SFS 2011:287 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik / SFS 2011:287 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
110287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi att 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2 och 4 §§, 4 kap. 1�1 b, 4, 6,
7, 9, 9 b, 11, 12 och 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7�8 a, 12 och 15 §§, 7 kap. 2,
5 b och 6 §§ samt 9 kap. 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot

här i landet.

Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under

förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande
eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv
2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt
och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att pro-
dukten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export
avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-
land.

Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska uni-

onens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utan-
för detta skatteområde.

2 kap.

11 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,
2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses

i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs
eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit full-

ständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oan-
vändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:1493.

3 Senaste lydelse 2009:1495.

SFS 2011:287

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:287

b) oförutsedda händelser eller force majeure.
Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen

gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om
förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under

flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första

stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i
10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 §
fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skatte-
betalningslagen.

3 a kap.

1 §

4

I denna lag avses med

uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverk-

ning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av bränsle,

släpps för konsumtion: att bränsle
1. avviker från ett uppskovsförfarande,
2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp-

skovsförfarande,

beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EU-land och

för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet.

2 §

5

Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas

endast

1. från ett skatteupplag till
a) ett annat skatteupplag,
b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i

ett annat EU-land,

c) en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EU, eller
d) antingen
� en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den

diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
eller

� en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlems-

stats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller
uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om

bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

4 Senaste lydelse 2009:1493.

5 Senaste lydelse 2009:1493.

background image

3

SFS 2011:287

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från bränsleskatt

gäller i det andra EU-landet.

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag el-

ler platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första
stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts
till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den
registrerade varumottagaren.

4 §

6

En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit

emot bränslet på en sådan destination som avses i 2 §. Vid export avslutas
flyttningen när varorna lämnat EU.

4 kap.

1 §

7

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt

uppskovsförfarandet,

2. har godkänts som varumottagare enligt 6 eller 7 §,
3. har godkänts som registrerad avsändare enligt 8 §,
4. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,
5. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,
6. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige

enligt 11 §,

7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skat-

teupplag,

8. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när

bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett an-
nat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

9. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid

350ºC och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

10. i annat fall än som avses i 1�9, innehar skattepliktigt bränsle utanför

ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här.

1 a §

8

Från skattskyldighet enligt 1 § 6 och 10 undantas

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut-

sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordri-

vet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som an-
vänds yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat

bränslet i ett annat EU-land och som själv transporterar bränslet hit, om
bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte

6 Senaste lydelse 2009:1493.

7 Senaste lydelse 2009:1493.

8 Senaste lydelse 2009:1493.

background image

4

SFS 2011:287

1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10
liter,

2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
a) är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
b) förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig

handel med sådant bränsle.

1 b §

9

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för im-

port av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sve-

rige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala
tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

4 §

10

En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska

ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i
Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och upp-

gå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de
bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av
bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd
skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-
land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten
inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp
som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i
medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i an-
språk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från

bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskapslag-
ring av olja och kol.

6 §

11

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, får godkännas som re-

9 Senaste lydelse 2010:107.

10 Senaste lydelse 2009:1493.

11 Senaste lydelse 2009:1493.

background image

5

SFS 2011:287

gistrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att
bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för be-

talning av skatten på de bränslen som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bräns-
lena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

7 §

12

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmäs-

sigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat
EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkän-
nandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid
denna särskilt angivna flyttning.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skat-

ten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas
från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte be-
talas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på tillfälligt registrerade varumottagare.

9 §

13

Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet för-

värvar beskattat bränsle och bränslet transporteras hit från ett annat EU-land
av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är
säljaren skattskyldig.

Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på

det bränsle som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bräns-
let. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 9 b § omfattar även så-

dana överföringar av bränsle som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gå-
voförsändelser.

9 b §

14

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i

Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 9 och
9 a §§, innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skat-
teverket och ställa säkerhet för skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

11 §

15

Den som för in eller tar emot beskattat bränsle på annat sätt än ge-

nom distansförsäljning ska, innan bränslet flyttas från det andra EU-landet,
anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten
på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet

enligt 1 a §.

12 Senaste lydelse 2009:1493.

13 Senaste lydelse 2009:1493.

14 Senaste lydelse 2009:1493.

15 Senaste lydelse 2009:1493.

background image

6

SFS 2011:287

12 §

16

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldi-

oxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6,
andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen enligt 4
§ samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,
2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,
3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett an-

nat EU-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när

bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ända-
mål som medför att skatt ska betalas med högre belopp.

13 §

17

Skattskyldig

1. för energiskatt för import av råtallolja,
2. för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen

enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana
som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3. för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en unionsvara eller om bränslet ska förtullas i Sve-

rige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala
tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

5 kap.

2 §

18

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mottagan-

det av bränslet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § 3, när bränslet

förs in till Sverige, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt

5 § ska betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala
tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyl-
dighet att betala tull. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 §
första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet
att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

16 Senaste lydelse 2006:1508.

17 Senaste lydelse 2010:107.

18 Senaste lydelse 2009:1493.

background image

7

SFS 2011:287

6 kap.

7 §

19

Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § första

stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för
bränslet i det andra EU-landet.

8 §

20

Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot

bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och se-
nast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna
en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter

det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EU, via
det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats
(exportrapport).

8 a §

21

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flytt-

ningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som

tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-
met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket
till Skatteverket lämna ett intyg enligt 8 § andra stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

12 §

22

Den som ansvarar för en flyttning av beskattat bränsle som avses i

1 kap. 3 a § ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när bränslet flyttas
till

1. ett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder

i det andra landet, eller

2. en svensk ort via ett annat EU-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet

under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsa-
gardokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattat bränsle som
sänds från Sverige.

15 §

23

Vid flyttning av bränsle enligt ett uppskovsförfarande till en motta-

gare eller exportplats i ett EU-land som inte har anslutit sig till det datorise-

19 Senaste lydelse 2010:1820.

20 Senaste lydelse 2011:101.

21 Senaste lydelse 2011:101.

22 Senaste lydelse 2009:1493.

23 Senaste lydelse 2010:181.

background image

8

SFS 2011:287

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

rade systemet ska bränslet åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses
i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 3 a kap. 3 §
första stycket 1, 6 kap. 4 § och 13 § första och andra styckena.

7 kap.

2 §

24

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap.

3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första
stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som
frihet från bränsleskatt föreligger i det EU-landet.

5 b §

25

En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap.

3 a § från Sverige till ett annat EU-land får göra avdrag för skatten på bräns-
let.

6 §

26

En upplagshavare får göra avdrag för skatt på bränsle som har beskat-

tats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsätt-
ning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

9 kap.

10 §

27

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har

flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas
där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EU-landet skatte-
befriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten.

11 §

28

Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, och visar den skatt-

skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskat-
tats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om
det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

24 Senaste lydelse 2010:1896.

25 Senaste lydelse 2001:518.

26 Senaste lydelse 2009:1493.

27 Senaste lydelse 2009:1493.

28 Senaste lydelse 2009:1493.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.