shall be taxable only in
that Contracting State.

7. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of rights to assets
to be produced by the exploration or exploita-
tion of the sea-bed and subsoil and their natural
resources situated in the other Contracting
State, including rights to interests in or to the
benefit of such assets, or from the alienation of
shares deriving their value or the greater part of
their value directly or indirectly from such
rights, may be taxed in that other Contracting
State.

Article 27

Preferential regimes

Notwithstanding any other provisions of this

Convention, where

a) a company that is a resident of a Contract-

ing State derives its income primarily from
other States

(i) from shipping and financial activities, or
(ii) from being the headquarters or co-ordi-

nation centre for, or from being an entity pro-
viding administrative services or other support
to, a group of companies which carry on busi-
ness primarily in other States; and

b) under a preferential regime, such income

bears a significantly lower tax than income
from similar activities carried out within that
State or than income from being the head-
quarters, co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or other sup-
port to a group of companies which carry on
business in that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not ap-
ply to the income of such company and para-
graph 2 of Article 10 and Article 21 shall not

b) bogserbåtar eller särskilda fartyg som as-

sisterar vid ankring i samband med sådan verk-
samhet på grund av överlåtelse av sådana
skepp, luftfartyg, bogserbåtar eller särskilda
fartyg som assisterar vid ankring, ska beskattas
endast in denna avtalsslutande stat.

7. Vinst som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av rättigheter till tillgångar som kan utvinnas
genom utforskandet eller utnyttjandet av havs-
bottnen och dess underlag eller av dessas na-
turtillgångar, belägna i den andra avtalsslu-
tande staten, inklusive rättigheter i förmån av
sådana tillgångar, eller från överlåtelse av ak-
tier som får sitt värde eller större delen av sitt
värde direkt eller indirekt från sådana rättighe-
ter får beskattas i denna andra avtalsslutande
stat.

Artikel 27

Förmånliga skatteregimer

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, ska för det fall

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat

huvudsakligen förvärvar sina inkomster från
andra stater

1) från sjöfarts- och finansverksamhet, eller
2) genom att vara huvudkontor, coordination

centre eller en enhet som tillhandahåller ad-
ministrativa eller andra tjänster till en grupp av
bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst enligt en förmånlig skatte-

regim beskattas väsentligt lägre enligt lagstift-
ningen i denna stat än inkomster från liknande
verksamhet som bedrivs inom denna stat eller
genom att vara huvudkontor, coordination cen-
tre eller liknande enhet som tillhandahåller ad-
ministrativa eller andra tjänster till en grupp av
bolag som bedriver rörelse i denna stat,

de bestämmelser i detta avtal som medger

undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag förvär-
var och inte heller ska artikel 10 punkt 2 eller

background image

33

SFS 2015:666

apply to the dividends paid by such company.

Article 28

Miscellaneous

Where under any provision of this Conven-

tion, income or capital gains are relieved from
tax in a Contracting State and, under the laws
in force in the other Contracting State, an indi-
vidual, in respect of that income or that capital
gain is subject to tax by reference to the
amount thereof which is remitted to or received
in that other Contracting State and not by refer-
ence to the full amount thereof, then the relief
to be allowed under the Convention in the first-
mentioned Contracting State shall apply only
to so much of the income or capital gain as is
taxed in that other Contracting State.

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify

the other in writing, through diplomatic chan-
nels, of the completion of the procedures re-
quired by its law for the entry into force of this
Convention.

2. The Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have ef-
fect

a) in Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after 1st Janu-
ary of the year next following the date on
which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, for

taxes chargeable for any tax year beginning on
or after 1st January of the year next following
the date on which the Convention enters into
force; and

b) in the United Kingdom:
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after 1st Janu-

artikel 21 tillämpas på utdelning som betalas
av sådant bolag.

Artikel 28

�vriga bestämmelser

I fall då enligt bestämmelse i detta avtal be-

skattning i en avtalsslutande stat av inkomst el-
ler kapitalvinst lindras och en fysisk person en-
ligt gällande lagstiftning i den andra avtalsslu-
tande staten beskattas för sådan inkomst eller
kapitalvinst till den del den överförs till eller
mottas i den andra avtalsslutande staten och
inte för hela dess belopp, ska den skattelindring
som enligt detta avtal medges i den först-
nämnda avtalsslutande staten avse endast den
del av inkomsten eller kapitalvinsten som över-
förs till eller mottas i den andra avtalsslutande
staten.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen

på diplomatisk väg underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits som enligt respektive stats
lagstiftning krävs för att detta avtal ska träda i
kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen

efter det att den sista av dessa underrättelser ta-
gits emot och ska därefter tillämpas

a) i Sverige:
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på

skatt som påförs för beskattningsår som börjar
den 1 januari det år som följer närmast efter
den dag då avtalet träder i kraft eller senare,
och

b) i Förenade konungariket:
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som

background image

34

SFS 2015:666

ary of the year next following the date on
which the Convention enters into force;

(ii) in respect of income tax and capital gains

tax, for any year of assessment beginning on or
after 6th April next following the date on
which this Convention enters into force;

(iii) in respect of corporation tax, for any

financial year beginning on or after 1st April
next following the date on which this Conven-
tion enters into force.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, the provisions of Article 23 (Mutual
agreement procedure) and Article 24 (Ex-
change of information) shall have effect from
the date of entry into force of this Convention,
without regard to the taxable period to which
the matter relates. However, no case may be
submitted for arbitration under the provisions
of paragraph 5 of Article 23 (Mutual agree-
ment procedure) earlier than three years after
the date on which the Convention enters into
force.

4. The Convention between the Govern-

ment of the Kingdom of Sweden and the Gov-
ernment of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland for the avoidance
of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income and
capital gains, signed at Stockholm on 30th Au-
gust 1983 (�Sthe prior Convention⬝), shall cease
to have effect in respect of any tax with effect
from the date upon which this Convention has
effect in respect of that tax in accordance with
the provisions of paragraph 1 of this Article
and shall terminate on the last such date.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 2 and 4 and the provisions of Article 17,
where, immediately before the entry into force
of this Convention, an individual was in receipt
of payments falling within Article 18 or para-
graph 2 of Article 19 of the prior Convention,
that individual may make an election that the
provisions of those Articles, and not the provi-
sions of Article 17 of this Convention, shall
continue to apply to those payments. That elec-
tion shall have effect for the year in which it is

följer närmast efter den dag då avtalet träder i
kraft eller senare,

2) i fråga om skatt på inkomst och på kapi-

talvinst, för beskattningsår som börjar den
6 april som följer närmast efter den dag då av-
talet träder i kraft eller senare,

3) beträffande bolagsskatt, för räkenskapsår

som börjar den 1 april som följer närmast efter
den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1,

ska bestämmelserna i artikel 23 (�msesidig
överenskommelse) och artikel 24 (Utbyte av
upplysningar) tillämpas från och med den dag
då avtalet träder i kraft oavsett vilket beskatt-
ningsår ärendet gäller. Inget ärende får emel-
lertid hänskjutas till skiljeförfarande enligt be-
stämmelserna i artikel 23 punkt 5 (�msesidig
överenskommelse) förrän tidigast tre år efter
den dag då detta avtal träder i kraft.

4. Avtalet mellan Det Förenade Konungari-

ket Storbritannien och Nordirlands regering
och Konungariket Sveriges regering för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra skat-
teflykt beträffande skatter på inkomst och rea-
lisationsvinst, undertecknat i Stockholm den 30
augusti 1983 (⬝det tidigare avtalet⬝), ska upp-
höra att tillämpas med avseende på varje skatt
från och med den dag då detta avtal enligt
punkt 1 i denna artikel ska tillämpas avseende
den aktuella skatten, och ska upphöra att gälla
på den sista av dessa dagar.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 2 och 4 och bestämmelserna i artikel 17,
får en fysisk person som omedelbart före avta-
lets ikraftträdande var mottagare av sådan utbe-
talning som omfattas av artikel 18 eller artikel
19 punkt 2 i det tidigare avtalet, välja att be-
stämmelserna i sistnämnda artiklar, och inte
bestämmelserna i artikel 17 i detta avtal, fortfa-
rande ska tillämpas på sådana utbetalningar.
Detta val ska gälla för det år under vilket valet
görs och varje därpå följande år under förut-

background image

35

SFS 2015:666

made and for subsequent years unless revoked
by the individual. Where an election has been
so revoked, no further election under this para-
graph may be made.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have effect

a) in Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after 1st Janu-
ary of the year next following the end of the six
month period;

(ii) in respect of other taxes on income, for

taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January of the year next
following the end of the six month period; and

b) in the United Kingdom:
(i) in respect of taxes withheld at source, for

amounts paid or credited on or after 1st Janu-
ary of the year next following the end of the six
month period;

(ii) in respect of income tax and capital gains

tax, for any year of assessment beginning on or
after 6th April next following the date on
which the notice is given;

(iii) in respect of corporation tax, for any fi-

nancial year beginning on or after 1st April
next following the date on which the notice is
given.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Conven-
tion.

Done in duplicate at Stockholm this 26th day
of March 2015 in the English language.

sättning att valet inte har återkallats av perso-
nen. När ett val har återkallats får inte ett nytt
val göras enligt denna punkt.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg skriftli-
gen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla

a) i Sverige:
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på

skatt som påförs för beskattningsår som börjar
1 januari det år som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden eller senare,
och

b) i Förenande konungariket:
1) i fråga om källskatter, på belopp som be-

talas eller tillgodoförs den 1 januari det år som
följer närmast efter utgången av sexmånaders-
perioden eller senare,

2) i fråga om inkomstskatt och skatt på kapi-

talvinst, som tas ut under beskattningsår som
börjar den 6 april året närmast efter det om
underrättelsen ges eller senare,

3) i fråga om bolagsskatt, på skatt som tas ut

för beskattningsår som börjar den 1 april det år
som följer närmast efter det datum då underrät-
telsen ges eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 26 mars 2015, i
två exemplar på engelska språket.

background image

36

SFS 2015:666

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

For the Government of the Kingdom of Swe-
den

Linda Haggren

For the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

Paul Johnston

För Konungariket Sveriges regering

Linda Haggren

För Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirlands regering

Paul Johnston

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.