SFS 2016:266 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2016:266 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
160266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 b, 8 och 13 §§, 5 kap. 2 §,

6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande
lydelse.

4 kap.

1 b §

2

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

import av bränslet som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid bräns-

lets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 3 a kap.
2 och 3 §§.

8 §

3

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett

uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel
201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare.
För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att
vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 4 § första och andra

styckena och om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på
registrerad avsändare.

13 §

4

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2012:678.

3 Senaste lydelse 2009:1493.

4 Senaste lydelse 2012:678.

SFS 2016:266

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:266

2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagt med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas bränsle som, vid varor-

nas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr
952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 15 §.

5 kap.

2 §

5

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottag-

andet av bränslet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 §, vid den tid-

punkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle
ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull.

6 kap.

1 §

6

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

7 kap.

1 §

7

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en fri-

zon för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebe-

frielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de

undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

5 Senaste lydelse 2012:678.

6 Senaste lydelse 2014:945.

7 Senaste lydelse 2012:837.

background image

3

SFS 2016:266

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.