SFS 2021:1074 Lag om ändring i lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland / SFS 2021:1074 Lag om ändring i lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS2021-1074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:666) om skatteavtal mellan

Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Utfärdad den 18 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § och bilagan till lagen (2015:666)
om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland ska ha
följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som Sverige
samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 26 mars 2015, i den
lydelse som detta har genom det protokoll om ändring som undertecknades
den 23 februari 2021, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på
engelska. Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår
av bilagan till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i
kraft eller senare.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:4, bet. 2021/22:SkU4, rskr. 2021/22:28.

SFS

2021:1074

Publicerad
den

23 november 2021

background image

SFS

2

Bilaga

Convention between the Kingdom
of Sweden and the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland for the avoid-
ance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income and on
capital gains

Avtal

mellan

Konungariket

Sverige och Förenade konunga-
riket Storbritannien och Nord-
irland för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på
inkomst och på kapitalvinst

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland;

Konungariket Sveriges regering

och Förenade konungariket Stor-
britannien och Nordirlands regering,

Desiring to conclude a Conven-

tion for the avoidance of double
taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on
income and on capital gains,

som önskar ingå ett avtal för und-

vikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst och på
kapitalvinst,

Intending to eliminate double tax-

ation with respect to taxes on income
and on capital gains without creating
opportunities for non-taxation or
reduced taxation through tax evasion
or avoidance (including through
treaty-shopping arrangements aimed
at obtaining reliefs provided in this
Convention for the indirect benefit
of residents of third States),

med avsikt att undvika dubbel-

beskattning beträffande skatter på
inkomst och på kapitalvinst utan att
skapa förutsättningar för icke-
beskattning eller minskad skatt
genom skatteundandragande eller
skatteflykt (däri inbegripet genom så
kallad ⬝treaty shopping⬝, som syftar
till att personer med hemvist i en stat
som inte är part till detta avtal
indirekt ska åtnjuta förmåner enligt
detta avtal),

Have agreed as follows:2

har kommit överens om följande:

Article 103

Artikel 10

Dividends

Utdelning

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. However, dividends paid by a

company which is a resident of a
Contracting State may also be taxed
in that State and according to its
laws, but if the beneficial owner of
the dividends is a resident of the

2. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat får
emellertid beskattas även i denna
stat, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till
utdelningen är en person med


2 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021.
3 Artikel 10 punkt 6 har utgått genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021.

2021:1074

background image

SFS

3

other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 5 per cent
of the gross amount of the dividends.
However, if the beneficial owner is a
company which controls, directly or
indirectly, at least 10 per cent of the
voting power of the company paying
the dividends, the dividends shall be
exempt from tax in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident.

hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga
5 procent

av

utdelningens

bruttobelopp. Sådan utdelning ska
emellertid vara undantagen från
beskattning i den stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist,
om den som har rätt till utdelningen
är ett bolag som kontrollerar, direkt
eller indirekt, minst 10 procent av
det utdelande bolagets röstetal.

Notwithstanding the previous

provisions of this paragraph, where
dividends are paid out of income
(including gains) derived directly or
indirectly from immovable property
within the meaning of Article 6 by
an investment vehicle which
distributes most of this income
annually and whose income from
such

immovable

property

is

exempted from tax, the tax so
charged shall not exceed 15 per cent
of the gross amount of the dividends.

Såvitt avser utdelning som betalas

från inkomst (inklusive vinst) som
direkt eller indirekt förvärvas från
sådan fast egendom som avses i
artikel 6 av ett åtagande om
kollektiva investeringar som årligen
delar ut övervägande delen av dess
inkomst och vars inkomst från sådan
fast egendom är undantagen från
beskattning får � utan hinder av
föregående bestämmelser i denna
punkt � skatten inte överstiga 15
procent av utdelningens brutto-
belopp.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect of
the profits out of which the
dividends are paid.

Denna punkt berör inte bolagets

beskattning för den vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. The term �Sdividends⬝ as used in

this Article means income from
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits,
as well as any other item which is
treated as income from shares by the
taxation laws of the State of which
the company making the distribution
is a resident.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝

förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter, som
inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra
rättigheter i bolag som enligt
lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid
beskattningen behandlas på samma
sätt som inkomst av aktier.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State of which the
company paying the dividends is a
resident through a permanent
establishment situated therein and
the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe, samt den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

2021:1074

background image

SFS

4

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the
dividends paid by the company,
except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State
or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is
effectively connected with a per-
manent establishment situated in
that other State, nor subject the
company�"s undistributed profits to a
tax on the company�"s undistributed
profits, even if the dividends paid or
the undistributed profits consist
wholly or partly of profits or income
arising in that other State.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutande
staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
fast driftställe i denna andra stat, och
ej heller på bolagets icke utdelade
vinst ta ut en skatt som utgår på
bolagets icke utdelade vinst, även
om utdelningen eller den icke
utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i
denna andra stat.

Article 114

Artikel 11

Interest

Ränta

1. Interest arising in a Contracting

State and beneficially owned by a
resident of the other Contracting
State shall be taxable only in that
other State.

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som en
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten har rätt till,
beskattas endast i denna andra stat.

2. The term �Sinterest⬝ as used in

this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor�"s profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures.
Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for
the purpose of this Article. The term
shall not include any item which is
treated as a dividend under the
provisions of Article 10.

2. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i

denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket avser särskilt inkomst
av värdepapper som utfärdats av
staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför
sig

till

sådana

värdepapper,

obligationer

eller

debentures.

Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid
tillämpningen av denna artikel.
Uttrycket innefattar inte sådana
inkomster som behandlas som
utdelning enligt bestämmelserna i
artikel 10.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte om den som har rätt
till räntan har hemvist i en


4 Artikel 11 punkt 5 har utgått genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021.

2021:1074

background image

SFS

5

resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State in which the
interest arises through a permanent
establishment situated therein and
the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively
connected with such permanent
establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken räntan härrör, från
där beläget fast driftställe, samt den
fordran för vilken räntan betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the interest paid exceeds,
for whatever reason, the amount
which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial
owner in the absence of such
relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall
remain taxable according to the laws
of each Contracting State, due
regard being had to the other
provisions of this Convention.

4. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande

staten

med

iakttagande av övriga bestämmelser
i detta avtal.

Article 125

Artikel 12

Royalties

Royalty

1. Royalties

arising

in

a

Contracting State and beneficially
owned by a resident of the other
Contracting State shall be taxable
only in that other State.

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som en
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten har rätt till,
beskattas endast i denna andra stat.

2. The term �Sroyalties⬝ as used in

this Article means payments of any
kind received as a consideration for
the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or
scientific work including cinema-
tograph films and films or tapes for
radio or television broadcasting, any
patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, or
for

information

(know-how)

concerning industrial, commercial
or scientific experience.

2. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås

i denna artikel varje slags betalning
som tas emot såsom ersättning för
nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk,
häri inbegripet biograffilm och
filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varu-
märke, mönster eller modell, ritning,
hemligt

recept

eller

hemlig

tillverkningsmetod,

eller

för

upplysning (know-how) om erfa-
renhetsrön av industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig natur.


5 Artikel 12 punkt 5 har utgått genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021.

2021:1074

background image

SFS

6

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State in which the
royalties arise through a permanent
establishment situated therein and
the right or property in respect of
which the royalties are paid is
effectively connected with such
permanent establishment. In such
case the provisions of Article 7 shall
apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte om den som har rätt
till royaltyn har hemvist i en avtals-
slutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där
beläget fast driftställe, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället. I
sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the royalties paid
exceeds, for whatever reason, the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the
laws of each Contracting State, due
regard being had to the other
provisions of this Convention.

4. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller
mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rättighet eller den
upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om
sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp.
I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakt-
tagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Article 13

Artikel 13

Capital gains

Kapitalvinst

Article 206

Artikel 20

Other income

Annan inkomst

1. Items of income beneficially

owned by a resident of a Contracting
State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this
Convention shall be taxable only in
that State.

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat har
rätt till och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett
varifrån inkomsten härrör.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, where an amount of
income is paid to a resident of a

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 ska belopp, som betalas till
person med hemvist i en avtals-


6 Artikel 20 punkt 5 har utgått genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021.

2021:1074

background image

SFS

7

Contracting State out of income
received by trustees or personal
representatives administering the
estates of deceased persons and
those trustees or personal repre-
sentatives are residents of the other
Contracting State, that amount shall
be treated as arising from the same
sources, and in the same proportions,
as the income received by the
trustees or personal representatives
out of which that amount is paid.

slutande stat från inkomst som har
uppburits

av

förvaltare

eller

personliga

representanter

som

förvaltar dödsbon med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, anses
härröra från samma källa och i
samma proportioner som den
inkomst

som

uppburits

av

förvaltarna eller de personliga
representanterna och från vilken
betalning sker.

Any tax paid by the trustees or

personal representatives in respect
of the income paid to the beneficiary
shall be treated as if it had been paid
by the beneficiary.

Skatt som har betalats av

förvaltare eller personliga represen-
tanter på inkomst som betalas till
förmånstagare ska anses vara betald
av förmånstagaren.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply to income, other than
income from immovable property as
defined in paragraph 2 of Article 6,
if the beneficial owner of such
income, being a resident of a
Contracting State, carries on busi-
ness in the other Contracting State
through a permanent establishment
situated therein and the right or
property in respect of which the
income is paid is effectively
connected with such permanent
establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på annan inkomst, än
inkomst av fast egendom som avses
i artikel 6 punkt 2, om den som har
rätt till inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast driftställe
samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special

relationship between the resident
referred to in paragraph 1 and some
other person, or between both of
them and some third person, the
amount of the income referred to in
that paragraph exceeds the amount
(if any) which would have been
agreed upon between them in the
absence of such a relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
income shall remain taxable
according to the laws of each
Contracting State, due regard being
had to the other applicable
provisions of this Convention.

4. Då, på grund av särskilda

förbindelser mellan den person med
hemvist som avses i punkt 1 och
någon annan person eller mellan
dem båda och annan person, den
inkomst som avses i nämnda punkt
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan dem om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande

staten

med

iakttagande av övriga bestämmelser
i avtalet.

Article 21

Artikel 21

Elimination of double taxation

Undvikande av dubbelbeskattning

2021:1074

background image

SFS

8

Article 237

Artikel 23

Mutual agreement procedure

Förfarandet

vid

ömsesidig

överenskommelse

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for that person in taxation not
in accordance with the provisions of
this Convention, that person may,
irrespective

of

the

remedies

provided by the domestic law of
those Contracting States, present the
case to the competent authority of
either Contracting State. The case
must be presented within three years
from the first notification of the
action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of
the Convention.

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande

staterna

vidtagit

åtgärder som för den personen
medför eller kommer att medföra
beskattning

som

strider

mot

bestämmelserna i detta avtal, kan
den personen, utan att detta påverkar
dennes rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordningar, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten
i någon av de avtalsslutande
staterna. Saken ska läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till
beskattning

som

strider

mot

bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mu-
tual agreement with the competent
authority of the other Contracting
State, with a view to the avoidance
of taxation which is not in
accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the
Contracting States.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en
tillfredsställande lösning, ska myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. �verenskommelse som
träffats genomförs utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the

Contracting

States

shall

endeavour to resolve by mutual
agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or
application of the Convention. They
may also consult together for the
elimination of double taxation in
cases not provided for in the
Convention.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska genom
ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål
som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av
avtalet. De kan även överlägga i
syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av detta
avtal.


7 Artikel 23 punkterna 1 och 6 a har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 23 februari
2021.

2021:1074

background image

SFS

9

4. The competent authorities of

the Contracting States may com-
municate with each other directly for
the purpose of reaching an
agreement in the sense of the
preceding paragraphs.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående
punkter.

5. Where,

5. I fall då,

a) under paragraph 1, a person has

presented a case to the competent
authority of a Contracting State on
the basis that the actions of one or
both of the Contracting States have
resulted for that person in taxation
not in accordance with the
provisions of this Convention, and

a) en person, i enlighet med punkt

1, har gjort en framställan till den
behöriga

myndigheten

i

en

avtalsslutande stat med anledning av
att åtgärder i den ena eller båda
avtalsslutande staterna för honom
har medfört beskattning i strid med
bestämmelserna i detta avtal, och

b) the competent authorities are

unable to reach an agreement to
resolve that case pursuant to para-
graph 2 within three years from the
presentation of the case to the
competent authority of the other
Contracting State,

b) de behöriga myndigheterna

inte, inom tre år från anmälan till den
behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten, kan nå en
överenskommelse för att lösa frågan
enligt punkt 2,

any unresolved issues arising

from the case shall be submitted to
arbitration if the person so requests.
These unresolved issues shall not,
however, be submitted to arbitration
if a decision on these issues has
already been rendered by a court or
administrative tribunal of either
State. Unless a person directly
affected by the case does not accept
the mutual agreement that imple-
ments the arbitration decision, that
decision shall be binding on both
Contracting States and shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic laws of
these States. The competent author-
ities of the Contracting States may
by mutual agreement settle the mode
of application of this paragraph.

ska, om personen begär det,

kvarstående olösta frågor i ärendet
hänskjutas till skiljeförfarande.
Sådana olösta frågor ska dock inte
hänskjutas till skiljeförfarande om
en domstol i någon av de avtals-
slutande staterna har meddelat ett
beslut avseende dessa frågor.
Skiljedomen är bindande för båda
avtalsslutande staterna och ska
genomföras utan hinder av tids-
begränsningar i dessa staters interna
lagstiftning, såvida inte en person
som direkt berörs av ärendet inte
accepterar

den

ömsesidiga

överenskommelsen som genomför
skiljedomen. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
får träffa överenskommelse om
sättet att tillämpa denna punkt.

6. a) The provisions of paragraph

5 shall not apply to cases falling
within paragraph 3 of Article 4.

6. a) Bestämmelserna i punkt 5

ska inte tillämpas på ärenden som
rör artikel 4 punkt 3.

b) Notwithstanding the provisions

of paragraph 5, a case shall not be
submitted to arbitration if the
competent authorities of both
Contracting States have agreed that
the case is not suitable for resolution
through arbitration.

b) Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 5, ska ett ärende inte
hänskjutas till skiljeförfarande om
de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna har överens-
kommit att ärendet inte är lämpligt
att avgöras genom skiljeförfarande.

2021:1074

background image

SFS

10

Article 27

Artikel 27

Preferential regimes

Förmånliga skatteregimer

Notwithstanding any other pro-

visions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal, ska för det fall

a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its
income primarily from other States

a) bolag med hemvist i en avtals-

slutande stat huvudsakligen för-
värvar sina inkomster från andra
stater

(i) from shipping and financial

activities, or

1) från sjöfarts- och finans-

verksamhet, eller

(ii) from being the headquarters or

co-ordination centre for, or from
being an entity providing adminis-
trative services or other support to, a
group of companies which carry on
business primarily in other States;
and

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller en enhet
som tillhandahåller administrativa
eller andra tjänster till en grupp av
bolag som bedriver rörelse huvud-
sakligen i andra stater, och

b) under a preferential regime,

such income bears a significantly
lower tax than income from similar
activities carried out within that
State or than income from being the
headquarters, co-ordination centre
or similar entity providing adminis-
trative services or other support to a
group of companies which carry on
business in that State, as the case
may be,

b) sådan inkomst enligt en

förmånlig skatteregim beskattas
väsentligt lägre enligt lagstiftningen
i denna stat än inkomster från
liknande verksamhet som bedrivs
inom denna stat eller genom att vara
huvudkontor, coordination centre
eller

liknande

enhet

som

tillhandahåller administrativa eller
andra tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to the
income of such company and
paragraph 2 of Article 10 and Article
21 shall not apply to the dividends
paid by such company.

de bestämmelser i detta avtal som

medger undantag från eller ned-
sättning av skatt inte tillämpas på
inkomst som sådant bolag förvärvar
och inte heller ska artikel 10 punkt 2
eller artikel 21 tillämpas på
utdelning som betalas av sådant
bolag.

2021:1074

background image

SFS

11

Article 27A8

Artikel 27A

Entitlement to benefits

Rätt till förmåner

Notwithstanding the other pro-

visions of this Convention, a benefit
under this Convention shall not be
granted in respect of an item of
income or capital gains if it is
reasonable to conclude, having
regard to all relevant facts and
circumstances, that obtaining that
benefit was one of the principal
purposes of any arrangement or
transaction that resulted directly or
indirectly in that benefit, unless it is
established that granting that benefit
in these circumstances would be in
accordance with the object and
purpose of the relevant provisions of
this Convention.

Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal ska en förmån
enligt avtalet inte ges i fråga om en
inkomst eller kapitalvinst, om det
med hänsyn till alla relevanta fakta
och omständigheter rimligen kan
antas att ett av de huvudsakliga
syftena med det arrangemang eller
den transaktion som direkt eller
indirekt resulterade i förmånen var
att få förmånen, såvida det inte
fastställs att det under omständig-
heterna är förenligt med de relevanta
bestämmelsernas ändamål och syfte
att förmånen ges.


8 Artikel 27A har tillkommit genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021.

2021:1074

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.