SFS 2012:678 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2012:678 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
120678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 6 kap. 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 1 b och 13 §§ samt 5 kap. 1�5 §§ ska ha

följande lydelse.

2 kap.

11 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit full-

ständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oan-
vändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure.
Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen

gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om
förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under

flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i
26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 §
fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen.

1 Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5.

2 Senaste lydelse av 6 kap. 15 § 2011:287.

3 Senaste lydelse 2011:1370.

SFS 2012:678

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:678

4 kap.

1 §

4

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt

(skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt

uppskovsförfarandet,

2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle

som flyttats enligt uppskovsförfarandet,

3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,
4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,
5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige

enligt 11 §,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skat-

teupplag,

7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när

bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett
annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid

350°C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

9. i annat fall än som avses i 1�8, innehar skattepliktigt bränsle utanför ett

uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här.

1 a §

5

Från skattskyldighet enligt 1 § 5 och 9 undantas

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut-

sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordri-

vet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som an-
vänds yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat

bränslet i ett annat EU-land och som själv transporterar bränslet hit, om
bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte
1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst
10 liter,

2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
a) är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
b) förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig

handel med sådant bränsle.

1 b §

6

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

4 Senaste lydelse 2011:287.

5 Senaste lydelse 2011:287.

6 Senaste lydelse 2011:287.

background image

3

SFS 2012:678

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i

Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala
tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bräns-

lets övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap.
2 och 3 §§.

13 §

7

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,
2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sve-

rige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala
tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varor-

nas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §.

5 kap.

1 §

8

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när
a) bränsle tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 3 a kap. 2 och

3 §§,

b) bränsle tas emot på en direkt leveransplats,

7 Senaste lydelse 2011:287.

8 Senaste lydelse 2009:1493.

background image

4

SFS 2012:678

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

c) bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, el-

ler

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas, och
2. den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 9, när bränslet kom att innehas

utanför ett uppskovsförfarande.

2 §

9

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottagan-

det av bränslet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid den tid-

punkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle
ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 4 kap.
1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten
vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i
det andra EU-landet.

3 §

10

Skattskyldigheten inträder

1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig en-

ligt 4 kap. 1 § 3 respektive 4, när bränslet förs in till Sverige,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap.

12 § 4, när bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål
som medför att skatt ska betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhål-

lare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av
depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att

betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

4 §

11

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap.

1 § 6 eller 12 § 2, när bränslet utvinns, tillverkas eller bearbetas.

5 §

12

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 4 kap. 1 b och 13 §§

är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2011:287.

10 Senaste lydelse 2009:1493.

11 Senaste lydelse 2009:1493.

12 Senaste lydelse 2009:1493.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.