Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2015:926
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden

SFS nr:    

2015:926
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    2015-12-10 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


/Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/

1 § Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som  Sveriges regering och Guatemalas regering undertecknade den  15 maj 2012 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är  avfattat på svenska, spanska och engelska. Den svenska och  engelska texten framgår av bilagan till denna lag.


Övergångsbestämmelser

2015:926
   1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 
   2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då  lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår  saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft  eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt  avtalet ska lagen dock tillämpas från och med  ikraftträdandet.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN  GUATEMALAS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I  SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och Republiken Guatemalas  regering, 

som önskar förbättra och underlätta villkoren och  förutsättningarna för utbyte av upplysningar i  skatteärenden,
då utbytet och tillhandahållandet av upplysningar är ett  mycket viktigt instrument för ett effektivt genomförande av  skattesystemen i båda de avtalsslutande parterna,
har kommit överens om att underteckna detta avtal.

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna  ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av  upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration  och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna  lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal.  Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas  vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av  sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder  beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i  skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med  bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt  som anges i artikel 8.
   2. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade  partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir  tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar  eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.
   3. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de  avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig  rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar  som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller  kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas
   1. De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av  varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande  parterna.
   2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i  huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet  tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande  utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de  avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga  ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de  åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av  avtalet.

Artikel 4

Definitioner
   1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal  följande uttryck nedan angiven betydelse:
      a) "Guatemala" avser land-, sjö- och luftområden, inklusive  inlandsvatten, territorialhavet, den exklusiva ekonomiska  zonen och kontinentalsockeln, över vilka Republiken  Guatemala, i överensstämmelse med dess nationella rätt och  folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter och  jurisdiktion,
      b) "Sverige" avser Konungariket Sverige och innefattar, när  uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges  territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden  över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens  regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,
      c) "avtalsslutande part" avser Sverige eller Guatemala  beroende på sammanhanget,
      d) "behörig myndighet" avser
      1) i Guatemala the Superintendent of "the Superintendencia de  Administración Tributaria", dennes befullmäktigade ombud,  eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig  myndighet vid tillämpningen av detta avtal,
      2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud  eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig  myndighet vid tillämpningen av detta avtal,
      e) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan  personsammanslutning,
      f) "bolag" avser juridisk person eller annan som vid  beskattningen behandlas såsom juridisk person,
      g) "bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning" avser  ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd  aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt  kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller  säljas "av allmänheten" om köp eller försäljning av aktier  inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en  avgränsad krets av investerare,
      h) "viktigaste aktieslag" avser det eller de aktieslag som  representerar majoriteten av rösterna i och värdet av  bolaget,
      i) "erkänd aktiebörs" avser sådan börs som de behöriga  myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens  om,
      j) "kollektiv investeringsfond eller kollektivt  investeringssystem" avser alla åtaganden för kollektiva  investeringar oavsett juridisk form. "Publik kollektiv  investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem"  avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt  investeringssystem vars andelar, aktier eller andra  rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av  allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden  eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in "av  allmänheten" om köp, försäljning eller inlösen inte  underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad  krets av investerare,
      k) "skatt" avser varje skatt som omfattas av detta avtal,
      l) "anmodande part" avser den avtalsslutande part som begär  upplysningar,
      m) "anmodad part" avser den avtalsslutande part som har  anmodats att lämna upplysningar,
      n) "åtgärder för att inhämta upplysningar" avser lagstiftning  och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka  möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna  begärda upplysningar,
      o) "upplysningar" avser varje faktauppgift, meddelande,  handling eller annan dokumentation oavsett form.
   2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon  tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat,  varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse  som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens  lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt  tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde  framför den betydelse som uttrycket har enligt annan  lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran
   1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på  begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel  1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det  handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett  brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant  handlande utförts i den anmodade parten.
   2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga  myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att  tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade  parten - utan hinder av att den anmodade parten kanske inte  har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål  - vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de  begärda upplysningarna.
   3. Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt  begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten  - i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess  interna lagstiftning - lämna upplysningar enligt denna  artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och  bestyrkta kopior av originalhandlingar.
   4. Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har  befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och  för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta  och lämna:
      a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella  institutioner och annan person som agerar i egenskap av  representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och  trustförvaltare,
      b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag,  truster, stiftelser, och andra personer, däri inbegripet -  med de begränsningar som följer av artikel 2 - upplysningar  om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en  ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare,  förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser,  upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och  destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de  avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar  om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän  omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder  eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte  sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför  oproportionerligt stora svårigheter.
   5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den  behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga  myndigheten i den anmodade parten lämna följande  upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna  kan antas vara relevanta:
      a) identiteten på den person som är föremål för utredning  eller undersökning,
      b) uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet  deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den  anmodande parten önskar att få upplysningarna från den  anmodade parten,
      c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna  efterfrågas,
      d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i  den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av  person inom den anmodade partens jurisdiktion,
      e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan  antas inneha de begärda upplysningarna,
      f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med  lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten  och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten - om  de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion  - skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning  eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten  samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,
      g) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla  åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess  förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder  som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.
   6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast  möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande  parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den  behöriga myndigheten i den anmodade parten:
      a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten  skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar  efter mottagandet av begäran underrätta den behöriga  myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i  begäran.
      b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har  kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90  dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det  föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller  om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,  ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta  och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och  tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger  eller skälen för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutredningar
   1. En avtalsslutande part får tillåta att företrädare för  den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten  närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska  personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande  av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den  sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den  förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa  personer.
   2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande  part får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande  parten tilllåta att företrädare för den behöriga myndigheten  i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i  den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.
   3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga  myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen  snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den  andra parten om tid och plats för utredningen, om den  myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen  samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten  fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut  beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part  som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller  lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna  inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller  verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga  myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när  begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.
   2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet  för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle  röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller  kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat  förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som  avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter  eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de  uppfyller villkoren i nämnda punkt.
   3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet  för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna  upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en  klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när  sådan kommunikation:
      a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk  rådgivning, eller
      b) förevarit i syfte att användas under pågående eller  förestående rättsliga förfaranden.
   4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar  om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna  hänsyn (ordre public).
   5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att  den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.
   6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar  om den anmodande parten har begärt upplysningarna för  administration eller verkställighet av en bestämmelse i den  anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed  sammanhängande krav, som under samma förhållanden  diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i  förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med  stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som  upplysningar som inhämtats med stöd av den interna  lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer  eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och  förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens  jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd  av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av  överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta  avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa  upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa  upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i  domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan  person, institution eller myndighet eller för annan  jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den  behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma  överens om fördelningen av uppkomna kostnader för  handräckning.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som  är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i  avtalet.

Artikel 11

Språk

Begäran om handräckning och svaren till dessa ska upprättas  på engelska språket.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
   1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de  avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning  av detta avtal ska de behöriga myndigheterna söka avgöra  saken genom ömsesidig överenskommelse.
   2. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får,  utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens  om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.
   3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda  i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa  överenskommelse med stöd av denna artikel.

Artikel 13

Ikraftträdande
   1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta  varandra när de åtgärder vidtagits av respektive  avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i  kraft.
   2. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter det  att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och  tillämpas
      a) i skattebrottsärenden, från och med dagen för  ikraftträdandet,
      b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för  beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av  avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte  föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för  ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 14

Upphörande
   1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av  en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på  diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom  underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I  händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den  första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av  den sexmånadersperiod som följer efter den dag då  underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra  avtalsslutande parten.
   2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna  vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om  upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill  vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 15 maj 2012, i två exemplar på  svenska, spanska och engelska språken, vilka alla texter är  lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna,  ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Liselott Andersson

För Republiken Guatemalas regering

Pavel Centeno

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND  THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA CONCERNING THE  EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of  the Republic of Guatemala,
Wish to enhance and facilitate the terms and conditions  governing the exchange of information relating to taxes;

Whereas the exchange and provision of information is a  critically important tool for the effective implementation of  tax systems in both Contracting Parties;

Agree to sign this Agreement.

Article 1

Object and scope of the agreement
   1. The competent authorities of the Contracting Parties  shall provide assistance through exchange of information that  is foreseeably relevant to the administration and enforcement  of the domestic laws of the Contracting Parties concerning  taxes covered by this Agreement. Such information shall  include information that is foreseeably relevant to the  determination, assessment and collection of such taxes, the  recovery and enforcement of tax claims, or the investigation  or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged  in accordance with the provisions of this Agreement and shall  be treated as confidential in the manner provided in Article  8.
   2. The rights and safeguards secured to persons by the laws  or administrative practice of the Requested Party remain  applicable to the extent that they do not unduly prevent or  delay effective exchange of information.
   3. This Agreement shall not affect the application in the  Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance  in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to provide information  which is neither held by its authorities nor in the  possession or control of persons who are within its  territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes covered
   1. The taxes which are the subject of this Agreement are  taxes of every kind and description imposed in the  Contracting Parties.
   2. This Agreement shall also apply to any identical or  substantially similar taxes imposed after the date of  signature of the Agreement in addition to or in place of the  existing taxes. The competent authorities of the Contracting  Parties shall notify each other of any substantial changes to  the taxation and related information gathering measures  covered by the Agreement.

Article 4

Definitions
   1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise  defined:
      a) the term "Guatemala" means the land, maritime and air  space, including inland waters, the Territorial Sea, the  Exclusive Economic Zone and Continental Shelf, over which the  Republic of Guatemala exercises sovereign rights and  jurisdiction in accordance with its internal law and  international law;
      b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when  used in a geographical sense, includes the national  territory, the territorial sea of Sweden as well as other  maritime areas over which Sweden in accordance with  international law exercises sovereign rights or  jurisdiction;
      c) the term "Contracting Party" means Sweden or Guatemala as  the context requires;
      d) the term "competent authority" means:

(i) in Guatemala, the Superintendent of the Superintendencia  de Administración Tributaria, his authorised representative  or the authority which is designated as a competent authority  for the purposes of this Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised  representative or the authority which is designated as a  competent authority for the purposes of this Agreement;
      e) the term "person" includes an individual, a company and  any other body of persons;
      f) the term "company" means any body corporate or any entity  that is treated as a body corporate for tax purposes;
      g) the term "publicly traded company" means any company whose  principal class of shares is listed on a recognised stock  exchange provided its listed shares can be readily purchased  or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by  the public" if the purchase or sale of shares is not  implicitly or explicitly restricted to a limited group of  investors;
      h) the term "principal class of shares" means the class or  classes of shares representing a majority of the voting power  and value of the company;
      i) the term "recognised stock exchange" means any stock  exchange agreed upon by the competent authorities of the  Contracting Parties;
      j) the term "collective investment fund or scheme" means any  pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The  term "public collective investment fund or scheme" means any  collective investment fund or scheme provided the units,  shares or other interests in the fund or scheme can be  readily purchased, sold or redeemed by the public. Units,  shares or other interests in the fund or scheme can be  readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the  purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly  restricted to a limited group of investors;
      k) the term "tax" means any tax to which the Agreement  applies;
      l) the term "Requesting Party" means the Contracting Party  requesting information;
      m) the term "Requested Party" means the Contracting Party  requested to provide information;
      n) the term "information gathering measures" means laws and  administrative or judicial procedures that enable a  Contracting Party to obtain and provide the requested  information;
      o) the term "information" means any fact, statement or record  in any form whatever.
   2. As regards the application of this Agreement at any time  by a Contracting Party, any term not defined therein shall,  unless the context otherwise requires, have the meaning that  it has at that time under the law of that Party, any meaning  under the applicable tax laws of that Party prevailing over a  meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request
   1. The competent authority of the Requested Party shall  provide upon request information for the purposes referred to  in Article 1. Such information shall be exchanged without  regard to whether the conduct being investigated would  constitute a crime under the laws of the Requested Party if  such conduct occurred in the Requested Party.
   2. If the information in the possession of the competent  authority of the Requested Party is not sufficient to enable  it to comply with the request for information, that Party  shall use all relevant information gathering measures to  provide the Requesting Party with the information requested,  notwithstanding that the Requested Party may not need such  information for its own tax purposes.
   3. If specifically requested by the competent authority of a  Requesting Party, the competent authority of the Requested  Party shall provide information under this Article, to the  extent allowable under its domestic laws, in the form of  depositions of witnesses and authenticated copies of original  records.
   4. Each Contracting Party shall ensure that its competent  authorities for the purposes specified in Article 1 of the  Agreement, have the authority to obtain and provide upon  request:
      a) information held by banks, other financial institutions,  and any person acting in an agency or fiduciary capacity  including nominees and trustees;
      b) information regarding the ownership of companies,  partnerships, trusts, foundations, and other persons,  including, within the constraints of Article 2, ownership  information on all such persons in an ownership chain; in the  case of trusts, information on settlors, trustees and  beneficiaries; and in the case of foundations, information on  founders, members of the foundation council and  beneficiaries. Further, this Agreement does not create an  obligation on the Contracting Parties to obtain or provide  ownership information with respect to publicly traded  companies or public collective investment funds or schemes  unless such information can be obtained without giving rise  to disproportionate difficulties.
   5. The competent authority of the Requesting Party shall  provide the following information to the competent authority  of the Requested Party when making a request for information  under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance  of the information to the request:
      a) the identity of the person under examination or  investigation;
      b) a statement of the information sought including its nature  and the form in which the Requesting Party wishes to receive  the information from the Requested Party;
      c) the tax purpose for which the information is sought;
      d) grounds for believing that the information requested is  held in the Requested Party or is in the possession or  control of a person within the jurisdiction of the Requested  Party;
      e) to the extent known, the name and address of any person  believed to be in possession of the requested information;
      f) a statement that the request is in conformity with the law  and administrative practices of the Requesting Party, that if  the requested information was within the jurisdiction of the  Requesting Party then the competent authority of the  Requesting Party would be able to obtain the information  under the laws of the Requesting Party or in the normal  course of administrative practice and that it is in  conformity with this Agreement;
      g) a statement that the Requesting Party has pursued all  means available in its own territory to obtain the  information, except those that would give rise to  disproportionate difficulties.
   6. The competent authority of the Requested Party shall  forward the requested information as promptly as possible to  the Requesting Party. To ensure a prompt response, the  competent authority of the Requested Party shall:
      a) Confirm receipt of a request in writing to the competent  authority of the Requesting Party and shall notify the  competent authority of the Requesting Party of deficiencies  in the request, if any, within 60 days of the receipt of the  request.
      b) If the competent authority of the Requested Party cannot  obtain and provide the information within 90 days of receipt  of the request, including if it encounters obstacles in  furnishing the information or it refuses to furnish the  information, it shall immediately inform the Requesting  Party, explaining the reason for its inability, the nature of  the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax examinations abroad
   1.  A Contracting Party may allow representatives of the  competent authority of the other Contracting Party to enter  the territory of the first-mentioned Party to interview  individuals and examine records with the written consent of  the persons concerned. The competent authority of the  second-mentioned Party shall notify the competent authority  of the first-mentioned Party of the time and place of the  meeting with the individuals concerned.
   2. At the request of the competent authority of one  Contracting Party, the competent authority of the other  Contracting Party may allow representatives of the competent  authority of the first-mentioned Party to be present at the  appropriate part of a tax examination in the second-mentioned  Party.
   3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to,  the competent authority of the Contracting Party conducting  the examination shall, as soon as possible, notify the  competent authority of the other Party about the time and  place of the examination, the authority or official  designated to carry out the examination and the procedures  and conditions required by the first-mentioned Party for the  conduct of the examination. All decisions with respect to the  conduct of the tax examination shall be made by the Party  conducting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request
   1. The Requested Party shall not be required to obtain or  provide information that the Requesting Party would not be  able to obtain under its own laws for purposes of the  administration or enforcement of its own tax laws. The  competent authority of the Requested Party may decline to  assist where the request is not made in conformity with this  Agreement.
   2. The provisions of this Agreement shall not impose on a  Contracting Party the obligation to supply information which  would disclose any trade, business, industrial, commercial or  professional secret or trade process. Notwithstanding the  foregoing, information of the type referred to in Article 5,  paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade  process merely because it meets the criteria in that  paragraph.
   3. The provisions of this Agreement shall not impose on a  Contracting Party the obligation to obtain or provide  information, which would reveal confidential communications  between a client and an attorney, solicitor or other admitted  legal representative where such communications are:
      a) produced for the purposes of seeking or providing legal  advice; or
      b) produced for the purposes of use in existing or  contemplated legal proceedings.
   4. The Requested Party may decline a request for information  if the disclosure of the information would be contrary to  public policy (ordre public).
   5. A request for information shall not be refused on the  ground that the tax claim giving rise to the request is  disputed.
   6. The Requested Party may decline a request for information  if the information is requested by the Requesting Party to  administer or enforce a provision of the tax law of the  Requesting Party, or any requirement connected therewith,  which discriminates against a national of the Requested Party  as compared with a national of the Requesting Party in the  same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this  Agreement shall be treated as confidential in the same manner  as information obtained under the domestic laws of that Party  and may be disclosed only to persons or authorities  (including courts and administrative bodies) in the  jurisdiction of the Contracting Party concerned with the  assessment or collection of, the enforcement or prosecution  in respect of, or the determination of appeals in relation  to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or  authorities shall use such information only for such  purposes. They may disclose the information in public court  proceedings or in judicial decisions. The information may not  be disclosed to any other person or entity or authority or  any other jurisdiction without the express written consent of  the competent authority of the Requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be  agreed by the competent authorities of the Contracting  Parties.

Article 10

Implementing legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation  necessary to comply with, and give effect to, the terms of  the Agreement.

Article 11

Language

Requests for assistance and answers thereto shall be drawn  up in the English language.

Article 12

Mutual agreement procedure
   1. Where difficulties or doubts arise between the  Contracting Parties regarding the implementation or  interpretation of this Agreement, the competent authorities  shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
   2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1,  the competent authorities of the Contracting Parties may  mutually agree on the procedures to be used under Articles 5  and 6.
   3. The competent authorities of the Contracting Parties may  communicate with each other directly for purposes of reaching  agreement under this Article.

Article 13

Entry into force
   1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in  writing of the completion of the procedures required by its  law for the entry into force of this Agreement.
   2. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day  after the receipt of the later of these notifications and  shall thereupon have effect:
      a) for criminal tax matters, from the date of entry into  force;
      b) for all other matters covered in Article 1, for taxable  periods beginning on or after the date on which the Agreement  enters into force, or where there is no taxable period, for  all charges to tax arising on or after the date on which the  Agreement enters into force.

Article 14

Termination
   1. This Agreement shall remain in force until terminated by  a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate  the Agreement, through diplomatic channels, by giving written  notice of termination to the other Contracting Party. In such  case, the Agreement shall cease to have effect on the first  day of the month following the end of the period of six  months after the date of receipt of notice of termination by  the other Contracting Party.
   2. In the event of termination, both Contracting Parties  shall remain bound by the provisions of Article 8 with  respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised  thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 15th day of May 2012, in duplicate in  the Swedish, Spanish and the English languages, all texts  being equally authentic. In the case of any divergence of  interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Liselott Andersson

For the Government of the Republic of Guatemala

Pavel Centeno

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.