SFS 2000:1426 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2000:1426 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
001426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 4 kap. 1 och 12 §§ samt 5 kap. 2, 3 och 5 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 1 b och 12 a §§,

av följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som

godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en kö-

pare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

5. den som i annat fall än som avses i 1�4 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

6. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller för-
brukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med
högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 6 tillämpas även i fråga om bränsle för vil-

ket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller
b) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787),

när båten används för privat ändamål eller

c) i motordrivet fordon i de fall bränslet ger mindre än 85 volymprocent

destillat vid 350°C.

1 b §

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för im-

port av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

1

Prop. 1999/2000:126 och 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13,

rskr. 2000/01:129.

2

Senaste lydelse 1999:1323.

SFS 2000:1426

Utkom från trycket
den 28 december 2000

background image

2

SFS 2000:1426

1. om bränslet förs in från ett område som ligger utanför Europeiska ge-

menskapens tullområde, den som med anledning av importen är skyldig att
betala tull för bränslet enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att
göra detta om bränslet hade varit tullbelagt,

2. om bränslet förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemen-

skapens tullområde men utanför dess punktskatteområde, den som skulle ha
varit skyldig att betala tull för bränslet enligt tullagstiftningen om bränslet
hade varit tullbelagt och förts in från ett område som ligger utanför Europe-
iska gemenskapens tullområde.

12 §

3

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldi-

oxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket
6�8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller
svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,
2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäl-

jare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in kolbränsle, petroleumkoks, rå-

tallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en
sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar
bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt

2 kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbru-
kas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för

vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar
upp torvbränsle.

12 a §

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,
2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6�8 samt av bränslen enligt 3 och 4 §§
som inte avses i 1 kap. 3 a §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om bränslet förs in från ett område som ligger utanför Europeiska ge-

menskapens tullområde, den som med anledning av importen är skyldig att
betala tull för bränslet enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att
göra detta om bränslet hade varit tullbelagt,

b) om bränslet förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemen-

skapens tullområde men utanför dess punktskatteområde, den som skulle ha
varit skyldig att betala tull för bränslet enligt tullagstiftningen om bränslet
hade varit tullbelagt och förts in från ett område som ligger utanför Europe-
iska gemenskapens tullområde.

3

Senaste lydelse 1998:1699.

background image

3

SFS 2000:1426

5 kap.

2 §

4

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 2,

när han tar emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 3, när köparen tar emot leverans av bränsle,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 5 eller 12 §

första stycket 3, när bränslet förs in till Sverige

,

och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 12 a § och som en-

ligt 5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att
betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldig-
het att betala tull förelegat.

3 §

5

Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 4, när bräns-

let av honom levereras till köpare,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 eller andra

stycket eller enligt 4 kap. 12 § första stycket 4 eller andra stycket, när bräns-
let levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som medför att
skatt skall betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 när
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är registrerad eller

till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller
tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för

det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

5 §

När bränsle importeras

av någon som inte är

1. upplagshavare,
2. registrerad enligt 6 kap. 10 § första stycket som skattskyldig enligt

4 kap. 12 § första stycket 1, eller

3. skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 2
skall skatten betalas till Tullverket. Därvid gäller tullagen (2000:1281)

och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1999:1070.

5

Senaste lydelse 1999:1070.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.