SFS 1984:155

840155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:155

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utkom från trycket

den 25 april 1984

Utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1961:394) om

tobaksskatt^

dels att 6 § skall upphöra att gälla,

dels att 3-5 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av nedan angivna

lydelse.

Till följd hä rav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i k raft.

1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i den na lag erläggas särskild

skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och
tuggtobak (ur tulltaxenummer 24.02).

Intill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för

tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person för

dennes eget bruk.

I de i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i stället

för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer viss vara skall hänföras

tages ej hän syn till sådan tulltaxering av varusats som göres med stöd av

allmänna bestämmelserna andra stycket 3 b tulltaxan (1977:975).

' Prop. 1983/84:71, SkU 22, rskr 145,

Lagen omtryckt 1975:141,

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:141.

419

¬

background image

SFS 1984:155

1 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och s

teutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta
skatt enligt denna lag skall böija eller upphöra att utgå,

2 § För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till
varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre Ikgkr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

t.o.m. 1,7

13,5

II

över 1,7 t.o.m.3,0

18,0

III

"

3,0 "

5,0

21,5

IV

"

5,0

30,0

Cigarretter

grupp I

t.o.m. 0,85

28

II

över 0,85 t.o.m. 1,20

35

III

N) O

40

IV

1,55"

1,90

45

V

1,90

49

Röktobak

100:-

Tuggtobak

32;-

Snus

16;-

3 § Skattskyldig är

1. den som tillverkar skattepliktig vara inom landet för att sälja den,
2. den som har registrerats enligt 4 § andra stycket som importör av

tobaksvaror.

4 § Den som är skattskyldig enligt 3 § 1 skall vara registrerad hos riks-
skatteverket.

Den som för in t obaksvaror till landet för att återförsälja dem, kan om.

införseln är av större omfattning eller annars om det finns särskilda skäl,
registreras hos riksskatteverket.

5

Skattskyldigheten inträder då varan levereras till köpar e eller ta s. ii

anspråk för annat ändamål än försäljning.

För den som upphör att vara registrerad enligt 4 § inträder skattskyldig-,

heten när registreringen upphör, och omfattar de varor som då ingår i hans ?

lager.

Om en skattepliktig vara förs in i lan det av någon annan än den som

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagcm
(1973:670) och 9 kap. 4 § lagen (1984: 151) om p unktskatter och prisrc

ringsavgifter.

420

' Senaste lydelse 1983:869.

¬

background image

, 1.

6^

SFS 1984:155

( 7 § I deklaration får avdrag göras för skatt på vara, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare

inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) av d en skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller

utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för

försäljning i exportbutik,

e) försålts till den som enligt 7 § tullförordningen (1973:979) äger åtnjuta

tullfrihet för varor, som införas till riket,

f) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skattepliktiga

varor eller för vetenskapligt, medicinskt eller likartat ändamål,

g) tagits i ansprå k för provning,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.
Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning
åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

8

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

9 § Regeringen äger föreskriva att tobaksvara må förekomma till försälj­

ning inom riket endast i originalförpackning försedd med särskild kontroll­

stämpel.

10

11 § Bryter någon mot föreskrift som meddelats med stöd av 9 § dömes

till dagsböter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock ej till

straff dömas.

12 § Har någon förövat gärning, som avses i 11 §, skall tobaksvara, som

varit föremål för gärningen, förklaras förverkad till kro nan; finnes varan ej

I

i behåll, skall i stäl let värdet förklaras förverkat. �r påföljd som nu sag ts

uppenbart obillig, må de n helt eller delvis eftergivas,

j

Vad i fö rsta stycket sägs skall ej gälla mot den som i god tro förvärvat

, varan eller särskild rätt därtill.

i

Med tob aks vara. som förklarats förverkad enligt denna lag eller lagen

pm straff för varusmuggling, skall förfaras på sätt regeringen förordnar.

'

Paragrafen upphävd genom denna lag.

Senaste lydelse 1983:532.

r , Förutvarande 8 § upphävd genom 1 973: 988.

j v-iParagrafen upphävd genom 1 971:90.

421

¬

background image

SFS 1984:155

13 §'

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

p'!.

På regeringens vägnar

j

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Paragrafen upphävd genom 1975:141.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.