SFS 2018:1139 Lag om skatt på spel

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2018:1139) om skatt på spel / SFS 2018:1139 Lag om skatt på spel
SFS2018-1139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skatt på spel
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som till-

handahålls av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138).

2 § Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2018:1138).

Definitioner
3 §
I denna lag avses med

1. insats: det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens del-

tagande i spel som omfattas av denna lag,

2. utbetalning: det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar

till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt.

�vriga ord och uttryck i denna lag har samma betydelse som i spellagen

(2018:1138).

Skattskyldighet
4 §
Skattskyldig är innehavare av licens som meddelats med stöd av spel-

lagen (2018:1138) för sådant spel som omfattas av denna lag.

Skattskyldighetens inträde
5 §
Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för

sådant spel som omfattas av denna lag.

Underlaget för spelskatt
6 §
Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som

avser sådant spel som omfattas av denna lag.

7 § Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan

de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de samman-

lagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden.

Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetalningar

som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas.

8 § En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad.

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

SFS 2018:1139

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1139

Skattens storlek
9 §
Spelskat ska betalas med 18 procent av behållningen för en beskattnings-

period.

Förfarandet
10 §
Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatte-

förfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Genom lagen upphävs

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1991:1482) om lotteriskatt, och

c) lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

3. De upphävda lagarna gäl er dock fortfarande för förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.