SFS 2004:121 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2004:121 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
040121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 11 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 §, 4 kap. 1 b och 12 a §§

samt 5 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande ly-
delse.

2 kap.

8 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har

försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket

1 eller 2 eller 12 a § första stycket 3 a eller b senast när produkten deklareras
för övergång till fri omsättning, eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produk-

ten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som

är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett
skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall
som avses i 2.

4 kap.

1 b §

3

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för im-

port av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet skall förtullas i

Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i

1 Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.

2 Senaste lydelse 2001:518.

3 Senaste lydelse 2000:1426.

SFS 2004:121

Utkom från trycket
den 23 mars 2004

background image

2

SFS 2004:121

4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

12 a §

4

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,

2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6 � 8 samt av bränslen enligt 3 och 4 §§
som inte avses i 1 kap. 3 a §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemenskapsvara eller om bränslet skall förtullas

i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4
kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till-
ståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

5 kap.

2 §

5

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar

emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid mot-

tagandet av bränslet,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § första stycket

3, när bränslet förs in till Sverige, och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 12 a § och som en-

ligt 5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att
betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldig-
het att betala tull förelegat. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 el-
ler 12 a § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då
skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

4 Senaste lydelse 2000:1426.

5 Senaste lydelse 2001:518.

background image

3

SFS 2004:121

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.