SFS 2017:1200 Lag om skatt på flygresor

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2017:1200) om skatt på flygresor / SFS 2017:1200 Lag om skatt på flygresor
171200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatt på flygresor;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor

och för flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt).

Uttryck i lagen

2 §

I denna lag avses med

1. flygföretag:
a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller

motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor,

b) den som svarar för driften av det svenska statsflyget,
2. flygplats: ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats

så att flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vatt-
net,

3. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som
a) flyger flygplanet,
b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,
c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller
d) ger service till passagerarna.

Skattepliktens omfattning

3 §

Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sve-

rige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.

Undantag från skatteplikt

4 §

Flygskatt ska inte betalas för

1. barn under två år,
2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller

annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som med-
följer vid en förnyad avgång,

3. flygande personal som är i tjänst under flygningen,

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1200

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1200

4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsät-

ter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som fram-
går av resedokumentationen, eller

5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsät-

ter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flyg-
ningen enligt vad som framgår av resedokumentationen påbörjas inom 24
timmar.

Skattskyldighet

5 §

Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt.

Skattskyldighetens inträde

6 §

Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats

i Sverige.

Skattens storlek

7 §

Skatten ska betalas med

� 60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 1 till denna lag,

� 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 2 till denna lag, och

� 400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.
Med slutdestination avses den destination som framgår av resedokumenta-

tionen.

Skatteomräkning

8 §

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska flygskatt tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 7 § angivna skattebe-
loppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger för-
hållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år
beräkningen avser och prisläget i juni 2017.

Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Förfarandet

9 §

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfaran-

delagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2017:1200

Bilaga 1 till lag om skatt på flygresor

Land
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland
�sterrike

background image

4

SFS 2017:1200

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 2 till lag om skatt på flygresor

Land

Afghanistan
Algeriet
Armenien
Azerbajdzjan
Bahrain
Burkina Faso
Djibouti
Egypten
Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien
Förenade Arabemiraten
Gambia
Georgien
Guinea
Guinea-Bissau
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanien
Kanada
Kap Verde
Kazakstan
Kirgizistan
Kuwait
Libanon
Libyen
Mali
Mauretanien
Marocko
Niger
Oman
Pakistan
Palestina
Qatar
Ryssland
Saudiarabien
Senegal
Sudan
Syrien
Tadzjikistan
Tchad
Tunisien
Turkmenistan
USA
Uzbekistan

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.